Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 15:26

Giáo án Tiếng việt Chính tả ( Tập chép ) Trận bóng lòng đường I Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Chép lại xác đoạn truyện Trận bóng lòng đường - Từ đoạn chép mẫu bảng GV, củng cố cách trình bày đoạn văn, chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào ơ, lời nói nhân vật đặt sau dấu chấm, xuống dòng gạch đầu dòng - Làm BT tả phân biệt cách viết âm đầu vần dễ lẫn tr/ch iên/iêng + Ôn bảng chữ - Điền 11 chữ tên 11 chữ vào trống bảng - Thuộc lòng tên 11 chữ II Đồ dùng GV : Bảng lớp viết sẵn BT chép, bảng phụ viết bảng chữ BT HS : Vở tả III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - GV đọc : nhà nghèo, ngoằn ngoèo, xào - HS lên bảng viết, lớp viết bảng rau, sóng biển, B Bài Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học HD HS tập chép a HD chuẩn bị - GV đọc đoạn chép bảng - HS theo dõi - Những chữ đoạn văn viết - 2, HS nhìn bảng đọc lại hoa ? - chữ đầu câu, đầu đoạn, tên riêng người - Lời nhân vật đặt sau dấu - Dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu câu ? dòng - GV đọc : xích lơ, q quắt, lưng - HS viết bảng còng, + HS chép vào b HS viết - GV theo dõ , động viên HS viết c Chấm, chữa - GV chấm - Nhận xét viết HS HD HS làm BT tả * Bài tập - Điền vào chỗ trống giải câu đố - Đọc yêu cầu BT - HS lên bảng làm, lớp làm vào - Nhận xét làm bạn - Lời giải : a Là bút mực - GV nhận xét b Là dừa * Bài tập - Đọc yêu cầu BT + Viết vào chữ tên chữ thiếu bảng sau - Làm vào - 11 HS tiếp nối lên bảng làm - 3, HS nhìn bảng lớp đọc 11 chữ tên chữ ghi bảng - HS học thuộc 11 tên chữ IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà học thuộc 39 tên chữ ... tiếp nối lên bảng làm - 3, HS nhìn bảng lớp đọc 11 chữ tên chữ ghi bảng - HS học thuộc 11 tên chữ IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà học thuộc 39 tên chữ ... lên bảng làm, lớp làm vào - Nhận xét làm bạn - Lời giải : a Là bút mực - GV nhận xét b Là dừa * Bài tập - Đọc yêu cầu BT + Viết vào chữ tên chữ thiếu bảng sau - Làm vào - 11 HS tiếp nối lên bảng. .. thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học HD HS tập chép a HD chuẩn bị - GV đọc đoạn chép bảng - HS theo dõi - Những chữ đoạn văn viết - 2, HS nhìn bảng đọc lại hoa ? - chữ đầu câu, đầu đoạn, tên riêng người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 7 bài: Chính tả Tập chép: Trận bóng dưới đường, phân biệt tr, ch; iên, iêng; bảng chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay