đề thi học kì 2 hóa 10 năm học 20182019(40 câu trắc nghiệm)

2 79 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2019, 22:00

... là: A 23 ,4gam B 3,9gam C 13,65gam D 19,5gam Câu 30: Cho axit HCl, H2SO3, H2SO4, H2S Chất có tính háo nước là: A HCl B H2S C H2SO4 D H2SO3 Câu 31 X, Y hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên... B Cu C Fe D Mg Câu 27 : Tính thể tích dung dịch NaOH 1,5M vừa đủ tác dụng với 150ml dung dịch HCl 2M: A 20 0ml B 150ml C 300ml D 25 0ml Câu 28 : Cho hạt kẽm vào 100 ml dung dịch HCl 2M Sự thay đổi... 1,0 625 g/ml) C% muối NaCl ban đầu A 3 ,25 % B 6 ,24 % C 2, 45% D 1,86% Câu 34 Cho 12, 75 gam hỗn hợp NaX NaY (X, Y hai halogen thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn) vào dung dịch AgNO3 dư, thu 25 ,50
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học kì 2 hóa 10 năm học 20182019(40 câu trắc nghiệm), đề thi học kì 2 hóa 10 năm học 20182019(40 câu trắc nghiệm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn