BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG SÓNG điện từ

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:58

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co   http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c MẠCH DAO ĐỘNGSÓNG ĐIỆN TỪ I/ MẠCH DAO ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ1: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA MẠCH DAO ĐỘNG Câu 1: Mạch dao động lý tưởng gồm A tụ điện cuộn cảm B tụ điện điện trở C cuộn cảm điện trở D nguồn điện tụ điện Câu 2: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L, dao động tự với tần số góc A   2 LC B   2 C   LC D   LC LC Câu 3: Mạch dao động LC có điện tích mạch biến thiên theo phương trình q  4cos 2.104 t  C  Tần số dao động mạch A f  10 Hz B f  10 kHz C f  2 Hz D f  2 kHz Câu 4: Chu kỳ dao động điện từ tự mạch dao động LC xác định A T  2 L C B T  2 C L C T  2 D T  2 LC LC Câu 5: Mạch dao động LC lí tưởng có L = mH Cường độ dòng điện cực đại mạch mA, hiệu điện cực đại hai tụ 10 V Điện dung C tụ có giá trị A 10 pF B 10 F C 0,1 F D 0,1 pF Câu 6: Một mạch dao động LC có tụ điện C  25 pF cuộn cảm L  4.10 4H Lúc t = 0, dòng điện mạch có giá trị cực đại 20 mA giảm Biểu thức điện tích cực tụ điện A q  2cos107 t  nC  B q  2.109 cos 2.107 t  C    C q  2cos  107 t    nC D q  2.109 cos 107 t    C  2 2   Câu 7: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ điện Qo cường độ dòng điện cực đại mạch Io chu kỳ dao động điện từ mạch A T  2 Q o Io B T  2LC C T  2 Io Qo D T  2Qo Io Câu 8: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao động điện từ tự không tắt Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ Uo Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch C A Io  Uo LC B Io  U o L C Io  U o D Io  U o L C LC Câu 9: Một mạch dao động gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L  10 6 H tụ điệnđiện dung thay đổi từ 6, 25.1010 F đến 10 8 F Lấy π = 3,14 Tần số nhỏ mạch dao động A MHz B 1,6 MHz C 2,5 MHz D 41 MHz 6 Câu 10: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện C  2.10 F cuộn cảm L  4,5.10 H Chu kỳ dao động điện từ mạch 6 A 1,885.10  s B 2,09.10  s  C 5,4.10  s  D 9,425  s  Câu 11: Trong mạch dao động LC, điện trở mạch không đáng kể, có dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện C dòng điện cực đại qua cuộn dây 10A Tần số dao động riêng mạch A 1,6 MHz B 16 MHz C 16 kHz D 1,6 kHz Câu 12: Mạch dao động gồm tụ điện C cuộn cảm L  0,25 H Tần số dao động riêng mạch f = 10 MHz Cho 5 2  10 Điện dung tụ A nF B 0,5 nF C nF D nF Câu 13: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điệnđiện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch f A f2  B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG SÓNG điện từ , BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG SÓNG điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay