Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 11:31

Vốn đầu trực tiếp nước FDI Lời mở đầu: Thế giới bước vào xu toàn cầu hoá, với bước phát triển rõ rệt thay đổi nhanh chóng tổng thể kinh tế, kỹ thuật, công nghệ biến đổi khác trị, xã hội Tất đem lại cho thời đại sắc màu riêng Để hội nhập với kinh tế giới, quốc gia không ngừng “chuyển mình” để khơng bị gạt khỏi vòng quay phát triển “chuyển mình” thực đạt hiệu quốc gia mở rộng nguồn vốn để tiến hành hoạt động đầu tạo tài sản cho kinh tế Nguồn vốn để phát triển kinh tế huy động nước từ nước ngồi Tuy nhiên, nguồn vốn nước thường có hạn, nước phát triển (có tỷ lệ tích luỹ thấp, nhu cầu đầu cao nên cần có số vốn lớn để phát triển kinh tế) Vì vậy, nguồn vốn đầu nước ngồi ngày giữ vai trò quan trọng phát triển quốc gia Hoạt động đầu nước kênh huy động vốn lớn cho phát triển kinh tế, góc độ vĩ mơ vi mơ Trên góc độ vĩ mơ, đầu nước ngồi tác động đến q trình tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế phúc lợi xã hội cho người - ba khía cạnh để đánh giá phát triển kinh tế quốc gia Trên góc độ vi mơ, đầu nước ngồi có tác động mạnh mẽ đến lực cạnh tranh doanh nghiệp nước Vấn đề lưu chuyển lao động doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Đầu nước nhân tố quan trọng khẳng định rõ vai trò việc đóng góp vào phát triển kinh tế nước đầu Nguồn vốn bao gồm đầu trực tiếp (FDI) đầu gián tiếp (FII) Trong FII có tác động kích thích thị trường tài phát triển FDI có vai trò trực tiếp thúc đẩy sản xuất, bổ sung vốn nước, tiếp thu cơng nghệ bí quản lý, tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu, tăng số lượng việc làm đào tạo nhân công, tăng nguồn thu cho ngân sách Thực tế năm qua dự báo cho giai đoạn tới khẳng định tầm quan trọng FDI với phát triển kinh tế nước ta Đánh giá vị trí, vai trò đầu nước ngồi Đại hội lần thứ IX Đảng ta coi kinh tế có vốn đầu nước ngồi thành phần kinh tế, phận cấu thành kinh tế thị trường định hướng XHCN, khuyến khích phát triển, hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với thu hút công nghệ đại, tạo thêm nhiều việc làm đề nhiệm vụ cải thiện nhanh môi trường kinh tế pháp lý để thu hút mạnh nguồn vốn đầu nước (chủ yếu FDI) chiến lược phát triển KT – XH nước Vốn đầu trực tiếp nước FDI Vì ngun mà đầu trực tiếp nước ngồi tác động kinh tế nước đầu vấn đề quan tâm hàng đầu quốc gia Và để tìm hiểu rõ vấn đề Nhóm em chọn đề tài tiểu luận vốn đầu trực tiếp nước FDI với vai trò tới phát triển kinh tế khía cạnh đời sống xã hội nước đầu theo nhóm em xin đưa liên hệ FDI với Việt Nam Vốn đầu trực tiếp nước FDI Vốn đầu trực tiếp nước FDI I Khái niệm FDI Định nghĩa 1.1 Một số vấn đề chung đầu 1.2 Đầu trực tiếp nước FDI Phân loại FDI .9 2.1 Phân theo chất đầu 2.2 Phân theo tính chất dòng vốn 2.3 Phân theo động nhà đầu tư: II Đặc điểm FDI 10 III Tác động FDI giải pháp khắc phục 11 Tích cực 11 Tiêu cực 13 Giải pháp 14 IV Liên hệ với Việt Nam 16 Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam: 16 Tiềm thách thức việc thu hút FDI Việt Nam 17 2.1 Tiềm 17 2.2 Thách thức 17 Tình hình FDI Việt Nam .19 3.1 FDI theo giai đoạn .19 3.2 Vốn FDI theo cấu nghành .20 Tác động FDI vào Việt Nam 21 4.1 Tích cực 21 4.2 Tiêu cực 23 Giải pháp khắc phục tiêu cực 24 Vốn đầu trực tiếp nước FDI I Khái niệm FDI Định nghĩa 1.1 Một số vấn đề chung đầu Đầu hoạt động bỏ vốn dài hạn nhằm thu lợi tương lai Hoạt động đầu có vai trò vơ to lớn phát triển kinh tế Nhờ có đầu mà kinh tế tăng trưởng, xí nghiệp, nhà máy mở rộng sản xuất xây dựng Nếu xem xét góc độ vi mơ việc đầu nhằm đạt mục tiêu cụ thể trước mắt đa dạng, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng khối lượng sản phẩm sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tận dụng lực sản xuất có để sản xuất hàng xuất thay hàng nhập Ở góc độ vĩ mơ hoạt động đầu góp phần vào việc thực mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, địa phương ngành - Phân loại hoạt động đầu tư: Để thuận tiện cho hoạt động theo dõi, quản lý đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động đầu Theo lĩnh vực đầu có hoạt động đầu phát triển sản xuất kinh doanh, đầu phát triển sở hạ tầng, đầu phát triển khoa học kỹ thuật *Theo thời gian thực hiện: + Đầu ngắn hạn: Là hình thức đầu có thời hạn thường nhỏ năm + Đầu trung dài hạn: Là hình thức đầu có thời hạn thường từ năm trở lên *Theo hình thức xây dựng có: + Đầu xây dựng + Đầu cải tạo mở rộng *Theo quan hệ quản lý: + Đầu trực tiếp: Là hình thứcđầu mà người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý điều hành trình thực vận hành kết đầu + Đầu gián tiếp: Là hình thức đầu mà người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành trình thực đầu *Theo cách thức đạt mục tiêu: + Đầu thông qua xây dựng lắp đặt + Đầu thông qua hoạt động thuê mua Vốn đầu trực tiếp nước FDI 1.2 Đầu trực tiếp nước FDI a) Khái niệm - FDI viết tắt Foreign Direct Investment (Đầu trực tiếp nước ) hình thức đầu dài hạn cá nhân hay công ty nước vào nước khác cách thiết lập sở sản xuất, kinh doanh Cá nhân hay tổ chức nước ngồi nắm quyền quản lý sở sản xuất kinh doanh - Luật đầu năm 2005 Việt Nam có đưa định nghĩa sau đầu trực tiếp (FDI)(phân biệt với đầu gián tiếp -FII [Indirect Foreign Investment ]) Cụ thể sau: “Đầu trực tiếp FDI hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lí hoạt động đầu ”(Điều 3.2 Luật đầu tư) Khác với FDI, đầu gián tiếp (FII) hình thức đầu thơng qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác, quỹ đầu chứng khốn thơng qua định chế tài trung gian khác mà nhà đầu không trực tiếp tham gia quản lí hoạt động đầu - Theo luật đầu trực tiếp nước ngồi đầu trực tiếp nước việc tổ chức, cá nhân người nước đưa vào Việt Nam vốn tiền tài sản Chính phủ Việt Nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh sở hợp đồng hóa thành lập xí nghiệp liên doanh doanh nghiệp % vốn nước theo quy định luật - Tổ chức thương mại Thế giới lại định nghĩa sau FDI: “Đầu trực tiếp nước (FDI) xảy nhà đầu từ nước ( nước chủ đầu ) có tài sản nước khác ( nước thu hút đầu ) có quyền quản lý tài sản Phương diện quản lý thứ để phân biệt FDI với cơng cụ tài khác Trong trường hợp đó, nhà đầu thường hay gọi “công cụ mẹ ” tài sản gọi “công ty con” hay “chi nhánh công ty”” - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa định nghĩa FDI sau: “FDI hoạt động đầu thực nhằm đạt lợi ích lâu dài doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ kinh tế khác kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích chủ đầu giành quyền quản lí tồn doanh nghiệp” => Kết luận: Nói tóm lại đầu trực tiếp nước quốc gia việc nhà đầu nước khác đưa vốn tiền tài sản khác vào quốc gia để có quyền sở hữu quản lý quyền kiểm soát thực thể kinh tế quốc gia với mục tiêu tối đa hóa mục đích Đầu trực tiếp nước ngồi khoản đầu đòi hỏi mối quan tâm lâu dài phản ánh lợi ích dài hạn quyền kiểm soát chủ thể cư trú kinh tế ( gọi chủ đầu trực tiếp nước doanh nghiệp mẹ) doanh nghiệp cư trú kinh tế khác kinh tế chủ đầu nước (được gọi doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp chi nhánh hay chi nhánh nước ngoài) FDI chủ đầu phải có mức độ ảnh hưởng đáng kể việc quản lý doanh nghiệp cư trú kinh tế khác Tiếng nói hiệu quản lý phải kèm với mức độ sở hữu cổ phần định FDI Vốn đầu trực tiếp nước FDI b) Nguyên nhân xuất FDI Cần phải hiểu rõ lại có FDI Theo thơng tin mà nhóm thu nhập FDI xuất nguyên nhân sau: - Sự chênh lệch suất cận biên vốn nước Helpman Sibert, Richard S Eckaus cho có khác suất cận biên (số có thêm tổng số đầu mà nhà sản xuất có dùng thêm đơn vị yếu tố sản xuất) vốn nước Một nước thừa vốn thường có suất cận biên thấp Còn nước thiếu vốn thường có suất cận biên cao Tình trạng dẫn đến di chuyển dòng vốn từ nơi dư thừa sang nơi khan nhằm tối đa hóa lợi nhuận Vì chi phí sản xuất nước thừa vốn thường cao nước thiếu vốn Tuy nhiên nghĩa tất hoạt động có suất cận biên cao Doanh nghiệp đầu t sản xuất mà có hoạt động quan trọng, sống Doanh nghiệp họ tự sản xuất cho dù hoạt động cho suất cận biên thấp - Chu kỳ sản phẩm: Đối với hầu hết doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế chu kỳ sống sản phẩm bao gồm giai đoạn chủ yếu là: giai đoạn sản phẩm mới; giai đoạn sản phẩm chín muồi; giai đoạn sản phẩm chuẩn hóa Akamatsu Kaname (1962) cho sản phẩm mới, ban đầu phát minh sản xuất nước đầu tư, sau xuất thị trường nước Tại nước nhập khẩu, ưu điểm sản phẩm làm nhu cầu thị trường địa tăng lên, nên nước nhập chuyển sang sản xuất để thay sản phẩm nhập cách chủ yếu dựa vào vốn, kỹ thụât nước ( giai đoạn sản phẩm chín muồi ) Khi nhu cầu thị trường sản phẩm thị trường nước bão hòa, nhu cầu xuất lại xuất (giai đoạn sản phẩm chuẩn hóa ) Hiện tượng diễn theo chu kỳ dẫn đến hình thành FDI Raymond Vernon (1966) lại cho sản xuất sản phẩm đạt tới giai đoạn chuẩn hóa chu kỳ phát triển lúc thị trường sản phẩm có nhiều nhà cung cấp Ở giai đoạn này, sản phẩm cải tiến, nên cạnh tranh nhà cung cấp dẫn tới định giảm giá dẫn tới định cắt giảm chi phí sản xuất Đây lý để nhà cung cấp chuyển sản xuất sản phẩm sang nước cho phép chi phí sản xuất thấp - Lợi đặc biệt công ty đa quốc gia: Stephen H Hymes (1960, công bố năm 1976), John H Dunning (1981), Rugman A A (1987) số người khác cho công ty đa quốc gia có lợi đặc thù (chẳng hạn lực bản) cho phép công ty vượt qua trở ngại chi phí nước ngồi nên họ sẵn sàng đầu trực tiếp nước ngồi Khi chọn địa điểm đầu tư, cơng ty đa quốc gia chọn nơi có điều kiện (lao động, đất đai,chính trị) cho phép họ phát huy lợi đặc thù nói Những cơng ty đa quốc gia thường có lợi lớn vốn công nghệ Vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI đầu nước sẵn có nguồn nguyên liệu, giá nhân công rẻ thường thị trường tiêu thụ tiềm ta dễ dàng nhận lợi ích việc - Tiếp cận thị trường giảm xung đột thương mại: Đầu trực tiếp nước biện pháp để tránh xung đột thương mại song phương Ví dụ, Nhật Bản hay bị Mỹ nước Tây Âu phàn nàn Nhật Bản có thặng dư thương mại nước bị thâm hụt thương mại quan hệ song phương Đối phó, Nhật Bản tăng cường đầu trực tiếp vào thị trường Họ sản xuất bán tơ, máy tính Mỹ châu Âu, để giảm xuất sản phẩm từ Nhật Bản sang Họ đầu trực tiếp vào nước thứ ba, từ xuất sang thị trường Bắc Mỹ châu Âu Khai thác chuyên gia công nghệ Không phải FDI theo hướng từ nước phát triển sang nước phát triển Chiều ngược lại chí mạnh mẽ Nhật Bản nước tích cực đầu trực tiếp vào Mỹ để khai thác đội ngũ chun gia Mỹ Ví dụ, cơng ty ô tô Nhật Bản mở phận thiết kế xe Mỹ để sử dụng chun gia người Mỹ Các cơng ty máy tính Nhật Bản Không Nhật Bản đầu vào Mỹ, nước công nghiệp phát triển khác có sách tương tự Trung Quốc gần đẩy mạnh đầu trực tiếp nước ngồi, có đầu vào Mỹ Việc cơng ty đa quốc gia quốc tịch Trung Quốc Lenovo mua phận sản xuất máy tính xách tay cơng ty đa quốc gia mang quốc tịch Mỹ IBM xem chiến lược để Lenovo tiếp cận công nghệ sản xuất máy tính ưu việt IBM Hay việc TCL (Trung Quốc) sáp nhập với Thompson (Pháp) thành TCL-Thompson Electronics, việc National Offshore Oil Corporation (Trung Quốc) ngành khai thác dầu lửa mua lại Unocal (Mỹ) với chiến lược - Tiếp cận nguồn tài ngun thiên nhiên: Để có nguồn ngun liệu thơ, nhiều cơng ty đa quốc gia tìm cách đầu vào nước có nguồn tài nguyên phong phú Làn sóng đầu trực tiếp nước lớn Nhật Bản vào thập niên 1950 mục đích FDI Trung Quốc có mục đích tương tự c) Các hình thức đầu trực tiếp: - Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nhà đầu nước 100% vốn nhà đầu nước - Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh nhà đầu nước nhà đầu nước - Đầu theo hình thức hợp đồng BCC hợp đồng BTO hợp đồng BT - Đầu phát triển kinh doanh - Mua cổ phần góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu - Đầu thực việc sáp nhập mua lại doanh ngiệp - Các hình thức đầu trực tiếp khác Vốn đầu trực tiếp nước FDI Phân loại FDI 2.1 Phân theo chất đầu - Đầu phương tiện hoạt động: Đầu phương tiện hoạt động hình thức FDI cơng ty mẹ đầu mua sắm thiết lập phương tiện kinh doanh nước nhận đầu Hình thức làm tăng khối lượng đầu vào - Mua lại sáp nhập: Mua lại sáp nhập hình thức FDI hai hay nhiều doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động sáp nhập vào doanh nghiệp (có thể hoạt động nước nhận đầu hay nước ngoài) mua lại doanh nghiệp có vốn FDI nước nhận đầu Hình thức khơng thiết dẫn tới tăng khối lượng đầu vào 2.2 Phân theo tính chất dòng vốn - Vốn chứng khốn: Nhà đầu nước ngồi mua cổ phần trái phiếu doanh nghiệp công ty nước phát hành mức đủ lớn để có quyền tham gia vào định quản lý công ty - Vốn tái đầu tư: Doanh nghiệp có vốn FDI dùng lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh khứ để đầu thêm - Vốn vay nội hay giao dịch nợ nội bộ: Giữa chi nhánh hay công ty cơng ty đa quốc gia cho vay để đầu hay mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp 2.3 Phân theo động nhà đầu tư: - Vốn tìm kiếm tài nguyên: Đây dòng vốn nhằm khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên rẻ dồi nước tiếp nhận, khai thác nguồn lao động kỹ giá thấp khai thác nguồn lao động kỹ dồi Nguồn vốn loại nhằm mục đích khai thác tài sản sẵn có thương hiệu nước tiếp nhận (như điểm du lịch tiếng) Nó nhằm khai thác tài sản trí tuệ nước tiếp nhận Ngồi ra, hình thức vốn nhằm tranh giành nguồn tài nguyên chiến lược để khỏi lọt vào tay đối thủ cạnh tranh - Vốn tìm kiếm hiệu quả: Đây nguồn vốn nhằm tận dụng giá thành đầu vào kinh doanh thấp nước tiếp nhận giá nguyên liệu rẻ, giá nhân công rẻ, giá yếu tố sản xuất điện nước, chi phí thơng tin liên lạc, giao thông vận tải, mặt sản xuất kinh doanh rẻ, thuế suất ưu đãi,điều kiện pháp lý v.v - Vốn tìm kiếm thị trường: Đây hình thức đầu nhằm mở rộng thị trường giữ thị trường khỏi bị đối thủ cạnh tranh giành Ngoài ra, hình thức đầu nhằm tận dụng hiệp định hợp tác kinh tế nước tiếp nhận với nước khu vực khác, lấy nước tiếp nhận làm bàn đạp để thâm nhập vào thị trường khu vực toàn cầu Vốn đầu trực tiếp nước FDI II Đặc điểm FDI Tìm kiếm lợi nhuận: FDI chủ yếu đầu nhân với mục đích hàng đầu tìm kiếm lợi nhuận Các nước nhận đầu đặc biệt nước phát triển cần lưu ý điều tiến hành thu hút FDI, phải xây dựng cho hành lang pháp lý đủ mạnh sách thu hút FDI hợp lý để hưởng FDI vào phục vụ mục đích tiềm kiếm lợi nhuận nhà đầu Các chủ đầu nước ngồi phải đóng góp tỉ lệ vốn tối thiểu vốn pháp định vốn điều lệ tùy theo quy định Luật pháp nước để giành quyền kiểm soát Hoặc tham gia kiểm soát doanh nghiệp đầu Luật nước thường không quy định giống vấn đề Tỷ lệ đóng góp bên vốn điều lệ vốn pháp định quy định quyền nghĩa vụ bên đồng thời lợi nhuận rủi ro phân chia theo tỷ lệ Thu nhập mà chủ đầu thu phụ thuộc vào kết kinh doanh nghiệp mà họ bỏ vốn đầu tư, mang tính chất thu nhập kinh doanh khơng phải lợi tức Chủ đầu định đầu tư, định sản xuất kinh doanh tự nhiên lỗ lãi Nhà đầu quyền chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, thị trường đầu tư, quy mơ đầu cơng nghệ cho mình, tự đưa định có lợi cho học FDI thường kèm theo chuyển giao công nghệ cho nước tiếp nhận đầu thông qua hoạt động FDI, nước chủ nhà tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý Vốn đầu trực tiếp nước FDI III Tác động FDI giải pháp khắc phục Tích cực - Bổ sung cho nguồn vốn nước Trong lý luận tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn đề cập Khi kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, cần nhiều vốn Nếu vốn nước khơng đủ, kinh tế muốn có vốn từ nước ngồi, có vốn FDI FDI mở rộng nguồn thu thuế nước chủ nhà đóng góp cho nguồn thu Chính phủ Thậm chí nhà đầu nước ngồi miễn thuế thơng qua sách ưu đãi đầu Chính phủ có nguồn thu gia tăng từ việc trả thuế thu nhập cá nhân FDI tạo việc làm tạo khoản thu ngoại tệ FDI không bổ sung nguồn vốn đầu phát triển mà lượng vốn ổn định so với luồn vốn đầu quốc tế khác FDI dựa quan điểm dài hạn thị trường, triển vọng tăng trưởng mà không tạo nợ cho phủ nước tiếp nhận đầu tư, có khuynh hướng thay đổi có tình bất lợi Vì FDI nguồn quan trọng bù đấp thiếu hụt vốn, ngoại tệ nước nhận đầu đặc biệt nước phát triển - Tiếp thu cơng nghệ bí quản lí Có thể nói công nghệ yếu tố định tốc độ tăng trưởng phát triển quốc gia, nước phát triển vai trò khẳng định rõ Bởi vậy, tăng cường khả công nghệ mục tiêu ưu tiên phát triển hàng đầu quốc gia Tuy nhiên, để thực mục tiêu đòi hỏi quốc gia khơng cần nhiều vốn mà phải có trình độ phát triển định khoa học kĩ thuật FDI coi nguồn quan trọng để phát triển khả công nghệ nước chủ nhà, vai trò thể qua khía cạnh chuyển giao cơng nghệ sẵn có từ bên ngồi vào phát triển khả cơng nghệ sở nghiên cứu, ứng dụng nước nhà Đây mục tiêu quan trọng nước chủ nhà mong đợi từ đầu nước - Tăng số lượng việc làm chất lượng đào tạo công nhân Vì mục đích FDI khai thác điều kiện để đạt chi phí sản xuất thấp, nên xí nghiệp có vốn đầu nước thuê mướn nhiều lao động địa phương Thu nhập phận dân cư đại phương cải thiện đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương Trong trình thuê mướn đó, đào tạo kĩ nghề nghiệp, mà nhiều trường hợp mẻ tiến 10 Vốn đầu trực tiếp nước FDI FDI Ngược lại, FDI lại góp phần thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế nước chủ nhà làm xuất lĩnh vực nghành nghề kinh tế góp phần nâng cao nhanh chóng trình độ kĩ thuật cơng nghệ nhiều nghành kinh tế Mặt khác tác động FDI, số nghành nghề kích thích phát triển có số ngành nghề bị mai bị xóa bỏ - Tác động văn hóa, xã hội FDI tác động tích cực đến văn hóa nước nhận đầu tư: đổi duy, thái độ, đạo đức, nghề nghiệp, lối sống, tập quán, giao tiếp ứng xử, bình đẳng giới vấn đề xã hội Đầu nước ngồi có vai trò đáng kể tăng cường sức khỏe dinh dưỡng cho người nước chủ nhà thông qua dự án đầu vào nghành y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học chế biến thực phẩm Tiêu cực - Gây cạnh tranh khóc liệt Sự xuất doanh nghiệp có vốn FDI gây cạnh tranh khóc liệt với doanh nghiệp nước mà phần thua thiệt thường doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp nước bị thị trường, bị lao động có kĩ dẫn tới phá sản Ngồi vốn FDI làm cho đầu nước bị thu hẹp nhiều doanh nghiệp hội đầu đầu không hiệu trình độ cơng nghệ thấp kém, vốn Điều xảy xuất tác động lấn áp đầu doanh nghiệp FDI - Tăng khả lạm phát Thực tiễn giới cho thấy, dòng vốn đầu thực tích cực góp phần làm dịu lạm phát chúng làm tăng cung hàng khan hiếm, tăng nhập phụ tùng thiết bị sản xuất công nghệ tiên tiến, từ làm tăng tiềm lực xuất khẩu, khả cạnh tranh, cải thiện cán cân toán, tăng thu ngân sách cho nước chủ nhà giúp hạn chế sức ép tăng tỉ giá tiền tệ thực tế Ngược lại, thiên khuynh hướng kích thích kinh tế bong bóng, kích thích thỏa mãn tiêu dùng cao cấp vượt qua khả kinh tế tích lũy cần thiết nước tiếp nhận đầu tư, lâu dài, chúng có hại cho nguồn lực tăng trưởng kinh tế, tăng nhập siêu làm cân đối tài khoản vãng lai, làm tăng xung lực lạm phát tương lai đất nước - Hiệu chuyển giao công nghệ chưa cao Nếu việc chuyển giao công nghệ (Cả phần “ cứng ” lẫn phần “mềm”) không thực đầy đủ, chuyển giao cơng nghệ lạc hậu, “những lợi tương đối nước bắt đầu muộn” bị tước bỏ - mặt Mặt khác, 12 Vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI nước tiếp nhận khơng khơng cải thiện tình trạng cơng nghệ, khả xuất khẩu, mà phải chịu thêm gánh nặng ni dưỡng dỡ bỏ công nghệ “bất cập” theo kiểu “bỏ vương, thương tội” Ngồi ra, phải kể thêm tình trạng phụ thuộc chiều vào đối tác nước kinh tế - kỹ thuật nước tiếp nhận dòng đầu kiểu gây Do đó, hiệu tiếp nhận vốn đầu không mong đợi không tương xứng với chi phí nước chủ nhà bỏ ra, chi phí tài chính, nhân lực mơi trường tức “một tiền gà, ba tiền thóc” - Tác động tiêu cực đến mơi trường Nước tiếp nhận đầu cần tính đến tác động kinh tế xã hội môi trường tổng hợp dự án FDI, dự án dùng nhiều đất nông nghiệp, tạo áp lực thất nghiệp nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường lớn trrong tương lai Đặc biệt, dự án xây dựng sân golf đồng bằng, vùng đất màu mỡ dự án “bán bờ biển” cho nhà kinh doanh du lịch nước dể làm tổn thương đến lợi ích lâu dài hệ tương lai - Tăng khoảng cách giàu nghèo Đầu trực tiếp FDI nguyên nhân làm khoảng cách giàu nghèo ngày nới rộng Các vùng nhận FDI có hội phát triển so với vùng khác từ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo vùng, cá nhân Giải pháp Nhận biết vai trò hạn chế FDI, nước đầu đề biện pháp để phát huy tính tích cực khắc phục tiêu cực, có giải pháp cần lưu tâm Thứ tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, từ chế, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực … Thứ hai cách thức mở cửa, tinh thần nước hội nhập ngày sâu rộng với giới, bảo hộ cách thức mở cửa cho phù hợp, lĩnh vực tài để né tránh bất ổn Thứ ba cần phân loại đồng vốn FDI vào theo tiêu chí tác động tốt hay khơng tốt, thực tế, FDI có nhiều loại, có loại vào để khai thác tài nguyên, khai thác thị trường, tiềm kiếm hiệu quả, đặc biệt nghành liên quan tới xuất khẩu, FDI vào lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, bất động sản … Trong thời gian tới để tiếp tục trì lượng nâng cao hiệu thu hút vốn nước ngoài, dòng FDI, nước đầu cần đầu tập trung vào giải pháp sau: - Hoàn chỉnh ban hành quy định quản lý doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp, gồm dự án có vốn đầu nước ( theo luật đầu tư) để áp dụng thống 13 Vốn đầu trực tiếp nước FDI cho doanh nghiệp nước nước ( quản lý đầu xây dựng, đầu mối liên thông cải cách thủ tục hành chính…) Tình hình triển khai dự án đầu vốn nước ngồi cần có nhiều chuyển động tích cực Các quan quản lý nhà nước cấp trung ương lẫn địa phương song song với cải cách thủ tục hành chính, chủ động bám sát dự án để kịp thời giải khó khăn vướng mắc, đôn đốc nhà đầu Tuy nhiên, môi trường pháp lý biến động nhiều, liên tục nhiều bất cập, không thống nhất, rõ ràng (thủ tục đầu kinh doanh, xây dựng bản, đất đai, môi trường, quy định gia nhập tổ chức giới, cam kết song phương đa phương ) nên gây nhiều khó khăn cho nhà đầu quan việc thực thi pháp luật để triển khai dự án nhiều vấn đề phải nghiên cứu làm rõ thực hiện, nên chưa thể mang lại kết - Tiếp tục điều chỉnh ổn định quy hoạch thu hút vốn nước theo hướng phát triển bền vững tránh chạy theo lợi ích trước mắt địa phương cá nhân, đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng chế, sách thích hợp nhằm khuyến khích áp dụng hình thức đầu có sử dụng vốn nước BOT/BTO/BT, PPP… đầu xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ, nhằm xúc tiến số dự án lớn, trọng điểm quốc gia địa phương - Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu nước cập nhật, bổ sung nội dung thơng tin mơi trường, sách đầu danh mục dự án kêu gọi trang thông tin điện tử in sách, đĩa CDRAM phát hành rộng rãi: Đẩy mạnh áp dụng phần mềm chuyên dụng đại quản lí dự án có vốn nước ngồi; tăng cường cung cấp thơng tin, quản bá môi trường đầu tư, hỏi đáp đối thoại với nhà đầu … - Đổi phương thức quản lí sử dụng vốn vay tích cực phòng chống thất thốt, lãng phí tham nhũng - Các giải pháp cho vấn đề bảo vệ mơi trường: + Nâng cao vai trò quản lí nhà nước nhà nước tham gia xã hội vấn đề bảo vệ môi trường + Thu phí thuế doanh nghiệp gây nhiễm môi trường + Quy định giới hạn ô nhiễm 14 Vốn đầu trực tiếp nước FDI IV Liên hệ với Việt Nam Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam: Việt Nam xuất phát từ nước nơng nghiệp lạc hậu, trình độ phát triển, kinh tế - xã hội mức thấp nhiều so với nước khác Với tốc độ phát triển nhanh chóng nước phát triển, khoảng cách kinh tế ngày dãn Vì vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế nước ta năm tới vượt qua tình trạng nước nghèo, nâng cao mức sống nhân dân bước hội nhập vào quỹ đạo kinh tế Thế Giới Với mục tiêu xây dựng nước ta thành nước công nghiệp tiến hành cơng nghiệp hóa đại hóa với mục tiêu lâu dài cải biến nước ta thành nước cơng nghiệp có sở vật chất kĩ thuật đại, cấu kinh tế phù hợp … cộng với thực mục tiêu ổn định phát triển kinh tế có việc nâng cao GDP bình quân đầu người lên lần đại hội VII Đảng nêu Muốn thực tốt điều cần phải có lượng vốn lớn Muốn có lượng vốn lớn cần phải tăng cường sản xuất thực hành tiết kiệm Nhưng với tình hình nước ta thu hút vốn đầu nước ngồi cách tích lũy vốn nhanh làm Đầu nước ngồi nói chung đầu trực tiếp nói riêng hoạt động kinh tế đối ngoại có vị trí vai trò ngày quan trọng, trở thành xu thời đại Đó kênh chuyển giao cơng nghệ, thúc đẩy q trình chuyển dịch cấu kinh tế, tạo thêm việc làm thu nhập nâng cao tay nghề cho người lao động, lực quản lí tạo nguồn thu cho ngân sách… Trên sở thực trạng đầu nước Việt Nam, ta cần phải ý đến vấn đề tính tiêu cực đầu FDI Cũng nước thụ động để dần vị mà xem vốn FDI quan trọng vốn nước tương lai phải chủ yếu Nhận thức vị trí vai trò đầu nước ngồi cần thiết Chính phủ ban hành sách đầu nước vào Việt Nam Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu nước Chúng ta biện pháp mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh… để thu hút đầu nước Với phương châm thực đa dạng hóa đa phương hóa hợp tác đầu 15 Vốn đầu trực tiếp nước FDI nước ngồi sở hai bên có lợi tôn trọng lẫn Bằng biện pháp cụ thể để huy động sử dụng có hiệu vốn FDI tổng thể chiến lược phát triển tăng trưởng kinh tế thành công mà ta mong đợi Tiềm thách thức việc thu hút FDI Việt Nam 2.1 Tiềm - Nguồn lao động dồi dào: Việt Nam nước đông dân cư, đặc biệt số người độ tuổi lao động cao điều kiện thuận lợi cho công ty đầu phát triển nghành công nghiệp cần nguồn nhân lực, giá rẻ Mặt khác, người Việt Nam xưa có chất cần cù chịu khó, sáng tạo với trình độ tri thức ngày cao Đây điều kiện lí tường thu hút đầu cơng ty nước ngồi - Hệ thống pháp luật: mơi trường pháp lí thể chế kinh tế thị trường nước ta tiếp tục hoàn thiện phù hợp với khu vực giới Các văn pháp lí hướng dẫn thực thi Luật Đầu Luật Doanh nghiệp tiến hành rà soát sửa đổi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Nghị định số 88/2006/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp Bên cạnh bộ, ngành địa phương tích cực triển khai giải pháp để tiếp tục thu hút nâng cao hiệu ĐTNN theo Nghị số 13/NQ-CP ngày 7- -2009 Chính phủ Những sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp FDI Việt Nam tiếp tục góp phần đáng kể cải thiện môi trường đầu Việt Nam để thu hút ĐTNN - Hoạt động xuất tiến đầu nước đúc kết, rút kinh nghiệm: thời gian qua trở nên chuyên nghiệp, hiệu cộng với hỗ trợ kinh phí Chính phủ, chất lượng hiệu hoạt động xuất tiến đầu năm 2011 năm tới tiếp tục nâng cao 2.2 Thách thức Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi nêu trên, khơng thể phủ nhận khó khăn thách thức mà Việt Nam phải đối mặt với khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến việc thu hút ĐTNN, cụ thể là: - Hệ thống kết cấu hạ tầng Việt Nam: đầu nhiều vài năm trở lại yếu kém, chưa đáp ứng nhu cầu nhà đầu doanh nghiệp đặc biệt hệ thống cấp điện, nước, đường giao thông, cảng biển, hệ thống kết cấu hạ tầng - Về luật pháp, sách: Hệ thống luật pháp, sách đầu tư, kinh doanh số điểm thiếu đồng quán luật chung luật chuyên 16 Vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI nghành Vì thực tế tạo cách hiểu khác gây nhiều khó khăn cho việc xem xét cấp giấy chứng nhận đầu hướng dẫn doanh nghiệp xử lí vấn đề phát sinh q trình triển khai dự án - Về công tác quy hoạch: Công tác quy hoạch lãnh thổ, nghành nghề, lĩnh vực, sản phẩm yếu thiếu, đặc biệt bối cảnh phân cấp triệt để việc cấp phép quản lí đầu địa phương, dẫn đến tình trạng cân đối chung Nhiều địa phương cấp phép tràn lan, khai tăng vốn đăng kí dự án để có thành tích để cạnh tranh dẫn đến cung cấp nhiều giấy phép cho dự án có loại sản phẩm mà khơng tính đến khả thị trường, gây dư thừa, lãng phí, hiệu đầu thấp ( ví dụ trường hợp cấp phép dự án sản xuất thép, dự án sân golf, dự án cảng biển…) - Về sở hạ tầng: Sự yếu hệ thống sở hạ tầng hàng rào nhân tố quan trọng gây tâm lí lo ngại nhà đầu Thơng thường nhà đầu tính tốn, thực tiến độ xây dựng cơng trình dự án theo tiến độ xây dựng cơng trình hạ tầng ngồi hàng rào để tránh tình trạng cơng trình dự án xây dựng xong không đưa vào vận hành hệ thống sở hạ tầng ngồi hàng rào khơng đáp ứng yêu cầu đặc biệt hệ thống cấp điện, nước, đường giao thông, cảng biển phục vụ nhu cầu sản xuất xuất nhập hàng hóa - Về nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực qua đào tạo, đặc biệt công nhân kỹ thuật kỹ sư ngày rõ rệt, không xảy khu kinh tế hình thành Chân Mây, Dung Quất, Nhơn hội… mà trung tâm công nghiệp Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…Mặt hạn chế tồn từ giai đoạn trước năm trở lại trở nên xúc điều kiện nhiều dự án ĐTNN, đặc biệt dự án lớn vào triển khai thực - Vấn đề đất đai cơng tác giải phóng mặt bằng: Cơng tác giải phóng mặt hạn chế chậm khắc phục môi trường đầu ta Trên thực tế, công tác quy hoạch sử dụng đất địa phương quan tâm thiếu chưa đồng với quy hoạch nghành, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương lâm trạng khó khăn việc bố đủ đất cho dự án quy mô lớn cam kết trước cần Giâý chứng nhận đầu - Vấn đề môi trường: Việc xử lý chất thải dự án ĐTNN tập trung khu công nghiệp tập trung thuộc vùng kinh tế trọng điểm ảnh hưởng định đến môi trường tự nhiên xã hội, đặc biệt dự án sản xuất quy mô lớn Thực tế thời gian gần quan chức phát số vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường với hành vi cố ý tinh vi số doanh 17 Vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI nghiệp có vốn đầu nước ngồi Đây vấn đề cần cấp, nghành đặc biệt quan tâm tất khâu từ thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư, đến triển khai thực dự án trình hoạt động dự án đầu - Về xúc tiến đầu tư: Công tác xúc tiến đầu thời gian qua nhiều bất cập, thiếu tính chun nghiệp, chưa thực hiệu quả, nội dung hình thức chưa phong phú, chồng chéo, mâu thuẫn gây lãng phí nguồn lực Ngun nhân ta chưa có chiến lược tổng thể xúc tiến đầu tư, làm cho công tác xúc tiến đầu thiếu tầm nhìn dài hạn, có tính hệ thống Trình độ cán làm cơng tác xúc tiến đầu hạn chế, thiếu sở vật chất điều kiện hoạt động Công tác quản lý nhà nước chế phối hợp Bộ, nghành, địa phương công tác xúc tiến đầu chưa thực hiệu quả, nhiều nội dung chưa xác định rõ ràng thiếu văn pháp luật quy định cụ thể vấn đề Tình hình FDI Việt Nam 3.1 FDI theo giai đoạn Sau đại hội VI đầu nước tiến hành mở cửa đổi Từ năm 1987 dự án đầu FDI vào Việt Nam Trải qua 20 năm FDI không ngừng biến động qua thời kỳ, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại WTO, FDI không ngừng tăng trưởng cách mạnh mẽ đỉnh điểm năm 2008 FDI đạt tới 64 tỷ USD Sau điểm qua trình FDI vào Việt Nam 20 năm qua - Giai đoạn từ (1988-1990): Đây giai đoạn FDI vào Việt Nam khiêm tốn, tổng năm đạt 1,79 tỷ USD chưa có tác động rõ rệt đến kinh tế xã hội Việt Nam - Giai đoạn (1991-1996): Đây giai đoạn FDI tăng trưởng nhanh góp phần quan trọng vào việc thực mục tiêu xã hội Giai đoạn thu hút 25,179 tỷ USD vốn đăng ký, tốc độ tăng trưởng hàng năm cao Vốn đăng ký năm 1991 1,322 tỷ USD năm 1996 8,497 tỷ USD 6,43 lần - Giai đoạn ( 1997- 2003): Đây thời kỳ suy thoái FDI Do ảnh hưởng khủng hoảng tài tiền tệ năm 1997 Vốn đăng ký bắt đầu giảm từ năm 1997 giảm mạnh năm Năm 1996 vốn đăng ký 8,498 tỷ USD năm 1997 50% 4,69 tỷ USD Tồi tệ năm 1999 1,568 tỷ USD tiếp tục ngưng trệ năm 2003 - Giai đoạn (2004 – 2006): Đây giai đoạn FDI phục hồi phát triển Năm 2004 đạt 2,084 tỷ USD năm 2006 lên tới 10,200 tỷ USD tăng 400% so với 2004 - Giai đoạn (2007-2008): Sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại WTO sách ngoại thương cởi mở hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, 18 Vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI nhờ tạo hiệu ứng tốt việc thu hút FDI, phản ánh qua năm 2007, 2008 Năm 2007 Việt Nam thu hút 1544 dự án 21,3 tỷ USD, tăng gấp lần năm 2006, kết năm gia nhập WTO Chưa dừng lại qua năm 2008 Việt Nam thu hút số ấn tượng với 64 tỷ USD gấp gần lần so với năm 2007 Qua lọt vào top 10 kinh tế hấp dẫn vốn đầu FDI - Giai đoạn 2009-2010: năm khó khăn thu hút đầu nước Việt Nam tác động khủng hoảng tài tồn cầu Trong bối cảnh kinh tế giới bối cảnh kinh tế vĩ mơ nước có biến động, dòng vốn FDI đăng ký có nhiều biến động Tuy nhiên, theo đánh giá từ phía nhà tài trợ, sách thắt chặt tiền tệ, sách tỷ giá phát huy tác dụng Triển vọng đầu trung dài hạn Việt Nam coi tốt dòng vốn đăng ký hai năm giảm đáng kể so với năm 2008 mức cao, khoảng 20 tỷ USD/năm, đưa tổng vốn đăng ký năm 2006 – 2010 lên tới mức 135 tỷ USD vượt 2,4 lần kế hoạch đề cho giai đoạn 3.2 Vốn FDI theo cấu nghành Cơ cấu FDI vào cá nghành theo năm có thay đổi Một xu hướng rõ nét cấu vốn FDI 10 năm trước doanh nghiệp nước ngồi tập trung chủ yếu vào lĩnh vực cơng nghiệp, công nghiệp chế tạo chiếm đến 80% vốn FDI, lại nghành dịch vụ Tuy nhiên, cấu đầu FDI năm gần lại chuyển mạnh mẽ sang lĩnh vực dịch vụ (trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) chủ yếu , BĐs xếp vào nghành dịch vụ ) đặc biệt có dự án lên đến hàng tỷ USD Cơ cấu vốn FDI có đến 74,5% dịc vụ, lại nghành công nghiệp 19 Vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI FDI vào Việt Nam tính đến hết quý năm 2010 Trong báo cáo tình hình thu hút vồn FDI năm 2010 vừa Cục đầu nước ngồi cơng bố, ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ tổng vốn thu hút với tỷ USD vốn đăng kí Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước đứng thứ với 2.9 tỷ USD Tuy nhiên, tính số lượng dự án nghành cơng nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đứng đầu với 385 dự án đăng kí Số dự án tăng vốn lớn 199 dự án với tỷ USD vốn tăng thêm Như vậy, so với năm 2009, vốn FDI đổ vào công nghiệp chế biến, chế tạo tăng đáng kể số lượng dự án tổng vốn đầu Trong nă;m 2009, số dự án lĩnh vực 245 dự án, với tổng vốn đăng kí 2.96 tỷ USD Trong số này, gần 750 triệu USD vốn tăng thêm Tính lũy tháng 12/2010, lĩnh vực công nghiệp chế biến tiếp tục đứng đầu với 7.305 dự án vốn đầu 93.9 tỷ USD Tác động FDI vào Việt Nam 4.1 Tích cực - Đối với việc giải việc làm cho người lao động: Thông qua hoạt động đầu doanh nghiệp FDI góp phần giải việc làm cho người lao động Các doanh nghiệp FDI trực tiếp tạo việc làm thông qua việc tuyển dụng lao động nước sở Song song doanh nghiệp FDI gián tiếp tạo việc làm thơng qua việc tạo điều 20 Vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI kiện thuận lợi cho hình thành phát triển doanh nghiệp vệ tinh cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khu vực kinh tế - Mức độ tác động FDI việc giải việc làm phụ thuộc trực tiếp vào nhân tố như: quy mô đầu tư, lĩnh vực sản xuất, trình độ cơng nghệ, sách cơng nghiệp sách thương mại nước tiếp nhận đầu Bên cạnh đó, tác động FDI đến thị trường lao động phụ thuộc vào cấu kinh tế, định hướng phát triển chất lượng lao động sách lao động nước tiếp nhận đầu - Đối với phát triển sức hàng hóa sức lao động: ngồi tác động tạo việc làm cho người lao động FDI đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng lao động phát triển nhân lực nước tiếp nhận đầu FDI làm thay đổi lực, kĩ lao động quản trị doanh nghiệp thông qua hoạt động đào tạo đòi hỏi người lao động có kiến thức khả đáp ứng yêu cầu cao cường độ hiệu công việc Cụ thể: + Người lao động phải có sức khỏe tốt để làm việc với cường độ cao + Có trình độ văn hóa cao để đáp ứng đòi hỏi trang thiết bị kĩ thuật công nghệ, đại + Có kỹ cương tác phong cơng nghiệp nhằm đảm bảo hiệu lao động cá nhân tập thể Ngoài ra, yêu cầu ngày cao công việc, hội phát triển, hội thăng tiến….Do vậy, doanh nghiệp FDI trình độ học vấn trình độ nghiệp vụ người lao động tương đối cao so với mặt chung - Đối với phát triển thị trường lao động : Cùng với gia tăng chất lượng, trình độ lao động, người lao động có nhiều hội việc lựa chọn nơi làm việc Bên cạnh đó, lao động có trình độ cao có khuynh hướng tìm việc thơng qua kênh lao động thức cao lao động trình độ thấp Đây tiền đề quan trọng cho phát triển dịch vụ vấn – giới thiệu việc làm thị trường lao động Bên cạnh đó, nhận thức người lao động nâng lên, họ quan tâm nhiều đến điều kiện lao động,những điều khoản quy định quyền nghĩa vụ bên hợp đồng Đây nhân tố quan trọng góp phần hạn chế tác động tiêu cực thị trường lao động Chất lượng lao động có mối quan hệ tỉ lệ thuận với hiệu suất lao động hiệu hoạt động doanh nghiệp Và đó, khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu cho phát triển Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, vốn đầu tăng làm tăng cầu lao động Cạnh tranh thu hút lao động nhân tố kích thích phát triển thị trường lao động Với cách thành phần kinh tế, tham gia khu vực FDI góp phần làm tăng tính cạnh tranh thị trường lao động Với ưu điểm tiền lương, điều kiện làm việc, hội phát triển … Thành phần kinh tế có sức hấp dẫn lớn người 21 Vốn đầu trực tiếp nước FDI lao động Do vậy, để cạnh tranh thu hút lao động thành phần kinh tế khác phải cải thiện môi trường làm việc, tạo thêm thu nhập cho người lao động Đồng thời, đa dạng thành phần kinh tế góp phần làm đa dạng hóa nguồn cung cầu lao động thị trường, yếu tố thuận lợi hình thành phát triển củ thị trường lao động Như vậy, trình hoạt động FDItrực tiếp hay gián tiếp – tạo điều kiện thuận lợi cho vận hành phát triển thị trường lao động Sự phát triển thành phần kinh tế không tạo ngoại tác tích cực cho phát triển thị trường lao động mà khuyến khích thành phần kinh tế khác tham gia vào thị trường lao động 4.2 Tiêu cực - Sự xuất dòng vốn FDI tạo áp lực cạnh tranh lớn doanh nghiệp nước Sức ép cạnh tranh có tác động mặt, thứ làm đối thủ cạnh tranh yếu có nguy bị thu hẹp thị phần, giảm sản xuất, chí phải rút lui khỏi thị trường Đây mặt tiêu cực cạnh tranh Tuy nhiên, cạnh tranh lại kích thích đối thủ tự đầu đổi để vươn lên đứng vững thị trường, từ suất sản xuất cải thiện - Nguy nhập công nghệ lạc hậu Về kênh chuyển giao phổ biến công nghệ doanh nghiệp FDI DN nước khơng diễn Ngồi ngun nhân khách quan khuôn khổ luật pháp sở hữu trí tuệ chưa đầy đủ, hiệu lực thấp, ngun nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp nước - Mất cân đối nghành, lĩnh vực kinh tế: FDI thường tập trung vào nghành có khả sinh lợi cao khai thác tài ngun, khống sản, dầu khí, cơng nghiệp nặng… Trong nghành nông nghiệp lại thu hút nguồn FDI Điều này, dẫn tới cân đối nghành, lĩnh vực nghành kinh tế - Xuất nguy rửa tiền: theo cảnh báo WP Việt Nam bị tổ chức rửa tiền quốc tế chọn làm mục tiêu hệ thống tra, giám sát, hệ thống kế toán tiềm hiểu khách hàng nước ta phát triển, mức độ sử dụng tiền mặt luồng chuyển tiền khơng thức cao Bên cạnh đó, Việt Nam đường mở cửa kinh tế đánh giá kinh tế có tính chất mở hàng đầu giới Việc kiểm sốt lỏng lẻo dòng tiền vào tạo điều kiện thuận lợi để tội phạm thực hoạt động rửa tiền Nguồn vốn FDI kênh thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động rửa tiền Các tổ chức phi pháp tiến hành đầu vào nước ta với hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi thực chất khơng phải để hoạt động mà nhầm hợp pháp hóa khoản tiền bất hợp pháp - Ảnh hưởng đến môi trường: 22 Vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI + Gây nhiễm mơi trường: nói tác động tiêu cực FDI nước nhận đầu ảnh hưởng môi trường Đặc biệt tình hình xuất nhiễm từ nước phát triển sang nước phát triển thông qua FDI ngày gia tăng Các nước phát triển có nguy trở thành nước có mức nhập ô nhiễm cao, nhiều Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam… Hiện vấn đề xử lí nước thải Việt Nam chưa trọng, hầu hết xí nghiệp chưa có hệ thống xử lí chất thải Các chương trình giám sát, xử phạt chưa thực cách toàn diện ngày có nhiều dự án khai thác tài nguyên, vận chuyển dầu với hiểm họa tràng dầu có nguy gia tăng năm tới + FDI ảnh hưởng tới đa dạng sinh thái bên cạnh đóng góp quan trọng cho nghành du lịch Việt Nam đầu lớn liên tục gia tăng năm gần đặc môi trường tự nhiên Việt Nam trước thách thức lớn Nguy ảnh hưởng xấu đến đa dạng sinh học, tài nguyên nước, thủy sản, khí hậu gia tăng nhiễm lưu vực sông Các khu công nghiệp mở rộng làm diện tích rừng bị thu hẹp, sống, nơi cư trú động vật hoang dã thực vật bị sáo trộn , phá hủy Trong đó, vấn đề bảo vệ tốt môi trường la thách thức lớn Việt Nam Giải pháp khắc phục tiêu cực Trong năm tới, nước ta phải tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm sớm khỏi tình trạng nước phát triển có mức thu nhập thấp Thực mục tiêu đòi hỏi phải tiếp tục phát huy tiềm nguồn lực, kể nguồn lực nước nước Việc thu hút sử dụng có hiệu sử dụng nguồn vốn ĐTNN tiếp tục đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế đất nước Để triển khai thực việc thu hút sử dụng hiệu vốn FDI thời gian tới, Chính phủ đạo thực đồng số giải pháp sau: Một là, tập trung hoàn thiện hệ thống luật pháp chế sách phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cam kết, góp phần tạo mơi trường thuận lợi để thu hút nguồn lực thành phần kinh tế, nước cho đầu phát triển Phát triển đồng quản lí có hiệu loại thị trường (bất động sản, vốn, dịch vụ, lao động khoa học – công nghệ ) Theo dõi, dám sát viêc thi hành pháp luật đầu doanh nghiệp để kiệp thời phát xử lí vướn mắt phát sinh Hai là, tiếp tục cải cách mạnh mẽ hành theo chế “ cửa” việc giải thủ tục đầu Xử lí dứt điểm kịp thời đề khuất mắt trình cấp phép, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu Tăng cường chế phối hợp quản lí ĐTNN trung ương địa phương bộ, nghành liên quan Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức nhầm đảm bảo thực nhiệm vụ theo quy định Luật Đầu quy định phân cấp quản lí ĐTNN 23 Vốn đầu trực tiếp nước FDI Ba là, tập trung nguồn lực để đầu nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông cảng biển, dịch vụ viễn thông, cung cấp điện nước ….nhầm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu trình tiến hành hoạt động đầu tư, kinh doanh Việt Nam ….Ban hành sách thích hợp nhầm khuyến khích nhân, gồm doanh nghiệp ĐTNN tham gia tích cực vào đầu xây dựng có cơng trình kết cấu hạ tầng Bốn là, coi trọng tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp ĐTNN nói riêng Nâng cao hiệu hoạt động khoa học - công nghệ, tạo bước đột phá suất, chất lượng, hiệu nâng cao nhận thức chấp hành pháp lực sở hữu trí tuệ tiếp tục hồn thiện luật pháp, sách lao động, tiền lương phù hợp tình hình Năm là, tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung danh mục kêu gọi đầu phù hợp với nhu cầu đầu phát triển quy hoạch phát triển nghành, địa phương; triển khai nhanh việc thành lập phận xúc tiền đầu số địa bàn trọng điểm; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ quan xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại xúc tiến du lịch cấp, bao gồm nước lẫn đại diện nước nhằm tạo đồng phối hợp nâng cao hiệu hoạt động này, kết hợp chặt chẽ chuyến công tác lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước với hoạt động xúc tiến đầu – thương mại - du lịch  Tổng kết: Như vậy, thời gian qua FDI có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế toàn cầu nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Tuy nhiên, việc tận dụng hội đối mặt với thách thức từ FDI vấn đề nan giải nước tiếp nhận đầu tư, đặc biệt nước phát triển Vì vậy, việc hiểu rõ chất FDI khơng cần thiết cho quốc gia cho nhận thức cá nhân người Mong rằng, tiểu luận chúng em góp phần vào nhận thức 24 Vốn đầu trực tiếp nước FDI 25 Vốn đầu trực tiếp nước FDI 26 ... phải kèm với mức độ sở hữu cổ phần định FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước FDI b) Nguyên nhân xuất FDI Cần phải hiểu rõ lại có FDI Theo thơng tin mà nhóm thu nhập FDI xuất nguyên nhân sau: - Sự chênh... thách thức việc thu hút FDI Việt Nam 17 2.1 Tiềm 17 2.2 Thách thức 17 Tình hình FDI Việt Nam .19 3.1 FDI theo giai đoạn .19 3.2 Vốn FDI theo cấu nghành... sống xã hội nước đầu tư theo nhóm em xin đưa liên hệ FDI với Việt Nam Vốn đầu tư trực tiếp nước FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước FDI I Khái niệm FDI Định nghĩa 1.1 Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay