HỆ THỐNG CÔNG THỨC điện XOAY CHIỀU

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:57

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HỆ THỐNG CÔNG THỨC TRỌNG TÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU Ai có ước mơ đường đến ước mơ khơng phẳng lặng Khó khăn, trở ngại thường làm lung lạc ý chí người khơng vượt qua thách thức Mức độ kiên trì đối mặt với khó khăn, thách thức thước đo ý chí kiên cường người bước đường tiến tới mục tiêu Tính kiên trì yếu tố quan trọng giúp người đạt thành công Thành cơng khơng tự nhiên có Mọi thành cơng đếu phải đánh đổi giá định Khi kiên trì theo đuổi mục tiêu với lòng tâm sắt đá, người tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khơng ngăn cản để tiến bước đạt mục tiêu định Với tính kiên trì tiến đến mục tiêu bất chấp khó khăn trở ngại, người toàn tâm toàn ý hành động để giải vấn đề cách dứt khoát Những người thiếu lòng kiên trì khơng thể chạm tay đến thành cơng họ sớm bỏ Khơng phải lúc cố gắng thành công cố gắng để khơng hối tiếc thất bại!! CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH LƯU Ý Với  = u – i độ lệch pha u so với i, có Biểu thức điện áp tức thời dòng điện tức thời: u = U0cos(t + u) i = I0cos(t + i)      2 Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2ft + i) * Mỗi giây đổi chiều 2f lần * Nếu pha ban đầu i =   i =  giây đổi chiều 2f-1 lần Mạch điệnđiện trở R * uR pha với i (tức φu = φi): * uR=iR nên đồ thị uR theo i (hoặc ngược lại) có dạng đoạn thẳng qua gốc tọa độ  u R  U R cos(t )  U R cos(t )   i  I cos(t ) U U * Định luật Ohm cho mạch: I  R  I  R R R * u i u i   hay   Uo Io U I * Nhiệt lượng tỏa điện trở R thời gian I 02 Rt t là: Q = I Rt = 2 Mạch điện có cuộn cảm L * Điện áp nhanh pha dòng điện góc π/2 (tức φu = φi + π/2): * Do uL nhanh pha i góc π/2 nên ta có phương trình liên hệ uL i độc lập với thời gian u  U cos(t )  U cos(t ) L  L   i  I cos(t  )  L 2  u   i  u  i   L      hay  L       UL   I   U0L   I0  * Đối với dòng điện chiều cuộn cảm khơng gây cản Đồ thị uL theo i đường elip *Tại thời điểm t1 điện áp dòng điện có giá trị trở * Đối với dòng điện xoay chiều có tần số f, thuận cảm gây cản u1; i1, thời điểm t2 điện áp dòng điện có giá trị u2; i2 ta có: trở: Cảm kháng mạch: ZL = ωL = 2πf.L 2 2  Đồ thị cảm kháng theo L đường thẳng qua gốc tọa độ u1  u2 u1  u2 * Định luật Ohm cho mạch I  U0L ZL hay I UL ZL ZL  i22  i12  ; L.  i22  i12 Mạch điện có tụ điện C * Điện áp chậm pha dòng điện góc π/2 (tức φu = φi - π/2): *Do uC chậm pha i góc π/2 nên ta có phương trình liên hệ uL i độc lập với thời gian u  U cos(t )  U cos(t ) 0C  C   i  I cos(t  )  C 2  u   i    C      hay  U 0C   I   uC   i        UC   I  Đồ thị uC theo i đường elip *Tại thời điểm t1 điện áp dòng điện có giá trị Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) u1; i1, thời điểm t2 điện áp dòng điện có giá * Dung kháng mạch: ZC = 1 = ωC 2πf.C ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) trị u2; i2 ta có  Đồ thị dung kháng theo C đường cong hypebol (dạng y = ) x u12  u22 = ZC  hay U 0C UC * Định luật Ohm cho mạch I  i22  i12 hay I  ZC ZC u2  u2  12 22 C. i2  i1 Mạch có cuộn dây có trở (L,r) U  U  U  U  U  U r L o or oL  * Điện áp tổng trở mạch  2  Z  r  Z L Điện áp ud ln nhanh pha cường độ dòng điện i:  d   * Độ lệch pha điện áp cường độ dòng điện mạch φ: tan   ZL U L  r Ur Đoạn mạch R-L-C mắc nối tiếp U  U  U  U 2  U  U  U  U 2 R L C 0R 0L 0C  * Điện áp tổng trở mạch:   Z  R  Z L  Z C   U R2  U L  U C  U I U U U I    R  L  C  Z R Z L ZC  R  Z L  Z C   * Định luật Ohm cho mạch:   2  U R  U L  U 0C  U0 U U U   R  L  0C  I I  Z R ZL ZC R  Z L  Z C   U  UC Z L  ZC  * Độ lệch pha điện áp cường độ dòng điện mạch φ: tan   L ; = u- i UR R * Khi UL > UC hay ZL > ZC u nhanh pha i góc φ Khi ta nói mạch có tính cảm kháng *Khi UL < UC hay ZL < ZC u chậm pha i góc φ Khi ta nói mạch có tính dung kháng Đoạn mạch R-L-C tổng quát (cuộn dây có trở r) U  U  U  U 2  (U  U )  U  U 2 R0 L C R r L C  * Điện áp tổng trở mạch  2 2  Z  R0  Z L  Z C   ( R  r )  Z L  Z C  U R20  U L  U C  U I U U U U  R  L  C  r  * Định luật Ôm I   Z R Z L ZC r R02  Z L  Z C  * Độ lệch pha điện áp cường độ dòng điện mạch φ: U L  U C Z L  ZC   tan   U  U  R  r R r  cos   U R  U r    u  i   U Công suất P Cho mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp dòng điện *Phải chuyển đổi phương trình u i dạng với theo quy tắc  u  U cos(t  u )V  U cos(t  u )V sinx = cos(x - /2)   i  I cos(t  i ) A  I cos(t  i ) A *Công suất mạch cho P = UIcosφ, *U, I giá trị hiệu dụng Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c   http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c t pRh :tR/tR/pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperu.op. cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) với φ = φu – φi độ lệch pha u i 10 Điện tiêu thụ mạch điện Điện tiêu thụ mạch điện W = P.t=R.I2t, với t thời gian dòng điện chạy mạch, đơn vị giây, (s) 11 Khi xảy tượng cộng hưởng U  I  ; Z  R; m ax   R  Z  Z    ; L C  LC  u / i  0;   tan   0; cos =1;  * Pmax  U R max  U *U L  U C    U  U R U2 R CỰC TRỊ TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU R BIẾN THIÊN L BIẾN THIÊN 1.Tìm R để có Pmax 1.Tìm L để có cộng hưởng (Imax hay Pmax ) R  Ro  Z L  Z C  U U  Pmax  Z  Z  R , L C o    u / i   ,  cos   1;   tan   1 2 Khi R=R1 R=R2 P1=P2  R1 R2   Z L  Z C 2 ,   U2 R  R  ,  P   tan 1.tan 2  1,    1  2   Mối liên hệ R1,R2,Ro o Z Lo  ZC  Lo   2C C BIẾN THIÊN 1.Tìm C để có cộng hưởng (Imax hay Pmax ) ZCo  Z L  Co  2L BIẾN THIÊN 1.Tìm để có cộng hưởng (Imax hay Pmax ) Z Lo  ZC  o2  LC  U2 P  ,  max R  u / i  0,   tan   0; cos   U U   I max  Z R   U2 P  ,  max R  u / i  0,   tan   0; cos   U U   I max  Z R   U2 P  ,  max R  u / i  0,   tan   0; cos   U U   I max  Z R  Khi L=L1 L=L2 P1=P2 (hay I1=I2) Khi C=C1 C=C2 P1=P2 (hay I1=I2) 2.Khi = P1=P2 (hay I1=I2) ZC  Z L1  Z L 2 ZL  Z C1  Z C 2 Mối liên hệ L1,L2,Lo 3.Mối liên hệ C1,C2, Co Z Lo  ZCo  Z L1  Z L  ZC Z C1  Z C  ZL 2  = LC Mối liên hệ 1 , 2 , o Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) 2 o r o c o ep u rpo thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u com http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Tìm R để URmax Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Tìm L để ULmax Tìm C để UCmax  R  Z C2 , Z  R  Z r   Z L  Z C  , L ZC conlai      U U2 R  Z C2 ,  Pmax  U L max  2R  r R   U  U RC  2 U L max  U  U RC   U  U R2  U C2  U  U U  U L L C  Tìm  R  Z L2 , ZC  ZL   U R  Z L2 , U C max  R  U  U RL  2 U C max  U  U RL   U  U R2  U L2  U  U U  U C  C L  L  C Tìm C  để ULmax L R2  C ; để UCmax L R2  ; L C U Lmax  U C max  2UL R LC  R 2C U    1  c   L  *Mối liên hệ L , C , o L C  o2  5  L  L1 ; L  L2 : U L1  U L  : U Lmax  L  Lo 1 1       Z Lo  Z L1 Z L  C  C1 ; C  C2 : U C1  U C  : U Cmax C  Co   1 ;   2 : U C1  U C  :U C max   C  C2  12  22 Tìm ZL để URLmax  1 1      Z Co  Z C1 Z C  Tìm ZC để URCmax  Z  4R  Z Z L  C   2UR U RL max   ZC  R  4Z C  2 C  Z  4R  Z ZC  L   2UR U RC max   Z L  R  4Z L  2 L   1 ;   2 : U L1  U L  :U L max   L 1 1     2 2 L  1 2  MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA Tần số: f = pn n số vòng/s f  LC P số cặp cực; np n số vòng/ph 60 Từ thơng:  = 0cos(t + ) 0 = NBS từ thông cực đại, Suất điện động: e= E0cos(t +  -  ) N số vòng dây; B cảm ứng từ từ trường; S diện tích vòng dây;  = 2f http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) E0 = NSB suất điện độngTruy cựccập đại ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA * Là máy tạo suất điện động xoay chiều hình sin tần sồ, biên độ lệch pha 1200 đôi * Cấu tạo: Phần cảm: nam châm quay xung quanh trục dùng để tạo từ trường (hay gọi Rơto) Phần ứng: gồm cuộn dây dẫn giống lệch 1200 tức 1/3 vòng tròn (hay gọi Stato) *Nguyên tắt hoạt động: Dựa tượng cảm ứng điện từ MÁY BIẾN ÁP U1 E1 I N1 áp dụng cho máy biến áp lý tưởng H=100%    U E2 I1 N TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA P R  1  H  P U cos 2 P ' P  P * Hiệu suất truyền tải: H    1 h P P P R.P U * Phần trăm hao phí: h    P U cos U cos * Cơng suất hao phí: P  + P công suất truyền nơi cung cấp + U điện áp nơi cung cấp + cos hệ số công suất dây tải điện +R   l điện trở tổng cộng dây tải điện S (lưu ý: dẫn điện dây) * Điện hao phí: A  P.t * Độ giảm điện áp đường dây tải điện: U = IR Không phải lúc cố gắng thành công cố gắng để không hối tiếc thất bại!! Nguyễn Thị Trình – SĐT: 01657 999 460 – Email: trinhhuyen1812.spl@gmail.com Thân tặng em!! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ... điện áp cường độ dòng điện mạch φ: U L  U C Z L  ZC   tan   U  U  R  r R r  cos   U R  U r    u  i   U Công suất P Cho mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp dòng điện. .. hao phí: P  + P công suất truyền nơi cung cấp + U điện áp nơi cung cấp + cos hệ số công suất dây tải điện +R   l điện trở tổng cộng dây tải điện S (lưu ý: dẫn điện dây) * Điện hao phí: A... http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA * Là máy tạo suất điện động xoay chiều hình sin tần sồ, biên độ lệch pha 1200 đôi * Cấu tạo: Phần cảm:
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG CÔNG THỨC điện XOAY CHIỀU , HỆ THỐNG CÔNG THỨC điện XOAY CHIỀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay