Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã y can huyện trấn yên tỉnh yên bái

87 37 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2019, 08:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ KIM ANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: PHÂN TICH VAI TRO CUA CAC CHƯC HỘI, ĐỒN THÊ TRONG VIỆC TRƠ CÁC TRƠNG QUÊ TIÊP CÂN CAC NGUÔN VÔN VAY CHINH THƯC TRÊN ĐIA BAN XA Y CAN, HUYÊN TRÂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Hướng nghiên cưu : Phát triển nông thôn : Kinh tế & Phát triển nông thôn : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ KIM ANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: PHÂN TICH VAI TRO CUA CAC CHƯC HỘI, ĐỒN THÊ TRONG VIỆC TRƠ CÁC TRÔNG QUÊ TIÊP CÂN CAC NGUÔN VÔN VAY CHINH THƯC TRÊN ĐIA BAN XA Y CAN, HUYÊN TRÂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : : : : : : Chính quy Hướng nghiên cưu Phát triển nông thôn Kinh tế & Phát triển nông thôn 2014 - 2018 ThS.Nguyên Thi Giang THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng sinh viên trình học tập Qua giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức học nhà trường ứng dụng thực tế, đồng thời nâng cao trình độ chun mơn, lực cơng tác vững vàng trường Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun, Nhờ giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Giang, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phân tich vai tro cua cac chưc Hội , đồn thê việc trơ trông quê tiêp cân cac nguôn vôn vay chinh thưc đia ban xa Y Can, huyên Trân Yên, tỉnh Yên Bái” Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, tất thầy - giáo tận tình dìu dắt em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, em xin cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Giang tận tình bảo, hướng dẫn để em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới cán UBND Y Can nhiệt tình, tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế, khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy - giáo bạn bè để khóa luận em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng … năm 2018 Sinh viên Đỗ Thị Kim Anh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tình hình phân bổ sử dụng đất đai Y Can qua giai đoạn năm 2014 - 2016 35 Bảng 4.2: Diện tích, suất, sản lượng số nơng nghiêp giai đoạn năm 2014 - 2016 37 Bảng 4.3: Diện tích xuất sản lượng quế khô địa bàn Y Can giai đoạn năm 2014 - 2016 38 Bảng 4.4: Tình hình chăn ni giai đoạn năm 2014 - 2016 39 Bảng 4.5: Tình hình dân số qua giai đoạn năm 2014 - 2016 40 Bảng 4.6: Tình hình tiêp cân vốn vay hộ qua Hội, đồn thể từ ngân hàng sách hội năm 2015, năm 2016 45 Bảng 4.7: Tình hình tiêp cân ngn vơn vay cua cac điều tra qua Hội, đồn thể ngân hang năm 2017 46 Bảng 4.8: Mục đích sử dụng vốn vay hộ điều tra thông qua tổ chức Hội, đoàn thể Y Can năm 2017 47 Bảng 4.9: Thông tin chung hộ điều tra 48 Bảng 4.10: Doanh thu từ quế khô 12 năm hộ điều tra (ha) 48 Bảng 4.11: Chi phí trồng chăm sóc quế hộ nông dân Y Can năm 2017 49 Bảng 4.12: Hiệu kinh tế sản xuất quế (Tính bình qn cho ha) 50 Bảng 4.13: Tình hình vay vốn hộ điều tra qua hội nơng dân năm 2017 52 Bảng 4.14: Tình hình vay vốn hộ điều tra qua hội cựu chiến binh năm 2017 53 Bảng 4.15: Tình hình vay vốn hộ điều tra qua hội phụ nữ năm 2017 54 Bảng 4.16: Tình hình vay vốn hộ điều tra qua Đoàn niên năm 2017 55 Bảng 4.17: Ý kiến đánh giá hộ điều tra sách cho vay vốn thức 56 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vay vốn Ngân hàng Chính sách hội 44 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân BQC Bình quân chung CC Cơ cấu DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nước ngồi DT Diện tích Đ Đồng ĐVT Đơn vị tính ĐCSVN Đảng Cộng sản Việt Nam FDI Sở hữu nước ngồi HTX Hợp tác IC Chi phí trung gian KHKT Khoa học kỹ thuật KT - XH Kinh tế - hội NX Năng xuất ODA Sở hữu nhà nước LĐ Lao động MI Thu nhập hỗn hợp Ngân hàng CSXH Ngân hàng sách hội NHNN - PTNT Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn PTNT Phát triển nông thôn QTDND Quỹ tín dụng nhân dân SX Sản xuất SL Sản lượng SXKD Sản xuất kinh doanh TC Tổng chi phí TNCS Thanh niên cộng sản Tr.đ Triệu đồng UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tế Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.1.1 Khái niệm chung tổ chức Hội, đoàn thể 2.1.1.2 Hội nông dân 2.1.1.3 Hội phụ nữ 2.1.1.4 Hội cực chiến binh 2.1.1.5 Đoàn Thanh niên 10 2.1.2 Khái niệm, vai trò vốn nguồn vốn 11 2.1.2.1 Khái niệm vốn 11 2.1.2.2 Vai tro cua vôn 12 2.1.2.3 Các nguồn vốn vay thức 13 2.1.2.4 Các nguồn vốn 14 2.1.3 Tông quan vê quê 17 2.1.3.1 Giơi thiêu vê quê 17 2.1.3.2 Các loại giống quế nước ta 18 2.2 Cơ sơ thưc tiên 20 2.2.1 Thực tiễn sản xuất quế giới 20 2.2.2 Kinh nghiệm thực tiễn trồng quế tỉnh Yên Bái 21 2.2.3 Thưc trang sư dung vôn tin dung cua nông dân nươc ta hiên 23 2.2.4 Vai trò tổ chức Hội, đồn thể việc giúp đỡ người dân tiếp cận nguồn vốn số địa phương nước 25 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.1.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu 27 3.1.2.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu 27 3.2 Nôi dung nghiên cưu 27 3.2.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tê xa hôi cua đia phương 27 3.2.2 Thực trạng tiêp cân vôn vay va sư dung vơn vaycac ngn vơn thức hộ trồng quế địa bàn 28 3.2.3 Đánh giá vai trò cac chưc Hội, đồn thê trơ cac trông quê tiêp cân cac nguôn vôn vay chinh thưc đia ban xa 28 3.2.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai tro hoạt động cua cac chưc H ội, đồn thê trơ trông quê ti ếp cận nguồn vốn vay thức đia xa 28 ban 3.3 Phương phap nghiên cứu 28 vii 3.3.1 Phương phap thu thâp thông tin 28 3.3.2 Phương pháp thống kê kinh tế 30 3.3.3 Phương pháp so sánh 30 3.3.4 Phương pháp xử lí tổng hợp số liệu 30 3.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 3.4.1 Các tiêu phản ánh kết sản xuất quế 31 3.4.2 Các tiêu phản ánh hiệu sản xuất quế 32 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa phương 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 4.1.1.1 Vị trí địa 33 4.1.1.2 Điều kiện khí hậu, thuỷ văn 33 4.1.1.3 Địa hình 34 4.1.1.4 Các nguồn tài nguyên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế 37 4.1.3 Điều kiện hội 40 4.2 Thực trạng tiêp cân vôn vay va sư dung vôn vaycac nguôn vôn chinh thưc cua cac trông quê đia ban xa 42 4.2.1 Tình hình tiêp cân ngn vốn vay qua Hội, đoàn thể Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 42 4.2.2 Mục đích sử dụng vốn vay hộ nông dân trồng quế Y Ca 4n7 4.2.3 Hiệu kinh tế quế hộ điều tra địa bàn 48 4.2.3.1 Tình hình chung hộ điều tra 48 4.2.3.2 Hiệu sản xuất quế địa bàn Y Can 48 4.3 Đánh giá vai trò cac chưc Hội, đồn thê trơ cac trông quê tiêp cân cac nguôn vôn vay chinh thưc đia ban 51 4.3.1 Vai trò Hội nơng dân 51 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình phát triển kinh tế đất nước theo xu hướng hội nhập quốc tế cần có quan tâm cấp ủy đảng quyền từ Trung ương đến địa phương Điều cho thấy vai trò tổ chức Hội, đoàn thể việc hỗ trợ hộ vay vốn tiếp cận nguồn vốn vay thức địa phương khơng nhỏ Mỗi tổ chức có hoạt động đặc thù riêng, có quan hệ tương hỗ với việc thực tiêu hỗ trợ hộ vay vốn phát triển kinh tế - hội Các tổ chức Hội, đoàn thể Y Can phát huy vai trò việc hỗ trợ hộ trồng quế tiếp cận nguồn vốn vay thức Trong tổng số 30 hộ điều tra: Hội nơng dân có hộ vay với tổng số tiền 210 triệu đồng, Hội cựu chiến binh có hộ vay với tổng số tiền 80 triệu đồng, Hội phụ nữ có hộ vay với tổng số tiền 180 triệu đồng Đoàn niên có hộ vay với tổng số tiền 90 triệu đồng Thông qua việc điều tra ta thấy hộ dân vay qua Hội nông dân nhiều Hội nơng dân có số thành viên tham gia đông so với tổ chức khác với trường hợp khó khăn, Hội áp dụng hình thức trả chậm cho hội viên nông dân, số quỹ cho vay chi hội cho hội viên nghèo, đặc biệt khó khăn vay vốn với lãi suất thấp Hội cựu chiến binh có số hộ vay nhu cầu vay vốn hộ thấp so với hội khác Qua việc điều tra, ta thấy quế đem lại hiệu kinh tế cao: Thu nhập từ 1ha quế 510.650.000 đồng, chi phí 105.730.000 đồng Với mức thu nhập góp phần cải thiện nâng cao chất lượng sống người dân địa phương Bên cạnh mặt đạt việc sản xuất quế gặp số khó khăn như: Khả ứng dụng KHKT chưa đồng bộ, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm chủ yếu Cần có biện pháp khắc phục khó khăn để việc sản xuất người dân đem lại hiệu cao Để phát huy vai trò Hội, đồn thể cần có nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình vay vốn thực tế địa phương Đề hoạt động cụ thể cho tổ chức, đoàn thể để tránh trùng lặp, lại thành viên nâng cao vai trò tổ chức Hội, đoàn thể hỗ trợ hộ vay vốn địa bàn Trong trình hoạt động tổ chức Hội, đồn thể số hạn chế nói chung vai trò tổ chức Hội, đồn thể khẳng định có đóng góp cho phát triển thời gian qua 5.2 Kiến nghị Các tổ chức Hội, đoàn thểvai trò to lớn đến hỗ trợ hộ vay vốn tiếp cận nguồn vốn vay thức để phát triển KT - XH, việc phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức việc làm có ý nghĩa thiết thực đòi hỏi cấp quyền phải trọng quan tâm Từ hoạt động, khó khăn hỗ trợ hộ vay vốn tiếp cận nguồn vốn vay thức Y Can, đề tài có số kiến nghị: Đảng quyền phải bám sát đặc thù tổ chức Hội, đoàn thể, tổ chức, đoàn thể phát động phong trào thiết thực, phù hợp, nâng cao hiệu kinh tế địa phương Tăng mức phụ cấp cho cán tổ chức Hội, đồn thể có mức phụ cấp đãi ngộ cho ban chấp hành hội xã, đề xuất phát huy tích cực hiệu công tác hội Đổi nội dung, phương thức hoạt động cho vay vốn Hội, đoàn thể Trước hết, phải kết hợp, phối hợp hình thức hoạt động tổ chức thống khơng thống để tăng cương tập hợp quần chúng nâng cao tính tích cực trị - hội, tính tự quản, đoàn kết cộng đồng quần chúng vào việc đẩy mạnh thực quy chế dân chủ Cần giảm bớt thủ tục hoạt động vay vốn tổ chức Hội, đồn thể để người dân có vốn sản xuất nhanh kịp thời canh tác Phát động phong trào thi đua Hội, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tập thểý nghĩa tạo điều kiện giao lưu học hỏi Hội, đoàn thể huyện hỗ trợ thực tốt vai trò TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Báo cáo tổng kết UBND Y Can giai đoạn năm 2014 - 2016 Kết công tác tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Bùi Thị Xuân Mai (6/2012), Giáo trình mơn cơng tác hội, Nxb nông nghiệp, Hà Nội Đinh Ngọc Lan (2008), Bài giảng sách phát triển nơng thơn, Đại học Nơng Lâm Thái nguyên Nguyễn Tuyết Nhung (2012), Tình hình xuất quế của số nước giới Hồng Văn Trang (2015), Đánh giá vai trò của số tổ chức, đồn thể nơng thơn đến phát triển kinh tế - hội Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Khóa luận tốt nghiệp đại học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ủy ban nhân dân Y Can (2016), Báo cáo kết hoạt động công tác Hội nông dân Y Can năm 2016, phương hướng Nhiệm vụ năm 2017 Y Can Ủy ban nhân dân Y Can (2016), Báo cáo kết hoạt động công tác Hội phong trào Phụ nữ Y Can năm 2016, phương hướng Nhiệm vụ năm 2017 Y Can Ủy ban nhân dân Y Can (2016), Báo cáo cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi Y Can năm 2016, phương hướng Nhiệm vụ năm 2017 Y Can 10 Ủy ban nhân dân Y Can (2016), Báo cáo tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh Y Can năm 2016, phương hướng Nhiệm vụ năm 2017 Y Can II Tài liệu Internet 11 http://kehoachviet.com/thong-ke-dan-viet-nam-2017/ 12 http://smartex.com.vn/vi/thong-tin-thi-truong/vietnam/wto/75-viet-namgia-nhap-wto-co-hoi-va-thach-thuc 13 https://thukyluat.vn/news/to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-la-gi-17078.html 14 http://hoinongdanl/tochuchoinongdan.html 15.http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/dieu-le-hoi-lien-hiep-phu-nu-vietnam-bo-sung-sua-doi-post283.html 16.https://vi.wikipedia.org/wiki/hoi-cuu-chien-binh-viet-nam 17.http://doanthanhnien.vn/newsdetail/DoanTNCSHCM/19226/news.html 18 https://voer.edu.vn/m/khai-niem-phan-loai-va-vai-tro-cua-von-trongdoanh-nghiep 19 https://voer.edu.vn/m/von-va-nguon-von-co-ban/2feb3db1 20 1.isimex, giơi thiêu vê quê : http://vietnamproducts.vn/news/5496gioi- thieu-ve-cay-que-va-cac-san-pham-tu-que-en.html 21 http://hoinongdan.org.vn//sitepages/news/37/35785/trien-vong-lam-giautu-trong-que 22 https://baomoi.com/thuc-trang-su-dung-von-tin-dung/23325759.epi BẢNG HỎI CHO HỘ TRỒNG QUẾ Mã phiếu:………… Người thực vấn……………………………… Ngày vấn:………………………………… Phần 1: Thông tin chung hộ 1.1 Họ tên người vấn………………… ………………………… 1.2 Địa (tên thôn, xã, huyện, tỉnh):…… .………… 1.3 Số điện thoại: ……………….…………………… Phần Đặc điêm kinh tế hội hộ 2.1 Tuổi hộ: ………………… 2.2 Trình độ văn hóa (ghi rõ học hết lớp mấy?):……………… 2.3 Dân tộc (Khoanh tròn vào số phù hợp): Kinh Dao Dân tộc khác (ghi rõ)………… 2.4 Số nhân (ghi tổng số nhân hộ):…………… 2.5 Số lao động (ghi số lao động làm việc, tạo thu nhập):……… 2.6 Thu nhập 2.6.1 Tổng thu nhập bình quân tháng (triệu đồng)……………………… 2.6.2 Thu nhập bình quân tháng từ nông nghiệp (triệu đồng) …………… 2.6.3 Thu nhập bình qn tháng từ phi nơng nghiệp (triệu đồng)……… 2.6.4 Tỷ trọng thu nhập từ quế tổng thu nhập hộ (% ) ……… 2.7 Đất đai chất lượng đất trồng quế 2.7.1 Tổng diện tích đất sở hữu (ha)……………… Trong đó: 2.7.2 Diện tích đất quế (ha)……………… 2.7.3 Đất quế có sổ đỏ khơng: 1; Có 2; Khơng 2.7.4 Diện tích đất (m ):…………… 2.7.5 Đất có sổ đỏ khơng? Tỷ lệ diện tích đất có sổ đỏ: 1; Có 2; Khơng 2.7.6 Loại đất tốt cho trồng quế (ghi rõ loại đất):………………… Phần Thông tin sản xuất, kinh doanh quế 3.1 Diện tích quế cho khai thác (ha): Trong đó: diện tích loại: 3.1.1 Giống quế to - quế quan:……………… 3.1.2 Giống quế nhỏ, đỏ - quế đơn…………… 3.1.3 Giống khác………… 3.2 Chi phí mua giống quế ban đầu (nghìn đồng/cây):……… 3.3 Mật độ trồng quế (số cây/ha):………………… 3.4 Năng suất, sản lượng quế 3.4.1 Năng suất vỏ quế (tấn/ha):………………… 3.4.2 Sản lượng vỏ quế (tấn):……………………… 3.4.3 Sản lượng thân quế:…………………….………… 3.4.4 Năng suất thân quế (tấn/ha):……………… 3.4.5 Sản lượng quế (tấn):……………………… 3.4.6 Năng suất quế (tấn/ha)………………… 3.4.7 Sản phẩm khác từ quế…………………… 3.5 Chi phí trồng quế (bình qn ha) Khoản mục 1.Giống quế Phân bón bình qn năm Tỷ trọng thời gian dành cho sản xuất, kinh doanh quế/ngày (%) Công lao động (số giờ/ngày) Thuốc bảo vệ thực vật Máy móc thiết bị đầu tư cho quế (1ha quế cho thu hoạch) Giá trị nhà xưởng/kho chứa cho sản xuất, kinh doanh quế (triệu đồng) Chi khác………………… Số lượng Đơn giá Tổng chi phí Chi từ nguồn tín dụng? Ghi Phần 4: Thị trường tiêu thụ quế - Vỏ quế: ……………………………………………………………………… - Tinh dầu quế: ……………………………………………………………… Bán cho ai, ông bà Loại sản có biết rõ phẩm thơng tin người mua? Vỏ quế Thân quế Lá, cành dùng trưng cất tinh dầu Hình thức tốn Số năm có mối (Giá có theo quan hệ kinh xác Lượng bán đơn đặt doanh với bên định trước (tấn) hàng, có hóa thu mua (năm) theo hợp đơn đồng?) tốn… Đơn giá Nếu có u cầu chất lượng từ bên mua, Bên thu mua có đặt ơng bà làm để yêu cầu đáp ứng yêu cầu đó? Số lượng người chất lượng, mẫu mã, (chẳng hạn, đầu tư nhiều mua hộ độ an tồn, giá Ghi hơn, quy trình làm quế bán bán…đối với sản phải hơn, u cầu phẩmcủa ơng bà? cụ chất lượng phân bón thể gì? phải tốt hơn, kỹ thuật canh tác tốt hơn…? Phần Phỏng vấn sâu hộ huy động sử dụng vốn vay 5.1 Hộ có tài khoản ngân hàng khơng? (Khoanh tròn vào tương ứng) Có; Khơng 5.2 Nếu có, ơng bà mở tài khoản ngân hàng nào? Agribank; Ngân hàng sách; Ngân hàng đầu tư phất triển Ngân hàng khác (ghi rõ)……………………………… 5.3 Gia đình ơng bà có thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (khoanh tròn vào tương ứng)? Có; Không 5.4 Nếu thiếu, năm vừa qua, gia đình ơng bà có có vay vốn khơng (khoanh tròn vào tương ứng)? Có; Khơng 5.5 Nếu có vay, ơng bà vay từ nguồn nào? (Khoanh tròn vào tương ứng) Tín dụng từ người thu mua Tín dụng từ người cung cấp đầu vào Tín dụng từ doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm Từ ngân hàng Từ Hợp tác xã; Từ tổ chức hội hội nông dân, hội phụ nữ; Từ bạn bè, người thân; Từ người cho vay địa phương; Nguồn khác……………… 5.6 Nếu không vay, xin ông bà cho biết lý (khoanh tròn vào tương ứng) Khơng có nhu cầu vay; Đã vay bị từ chối; Không vay thông tin nguồn vốn vay; Không vay không muốn mắc nợ; Không vay cách đầu tư nguồn vốn vay; Không vay lãi suất cao Không vay thủ tục phức tạp Khơng vay khơng có tài sản chấp Lý khác (ghi rõ)………………………………………………… 5.7 Đối với khoản vay, xin cho biết thêm thông tin khoản vay này: Lượng Số vốn vay Lãi khoản Bên cho vay bình suất vay quân (%/th (khoả (triệu áng), n) đồng) Đã trả Vay theo hình thức (triệ u đồng Thời (1=cá nhân điểm vay %? Có hộ; 2=theo (ghi ngày bị chậm trả Kỳ hạn nhóm; 3=theo nợ vốn (số (tháng) tháng hợp tác xã; 4= ngày chậm năm hình thức khác có)? Có ) (ghi rõ……… bị phạt?(số …) tiền phạt có) Mục đích sư dụng vốn, số lượng vốn sư dụng cho mục đích đó? (Ghi rõ mục đích số lượng vốn tín dụng tương ứng) Có phải chấp khơng? Hình thức gì? Thời điểm cần vốn vay: Thời gian chơ đợi để nhận vốn (ngày) Có kịp thời, 1=Trướ c lượng sản xuất: vốn vay có đáp 2=Thu hoạch sản ứng nhu cầu vốn phẩm, đầu tư 3=bảo quản, sơ chế: Số năm làm việc với ngân hàng 5.8 Các khoản vốn vayý nghĩa sản xuất kinh doanh gia đình ơng/bà? * Trước vay vốn? * Sau vay vốn?……… …………………………… 5.9 Khi vay vốn ơng bà có tìm hiểu trước yêu cầu từ phía ngân hàng thủ tục điều kiện vay vốn không? (khoanh vào ô tương ứng) Có; Khơng 5.10 Có, ơng bà tìm hiểu từ kênh thông tin (ghi rõ)? ………………………………………………………………………………… 5.11 Khi vay, ngân hàng thường yêu cầu ông/bà chuẩn bị thủ tục cung cấp thơng tin gì? (khoanh vào phù hợp) Làm đơn vay Đơn có cần bảo lãnh/xác nhận xã? Hợp đồng ký kết nông dân bên thu mua/chế biến Thông tin việc sản xuất năm trước Thông tin chi tiết kế hoạch sử dụng vốn vay Chứng minh thành viên Hợp tác tổ/nhóm Các giấy tờ pháp lý khác Sổ sách kế tốn nơng hộ/hợp tác Khác (ghi rõ)………………………………………………………… 5.12 Ơng bà có cần chấp tài sản chấp khơng? Có Khơng 5.13 Nếu có, hình thức tài sản chấp gì? Bằng sổ đỏ; Bảo lãnh từ tác nhân thu mua (thương lái, doanh nghiệp thu mua, chế biến Bảo lãnh từ tổ chức hội, quan nhà nước địa phương Bằng hình thức khác…………………………………………… 5.14 Trong trường hợp ông bà phải lập kế hoạch sử dụng vốn trước vay, ông bà xây dựng phương án cách nào: Ông bà tự xây dựng kế hoạch Có tổ chức/cá nhân hướng dẫn xây dựng? 5.15 Sau cho vay, ngân hàng yêu cầu người vay cung cấp thơng tin gì? .……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5.16 Ơng bà có hướng dẫn cách thức sử dụng vốn? Có; Khơng 5.17 Nếu có, hướng dẫn? ……………………………………… 5.18 Ơng bà đánh giá thơng tin hướng dẫn có hữu ích khơng? ………………… ………………………………… 5.19 Lãi suất khoản vay có hợp lý? Hợp lý; Lãi suất cao 5.20 Ơng bà có khả hồn trả vốn khơng? Có Khơng 5.21 Nếu khơng thể hồn trả, xin cho biết lý do? ………………………………………………………………………………… 5.22 Các khoản vay có phù hợp với nhu cầu hộ? Có Khơng Nếu khơng phù hợp với nhu cầu, xin cho biết lý do: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5.23 bà có kiến nghị với tổ chức tín dụng: Thủ tục đơn giản Giảm thời gian xét duyệt Giải ngân kịp thời Tăng lượng vốn vay để đáp ứng nhu cầu đầu tư Giảm lãi suất Khác……………………… 5.24 Xin ơng bà vui lòng cho biết lợi thế/khó khăn trồng quế: Thuận lợi Khó khăn 5.25 Những kiến nghị nhà nước nhằm hỗ trợ hộ cải thiện sản xuất kinh doanh quế? ………………………………………………… Trân trọng cảm ơn ông bà tham gia vấn này! Người vấn Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... ngn vốn vay qua Hội, đồn thể xã Y Can, huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái 42 4.2.2 Mục đích sử dụng vốn vay hộ nông dân trồng quế xã Y Ca 4n7 4.2.3 Hiệu kinh tế quế hộ điều tra địa bàn xã ... cứu vai trò tổ chức Hội , đoàn thể việc tiêp cân nguồn vơn vay thứ c đia ban xa Y Can , huyên Trân Y n , tỉnh Y n Bai Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao vai trò hoạt động Hơi, đồn thể việc. .. - Nguồn vốn vay từ quỹ tín dụng nông thôn + Tổ tiết kiệm vay vốn ngân hàng sách xã hội Tổ tiết kiệm vay vốn thành lập cở UBND xã đạo ban xóa đói giảm nghèo tổ chức hội trị xã hội, đồn thể (Hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã y can huyện trấn yên tỉnh yên bái , Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã y can huyện trấn yên tỉnh yên bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn