Tiểu luận Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp xã

29 12 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 11:06

Tiểu luận nêu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HDND cấp xã dựa trên các văn bản pháp quy mới nhất. Cung cấp thông tin về thực trạng HĐ giám sát của HĐND cấp xã (X) và đề ra giải pháp cho hoạt động giám sát hiệu quả cấp cơ sở. LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, dân, dân, dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân Nhân dân thực quyền lực thơng qua quan đại diện Quốc hội Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp, HĐND xác định quan quyền lực Nhà nước địa phương HĐND có quyền định vấn đề quan trọng địa phương đồng thời thực chức giám sát toàn hoạt động quan cấp khác; giám sát việc thực Nghị HĐND hoạt động tổ chức, công dân địa phương Việc thực chức giám sát HĐND có ý nghĩa quan trọng thể vai trò quan quyền lực Nhà nước địa phương, quan đại biểu nhân địa phương góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan Nhà nước địa phương, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân địa phương Tuy nhiên hiệu hoạt động giám sát HĐND bộc lộ nhiều hạn chế Vì việc chọn nghiên cứu vấn đề “Hệ thống hình thức nhằm thực chức giám sát Hội đồng nhân dân đơn vị hành cụ thể; giải pháp cá nhân nhằm nâng cao hiệu hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân” có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, vừa đáp ứng yêu cầu xúc thực tiễn, vừa đảm bảo thực chủ trương Đảng Nhà nước là: “Thực cải cách thể chế phương thức hoạt động Nhà nước” Trong có việc đổi nâng cao hiệu hoạt động HĐND cấp nói chung hiệu hoạt động giám sát HĐND nói riêng Mục đích nghiên cứu ý nghĩa vấn đề Mục đích việc nghiên cứu đề tài nhằm phân tích, đánh giá việc thực chức giám sát HĐND đơn vị hành cụ thể trước yêu cầu tình hình Làm rõ mặt mạnh, mặt yếu, rõ bất cập, hạn chế từ đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giám sát HĐND giai đoạn Nội dung vấn đề nghiên cứu, đề xuất tiểu luận góp phần vào việc nâng cao nhận thức vị trí, vai trò HĐND (trong có vấn đề hoạt động giám sát HĐND xã X) phù hợp với quan điểm Đảng Nhà nước ta đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân sở: “Phân cơng, phân cấp, nâng cao tính chủ động quyền địa phương kết hợp chặt chẽ quản lý ngành quản lý lãnh thổ, thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức hợp lý Hội đồng nhân dân… Phạm vi nghiên cứu Tiểu luận tập trung nghiên cứu quy định pháp luật hành hệ thống hình thức nhằm thực chức giám sát HĐND đơn vị hành (xã X) Từ đánh giá thực trạng giám sát HĐND, thành tựu đạt từ hoạt động giám sát HĐND vấn đề tồn tại, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giám sát HĐND xã X, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân đơn vị Phương pháp nghiên cứu Để làm rõ vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu, tiểu luận sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, phân tích tài liệu, nghiên cứu lý luận kết hợp với nghiên cứu thực tiễn, phân tích tổng hợp quy định pháp luật, rút nhận xét khái qt từ đưa phương hướng hồn thiện quy định pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Kết cấu tiểu luận Xuất phát từ nội dung, yêu cầu đề tài, tiểu luận chia làm hai chương: Chương 1: Những quy định pháp luật hành hệ thống hình thức nhằm thực chức giám sát HĐND cấp Chương 2: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân xã X CHƯƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HỆ THỐNG CÁC HÌNH THỨC NHẰM THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 1.1 Khái niệm giám sát 1.1.1.Cơ sở pháp lý hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân cấp: a Vị trí, vai trò Hội đồng nhân dân: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Nhân dân chủ thể, nguồn gốc tối cao quyền lực Nhà nước Quyền lực Nhà nước thực theo chế độ tập quyền, theo nguyên tắc tập trung dân chủ.Vì Quốc hội Hội đồng nhân dân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng máy Nhà nước Khác với Quốc hội quan thay mặt toàn thể nhân dân nước, sử dụng quyền lực Nhà nước phạm vi toàn quốc HĐND cấp thay mặt nhân dân địa phương sử dụng quyền lực Nhà nuớc phạm vi địa phương Điều định phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn HĐND Điều 113 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân địa phương, Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương quan nhà nước cấp Hội đồng nhân dân định vấn đề địa phương luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương việc thực nghị Hội đồng nhân dân” Cho đến có nhiều quan điểm khác tính quyền lực HĐND hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định Hội đồng nhân dân quan Nhà nước địa phương, có thẩm quyền định vấn đề quan trọng địa phương lĩnh vực: kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng,an ninh…Hội đồng nhân dân với Quốc hội hợp thành hệ thống quan quyền lực Nhà nước Điều hoàn toàn phù hợp với quan điểm Chủ tịch Hồ chí Minh quan quyền địa phương Với thiết chế quan quyền địa phương nay, quyền lực nhân dân địa phương thực thông qua quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ nhân dân-đó HĐND Theo quy định pháp luật, HĐND có thẩm quyền thay mặt cho nhân dân địa phương định vấn đề bản, quan trọng địa phương, giám sát việc tuân theo pháp luật Nghị HĐND quan Nhà nước, tổ chức xã hội nhân dân địa phương b Chức Hội đồng nhân dân: Với vị trí, vai trò quan quyền lực Nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân Quyền lực HĐND xuất phát từ quyền lực Quốc hội Do Quốc hội (thông qua Hiến pháp) trao cho HĐND thực ba chức năng: - Quyết định vấn đề quan trọng địa phương định chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm địa phương, xây dựng phát triển địa phương kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, khơng ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ địa phương nước - Đảm bảo thực quy định định quan Nhà nước cấp - Thực quyền giám sát hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp; giám sát việc thực Nghị Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân địa phương Thông qua Nghị kỳ họp, HĐND định nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng địa phương Việc giám sát thực văn quan Nhà nước cấp Nghị HĐND nhằm đảm bảo cho Nghị thực nghiêm túc có hiệu Do trình thực chức định vấn đề quan trọng giám sát Hội đồng nhân dân có mối liên hệ chặt chẽ với Trước hết chức định vấn đề quan trọng địa phương tạo sở pháp lý cho hoạt động giám sát Các định HĐND vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng…được thể hình thức Nghị Nghị HĐND pháp lý để quan Nhà nước (đặc biệt Uỷ ban nhân dân) tổ chức triển khai thực thực tế Để khẳng định Nghị HĐND có sát với thực tế hay khơng? Có quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân chấp hành nghiêm chỉnh hay khơng? hoạt động giám sát đóng vai trò quan trọng Thơng qua giám sát, HĐND kịp thời phát quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Nghị HĐND…trên sở có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh Đồng thời thông qua giám sát HĐND kịp thời điều chỉnh Nghị cho phù hợp với thực tiễn Quá trình giám sát thuờng xuyên tình hình thực Nghị HĐND giúp HĐND đơn đốc, kiểm tra qua u cầu chủ thể thực nội dung, yêu cầu quy định Nghị 1.1.2 Khái niệm giám sát: a Theo từ điển Tiếng Việt: “Giám sát theo dõi ,kiểm tra xem có thực điều quy định khơng” Dưới góc độ ngơn ngữ thông thường “giám sát” hiểu là: Việc theo dõi, xem xét, kiểm tra chủ thể có thẩm quyền chủ thể khác đế qua có nhận định chủ thể Tuy nhiên, Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015 chưa đưa khái niệm giám sát Giám sát hình thức thực quyền lực Nhà nước mà HĐND quan quyền lực Nhà nước địa phương, giám sát chức HĐND Trong máy Nhà nước Quốc hội HĐND có chức giám sát việc thực pháp luật Chức giám sát HĐND cụ thể hoá qua hoạt động giám sát Mục đích giám sát: Thông qua hoạt động giám sát HĐND kiểm tra, đánh giá việc chấp hành Hiến pháp, Luật văn quan Nhà nước cấp địa phương, việc thực Nghị HĐND nhằm đảm bảo cho pháp luật thực nghiêm chỉnh thống phạm vi địa phương, đảm bảo tính pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích đáng cơng dân b Phân biệt hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân với hoạt động kiểm tra, kiểm sát số quan Nhà nước, tổ chức xã hội: Hoạt động giám sát HĐND nội dung hoạt động quản lý Nhà nước xã hội Đó hoạt động thiếu quan lãnh đạo quan chịu lãnh đạo, nguời lãnh đạo đối người chịu lãnh đạo Giám sát hoạt động đặc thù HĐND cấp nhằm thể chế hoá chức HĐND Giám sát khơng đảm bảo tính thống quyền lực Nhà nước, tính pháp chế Xã hội chủ nghĩa mà đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội địa phương Hoạt động giám sát HĐND cấp thực chất hoạt động giám sát thể uỷ quyền nhân dân cho Nhà nước, vừa mang tính quyền lực Nhà nước, vừa mang tính quyền lực nhân dân, phục vụ cho lợi ích nhân dân Căn để thực quyền giám sát: Khi thực quyền giám sát, HĐND vào Hiến pháp, Luật, Nghị Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước cấp trên, Nghị HĐND Đối tượng chịu giám sát HĐND bao gồm: Các quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang công dân địa phương HĐND giám sát hoạt động thực tiễn nội dung văn đối tượng chịu giám sát Thẩm quyền Hội đồng nhân dân thực quyền giám sát: - Bãi nhiệm, miễn nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân bầu - Khi phát văn đối tượng chịu giám sát có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, Nghị Quốc hội, Pháp lệnh Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, văn pháp luật quan Nhà nước cấp trên, Nghị HĐND HĐND xem xét, định việc bãi bỏ văn - Khi phát có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân HĐND có quyền yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xem xét, đánh giá, xử lý vi phạm, khơi phục lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân bị vi phạm * Hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân: - Về cứ: Khi tiến hành hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân phải vào quy định Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát quy định pháp luật tố tụng có liên quan - Đối tượng chịu kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân hoạt động quan tư pháp như: Cơ quan điều tra, quan xét xử, quan thi hành án, quan giam giữ cải tạo - Thẩm quyền: Khi thực chức năng, nhiệm vụ mình, Viện kiểm sát có quyền định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật văn Các định, kháng nghị, yêu cầu, kiến nghị Viện kiểm sát phải quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan thực nghiêm chỉnh theo quy định pháp luật * Hoạt động kiểm tra, giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo người Việt Nam định cư nước Hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành phối hợp với quan quyền lực Nhà nước, để tổng hợp ý kiến nhân dân tổ chức thành viên, kiến nghị với quan Nhà nước có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận tham gia giám sát hoạt động quan Nhà nước, đại biểu dân cử cán viên chức Nhà nước nhằm hỗ trợ công tác giám sát, kiểm tra, tra nội quan Nhà nước Hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát mang tính nhân dân, khơng mang tính quyền lực Nhà nước, khơng có thẩm quyền xử lý quan Nhà nước hay người chịu trách nhiệm Tuy nhiên kiến nghị Mặt trận nhiều vấn đề qua giám sát lại có giá trị, “có sức nặng” Đó sở để quan có thẩm quyền xem xét giải vướng mắc phát sinh trình thực chủ trương, sách Đảng Pháp luật Nhà nước Như vậy, giám sát- xét đến việc xem xét, kiểm tra, theo dõi việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội công dân nhằm có nhận định xác đáng việc làm được, vấn đề tồn hoạt động quan Từ có biện pháp để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế cá nhân nhằm khắc phục hậu hành vi vi phạm pháp luật gây Thông qua hoạt động giám sát bảo đảm cho pháp luật thực thống nhất, nâng cao pháp chế Xã hội chủ nghĩa, củng cố niềm tin nhân dân Nhà nước, chế độ xã hội c Giám sát ba chức Hội đồng nhân dân: Chức giám sát Hội đồng nhân dân cấp quy định cụ thể Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 Đây bước tiến so với văn pháp luật trước Sự cụ thể hoá chức giám sát HĐND luật cho thấy tổ chức hoạt động HĐND giám sát đóng vai trò quan trọng khơng thể thiếu q trình HĐND thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Thực tốt chức giám sát góp phần bảo đảm cho đường lối sách Đảng, Nghị HĐND triển khai nghiêm túc có hiệu Ngược lại chức giám sát không trọng thực tốt dẫn đến tượng quan liêu, xa rời quần chúng, hiệu lực thực thi pháp luật khơng cao, xã hội khó có tính ổn định Từ thành lập đến nay, Hội đồng nhân dân xác định quan quyền lực Nhà nước địa phương mà giám sát việc tuân theo pháp luật hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước Lênin khẳng định: “Phải tập trung toàn quyền lực trị vào tay quan đại diện nhân dân” Ở nước ta “Nhân dân thực quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân” Do hoạt động giám sát HĐND cấp thực chất giám sát uỷ quyền nhân dân Thông qua hoạt động giám sát HĐND cấp, vai trò chủ thể quyền lực Nhà nước nhân dân đảm bảo thực hiện, từ hướng hoạt động quan Nhà nước vào việc phục vụ cho lợi ích nhân dân Quốc hội (thông qua Hiến pháp) trao cho HĐND cấp thẩm quyền thay mặt cho nhân dân địa phương định vấn đề bản, quan trọng địa phương Những định HĐND thể hình thức văn pháp luật Nghị Nghị HĐND thể chế hoá đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng nhân dân địa phương HĐND có thẩm quyền ban hành Nghị quyết định vấn đề bản, quan trọng địa phương giám sát việc thực Nghị Đây nhiệm vụ quan trọng cuả HĐND thể tính quyền lực Nhà nước Vì nói q trình thực chức HĐND ln có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn Nghị HĐND muốn triển khai thực có hiệu phải trọng đến hoạt động giám sát, lẽ có thơng qua giám sát, HĐND có để hồn thiện Nghị mình, kịp thời điều chỉnh quy định Nghị cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương Ngược lại việc ban hành Nghị sở để HĐND cấp tiến hành hoạt động giám sát Thực tế cho thấy hiệu lực hiệu hoạt động HĐND phụ thuộc nhiều vào hoạt động giám sát Những yêu cầu, kiến nghị HĐND quan Nhà nước không bảo đảm thực chức năng, vai trò quan quyền lực ghi nhận Hiến pháp khơng có ý nghĩa gì, chí trở thành “Hữu danh vô thực” Nếu Nghị HĐND phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương giúp cho việc giám sát có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động HĐND cấp, tạo điều kiện cho HĐND cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn giao Như vậy, nhìn nhận cách khách quan chức giám sát HĐND thấy chức quan trọng HĐND, thể nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động quan quyền địa phương, đảm bảo quyền lực Nhà nước thực thuộc nhân dân, góp phần tất yếu vào việc thực mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân 1.1.3 Mục đích giám sát: Hoạt động giám sát HĐND nhằm đạt mục đích sau: - Phát kịp thời hành vi vi phạm pháp luật đối tượng chịu giám sát, qua đề biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời - Kịp thời biểu dương quan, tổ chức, cá nhân thực tốt nhiệm vụ giao - Bảo đảm Nghị HĐND thực tốt phạm vi địa phương Qua việc tiến hành giám sát, kết luận, kiến nghị Thường trực HĐND, Ban HĐND, đại biểu HĐND UBND cấp, ngành tiếp thu, đạo thực theo vướng mắc, khó khăn trình thực Nghị HĐND khắc phục kịp thời - Bảo đảm pháp luật Nhà nước thực thống nước - Củng cố niềm tin nhân dân Nhà nước, chế độ xã hội Bởi lẽ giám sát góp phần làm cho quyền cấp vững mạnh Phát huy tiềm lực địa phương Phát có biện pháp ngăn chặn kịp thời tượng tiêu cực, tham nhũng quản lý kinh tế, xã hội địa phương Qua tạo điều kiện cho địa phương phát triển mặt Thể tính dân chủ chế xây dựng quyền Nhà nước, làm cho quyền ngày vững mạnh 10 Là hình thức giám sát mang tính thường xun HĐND Thường trực Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân bầu có ba cấp: tỉnh, huyện, xã Hoạt động giám sát Thường trực HĐND tập trung vào Ủy ban nhân dân quan chun mơn thuộc UBND, Tồ án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp, hoạt động quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân việc thi hành Hiến pháp, Luật, văn quan Nhà nước cấp Nghị HĐND cấp Căn vào chương trình giám sát HĐND, theo đề nghị Ban Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ý kiến, kiến nghị cử tri địa phương Thường trực Hội đồng nhân dân định chương trình giám sát hàng quý, hàng năm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn điều kiện kinh tế - xã hội địa phương Trên sở chương trình giám sát thơng qua, Thường trực HĐND phân cơng thành viên thực nội dung chương trình giám sát, giao cho Ban Hội đồng nhân dân thực số nội dung theo chương trình báo cáo kết với Thường trực cần thiết Pháp luật quy định Thường trực Hội đồng nhân dân thành lập Đoàn giám sát trường hợp cần thiết sở vào chương trình giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân theo yêu cầu HĐND, đề nghị Ban Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân Để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp công dân địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo Khi phát có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Thưòng trực Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý vi phạm 15 Đối với kiến nghị, chất vấn cuả Đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận để chuyển đến người bị chất vấn; thông báo cho người bị chất vấn thời hạn hình thức trả lời chất vấn Để tăng cường mối quan hệ Thường trực Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp việc thực quyền giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân có thẩm quyền trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm thành viên UBND theo đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc có phần ba tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu Mối quan hệ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân Đại biểu Hội đồng nhân dân việc thực quyền giám sát thể nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nhân dân việc điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát quan đó; tổng hợp kết giám sát trình Hội đồng nhân dân xem xét, xử lý theo thẩm quyền Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân hoạt động giám sát hai kỳ họp Hoạt động giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân hình thừc giám sát thường xuyên góp phần tháo dỡ khó khăn, vướng mắc cho sở việc tuân thủ chấp hành pháp luật Nhà nước Nghị Hội đồng nhân dân 1.3.3 Hoạt động giám sát Ban Hội đồng nhân: Các Ban Hội đồng nhân dân tham gia tập thể Đại biểu Hội đồng nhân dân vào việc thực nhiệm vụ, quyền hạn HĐND Theo quy định Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 Ban Hội đồng nhân dân thành lập HĐND cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã để giúp HĐND việc thực nhiệm vụ, quyền hạn HĐND Trong lĩnh vực giám sát Ban Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân giám sát đối tượng sau: - Giám sát hoạt động Uỷ ban nhân dân, quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân cấp 16 - Giám sát hoạt động quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân việc thi hành Hiến pháp, Luật, văn quan Nhà nước cấp Nghị Hội đồng nhân dân Hoạt động giám sát Ban Hội đồng nhân dân thể thơng qua hình thức: - Thẩm tra báo cáo, đề án Hội đồng nhân dân thường trực Hội đồng nhân dân phân công - Xem xét văn quy phạm pháp luật Uỷ ban nhân dân cấp, Nghị Hội đồng nhân dân cấp thực trường hợp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước cấp Nghị Hội đồng nhân dân cấp - Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Uỷ ban nhân dân, quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp báo cáo vấn đề thuộc lĩnh lực Ban phụ trách - Tổ chức đoàn giám sát - Cử thành viên đến quan, tổ chức hữu quan để xem xét, xác minh vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Ban - Tổ chức nghiên cứu, xử lý xem xét việc giải khiếu nại, tố cáo công dân Thông qua việc thực nhiệm vụ giám sát, Ban giám sát trình xây dựng kế hoạch hoạt động Ban, phân công việc cụ thể cho thành viên, thẩm tra báo cáo, đề án phân công Trên sở HĐND Đại biểu HĐND có thơng tin nhiều chiều, xác vấn đề địa phương, đảm bảo tính thống hoạt động chấp hành pháp luật địa phương Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn luật định, Ban HĐND có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi việc ban hành văn quy phạm pháp luật UBND cấp, Nghị HĐND cấp trực tiếp Khi phát có vi phạm pháp luật, có quyền yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem 17 xét, sửa đổi, bổ sung, đình thi hành bãi bỏ phần toàn văn Căn vào chương trình giám sát Ban qua giám sát việc giải khiếu nại, tố cáo công dân, theo yêu cầu HĐND thường trực HĐND trường hợp cần thiết Ban thành lập đồn giám sát để tiến hành giám sát phát có vi phạm pháp luật Đồng thời yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp để chấm dứt hành vi vi phạm, xử lý vi phạm, khơi phục lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân bị vi phạm Nếu người có trách nhiệm không xem xét, thực yêu cầu Ban thực không đúng, không đầy đủ, Ban đưa vấn đề kỳ họp HĐND xem xét, giải Nếu người có trách nhiệm đối tượng chịu chất vấn Đại biểu HĐND với tư cách Đại biểu HĐND, thành viên Ban có quyền chất vấn Vì coi hình thức thực “Quyền chất vấn mang tính tập thể” gắn với chức giám sát Ban HĐND Các Ban HĐND hình thức tổ chức tập hợp Đại biểu quan dân cử địa phương có chuyên mơn nghiệp vụ, có kinh nghiệm lĩnh lực định, giúp HĐND thẩm tra báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND, giúp HĐND giám sát, kiểm tra thực tế liên quan đến lĩnh vực hoạt động giao Hình thức giám sát Ban chuyên môn chủ yếu thực hai kỳ họp HĐND Các Ban HĐND khơng giám sát tính hợp pháp với văn bản, báo cáo, đề án mà tập trung vào việc tổ chức đồn giám sát thực tế sở, thực giám sát theo chuyên đề Thông qua hoạt động giám sát Ban chuyên môn, giúp HĐND nắm bắt tình hình hoạt động quan, tổ chức từ có biện pháp đơn đốc, kiểm tra xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, văn trái với pháp luật Nhà nước Nghị HĐND 1.3.4 Hoạt động giám sát Đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân: 18 Đại biểu HĐND người đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân địa phương tham gia vào công tác quản lý Nhà nước địa phương Hoạt động Đại biểu HĐND (trong có hoạt động giám sát) góp phần quan trọng vào việc xây dựng thực chủ trương, biện pháp HĐND Theo quy định Pháp luật hành, hoạt động giám sát Đại biểu HĐND thực nhiều hình thức khác nhau, chất vấn hình thức giám sát quan trọng Giải thích thuật ngữ chất vấn, Từ điển Việt Nam ghi: “Chất vấn câu hỏi yêu cầu phải giải thích rõ ràng” Luật tổ chức quyền địa phương 2015 chưa có giải thích thuật ngữ chất vấn theo Luật hoạt động giám sát Quốc hội hội đồng nhân dân năm 2015 chất vấn hoạt động giám sát Đại biểu Quốc nêu vấn đề thuộc trách nhiệm người trả lời chất vấn yêu cầu người phải trả lời Như chất vấn quyền đặc biệt Đại biểu Quốc hội Đại biểu HĐND Giám sát thông qua chất vấn quyền đặc biệt Đại biểu Hội đồng nhân dân, biểu dân chủ Như vậy, đối tượng chịu chất vấn Đại biểu Hội đồng nhân dân người đứng đầu quan Nhà nước điạ phương Quyền chất vấn Đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành kỳ họp HĐND hai kỳ họp Tại kỳ họp HĐND, Đại biểu Hội dồng nhân dân gửi chất vấn đến Thường trực Hội đồng nhân dân Người bị chất vấn phải trả lời trước HĐND kỳ họp Trường hợp cần điều tra, xác minh HĐND định cho trả lời kỳ họp sau trả lời văn gửi đến Đại biểu chất vấn Thường trực Hội đồng nhân dân Giữa hai kỳ họp HĐND, chất vấn Đại biểu Hội đồng nhân dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến người bị chất vấn định thời hạn trả lời chất vấn Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng cơng dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân có nghĩa vụ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo công 19 dân, nghiên cứu kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải Theo dõi, đôn đốc việc giải thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết Khi phát có vi phạm pháp luật hoạt động cá nhân, quan, tổ chức, Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền Yêu cầu quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân kịp thời chấm dứt việc làm trái pháp luật, sách Nhà nước quan, tổ chức, đơn vị cán bộ, công chức, nhân viên quan, tổ chức đơn vị Khi thực quyền giám sát, pháp luật quy định Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với quan Nhà nước việc thi hành pháp luật, sách Nhà nước Cơ quan hữu quan phải có trách nhiệm trả lời kiến nghị đại biểu Đại biểu HĐND có quyền đề nghị HĐND bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ HĐND bầu Từ phân tích cho thấy, hình thức giám sát HĐND thông qua Đại biểu Hội tổ đồng nhân dân hình thức giám sát trực tiếp, thường xuyên suy cho hoạt động giám sát kỳ họp, thông qua Thường trực, Ban Hội đồng nhân dân giám sát Đại biểu Hội đồng nhân dân Vì để nâng cao hiệu giám sát HĐND giai đoạn nay, phải đồng thời trọng nâng cao hiệu hình thức giám sát HĐND, trọng hình thức giám sát Đại biểu Hội đồng nhân dân 20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TẠI XÃ X 2.1 Thực trạng hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tai đơn vị hành X Theo quy định hành, HĐND xã X có hai chức bản: định vấn đề quan trọng địa phương giám sát việc thực chủ trương, sách phạm vi thẩm quyền pháp luật quy định Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ HĐND hệ thống trị xã quan trọng HĐND tỉnh huyện - quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí quyền làm chủ nhân dân địa phương, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhân dân địa phương Tuy vậy, chế hoạt động, tổ chức máy, nhân biên chế chuyên trách hơn, phạm vi thẩm quyền giới hạn HĐND xã X có 19 đại biểu, Thường trực HĐND xã có Chủ tịch Phó chủ tịch, (chức danh phó chủ tịch hội đồng hoạt động chuyên trách), thành lập 02 ban (ban Pháp chế ban Kinh tế), khơng có chun viên giúp việc Mỗi năm HĐND xã tổ chức kỳ họp vào đầu năm Giữa kỳ họp, Thường trực đại diện HĐND xã X điều hòa, phối hợp hoạt động UBND, UBMT tổ chức trị, xã hội cấp để thực thi nhiệm vụ đề đạo cấp Nhìn chung, với chức năng, nhiệm vụ giao, HĐND xã X nhiệm kỳ tích cực tổ chức hoạt động: năm tổ chức kỳ họp thường lệ, ban hành nghị nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ năm; nghị thu chi ngân sách hàng năm để UBND cấp triển khai thực Ngồi ra, HĐND xã X xem xét thông qua nghị theo yêu cầu cấp nghị quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi địa giới hành chính; sáp nhập địa giới hành thơn để cấp có thẩm quyền xem xét, phê chuẩn Các nghị HĐND xã X ban hành pháp luật, trình tự thủ tục, sát tình hình thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu mang lại thiết 21 thực, KT-XH địa phương phát triển năm sau năm trước, an ninh trị, trật tự xã hội ổn định, thu nhập, đời sống nhân dân địa phương nâng lên Nếu dừng lại đây, với kết đạt đánh giá hoạt động HĐND xã X hình thức, chất lượng, hiệu thấp Vậy có nhận định cho chất lượng hiệu hoạt động HĐND xã X chưa đáp ứng yêu cầu? Vấn đề chỗ: HĐND xã X thể quan quyền lực nhà nước địa phương, định vấn đề quan trọng phạm vi thẩm quyền, vấn đề diễn địa bàn xã, phạm vi thẩm quyền định HĐND xã X khơng thể vai trò người đại diện cho ý chí quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhân dân địa phương Chúng ta biết, chủ trương, sách nhà nước tổ chức thực cấp sở Mỗi sách triển khai vào thực tế tác động thuận nghịch quyền lợi người dân Với nhóm người lợi (nhiều ít), với nhóm người khác lại bị thiệt hại (nhiều ít) Người lợi hay bị thiệt cần có HĐND cấp trực tiếp nhận biết cách cụ thể để thực vai trò người đại diện để bảo vệ bênh vực Nhưng Hội đồng nhân dân xã X chưa làm hết vai trò trách nhiệm Trên địa bàn xã X có tác động thực chủ trương, sách Nhà nước đẩy mạnh phát triển nơng nghiệp nơng thơn gắn với cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn liền với việc triển khai hàng loạt cơng trình, dự án xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy điện ; Đồng thời, triển khai sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục xóa mù chữ, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp văn minh, cứu trợ thiệt hại thiên tai, dịch bệnh Chính sách Nhà nước nhằm mưu cầu lợi ích cho xã hội nhân dân thực tế, triển khai đụng chạm đến lợi ích phận, người bị ảnh hưởng trực tiếp việc thu 22 hồi đất, đền bù giải tỏa nhà cửa, tái định cư bị ô nhiễm mơi trường rác thải, nước thải chưa qua xử lý Những vấn đề nêu HĐND xã X biết ghi nhận qua hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ qua đơn thư phản ánh, kiến nghị dân việc xử lý, giải đa phần dừng lại báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri HĐND xã chưa thể hết vai trò chỗ dựa cho người bị thiệt hại Như HĐND xã X chưa thực hết chức kiểm tra, giám sát theo phản ánh dân để có văn báo cáo lên cấp đưa vào chương trình kỳ họp HĐND xã để xem xét, ban hành nghị để bảo vệ, bênh vực lợi ích đáng, hợp pháp dân Qua thực tế cho thấy, HĐND xã X trọng thực chức định nội dung báo cáo, đề án KT-XH, thu chi ngân sách UBND cấp trình HĐND xem xét Về chức giám sát, kỳ họp, HĐND xã yêu cầu đại biểu giám sát tốt để định trúng, HĐND xã X chưa trọng mức việc thực chức giám sát hai kỳ họp, giám sát việc thực thi sách tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ triển khai địa bàn Do đó, kỳ họp có báo cáo Thường trực HĐND có nội dung giám sát, thẩm tra báo cáo UBND cấp, ngồi có báo cáo giám sát chuyên đề Tại kỳ họp, đại biểu chủ yếu nghe báo cáo, thường phát biểu ý kiến tranh luận, phản biện, đề xuất sáng kiến mới, khơng khí kỳ họp thiếu sinh động, sôi nổi, không đáp ứng yêu cầu quản trị mặt đời sống xã hội địa phương Pháp luật hành quy định đối tượng giám sát HĐND cấp xã gồm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, quan chuyên môn thuộc UBND, tổ chức cá nhân khác thực nghị HĐND cấp sách, pháp luật cấp địa phương Nhưng với chế, tổ chức biên chế nay, HĐND xã đủ điều kiện giám sát tổ chức cá nhân cấp hai kỳ họp thường lệ, tổ chức cá nhân ngồi phạm vi hoạt động địa phương khơng thể làm Đại biểu kiêm 23 nhiệm, chun trách có người, kinh phí, phương tiện làm việc lại hạn chế, văn hướng dẫn chưa đầy đủ nên HĐND xã X muốn làm tốt chức giám sát khó 2.2 Giải pháp nâng cao hiệu giám sát Hội đồng nhân dân xã X Thứ nhất, để đảm bảo hiệu lực giám sát HĐND xã X, hoạt động giám sát phải đảm bảo chất lượng, tức qua trình giám sát, chủ thể giám sát phải đưa kết luận xác, kiến nghị phù hợp mà đối tượng giám sát tâm phục, phục, tiếp thu để khắc phục, tổ chức thực sau giám sát nhằm thực tốt vấn đề giám sát Như nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động giám sát HĐND xã X điều kiện tiên bảo đảm hiệu lực giám sát, nhiên để đảm bảo hiệu lực giám sát cần có chấp hành nghiêm túc đối tượng giám sát kết luận, đề xuất đắn đối tượng giám sát rút từ hoạt động giám sát, đồng thời cần có biện pháp xử lý đối tượng giám sát không chấp hành nghiêm kết luận, đề xuất Khi chất lượng hiệu lực giám sát đảm bảo hoạt đơng giám sát HĐND xã X có hiệu Như chất lượng giám sát, hiệu lực giám sát hiệu giám sát HĐND xã X cần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giám sát HĐND phải đảm bảo chất lượng đảm bảo hiệu lực, có hiệu lực đảm bảo hiệu Tuy nhiên, bên cạnh việc đảm bảo mặt hiệu lực, đánh giá hiệu hoạt động giám sát cần phải tính tốn chi phí đầu tư cho hoạt động giám sát (như nhân lực, thời gian, vật chất ) chi phí cần phải mức tối ưu Như vậy, hiệu giám sát HĐND xã X hiệu lực thi hành kiến nghị hoạt động giám sát, đem lại kết phù hợp với mục đích giám sát, với chi phí hợp lý nhân lực, thời gian, vật chất cho hoạt động giám sát, góp phần tác động đến đời sống kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, cơng tác quản lý nhà nước xã X Luật Hoạt động giám sát Quốc hội HĐND năm 2015 quy định “Giám sát Quốc hội, HĐND hoạt động giám sát quan quyền lực nhà nước Hiệu giám sát HĐND bảo đảm hiệu giám sát 24 kỳ họp HĐND, giám sát Thường trực HĐND, Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND đại biểu HĐND Có nhiều yếu tố có vai trò quan trọng đảm bảo hiệu giám sát HĐND xã X, trước tiên quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng hoạt động giám sát HĐND Điều Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hiến định Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng lãnh đạo nhà nước việc đề chủ trương, sách, đường lối trị để nhà nước thể chế hóa thành pháp luật Hoạt động HĐND xã X - quan quyền lực nhà nước địa phương X nói chung, hoạt động giám sát HĐND xã X nói riêng đặt lãnh đạo Đảng ủy xã X Đảm bảo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nguyên tắc chung hoạt động quản lý nhà nước hoạt động quan dân cử, có hoạt động giám sát HĐND xã X Chính quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng ủy xã X hoạt động giám sát HĐND yếu tố tác động đến hiệu hoạt động giám sát HĐND xã X Thứ hai, phải thực nghiêm quy định Hiến pháp, pháp luật hoạt động giám sát HĐND Đây sở pháp lý cho HĐND xã X thực chức năng, thẩm quyền giám sát yếu tố quan trọng có tác động lớn đến hiệu giám sát HĐND xã X Căn vào quy định trách nhiệm, quyền hạn, thủ tục, trình tự giám sát pháp luật quy định, chủ thể giám sát HĐND xã X thực chức giám sát Nếu Luật Tổ tổ chức HĐND UBND năm 2003 cụ thể hoạt động giám sát HĐND so với luật trước với Luật Hoạt động giám sát Quốc hội HĐND, luật riêng hoạt động giám sát quan quyền lực nhà nước cho thấy quy định cụ thể, chi tiết thẩm quyền, hình thức, trình tự giám sát hoạt động giám sát HĐND xã X có điều kiện để đạt hiệu lực, hiệu Thứ ba, hoàn thiện cấu, tổ chức máy HĐND xã X Yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng, định kết hoạt động HĐND, 25 có hoạt động giám sát Trước HĐND xã X quan hoạt động khơng thường xun, bên cạnh đại biểu HĐND xã X chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên hoạt động HĐND nói chung hoạt động giám sát HĐND nói riêng hạn chế Với thay đổi quy định pháp luật theo hướng trọng nâng cao vai trò hoạt động HĐND, đặc biệt từ Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 có hiệu lực, tổ chức máy HĐND xã X tăng cường, cụ thể Thường trực HĐND tăng số lượng (gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch HĐND thường trực, 02 trưởng ban HĐND); HĐND xã X thành lập 02 Ban; tổ đại biểu HĐND thức quy định chủ thể giám sát Việc xây dựng hoàn thiện cấu, tổ chức máy điều kiện để hoạt động giám sát HĐND xã X chuyên nghiệp ngày hiệu lực, hiệu Thứ tư, cần nâng cao nhận thức trách nhiệm đối tượng giám sát hoạt động giám sát Đối tượng giám sát HĐND rộng thực tế, đối tượng giám sát không mong muốn giám sát, ngại bị giám sát trình giám sát khiến cho quan, tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan, phải tham gia làm việc với chủ thể giám sát đặc biệt tâm lý lo ngại giám sát, chủ thể giám sát phát hạn chế, việc làm chưa pháp luật quan, tổ chức, cá nhân chịu giám sát, bị xử lý, kiến nghị xử lý Việc nhận thức giám sát HĐND quan, tổ chức, cá nhân tiền đề để đối tượng chịu giám sát thực trách nhiệm mình, qua tạo điều kiện thuận lợi q trình tổ chức giám sát chủ thể giám sát nhờ q trình giám sát có điều kiện để đảm bảo hiệu lực, hiệu Thứ năm, tập trung bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao nhận thức, lực, lĩnh trách nhiệm thực chức giám sát đại biểu HĐND xã X Con người yếu tố định hiệu lực, hiệu hoạt động tổ chức Trong tổ chức HĐND cấp xã, đại biểu HĐND chủ thể thực hoạt động giám sát, định chất lượng, hiệu giám sát Muốn hoạt động giám sát 26 thực quy định pháp luật, kết đạt vai trò đảm đương trước tiên chủ thể giám sát phải nhận thức chất, vai trò hoạt động giám sát trách nhiệm chủ thể giám sát mà thân đảm nhiệm Cùng với người đại biểu HĐND phải có đầy đủ tiêu chuẩn pháp luật quy định, có lực, lĩnh trách nhiệm tiến hành hoạt động giám sát Có lực biết cách tổ chức hoạt động giám sát, hạn chế, bất cập trình giám sát phải có lĩnh, có trách nhiệm với cử tri, với nhân dân dám đưa kết luận khách quan, thẳng thắn, yêu cầu đối tượng giám sát khắc phục kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vấn đề chưa pháp luật Nói cách khác, đại biểu HĐND xã X phải có đủ tâm, đủ tài đủ tầm Thứ sáu, tăng cường phối hợp quan liên quan thực hoạt động giám sát HĐND xã X Hoạt động giám sát HĐND thực phạm vi rộng, với nhiều lĩnh vực Để thực giám sát, HĐND mời Ủy ban MTTQ xã, tổ chức thành viên Mặt trận, quan, tổ chức, cá nhân hữu quan tham gia hoạt động giám sát Vì phối hợp quan hoạt động giám sát quan trọng Khi phối hợp tích cực, quan bố trí người có chun mơn, lực tham gia thành viên đồn giám sát, đóng góp vào kết quả, chất lượng giám sát, từ mang lại hiệu lực, hiệu giám sát Khi khơng phối hợp, quan từ chối không tham gia hoạt động giám sát HĐND xã X bố trí cán khơng có đủ lực tham gia hoạt động giám sát, nhân lực tham gia khơng đóng góp cho hoạt động giám sát, chí làm ảnh hưởng khơng tốt tới q trình giám sát HĐND xã X Thứ bảy, đảm bảo điều kiện cho hoạt động giám sát HĐND xã, bao gồm nhân lực, vật lực, thời gian để phục vụ hoạt động giám sát Nhân lực cơng tác tham mưu, phục vụ Văn phòng HĐND đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Thực tế hoạt động giám sát HĐND xã X cho thấy, chất lượng, hiệu hoạt động HĐND có đóng 27 góp quan trọng Văn phòng, chuyên viên, nhân viên tham mưu, giúp việc HĐND Đối với HĐND cấp xã số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ít, Ủy viên Ban, đại biểu HĐND lại hoạt động kiêm nhiệm, thời gian giành cho hoạt động HĐND không nhiều, chun viên Văn phòng người tham mưu giúp HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phục vụ giám sát, đảm bảo điều kiện để hoạt động giám sát đạt kết tốt; số giám sát, chuyên viên Văn phòng bố trí tham gia thành viên giám sát Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát HĐND xã X, phải bố trí thời gian, kinh phí, trang thiết bị để thực giám sát, phương tiện giám sát Để đánh giá hiệu hoạt động giám sát, cần tính đến hai mặt đầu tư chi phí cho hoạt động giám sát Một là, phải đầu tư chi phí cho hoạt động giám sát HĐND theo yêu cầu nội dung hoạt động Việc đầu tư thỏa đáng có tác động tích cực nâng cao hiệu giám sát HĐND Ví dụ đại biểu HĐND xã X công tác thôn cách trung tâm xã X 20km, tham gia hoạt động giám sát địa bàn xã, xa nơi cư trú đại biểu, không bố trí phương tiện giám sát, ngồi sinh hoạt phí theo quy định chung nay, HĐND xã X nên hỗ trợ thêm kinh phí chi xăng xe lại cho đại biểu Hai là, đầu tư chi phí cho hoạt động giám sát HĐND phải tối ưu, tức đủ mức cần thiết, sở tiết kiệm, chống lãng phí 28 KẾT LUẬN Đảng Nhà nước quan tâm đến vấn đề đổi tổ chức hoạt động HĐND cấp (trong có chức giám sát) Giám sát ba chức quan quyền lực Nhà nước địa phương Sự hình thành quyền giám sát HĐND bắt nguồn từ vận dụng sáng tạo thuyết chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động quan quyền địa phương Nhìn lại hoạt động giám sát HĐND xã X thời gian qua thấy, hoạt động giám sát HĐND bước đầu góp phần tích cực vào việc giải kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân; vụ việc tiêu cực, vi phạm quản lý lĩnh vực khác địa phương vấn đề liên quan đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Hoạt động giám sát sở bước cải tiến đổi đạt hiệu cao Thông qua hoạt động giám sát kiến nghị, khiếu nại, tố cáo công dân giải kịp thời, giúp quan hữu quan tháo dỡ khó khăn, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác làm cho hoạt động giám sát HĐND xã X mang tính hình thức, hạn chế đến hiệu hoạt động HĐND Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 đời với trình đổi tổ chức hoạt động quan Nhà nước địa phương làm cho hoạt dộng giám sát HĐND cấp xã bước phát huy hiệu thực tế 29 ... động giám sát Quốc hội HĐND năm 2015 quy định Giám sát Quốc hội, HĐND hoạt động giám sát quan quyền lực nhà nước Hiệu giám sát HĐND bảo đảm hiệu giám sát 24 kỳ họp HĐND, giám sát Thường trực HĐND,... tự giám sát pháp luật quy định, chủ thể giám sát HĐND xã X thực chức giám sát Nếu Luật Tổ tổ chức HĐND UBND năm 2003 cụ thể hoạt động giám sát HĐND so với luật trước với Luật Hoạt động giám sát. .. giám sát Giám sát hình thức thực quyền lực Nhà nước mà HĐND quan quyền lực Nhà nước địa phương, giám sát chức HĐND Trong máy Nhà nước Quốc hội HĐND có chức giám sát việc thực pháp luật Chức giám
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp xã, Tiểu luận Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp xã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay