ĐỀ lí và đáp án THPT CHUYÊN QUỐC học HUẾ lần 1

17 11 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:36

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm : 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: ……………………SBD…………… Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm diện trở R nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở R0 Biết điện áp tức thời uAM uMB vuông pha với (M nằm tụ điện ống dây) Các thông số R0, R, L, C liên hệ với theo hệ thức A C  RR0 L B L R  C R0 C D LC  RR0 L  RR0 C Câu 2: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có tần số 50 Hz, L = 1/π H Trong mạch có cộng hưởng điện Điện dung tụ điện B 1/π F A 10 F C 103  D F 100  F Câu 3: Một đoạn mạch có hiệu điện xoay chiều u  U cos(t ) gồm R nối tiếp với tụ điện (C điện dung tụ điện) Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch xác định hệ thức A I  B I  U0 R C  2 C I  U0 R C  2 U0 ( R  C ) U0 D I  2 R2  C 2 Câu 4: Hai máy phát điện xoay chiều pha: máy thứ có hai cặp cực, roto quay với tốc độ 1600 vòng/phút Máy thứ hai có cặp cực Để tần số dòng điện hai máy phát máy thứ hai phải quay với tốc độ A 160vòng/phút B 400 vòng/phút C 3200vòng/phút D 800 vòng/phút Câu 5: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 20 Biên độ dài lắc A 3,5 cm B 4,2 cm C 1,7 cm D cm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 6: Dây AB căng ngang dài m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây với tần số 50 Hz, đoạn AB thấy có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 100 m/s B 50 m/s C 25 cm/s D 2,5 cm/s Câu 7: Tai người nghe âm phát từ nguồn âm có chu kì dao động giá trị sau A 0,4 s B 0,4 ms C 0,4 μs D 0,4 ns Câu 8: Hình vẽ đồ thi biễu diễn độ dời dao động x theo thời gian t vật dao động điều hòa Phương trình dao động vật 5 )cm A x  4cos(10 t  2 )cm C x  4cos(10t  B x  4cos(20 t  2 )cm D x  4cos(20t  )cm  Câu 9: Một đoạn mạch điện xoay chiều chứa bốn phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, cuộn dây không cảm tụ điện Đồ thị biễu diễn biến thiên theo thời gian điện áp hai đầu mạch dòng điện mạch Đoạn mạch chứa phần tử A cuộn dây cảm B điện trở >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) C tụ điện D cuộn dây không cảm   Câu 10: Đặt điện áp u  U cos  t   vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện cường độ 3  dòng điện mạch i  I cos(t  i ) Giá trị φi A -2/3  B. 5/6  C.5/6  D /6 Câu 11: Độ cao âm phụ thuộc vào A biên độ dao động nguồn âm C tần số nguồn âm B độ đàn hồi nguồn âm D đồ thị dao động nguồn âm Câu 12: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp, đoạn mạch AM gồm biến trở R tụ điện có điện dung C = 100/(F),đoạn mạch MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u  U cos(100 t ) V Khi thay đổi độ tự cảm đến giá trị L0 ta thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM không đổi với giá trị R Độ tự cảm có giá trị A 1/H B 2/H C 1/ 2 H D 3/ H Câu 13: Điện áp hai đầu đoạn mạch u  220 cos(100 t )V Cứ giây số lần điện áp A 100 lần B 50 lần C 200 lần D lần Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây tụ điện C Khi đoạn mạch AB tiêu thụ cơng suất 120 W có hệ số công suất 0,6 Nếu nối tắc tụ C điện áp hai đầu điện trở R hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng lệch pha /3 Công suất tiêu thụ đoạn mạch lúc A 150W B 180W C 250W D 200W Câu 15: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ cm 12 cm Biên độ dao động tổng hợp A cm B cm C cm D 21 cm 2 x   Câu 16: Một sóng mơ tả phương trình u  A cos  2 ft  cm Tốc độ cực đại    phần tử mơi trường gấp lần tốc độ truyền sóng A 4 = A B 8 = A C 2 = A D 6 = A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 17: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao 10 lần 18 s Khoảng cách hai sóng liền kề m Tốc độ truyền sóng mặt nước biển A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 18: Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa có phương trình  x1  A1 cos(t ); x2  A2 cos(t  ) Gọi W vật Khối lượng vật nặng tính theo cơng thức A m  2W  ( A12  A22 ) C m  W  ( A12  A22 ) B m  2W  ( A12  A22 ) D m  W  ( A12  A22 ) 2 2 Câu 19: Một sóng truyền dọc theo phương Ox với phương trình dao động   x  cos  t   cm Một điểm M cách O khoảng d = OM Biết li độ dao động M 2 2 thời điểm t cm Li độ điểm M sau thời điểm sau s A cm B – cm D – cm C cm Câu 20: Một đoạn mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz có tụ điện có dung kháng 10 Ω Nếu thời điểm t1 cường độ dòng điện qua đoạn mạch – A thời điểm t1+ 0,015s điện áp hai đầu tụ điện A -10V B 10V C 50V D 75V Câu 21: Trong mạch RLC mắc nối tiếp có điện áp xoay chiều hiệu dụng hai đầu mạch 200 V Khi xảy tượng cộng hưởng điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A Điện trở đoạn mạch A 25 Ω B 75 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 22: Âm sắc đặc tính sinh âm cho phép phân biệt hai âm A biên độ phát hai nhạc cụ khác B độ to phát hai nhạc cụ khác C biên độ phát từ nhạc cụ hai thời điểm khác D tần số phát hai nhạc cụ khác >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 23: Một lắc đơn gồm bị khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bị chuyển động cung tròn cm Thời gian để bi cm kể từ vị trí cân A 15/12s B 18/12 s C 21/12s D 2s Câu 24: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x = cm chuyển động theo chiều dương Đến thời điểm T/ vật quãng đường A 2cm B 3cm C 1cm D 5cm Câu 25: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos 10t (t tính s) Tại thời điểm t = 1,5s , pha dao động vật A 20 rad B 10 rad C 15 rad D 30 rad Câu 26: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động A vmax 2 A B vmax A C vmax 2A D vmax A Câu 27: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng A, B giống cách đoạn 10 cm Gọi M N hai điểm thuộc mặt chất lỏng cho MN cm ABMN hình thang cân (AB song song với MN) Bước sóng sóng mặt chất lỏng hai nguồn phát cm Để đoạn MN có điểm dao động với biên độ cực đại diện tích lớn hình bình hành A 29,4 cm2 B 18,5 cm2 C 106,2 cm2 D 19,6 cm2 Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì s biên độ 10 cm Tại thời điểm t lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148 N động lượng vật lúc p = 0,0628 kg.m/s Khối lượng vật A 150 g B 250 kg C 50 g D 100 g Câu 29: Trong đêm văn nghệ kỉ niệm 120 năm thành lập trường Quốc HọC Mở văn nghệ lớp 12 Anh, coi học sinh hát với cường độ âm tần số Khi học sinh hát thìmức cường độ âm 68 dB Khi lớp hát đo mức cường độ âm 80 dB Số học sinh lớp 12 Anh có tốp ca A 16 người B 12 người C 10 người D 18 người Câu 30: Khi nói siêu âm, phát biểu sau sai? A siêu âm truyền chất rắn >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) B siêu âm có tần số lớn 20 kHz C siêu âm truyền chân khơng D siêu âm bị phản xạ gặp vật cản Câu 31: Một vật nhỏ dao động điều hòa quanh vị trí cân trục Ox Thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng, thời điểm t1 = /6 s vật chưa đổi chiều chuyển động, động vật giảm lần so với lúc đầu Từ lúc đầu đến thời điểm t2 =5/12 s vật quãng đường 12 cm Tốc độ ban đầu vật A cm/s B 16 cm/s C 10 cm/s D 20 cm/s Câu 32: Trên sợi dây căng ngang có sóng dừng Xét ba điểm A, B C với B trung điểm đoạn AC Điểm A cách điểm nút C đoạn gần 10 cm Khoảng thời gian ngắn để hai lần liên tiếp điểm A có li độ biên độ dao động điểm B 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây A 0,5 m/s B 0,4 m/s C 0,6 m/s D 1,0 m/s Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox xung quanh gốc O với biên độ cm chu kì s Mốc để tính thời gian vật qua vị trí x = cm theo chiều dương Khoảng thời gian để chất điểm quãng đường 249 cm kể từ thời điểm ban đầu A 62 /3s B 125 /6 s C 61/ s D 127/ 6s Câu 34: Trong tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn sóng có tần số 30 Hz pha Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s Một điểm M mặt chất lỏng cách hai nguồn sóng 40 cm 60 cm Tính từ đường trung trực vân qua M A vân cực tiểu thứ C vân cực tiểu thứ hai B vân cực đại thứ D vân cực đại thứ hai Câu 35: Trong thực hành dùng sinh dùng vơn kế tưởng để đo điện áp hai đầu R tụ C đoạn mạch R, C nối tiếp Kết đo UR = 14  1,0V ,U = 48  1,0V Điện áp hai đầu đoạn mạch A U = 50  1,0V B U = 50 2,0V C U = 50 1,4V D U= 50  1,2V Câu 36: Con lắc lò xo gồm vật m =100 g lò xo k 100 N/m (lấy 2 =10) dao động điều hòa với tần số A Hz B 0,2 Hz C 10 Hz D 0,1 Hz >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) x   t   mm , x tính Câu 37: Cho sóng ngang có phương trình u  8cos 2   0,1 50  m, t tính s Chu kì sóng A 0,1 s B 50 s C s D s Câu 38: Một mạch điện xoay chiều có cơng suất tiêu thụ 200 W Biết cường độ dòng điện cực đại mạch A Điện trở đoạn mạch A 50 Ω B 200 Ω C 100 2 D 100 Ω Câu 39: Một vật thực đồng thời ba dao động điều hòa phương, tần số có phương 2  2    trình x1  A1 cos  2 t   cm; x2  A2 cos  2 t  cm; x3  A3 cos  2 t   cm Tại     thời điểm t1 giá trị li độ x1 = -20cm ;x2 = 80cm ; x3 = 40 cm, thời điểm t2 = t1 +T/4 giá trị li độ x1  20 3cm, x2  0cm, x3  40 3cm Phương trình dao động tổng hợp   A x  50cos  2 t   cm 3    C x  40 cos  2 t   cm 3    B x  40cos  2 t   cm 3    D x  20cos  2 t   cm 3  Câu 40: Dung kháng mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Muốn xảy tượng cộng hưởng tron mạch, ta phải A tăng điện dung tụ điện B tăng hệ số tự cảm cuộn dây C giảm điện trở mạch D giảm tần số dòng điện xoay chiều >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1.C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.B 9.A 10.C 11.C 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.D 18.A 19.D 20.A 21.C 22.D 23.D 24.B 25.C 26.D 27.C 28.B 29.A 30.C 31.B 32.A 33.D 34.D 35.D 36.A 37.A 38.D 39.B 40.D Câu : Đáp án C Từ giả thuyết toán MB   AM   Áp dụng công thức cộng tan: tan  MB   AM    tan  MB  tan  AM   tan  tan  MB tan  AM  1  tan  MB tan  AM Z L  ZC L  1   RR0 R R0 C Câu : Đáp án D Để mạch cộng hưởng Z L  ZC  C  1 104   F L 2 50     Câu : Đáp án D Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I  U0 R  ZC2  U0 R2  C 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu : Đáp án D  f1  p1n1 p n 2.1600  f1  f  n2  1   800 vòng/phút Ta có  p2  f  p2 n2 Câu : Đáp án A Biên độ lắc s0  l  l 20   3,5cm 1800 Câu : Đáp án B Điều kiện có sóng dừng dây với hai đầu cố định ln v , với n số bó sóng 2f Trên đoạn dây AB thấy có nút sóng => n = l4 v v    v  50m / s 2f 2.50 Câu : Đáp án B f  T 0,4 ms   f  2500Hz T Câu : Đáp án B 2  T 2, 1, 2 T   s     20 rad / s Chu kỳ dao động vật  1, 2 12 12 12 12 Tại thời điểm t =  x0  2cm 4 cos 0  2 2   0  rad  v0  sin 0  2    x  cos  20 t   cm   Câu : Đáp án A Từ đồ thị ta thấy hai dao động vuông pha ( i cực đại u lại ) u sớm pha i => mạch chứa cuộn dây cảm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 10 : Đáp án C Mạch chứa tụ i  u    i      5 Câu 11 : Đáp án C Độ cao âm phụ thuộc vào tần số nguồn âm Câu 12 : Đáp án B Dung kháng tụ điện ZC  1   100 C 100 106.100  Điện áp hiệu dụng hai đầu AM U AM  U R  Z C2 R   Z L  ZC  U  1 Z L2  2Z L ZC R  ZC2 Từ biêu thức ta thấy UAM không phụ thuộc vào R Z L2  2Z L ZC R  ZC2   Z L  2ZC  200  L   H Câu 13 : Đáp án A u  220 cos100 t  f  50Hz Trong 1s có 50 dao động tồn phần vật có 100 lần dòng điện Câu 14 : Đáp án C Công suất tiêu thụ đoạn mạch chưa nối tắt tụ P1  U2 cos 1 R >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 10 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Công suất tiêu thụ đoạn mạch nối tắt tụ P2  U2 cos 2 R  cos P2 cos 2  250W   P2  120 Lập tỷ số 2 P1 cos 1 0, Câu 15 : Đáp án C Biên độ dao động tổng hợp vật   2k  A  Amax  A1  A2 A  A12  A22  A1 A2 cos      (2k  1)  A  Amin | A1  A2 | Vậy Amin  A  Amax  12   A  12    A  20  A  5cm Câu 16: Đáp án C Tốc độ dao động phần tử môi trường v  u '  vmax  2 fA vmax 2 fA 2 fA     2   A  v f T Câu 17 : Đáp án D Khoảng thời gian tương ứng với 10 lần nhô lên cao liên tiếp t = 9T = 18s => T= 2s tốc độ truyền sóng dây v   T   1m / s Câu 18 : Đáp án A Hai dao động vuông pha  A  A12  A22 Cơ dao động W 2W 2W m A  m  2  2  A  ( A1  A22 ) Câu 19 : Đáp án D Phương pháp đường tròn >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 11 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Góc quét tương ứng với khoảng thời gian t  6s   t    3  T   dễ thấy khoảng thời gian điểm M có li độ x = - 3cm Câu 20 : Đáp án A Mạch chứa tụ u i ln vng phan nên ta có 2 2  u 'C   i 'C   u 'C   i 'C      1     1  U 0C   I   I ZC   I  Dòng điện hai thời điểm t1 t1 +0,015s vng pha nên ta có 2  i   i'      1  I0   I0  Trừ vế với vế hai phương trình ta có 2  u 'C   i        u 'C  iZC  1.10  10V  U 0C   I  Câu 21 : Đáp án C Khi xảy cộng hưởng U R  U  R  U 200   50 I Câu 22 : Đáp án D Câu 23 : Đáp án D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 12 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Phương pháp đường tròn Góc quét ứng với thời gian vật di cm       4 rad 4  Thời gian tương ứng t    2s  2 Câu 24: Đáp án B Phương pháp đường tròn Hai thời điểm vng pha, nên ta có 4 cos   cos   1;cos     5 2 2 x 4  cos        x2  3cm 5 Câu 25 : Đáp án C t 1,5 s x  A cos10t    10.1,5  15rad >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 13 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 26 : Đáp án D Câu 27 : Đáp án C Để diện tích ABMN lớn AH phải lớn điều xảy N nằm tên cực đại thứ  NB  NA  3  2 2  NB  NH   NH   NH   3cm Ta có  2  NA  NH   NH  11,8cm Diện tích ABMN S  1  AB  MN  NH  10  811,8  106, 2cm2 2 Câu 28 : Đáp án B Ta có  Fph   p 2  Fph  m | a | m A cos(t   )     1   m A   m A   p  mv  m A sin(t   )   2  Fph   p 2  0,148   0, 0628   m          250 g   A    A   0,1    0,1     Câu 29 : Đáp án A   P   L1  10 log  4 r  Ln  L1     Ln  L1  10 lg n  n  10 n  16 người Ta có  nP    L  10 log    n  4 r  Câu 30 : Đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 14 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Sóng âm khơng truyền chân khơng Câu 31 : Đáp án B Ban đầu vật qua vị tí cân dó Ed = E Tại thời điểm t1 = π/6s, động giảm lần thời ddiemr E 3E T 5   x  A; t1   T   s;  t2  rad 4 6 S  1,5 A  12  A  8cm Et  E   v0  vmax   A  2.8  16cm / s Câu 32 : Đáp án A Biên độ dao động phần tử có sóng dừng a  A sin xét đến nút gần nhất, A biên độ bụng aB  A sin 2 d  2 d  , với d khoảng cách từ điểm  A sin 2   2A  Dễ thấy khoảng thời gian liên tiếp để li độ A biên độ B >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 15 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) t  0, 2s  T  AC 4.10  T  0,8s Tốc độ truyền sóng dây v     50cm / s T T 0,8 Câu 33: Đáp án D Ta có S  S10T  S 5T  240  9cm Khoang thời gian ứng với quãng đường S 5T 12 t 5T  12 12 5T 5T 125  S  t  10T   10.2   S 12 12 6 Câu 34 : Đáp án D Xét tỷ số 60  40  => M vân cực đại thứ 300 30 Câu 35 : Đáp án D Điện áp hiệu dụng hai mạch U  U R2  U C2  U  U R2  U C2  142  482  50V Vi phân toàn phần vế 2UdU  2U R dU R  2U R dU R thay : dU  U ;U  U  U  (U R U R  U C U C ) U Thay giá trị vào biểu thức ta thu U  1, 24V , sai số tuyệ đối phép đo làm tròn hai chữ số có nghĩa kết phép đo ghi U = 50 ±1,2V Câu 36 : Đáp án A Tần số dao động f  2 k 100   5Hz m 2 0,1 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 16 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c  http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 37 : Đáp án A x   t u  8cos 2     T  0,1s  0,1 50  Câu 38 : Đáp án D Công suất tiêu thụ đoạn mạch P  I R  I 02 P 2.200 R  R    100 I0 Câu 39 : Đáp án B Li độ thời điểm t1 t2 vuông pha nên ta có   A1   20   20  40cm  2  A2  80   80cm   A3   40 2  40  80cm  Câu 40 : Đáp án D ZC < ZL để xảy cộng hưởng ZC = ZL ta phải tăng ZC giảm ZL => Giảm tần số dòng điện xoay chiều >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 17 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page ... thú vị ;) HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1. C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.B 9.A 10 .C 11 .C 12 .B 13 .A 14 .C 15 .C 16 .C 17 .D 18 .A 19 .D 20.A 21. C 22.D 23.D 24.B 25.C... ;) Câu 10 : Đáp án C Mạch chứa tụ i  u    i      5 Câu 11 : Đáp án C Độ cao âm phụ thuộc vào tần số nguồn âm Câu 12 : Đáp án B Dung kháng tụ điện ZC  1   10 0 C 10 0 10 6 .10 0... thú vị ;) Câu : Đáp án D  f1  p1n1 p n 2 .16 00  f1  f  n2  1   800 vòng/phút Ta có  p2  f  p2 n2 Câu : Đáp án A Biên độ lắc s0  l  l 20   3,5cm 18 00 Câu : Đáp án B Điều kiện có
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lí và đáp án THPT CHUYÊN QUỐC học HUẾ lần 1 , ĐỀ lí và đáp án THPT CHUYÊN QUỐC học HUẾ lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay