Ma trận học kì i lý 9

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2019, 21:11

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lí 9 tỷ lệ cực chuẩn. Tiếp tục triển khai trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo các điều kiện thực hiện để đạt hiệu quả thiết thực và duy trì trong suốt cấp học vì quyền lợi của HS; Lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình THM để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm. Triển khai thực hiện linh hoạt, không rập khuôn, cứng nhắc, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận học kì i lý 9, Ma trận học kì i lý 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn