KĨ THUẬT CHUẨN hóa GIẢI bài TOÁN tần số THAY đổi

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:57

Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) DƢƠNG VĂN HÒA (Sưu tầm biên soạn ) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c /t /pbạnw:có/w THPT tw a quốc i lt igiaae2017 h :t /w i ul iperuop cr oo mc Chúc kì thiw h t t nhiều p : thành //w đạt côngw w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c giải toán điện xoay chiều Tiền bạc ƣ ? Rồi hết Sắc đẹp ƣ ? Rồi phai… Chỉ có Tri thức vào khối óc Tình cảm vào tim Sẽ Sống với thời gian Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) I.Tần số biến thiên để có cộng hưởng ( ZL=ZC ) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Dễ dàng suy √ Khi I, Có giá trị Kinh nghiệm:Nếu đề cho tốn Vì có nhiều kiện liên quan t Chúng ta xét ví dụ sau : VD1:Đặt vào đầu đoạn mạch điện áp gồm R,L,C mắc nối tiếp ( cuộn dây cảm ),biết mạch có hệ số công suất Xác định hệ số công suất ? Giải: Nhƣ nói trên,chúng ta dồn trƣớc ! Đầu tiên mò Chuẩn hóa thơi ZL ZC 0,5 R √ √ √ √ ( ) √ Bình luận:Nếu tốn có r ? À ,đơn giản ,cũng tư cũ Chúng ta đến với ví dụ khó tí ! VD2: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp ( cuộn dây có điện trở r=R ).Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp ( ),đoạn mạch AM gồm R C,đoạn MB chứa cuộn dây uAM vng góc uMB.Khi mạch có hệ số cơng suất.Xác định hệ số cơng suất ? Giải: Chúng ta có cần nhớ điều điện vng qua “máy móc “ làm cho thời gian khơng ? Qn cơng thức ( để dành đầu óc nhớ ngƣời u sƣớng ).Giải hình học xem ! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A B 𝛼 𝛽 M Hai góc ( chứng minh dễ ) √ Đến lại giống nhƣ tốn cũ thơi : Ta có ZL ZC R r 75 1 1 100 4/3 3/4 1 √ ( ) Bình luận : Để giải dạng bạn cần tìm mối liên hệ R,r,ZL,ZC với nhau.Sau chuẩn hóa theo trƣớc ( đặt ZL=ZC=1 cho dễ ) Bài tập rèn luyện:1.Cho mạch điện RLC Điện áp vào hai đầu đoạn mạch có dạng √ ( ) √ cơng suất mạch có giá trị √ √ A B C.√ D √ 2.Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM MB nối tiếp ,trong AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện C ,đoạn mạch MB có cuộn dây khơng cảm có điện trở r Đặt vào AB điện áp xoay chiều √ ( ) √ UMB=√ Hệ số công suất mạch A.0,887 B.0,775 C.0,865 D.0,975 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) 3.Cho mạch điện xoay chiều RLC ,cuộn dây cảm Đặt vào điện áp hai đầu mạch ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c √ ( thay đổi đƣợc ),biết ứng với giá trị √ tần số A B C D 2.Có nhiều giá trị tần số cho Đối với dạng đƣơng nhiên khó dạng trƣớc chút Tuy nhiên dựa vào cách tƣ phần để sáng tạo ,nghiên cứu ,bổ sung thêm cho đa dạng Vẫn ốp cách chuẩn hóa thơi,dần dần tƣ đừng nản chí VD3:Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm ).Khi √ Giải: Chuẩn hóa theo f1 trƣớc ( tần số cộng hƣởng ) 60Hz 120Hz 90Hz ZL 1,5 ZC 0,5 2/3 R a a a √ Cơng việc tìm a xong ? Ta có √ ( √ √ ( ) ) Bình luận:Sau xem xong ví dụ hiểu cảm thấy dễ Hóa chuẩn hóa có võ cơng tới thơi Chúng ta xem ví dụ để dõi theo xem „chuẩn hóa “ ghê gớm ! VD4:Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây cảm ) điện áp tần số thay đổi đƣợc ).Khi ( ) Giải: Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) √ ( Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Cơng nhận nhìn khó ăn thật ,các ví dụ tồn cho tỉ lệ tần số với nhau.Nhƣng ví dụ hết hi vọng chuẩn hóa ƣ ? Đừng nản chí ,chúng ta làm tƣơng tự nhƣ ví dụ trƣớc xem ,rồi từ tự hình thành,chế tạo cách làm nha ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co (1) ( bấm máy tính nhanh ) http://www.tailieupro.co h t t p : / |/ w| w( w ataiđƣợc l i e u p( r o c ).Lấy.(1)t: (2) h) t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c 3.Cót2 giá h t ptrị : / / w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Cái thằng f0 khơng chạy đâu đƣợc rồi,bắt làm tim Ta có : ( ( ) | ZL ZC R 1 a k 1/k a t 1/t a | ) | | | | Bây tìm mối liên hệ k t nhé.Đây bƣớc sáng tạo thêm tƣ duy.Đặt câu hỏi ,k t có mối liên hệ với f0 Đƣơng nhiên ta có : { { vào (*) ta có t=5/3 ( dùng máy tính bấm ).Suy f0=75Hz Bình luận :Tư bình thường ,rồi tùy điều điện ,diễn biến chịu khó quan sát ok Dạng cần lƣu ý :Khi I tăng Z giảm ngƣợc lại ,lần coi ZL>ZC,lần ZLZC,sang lần phải đổi ngƣợc lại thành ZL
- Xem thêm -

Xem thêm: KĨ THUẬT CHUẨN hóa GIẢI bài TOÁN tần số THAY đổi , KĨ THUẬT CHUẨN hóa GIẢI bài TOÁN tần số THAY đổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay