Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế

243 8,729 25
  • Loading ...
1/243 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 17:02

Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế B Y T TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ 8/8/2012 BAN SON THO Ch  ThS. Phm c Mc   t ng Trc Hi      ng Cc QLKCB, B Y t  b ThS. Nguy  tch Hng Vit Nam  BS.CKII. Ng Th  ng khoa KSNK Bnh vin Nhi ng I TS. Trn Quang Huy    ng-Tit ch, Cc QLKCB B Y t ThS. Trn Hu Luyn ng khoa KSNK Bnh vin        Khoa hc o, B Y t CN. Nguyn Th  Tng Vit Nam TS. Ki ng khoa KSNK Bnh vin    ng khoa KSNK Bnh vin Ch Ry  CN. Nguyn Th Hng Anh      u ng Vit Nam CN. Trnh Th       u ng Vit Nam B Y T --------- S: 5771 /BYT- V/v: u Kim  nhim khu CNG   HI CH  VIT NAM c lp  T do  H ------------------------------------ Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012 i: - i hi hc k thut Y t - ng, Trung cp Y t - C Y t nh vin trc thuc B Y t Nh  nh, cha b 07/2008/TT-  t lun ca Hng p theo Quynh s - 05/6/2012; B Y t         o Ki  nhim khu tuy - tht hc) o tuyn y t . o Kim khu t tuy vi m sung, cp nh bin kin thc, k  kim khu nh, cha bm bo i bng.  u v   m khun trong bnh vi a bnh cn di dung c t chc  m bo chu qu dng,  ngh    n: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - TT Nguyễn Việt Tiến (để b/c) - TT nguyễn Thị Xuyên (để b/c); - Cục Quản lý Khám chữa bệnh; - Lưu: VT, K2DT. TL. B NG V NG V KHOA HO x MỤC LỤC B Y t bu KSNK tuy Lu 1  kim khu y t . 3 H thng t chu kin thc hiKSNK 23 n ba 35 Kh khun, tit khun . 55   m v, vt sc nh . 74 Qu vi . 90 V ng bnh vin . 98 Qut thi rn y t 109 nh NKBV ng gp 121 m khun bnh vin 140 Ph lc . 162 . 223  LC TT ph lc Trang 1. Tip nhi b 163 2. Mn ngh nghip 173 3. m ngh nghip 174 4. Bng kim   vi 175 5. Bng kim  x   vi m 176 6. Mt s t kh khun  tit khuc s dng trong  y t 177 7. Bng kin ra tay ng quy 182 8.  tha ng quy 183 9. ng quy 184 10. n tay vi dung dch cha cn 185 11. i v sinh tay 186 12.  vi 187 13.   vi nhim bn 188 14.  nh theo m  189 15.  190 16. , tiu phu 191 17.  192 18. i bnh vin 193 19. p 194 20. ch 196 21. ch 197 22. ch ngoi vi 198 23.  khun, tit khun 199 24. a chun 200 25.  d  201 26. n kim khun ti bnh vin 202 27. m khun vt m 211 28. ngm khun vt m 213 29. a tay ngoi khoa 215 30. th 217 31. n b i bnh c phu thut 218 32. Chm khun bnh ving gp 219 DANH M TT  Trang 1.  kim khu y t 225 2. H thng t chu kin thc hi nhim khun 225 3. n ba 225 4. Kh khun, tit khun 226 5.  m v d, vt sc nh 227 6. Qu vi 229 7. V ng bnh vin 230 8. Qut thi rn y t 232 9. nh nhim khun bnh vin ng gp 232 10. m khun bnh vin 233 CH VIT TT CDC nh Hoa K CSYT  y t DC Dng c ESBL Vi khun sinh emzym beta-lactamase HBV V HCV VC HIV m min dch  i NKBV Nhim khun bnh vin NKTN Nhim khun tit niu NVYT  KK Kh khun KBCB nh, cha bnh KSDP   KSNK Kim khun NKH Nhim khun huyt   PNC a chun PTPHCN g ti  SENIC u v hiu qu NKBV TCYTTG T chc Y t Th gii TK Tit khun USAID n Quc t Hoa K VSBV V sinh bnh vin VST V sinh tay VSV Vi sinh vt 1 L Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là hậu quả không mong muốn trong thực hành khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) và chăm sóc người bệnh. NKBV làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian điều trị và đặc biệt là làm tăng chi phí điều trị. Người bệnh có thể mắc NKBV nếu cơ sở khám chữa bệnh không tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình thực hành vô khuẩn cơ bản trong chăm sóc, điều trị người bệnh và ở những nơi mà nhân viên y tế còn hạn chế về kiến thức, thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK). Giáo dục nhân viên y tế về những nguyên tắc cơ bản của KSNK là một trong các yếu tố cấu thành của một chương trình KSNK hiệu quả. Để thực hiện Điều 33, 62 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư 07/2008/BYT ngày 28/5/2008 về Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục và Thông tư 18/2009/TT-BYT về Hướng dẫn thực hiện công tác KSNK trong bệnh viện, với mục đích bổ sung, cập nhật và phổ cập các kiến thức, kỹ năng và thái độ về KSNK cho người hành nghề KBCB đảm bảo an toàn cho người bệnh, người hành nghề và cộng đồng; Bộ Y tế ban hành Chương trình đào tạo liên tục về KSNK cho người hành nghề KBCB. Chương trình đào tạo này được xây dựng trên cơ sở tham khảo một số chương trình đào tạo KSNK của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), Hồng Kông, chương trình của Bộ Y tế ban hành năm 2003, Chương trình đào tạo về Phòng ngừa chuẩn (BYT, 2010) và một số chương trình tập huấn về KSNK của các bệnh viện trung ương, đầu ngành. Chương trình được xây dựng với thời lượng 5 ngày, tương đương với 40 tiết, bao gồm 14 tiết học lý thuyết và 22 tiết học thực hành. Kèm theo chương trình, Bộ Y tế ban hành cuốn tài liệu học tập cho giáo viên sử dụng để giảng dạy và học viên sử dụng để học tập. Những nội dung bài học bám sát chương trình đào tạo, gồm 9 bài xoay quanh những nguyên tắc thiết yếu nhất đó là: Tổng quan về chương trình KSNK, Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa cách ly, Vệ sinh tay, Sử dụng phương tiện phòng hộ, Nguyên tắc khử khuẩn-tiệt khuẩn, Kiểm soát nhiễm khuẩn trong tiêm và xử trí tai nạn rủi ro nghề nghiệp do vật sắc nhọn, Quản lý đồ vải, Vệ sinh môi trường và Quản lý chất thải rắn y tế. Bộ Y tế trân trọng cảm ơn Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và Đại dịch thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ tài chính và các chuyên gia Kiểm soát nhiễm khuẩn đã tham gia soạn thảo chương trình, tài liệu học tập này. Bộ Y tế mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị và cá nhân sử dụng Chương trình đào tạo này để rút kinh nghiệm cho lần xuất bản sau. B Y T 2 . theo m  18 9 15 .  19 0 16 . , tiu phu 19 1 17 . . cn 18 5 11 . i v sinh tay 18 6 12 .  vi 18 7 13 .   vi nhim bn 18 8 14 . 
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn