ĐỀ lý và đáp án THPT THUẬN THÀNH 1 bắc NINH lần 1

13 2 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:36

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ Đề thi có trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN VẬT Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Câu 1: Trong mạch dao động điện từ LC có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kì dao động điện từ mạch A 2 Q0 I0 B 2 Q0 I C 2 I Q0 D 2 LC  Câu 2: Một chất điểm dao động trục 0x với phương trình x  6cos(t  ) cm Gốc thời gian chọn thời điểm vật qua vị trí có li độ A x = - cm, ngược chiều dương C x = - cm, theo chiều dương B x = +3 cm, theo chiều dương D x = + cm , ngược chiều dương Câu 3: Phương trình dao động chất điểm trục 0x x = 5cos(10t + π) cm Chất điểm dao động với biên độ A 20 cm B C 15 cm D 10 cm Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng 400 g dao động điều hòa trục 0x theo phương trình x = 5cos(2t) cm (t tính giây) Động cực đại vật trình dao động A mJ B 20 mJ C µJ D µJ Câu 5: Dao động điện từ mạch LC thực tế dao động tắt dần Dao động điện từ mạch tắt nhanh A mạch có tần số riêng lớn C mạch có điện trở lớn B tụ điện có điện dung lớn D cuộn dây có độ tự cảm lớn Câu 6: Khi nói đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện, phát biểu sau đúng? A dòng điện tức thời chạy mạch sớm pha điện áp tức thời hai đầu tụ lượng  >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) B cường độ dòng điện hiệu dụng mạch tỉ lệ nghịch với điện dung tụ C nhiệt lượng tỏa đoạn mạch lớn tần số dòng điện nhỏ D công suất tiêu thụ mạch tỉ lệ thuận với tần số dòng điện qua mạch Câu 7: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400 g lò xo nhẹ có hệ số đàn hồi 40N/m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ cm Khi vật M qua vị trí cân người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100 g lên M (m dính chặt vào M), sau hệ m M dao động điều hòa với biên độ A 4,25 cm B cm C cm D 2 cm Câu 8: Một sóng âm có tần số f truyền nước, nhơm khơng khí với tốc độ tương ứng v1 , v2, v3 So sánh tốc độ sóng âm ba mơi trường A v3 > v2 > v1 B v1 > v3 > v2 C v2 > v1 > v3 D v1 > v2 > v3 Câu 9: Một lắc đơn gồm sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn cầu nhỏ m1 = 100 g, chu kì dao động lắc s Thay cầu m1 cầu m2 =200 g chu kì dao động nhỏ lắc A s B s C 2 s D s Câu 10: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào A tần số sóng C bước sóng B lượng sóng D mơi trường truyền sóng Câu 11: Trong phút, vật dao động điều hòa thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật di chuyển s 64 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C D cm Câu 12: Một sóng có tần số f, truyền sợi dây đàn hồi với tốc độ v bước sóng  Hệ thức A v   B v  2 f  f C v  f D v  f   Câu 13: Tại vị trí môi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng 10 B C tăng 10 dB D giảm 10 dB >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 14: Một sóng có chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường dao động ngược pha A 2,5 m B 2,0 m C 1,0 m D 0,5 m Câu 15: Trong dao động điều hoà vật, đại lượng sau dao động thay đổi theo thời gian? B Biên độ A Tần số C Pha dao động D Chu kì Câu 16: Một vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân đến vị trí biên chuyển động A chậm dần theo chiều dương C chậm dần B chậm dần D nhanh dần Câu 17: Một lắc lò xo gồm cầu có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Trong 20 s lắc thực 50 dao động Hệ số đàn hồi lò xo có giá trị gần với giá trị n sau đây? A 50 N/m B 55 N/m C 60 N/m D 40 N/m Câu 18: Trên quạt điện hoạt động mạng điện xoay chiều dân dụng có ghi 220 V – 40 W Thiết bị hoạt động bình thường điện áp lớn A 220 V B 200 V C 440 V D 110 V Câu 19: Mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với phương trình q  4cos(2 104 t ) C ,(t tính giây) Tần số dao động mạch A 10 kHz B 10 Hz C πHz D πkHz Câu 20: Khi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác, đại lượng khơng đổi sóng A bước sóng C tốc độ truyền sóng B tần số sóng D biên độ sóng Câu 21: Câu phát biểu khơng đúng? A Sóng điện từ truyền mơi trường ln sóng ngang B Sóng điện từ sử dụng phát truy ền hình sóng dài sóng trung >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) C Tốc độ lan truyền sóng điện từ chân khơng lớn D Sóng điện từ có tần số cao có lượng lớn Câu 22: Dòng điện chạy qua cuộn dây cảm có biểu thức i  cos 100 t  A (t tính giây) Độ tự cảm cuộn cảm 0,  H Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị A 200 V B 220 V C 200 V D 220 V Câu 23: Mạch dao động điện từ tưởng gồm A tụ điện cuộn cảm B nguồn điện tụ điện C tụ điện điện trở D cuộn cảm điện trở Câu 24: Cường độ dòng điện mạch dao động LC có biểu thức i  0,02cos(2.10 t) A (t tính giây Tụ điện mạch có điện dung C = 5µF Độ tự cảm mạch có giá trị A 5.10-3mH B 25 mH C 5.10-3H D 50 mH Câu 25: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối l ượng 100 g, lò xo nhẹ có hệ số đàn hồi N/cm Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,5 Ban đầu vật giữ vị trí lò xo dãn cm thả nhẹ, lắc dao động tắt dần, lấy g = 10 m/s2 Quãng đường vật nhỏ kể từ lúc thả vật đến lúc tốc độ triệt tiêu lần thứ A 16 cm B cm C 17 cm D cm   Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa trục 0x theo phương trình x  4cos  6 t   cm 3  (t tính giây) Trong giây đầu tiên, chất điểm qua vị trí có li độ x = cm A lần B lần C lần D lần Câu 27: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH có dao động điện từ tự Cường độ dòng điện cực đại mạch mA, điện áp cực đại hai tụ 10 V Điện dung C tụ có giá trị A 10 µF B 10 pF C 0,1 pF D 0,1 µF >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B pha cách cm tạo sóng nước với bước sóng 0,8 cm Điểm C mặt nước cho ABC tam giác Điểm M nằm trung tực AB dao động pha với C cách C khoảng gần A 0,84 cm B 0,94 cm C 0,81 cm D 0,91 cm Câu 29: Rôto máy phát điện xoay chiều pha quay với tốc độ 600 vòng/phút máy có suất điện động e  220 cos 100 t  V (t tính giây) Số cặp cực từ máy A 10 B C D Câu 30: Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ điều hồ với tần số góc 5.106 rad/s Tại thời điểm điện tích tụ điện 3.108 C dòng điện mạch 0,05 A Điện tích cực đại tụ điện mạch dao động có độ lớn A 3,0.10-8C B 2,0.10-8C C 1,8.10-8C D 3,2.10-8C Câu 31: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp khơng đổi có độ lớn U điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 2U cơng suất tiêu thụ cuộn dây Tỉ số điện trở cảm kháng cuộn dây A B C 3 D Câu 32: Đặt điện áp u = U0cos(wt) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm A U0 2 L B U0 2 L C U0 L D Câu 33: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động  5    x1  A1 cos  t   cm x2  A2 cos  t   cm Phương trình dao động cua vật 6    x  3 cos t    cm Để biên độ A2 có giá trị lớn biên độ A1 A cm B cm C cm D cm Câu 34: Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Đặt điện áp >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) u  65 cos 100 t V vào hai đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện 13 V, 13 V, 65 V Hệ số công suất đoạn mạch A B 12 13 C D 13 Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, L cuộn dây cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi Thay đổi điện dung tụ đến giá trị C0 điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 2U Hệ thức liên hệ điện trở R, cảm kháng ZL dung kháng ZC0 A Z L  ZC0 B Z L  R C Z L  3ZC D Z L  2R Câu 36: Đoạn mạch xoay chiều MN gồm hai đoạn mạch mắc nối tiếp: Đoạn MP gồm biến trở R 0,8 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn PN có cuộn cảm với độ tự cảm H  Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u  U cos 100 t V Để điện áp hiệu dụng UMP không phụ thuộc giá trị biến trở R điện dung tụ điện A mF 8 B mF 4 C 103 mF 8 D 103 mF 2 Câu 37: Chất điểm khối lượng m dao động điều hòa trục 0x với phương trình   x1  A1 cos  t   cm W1, dao động điều hòa với phương trình W2 3  = 4.W1 Nếu chất điểm thực dao động tổng hợp hai dao động A W = 5.W1 B W = 7.W1 C W = 2,5.W1 D W = 3.W1 Câu 38: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C điện trở R thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U =100 V, tần số 50 Hz Điều chỉnh R, R1 = 30Ω R2 = 20Ω mạch tiêu thụ cơng suất P Giá trị P A 250 W B 100 W C 400 W D 200 W Câu 39: Điện truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ đường dây tải pha có điện trở R Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây tải 220 V hiệu suất truyền tải 60% Để hiệu suất truy ền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ khơng thay đổi điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây có giá trị gần >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) A 420 V B 330 V C 460 V D 360 V Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u1  u2  6cos(30 t )cm ( t tính giây ) Gọi M, N điểm đoạn thẳng AB cách trung điểm AB 1,5 cm cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 180 cm/s Tại thời điểm, li độ dao động phần tử N cm li độ dao động phần tử M B cm A 3 cm C cm D cm - HẾT HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247com 1.A 2.B 3.B 4.A 5.C 6.A 7.B 8.C 9.A 10.D 11.A 12.D 13.C 14.C 15.C 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B 21.B 22.C 23.A 24.D 25.A 26.C 27.B 28.D 29.D 30.B 31.A 32.D 33.D 34.D 35.C 36.B 37.B 38.D 39.C 40.C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu : Đáp án A Câu : Đáp án B Tại t = thay vào phương trình dao động vật ta vật vị trí x = +3 cm, chuyển động theo chiều dương Câu 3: Đáp án B Câu : Đáp án A Áp dụn cơng thức tính động lượng cực đại ta có Wd  mvmax m. A2 0, 4.22.0, 052    2.103 J  2mJ 2 Câu : Đáp ánC Câu : Đáp án A Câu : Đáp án B Vận tốc M qua VTCB: v = ωA = k A = 10.5 = 50cm/s m Vận tốc hai vật sau m dính vào M: v’ = Cơ hệ m dính vào M: W =  A’ = v’ Mv 0, 4.50 = 40cm/s  Mm 0,5 1 kA '2 = (M  m)v'2 2 Mm 0,5 =40 = 5cm k 40 Câu : Đáp án C Câu : Đáp án A Chu kỳ dao động lắc đơn khơng phụ thuộc vào khối lượng ta thay khối lượng lắc chu kỳ dao động chúng không đổi Câu 10 : Đáp án D Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng Câu 11 : Đáp án A Chu kỳ dao động dao động t  30.T  60  T  2s Trong 8s vật thực dao động toàn phần mà chu kỳ quãng đường vật 4A biên độ dao động sóng 4.4 A  64  A  4cm Câu 12 : Đáp án D Câu 13 : Đáp án C Khi I tăng ( giảm) 10n mức cường độ âm L tăng (giảm) 10n dB >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c   http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu 14 : Đáp án C Bước sóng sóng   v.T  1.2  2m Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường dao động ngược pha nửa bước sóng Do khoảng cách chúng 1m Câu 15 : Đáp án C Câu 16 : Đáp án C Câu 17 : Đáp án A Trong 20s lắc thực 50 dao động dó chu kỳ dao động lắc T = 20:50 = 0,4s Khi độ cứng lắc xác định qua biểu thức sau T  2 m m 0,  k  4. 2  4.  50 N / m k T 0, 42 Câu 18 : Đáp án B Giá trị 220V – 40W giá trị hiệu dụng để quạt hoạt động bình thường điện áp cực đại đặt vào quạt U  U  200 2V Câu 19 : Đáp án A Câu 20 : Đáp án B Câu 21 : Đáp án B Câu 22 : Đáp án C Cảm kháng cuộn dây có giá trị Z L  .L  100 0,   40 Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây U  I Z L  5.40  200V Câu 23 : Đáp án A Câu 24 : Đáp án D Độ tự cảm cuộn xác định thơng qua biều thức tính tốc độ góc mạch dao động LC 1   L    0.05H  50mH  C 2.103 5.106 LC Câu 25 : Đáp án A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Độ giảm biên độ lắc sau nửa chu kỳ A  4 mg 4.0,5.0,1.10   0, 02m  2cm k 100 Thời gian vật từ vị trí ban đầu đến vị trí vận tốc bị triệt tiêu chu kỳ ta có quãng đường vật chu kỳ S  4.A  2.A  4.5  2.2  16cm Câu 26 : Đáp án C Phương pháp : Sử dụng mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn Chu kỳ dao động vật T=0,5s Trong khoảng thời gian t = 1s = 2T π/3 Từ vòng tròn lượng giác ta thấy chu kỳ vật qua vị trí x = lần Câu 27 : Đáp án B Phương pháp : áp dụng bảo toàn lượng mạch LC nên ta có -6 WL  WC  LI 02 CU 02 LI 1.103.(103 )2   C  20   10 pF 2 U0 10 Câu 28 : Đáp án D Câu 29 : Đáp án D Theo ta có f  p.n  p  f 50  5 n 600 60 Câu 30 : Đáp án B i  Theo ta có q     Q02  Q0    3.10 8  0, 05    2.108 C 6   5.10  Câu 31: Đáp án A Công suất tiêu thụ hai trường hợp khơng đổi tỷ số điện trở cảm kháng phải Câu 32: Đáp án D Trong mạch điện xoay chiều có cuộn cảm điện áp cường độ dòng điện mạch ln vng pha với Câu 33 : Đáp án D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!Page 10 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Biên độ dao động tổng hợp 27  A12  A22  A1 A2 cos   A12  A1 A2  A22  27  Để phương trình có nghiệm ta có   A22  A22  4.27   A2  Vậy giá trị lớn A2 A2max = cm Để A2 đạt giá trị cực đại A1 = cm Câu 34: Đáp án D Giọi r điện trở cuộn dây Ta có U = 13V, U = 65V; Từ phương trình ta tìm được: Ur = 12V Hệ số công suất đoạn mạch: Câu 35 : Đáp án C Giải: Ta có UC = UZ C R  (Z L  Z C ) UC = UCmax ZC0 = UCmax = 2U -> = U R  (Z L  Z C ) Z C2 = U R  Z L2 Z  L 1 ZC ZC R  Z L2 ZL UZ C R  (Z L  Z C ) 2 = 2U > Z C2 = 4R2 + 4(ZL – ZC0)2 -> Z C2 = 4R2 + Z L2 + Z C2 - ZL ZC0 = 4R2 + Z L2 + Z C2 - 8R2 - Z L2 -> - 4R2 - Z L2 + Z C2 = >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!Page 11 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ( R  Z L2 ) > - 4R2 - Z L2 = -> 3R4 + Z L4 + 6R2 Z L2 - 4R2 Z L2 - Z L4 = ZL > Z L4 - 2R2 Z L2 - 3R4 = -> Z L2 = 3R2 > ZL = R R  Z L2 4R 3 Khi ZC0 = = > R = ZC0 Do ZL = ZC0 Chọn đáp án C ZL 4 Câu 36 : Đáp án B UMP = const = U ZL = 2ZC = R=> ZC = 40Ω => C = mF 4 Câu 37 : Đáp án B W2  4W1  A2  A1 Phương trình dao động tổng hợp x  A10,3334; W  k ( A1 )2  7W1 Câu 38 : Đáp án D R1 = 30Ω R2 = 20Ω mạch tiêu thụ công suất P Giá trị P R1  R2  U2 U2  P   200W P R1  R2 Câu 39 : Đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!Page 12 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Gần giá trị 460V Câu 40 : Đáp án C Bước sóng: λ = 12 cm Ta có IM   ; IN   Biểu diễn M, N, I ( bụng ) đường tròn biên độ a ( bước sóng) sau: Hiện tượng điểm nằm đường thẳng nối hai nguồn S1S2 giống sóng dừng dây biểu diễn đường tròn a  uM   uM  2cm  u  a  6cm  a  12cm  N >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!Page 13 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ... - HẾT HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247com 1. A 2.B 3.B 4.A 5.C 6.A 7.B 8.C 9.A 10 .D 11 .A 12 .D 13 .C 14 .C 15 .C 16 .C 17 .A 18 .B 19 .A 20.B 21. B 22.C 23.A 24.D 25.A... Câu 18 : Đáp án B Giá trị 220V – 40W giá trị hiệu dụng để quạt hoạt động bình thường điện áp cực đại đặt vào quạt U  U  200 2V Câu 19 : Đáp án A Câu 20 : Đáp án B Câu 21 : Đáp án B Câu 22 : Đáp. .. Chọn đáp án C ZL 4 Câu 36 : Đáp án B UMP = const = U ZL = 2ZC = R=> ZC = 40Ω => C = mF 4 Câu 37 : Đáp án B W2  4W1  A2  A1 Phương trình dao động tổng hợp x  A10,3334; W  k ( A1 )2  7W1 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lý và đáp án THPT THUẬN THÀNH 1 bắc NINH lần 1 , ĐỀ lý và đáp án THPT THUẬN THÀNH 1 bắc NINH lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay