ĐỀ lý và đáp án THPT PHAN CHU TRINH PHÚ yên lần 1

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:35

Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH ĐỀ THI THỬ Bài thi :Khoa học tự nhiên;Môn VẬT (Đề thi gồm 05 trang) Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA Thời gian làm :50 phút,khơng kể thời gian phát đề Chu kì dao động A số dao động toàn phần vật thực 1s B khoảng thời gian dể vật từ bên sang bên quỹ đạo chuyển động C khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí ban đầu D khoảng thời gian ngắn để vật trở lại trạng thái ban đầu Khi nói lượng dao động điều hòa, phát biểu khơng A Tổng lượng đại lượng tỉ lệ với bình phương biên độ B Tổng lượng đại lượng biến thiên theo li độ C Động đại lượng biến thiên tuần hoàn D Tổng lượng lắc phụ thuộc vào kích thích ban đầu Phát biểu sau đúng: A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động trì C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng Lực căng đoạn dây treo lắc đơn dao động có độ lớn nào? A Lớn vị trí cân trọng lượng lắc B Lớn vị trí cân lớn trọng lượng lắc C Như vị trí dao động D Nhỏ vị trí cân trọng lượng lắc Một lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài l dao động điều hòa với tần số f Nếu tăng chiều dài lên 9/4 lần tần số dao động A Tăng 1,5 lần so với f B Giảm 1,5 lần so với f C Tăng 2/3 lần so với f D Giảm 9/4 lần so với f Đồ thị quan hệ ly độ vận tốc vật dao động điều hòa đường A hình sin B thẳng C hyperbol D elip Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình dao động x = Acos(ωt+φ) Tỉ số động vật có li độ x (x ≠ 0) W x A đ     Wt A W A C đ     Wt  x  W A B đ     Wt x W x D đ     Wt A 2 Câu8   2 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos  t   Tính từ thời 2  T điểm t = đến thời điểm T/4, tỉ số ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm khoảng thời gian A : : B.1: -1: - C : - :1 - D 1:1:1 Câu9 Định nghĩa sau sóng ? Sóng A dao động điều hòa lan truyền theo khơng gian theo thời gian B dao động môi trường rắn lỏng lan truyền theo thời gian không gian >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c C trình lan truyền dao động điều hòa mơi trường đàn hồi D dao động học lan truyền theo thời gian mơi trường vật chất Câu10 Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự sóng tới sóng phản xạ B A pha B lệch pha góc π/4 C vng pha D ngược pha Câu11 Một sóng truyền theo chiều P đến Q nằm đường truyền sóng Hai điểm cách khoảng 5/4 bước sóng Nhận định sau đúng? A Khi P cực đại Q có động cực tiểu B Khi P có vận tốc cực đại dương Q li độ cực đại dương C Khi P li độ cực đại dương Q có vận tốc cực đại dương D Li độ dao động P Q luôn độ lớn ngược dấu Câu12 Một sóng truyền mặt nước với tần số f = 10 Hz, thời điểm phần tử mặt nước có dạng hình v Trong khoảng cách từ vị trí cân A đến vị trí cân D 30 cm điểm C từ vị trí cân xuống Chiều truyền vận tốc truyền sóng là: A Từ E đến A với vận tốc m/s B Từ A đến E với vận tốc m/s C Từ E đến A với vận tốc m/s D Từ A đến E với vận tốc m/s Câu13 Nguồn âm O có công suất không đổi Trên đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C nằm phía O theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A a (dB), mức cường độ âm B OA mức cường độ âm C là: 3a (dB) Biết OA = OB Tỉ số là: OC 81 16 A B C D 16 81 Câu14 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm  A cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch B dòng điện xoay chiều khơng thể tồn đoạn mạch  C cường độ dòng điện đoạn mạch trể pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu15 Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos200  t(A) A 2A B A C A D A Câu16 Máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn sơ cấp B tần số dòng điện cuộn sơ cấp C ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c D ln lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu17 Chọn kết luận Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Nếu tăng tần số hiệu điện xoay chiều đặt vào hai đầu mạch A điện trở tăng B dung kháng tăng C cảm kháng giảm D dung kháng giảm cảm kháng tăng Câu18 Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 50 , cuộn cảm có độ tự cảm L = H tụ điện có điện  dung C = 2.10  4 F Cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn mạch A A B A C 2 A D A Câu19 Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220 V Bỏ qua hao phí Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 440 V B 44 V C 110 V D 11 V Câu20 Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch điện xoay chiều AM MB AM gồm R1=100 nối tiếp cuộn dây L= H ; MB hộp kín X gồm phần  tử R , cuộn dây L C ghép nối tiếp Nếu nối hai đầu A,B nguồn điện xoay chiều uAB=200 cos(100t ) (v) ta có uMB=400cos(100t -/6) (v) Xác định thành phần X 1 A.R2 =100  ; L = H B.R2 =100  ; L = H  3 104 104 C.R2 =100 ; C = F D R2 =200 ; C = F 3 3 Câu21 Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nt với MB Biết đoạn AM gồm R nt với C MB có cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở r Đặt vào AB điện áp xoay chiều L u = U cosωt (v) Biết R = r = , điện áp hiệu dụng hai đầu MB lớn gấp n = C điện áp hai đầu AM Hệ số công suất đoạn mạch có giá trị A.0,887 B 0,755 C.0,865 D 0,975 Câu22 Trong sơ đồ khối máy phát vơ tuyến khơng có phận đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuyếch đại C Mạch biến điệu D Anten Câu23 Sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước A tốc độ truyền sóng bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng C tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm D tốc độ truyền sóng bước sóng tăng Câu24 Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = mH tụ điện có điện dung C = 0,1 F Dao động điện từ riêng mạch có tần số góc A 3.105 rad/s B 2.105 rad/s C 105 rad/s D 4.105 rad/s Câu25 Phát biểu sau sai nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc? A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc đơn sắc khác có màu >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu26 Câu27 Câu28 Câu29 Câu30 Câu31 Câu32 Câu33 biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác giống C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Khi ánh sáng đơn sắc qua mơi trường suốt chiết suất môi trường ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn Quang phổ vạch phát xạ phát do: A chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng B chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay bị nung nóng C chất rắn , lỏng khí bị nung nóng D chất rắn , lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng Trong thí nghiệm I-âng tăng đồng thời khoảng cách hai khe khoảng cách từ hai khe đến quan sát lên lần khoảng vân sẽ: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D khơng đổi Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng : khoảng cách hai khe S 1S mm , khoảng cách từ S1S2 đến m ,bước sóng ánh sáng 0,5 µm Tại M có toạ độ xM =3 mm vị trí A vân tối bậc 4.B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối bậc Trong tượng giao thoa ánh sáng, cho a = 0,2 mm ,D =1 m Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng nằm khoảng 0,4 µm – 0,75 µm.Tại điểm N cách vân sáng trung tâm 2,7 cm có số vân sáng ánh sáng đơn sắc nằm trùng : A B C D Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Theo thuyết lượng từ ánh sáng lượng A phơtơn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) B phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phơtơn tới nguồn phát C phơtơn chùm sáng đơn sắc D phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn Khi tăng hiệu điện ống tia X lên n lần (n >1), bước sóng cực tiểu tia X mà ống phát giảm lượng Δλ Hiệu điện ban đầu ống là: hc(n  1) hc hc(n  1) hc A B C D e.n. e.n. e. e(n  1) Nguồn sáng X có cơng suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 400nm Nguồn sáng Y có cơng suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 = 600nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôtôn mà nguồn sáng X phát so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát 5/4 Tỉ số P1/P2 bằng: A 8/15 B 6/5 C 5/6 D 15/8 Câu34 Khi chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 µm vào bề mặt kim loại động đầu cực đại êlectron bật 9,9375.10-20 J Khi chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng λ2 động đầu cực đại êlectron bật 26,5.10-20 J Hỏi chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng λ3 = (λ1 + λ2)/2 động đầu cực đại êlectron bật bằng: A 16,5625.10-20 J B 17,0357.10-20 J C 18,2188.10-20 J D 20,19.10-20 J Câu35 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A âm dương B nhỏ, bền vững >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c C lớn, bền vững D lớn, bền vững Câu36 Hãy chọn câu Trong trình phóng xạ số chất, số hạt nhân phóng xạ A giảm theo thời gian B giảm theo đường hypebol C không giảm D giảm theo quy luật hàm số mũ Câu37 Một chất phóng xạ có chu kì bán T Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác với số hạt nhân chất phóng xạ lại A B C 1/3 D 1/7 Câu38 Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm lại 1/16 khối lượng ban đầu Chu kì bán rã chất A năm B 4,5 năm C năm D 48 năm 235 95 139 Câu39 Phương trình: 92 U + n → 42 Mo + 57 La +2 n + 7e phản ứng phân hạch Urani 235 Biết khối lượng hạt nhân : mU = 234,99 u ; mMo = 94,88 u ; mLa = 138,87 u; mn = 1,0087u.Cho suất toả nhiệt xăng 46.106 J/kg.Khối lượng xăng cần dùng để toả lượng tương đương với gam U phân hạch ? 1616 kg B 1717 kg C.1818 kg D.1919 kg Câu40 Phát biểu sau sai? Cơng suất hao phí đường dây tải điện phụ thuộc vào A Hệ số công suất thiết bị tiêu thụ điện B Chiều dài đường dây tải điện C Điện áp hai đầu dây trạm phát điện D Thời gian dòng điện chạy qua dây -Hết- >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1D 11A 21C 31C 2B 12A 22A 32B 3C 13D 23A 33D 4B 14C 24C 34D 5C 15C 25B 35C 6C 16B 26A 36D 7C 17D 27D 37A 8B 18A 28B 38A 9C 19D 29B 39D 10A 20D 30B 40D Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án B Câu : Đáp án C Câu : Đáp án B Câu : Đáp án C Từ biểu thức tính chu kỳ lắc đơn T  2 l ta thấy chiều dài dây treo tăng lên 9/4 lần g chu kỳ tăng 2/3 lần Câu : Đáp án C Câu : Đáp án B Câu : Đáp án B    x  Acos   M1 HD: t    v   A sin    >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Sau khoảng thời gian t  T vật từ VTCB biên dương Gọi S = S1+S2+S3 = A tổng quãng đường mà vật thời gian Ba khoảng thời gian T tương ứng vật vị trí đặc 12 biệt (hình vẽ bên) Qng đường S1 vật từ O đến A A  S1  2 Quãng đường S2 vật từ A A A A A   S2    (  1) 2 2 Quãng đường S3 vật từ A A M4 O M3 M1 M2 A A A  A  S3  A   (2  3) 2 Vậy tỷ số ba quãng đường liên tiếp : 1: (  1) : (2  3) Câu : Đáp ánC Câu 10 : Đáp án A Câu 11 : Đáp án A Câu 12 : Đáp án A Ta có 3  30  v   f  4m / s Ta có sóng truyền từ E đến A , phần mặt cắt hình sin tịnh tiến khoảng nhỏ sang bên trái giống hai vị trí C’(mới) C(cũ) có C’ở C xuống Câu 13: Đáp án D Công thức liên hệ cường độ âm công suất nguồn phát : I P 4πd >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Ta cần tính : - OC d C  OA d A Mức cường độ âm B mức cường độ âm A a (dB)  LA  LB  a  10lg - a IA I I I a  10lg B  a  lg A   A  1010 I0 I0 IB 10 IB (1) Mức cường độ âm B mức cường độ âm C 3a (dB)  LB  LC  3a  10lg 3a I IB I I 3a  10lg C  3a  lg B   B  1010 I0 I0 IC 10 IC - d Theo giả thiết : OA  OB  B  dA - a a a d  I  1010 Từ (1) : A  1010   B   1010  IB  dA  - a 3a 2a 2a d  I I I Từ (1) (2) suy : A B  1010.1010  A  10   C   10 I B IC IC  dA  (2) 2 a  10a    81 dC OA 16   10  10      =>  dA OC 81     16 Câu 14 : Đáp án C Câu 15 : Đáp án C Câu 16 : Đáp án B Câu 17 : Đáp án D Câu 18 : Đáp án A Cảm kháng, dung kháng tổng trở đoạn mạch 1 Z L  .L  100  100; Z C    50 2.104  .C 100   Z  R  Z L  Z C  502  100  50  50 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Khi cường độ hiệu dụng chạy qua đoạn mạch I  U 100   2A Z 50 Câu 19 : Đáp án D Áp dụng công thức liên hệ hiệu điện số vòng dây máy biến áp ta có U1 N1 N U 50.220   U    11V U N2 N1 1000 Câu 20 : Đáp án D Ta thấy điện áp hai đầu MB trễ pha điện áp hai đầu AB hai đầu MB chứa phần tử R C Mặt khác UMB =2 UAB => R2 = 2R1 Câu 21 : Đáp án C Giải: Vẽ giản đồ véc tơ hình vẽ Từ R=r= L -> C R2 = r2 = ZL.ZC UMB P UL (Vì ZL = L; ZC = U AM L > ZL.ZC = ) C C U E  U  U = I (R +ZC ) R C 2  O U MB  U r2  U L2 = I2(r2+ ZL2) = I2(R2+ ZL2) UC F Q UAM Xét tam giác OPQ PQ = UL + UC PQ2 = (UL + UC )2 = I2(ZL +ZC)2 = I2(ZL2 +ZC2 +2ZLZC) = I2 (ZL2 +ZC2 +2R2) (1) 2  U MB  2U R2  U L2  U C2  I (2R  Z L2  Z C2 ) OP2 + OQ2 = U AM (2) Từ (1) (2) ta thấy PQ2 = OP2 + OQ2 > tam giác OPQ vuông O Từ UMB = nUAM = tan(POE) = UAM U AM  > POE = 300 Tứ giác OPEQ hình chữ nhật U MB >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c OQE = 600 > QOE = 300 Do góc lệch pha u i mạch:  = 900 – 600 = 300 Vì cos = cos300 =  0,866 Chọn đáp án C Cách khác: Từ R=r= L -> C R2 = r2 = ZL.ZC -> ZC = (Vì ZL = L; ZC = R C M A L > ZL.ZC = ) C C ZAM < > R2 + ZC2 = r2 + 3ZL2 – 2 > ZC = 2R + 3ZL (**) > ( R2 ) = 2R2 + 3ZL2 ZL 3ZL4 + 2R2ZL2 – R4 = -> ZL2 = R2 R > ZL = ZC = R (***) 3 cos = B R2 (*) ZL UMB = nUAM ->ZMB = nZAM -> ZMB = Tổng trở Z = L r ( R  r )  (Z L  Z C ) = 4R Rr 2R = = = 0,866 , Chọn đáp án C 4R Z Câu 22 : Đáp án A Câu 23 : Đáp án A Câu 24 : : Đáp án C Tần số góc mạch dao động   1   105 rad / s 3 6 LC 1.10 0,1.10 Câu 25 : Đáp án B Câu 26 :Đáp án A Câu 27 : Đáp án D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 10 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 28 : Đáp án B Khoảng vân giao thoa có giá trị i  .D a  0,5.106.3  0, 75mm Tại M có tọa độ xM = mm = 4i => 2.103 M vân sáng bậc Câu 29 : Đáp án B Vị trí vân sáng xs  k D a    xs a 5,  k D k với ánh sáng trắng 0,    0, 75  0,  5,  0, 75 giải ta tìm giá trị k k Câu 30 : Đáp án B Câu 31 : Đáp án C Câu 32 : Đáp án B Câu 33 : Đáp án D Giải P1 = N hc t 1 P2 = P N  N hc 15 -> = =  4 P2 N 1 t 2 Câu 34 : Đáp án D Câu 35 : Đáp án C Câu 36 : Đáp án D Câu 37 : Đáp án A Phương pháp : Áp dụng định luật phóng xạ ta có Tỉ số số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác với số hạt nhân chất phóng xạ lại N  N t N  N T N t T  1 2 t T t T   23 7 23 Câu 38 : Đáp án A 12 12 N N T 1 12    T    4  T  năm Theo ta có N0 N0 16 16 T Câu 39 : Đáp án D Số hạt nhân nguyên tử 235U gam vật chất U : >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 11 Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c N m N A  6,02.10 23  2,5617.10 21 hạt A 235 Năng lượng toả giải phóng hồn tồn hạt nhân phân hạch là: ΔE = ( M0 – M ).c2 = ( mU + mn – mM0– mLa – 2mn ).c2 = 215,3403 MeV Năng lượng gam U phản ứng phân hạch : E = ΔE.N = 5,5164.1023 MeV = 5,5164.1023 1,6.10 –3 J = 8,8262 J Khối lượng xăng cần dùng để có lượng tương đương m Q  1919kg  Chọn đáp án D 46.10 Câu 40 : Đáp án D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Page 12 ... 2 a  10 a    81 dC OA 16   10  10      =>  dA OC 81     16 Câu 14 : Đáp án C Câu 15 : Đáp án C Câu 16 : Đáp án B Câu 17 : Đáp án D Câu 18 : Đáp án A Cảm kháng, dung kháng tổng... Chọn đáp án C 4R Z Câu 22 : Đáp án A Câu 23 : Đáp án A Câu 24 : : Đáp án C Tần số góc mạch dao động   1   10 5 rad / s 3 6 LC 1. 10 0 ,1. 10 Câu 25 : Đáp án B Câu 26 :Đáp án A Câu 27 : Đáp án. .. DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com 1D 11 A 21C 31C 2B 12 A 22A 32B 3C 13 D 23A 33D 4B 14 C 24C 34D 5C 15 C 25B 35C 6C 16 B 26A 36D 7C 17 D 27D 37A 8B 18 A 28B 38A 9C 19 D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lý và đáp án THPT PHAN CHU TRINH PHÚ yên lần 1 , ĐỀ lý và đáp án THPT PHAN CHU TRINH PHÚ yên lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay