Bí quyết quản người ứng dụng trong kinh doanh và trong cuộc sống

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 10:15

Cinque TerreBí Quyết Quản Người Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Trong Cuộc Sống Tác giả : Tạ Ngọc ÁiThể Loại : Tâm Lý Kỹ Năng SốngLượt xem : 16505 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Bí Quyết Quản Người Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Trong Cuộc SốngTục ngữ có câu: Không phép tắc không thành sự nghiệp và còn nói: Hiện quan không bằng hiện quản. Xã hội chúng ta phát triển đến ngày nay, công đó là do cách quản người. Cách quản người là khiến cho mọi người phải phục tùng đại cục xã hội, khiến mọi người yên lòng với bổn phận của mình, khiến họ lấy đức báo đức và đều có cống hiến: Mọi người sống với nhau hoà thuận, không xâm phạm lẫn nhau. Cách quản người không phải là đè nén cá tính con người, mà làm cho con người phát triển lành mạnh; cách quản người không phải là tước đoạt mà làm cho con người thật sự thể hiện được mình, cách quản người là nghệ thuật, là khoa học, càng là một môn học rất quan trọng đối với sự phát triển của loài người, của an ninh xã hội và hạnh phúc của mọi người.Xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của nhân tố con người và quản lý, tổ chức con người lại càng quan trọng. Quản lý con người hiện nay vừa được xem như một nghệ thuật vì quản lý con người là quản lý có cấu trúc phức tạp với những yếu tố bản sắc, những nhân cách riêng của từng cá nhân không ai giống ai. Bởi vậy, để quản lý con người cần những người có tài và phải được đào tạo một cách bài bản. Những nhà quản lý này cũng sẽ phải tự ý thức việc học liên tục, học suốt đời không ngừng hoàn thiện năng lực quản lý của mình vì xu hướng của xã hội và những con người của xã hội hiện nay biến đổi ngày càng nhanh. Nhà quản lý nếu không học liên tục sẽ bị tụt hậu không đủ khả năng quản lý công việc và những người dưới quyền có hiệu quả.Bí quyết quản người là cuốn sách thuộc tủ sách kiến thức xã hội giới thiệu những bí quyết quản lý con người một cách khoa học, thực tiễn và hiệu quả. Với nội dung phong phú, văn phong giản dị, dễ hiểu, giàu tính thông tin tri thức, cuốn sách thực sự là cuốn cẩm nang thành công của các nhà quản lý. Quyết Quản Người Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Trong Cuộc Sống Tác giả : Tạ Ngọc Ái Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống Lượt xem : 16505 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Quyết Quản Người - Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Trong Cuộc Sống Tục ngữ có câu: "Khơng phép tắc khơng thành nghi ệp" nói: "Hi ện quan không b ằng hi ện quản" Xã hội phát triển đến ngày nay, cơng cách qu ản ng ười Cách qu ản ng ười khiến cho người phải phục tùng đại cục xã h ội, ến m ọi ng ười yên lòng v ới b ổn ph ận c mình, khiến họ lấy đức báo đức có cống hiến: Mọi người s ống v ới hoà thu ận, không xâm phạm lẫn Cách quản người đè nén cá tính ng ười, mà làm cho người phát triển lành mạnh; cách quản ng ười không ph ải t ước đo ạt mà làm cho ng ười th ật thể mình, cách quản người ngh ệ thuật, khoa h ọc, m ột môn h ọc r ất quan trọng phát triển loài người, an ninh xã hội hạnh phúc m ọi người Xã hội ngày phát triển vai trò nhân tố người qu ản lý, t ổ ch ức ng ười l ại quan trọng Quảnngười vừa xem ngh ệ thu ật qu ản lý ng ười quản lý có cấu trúc phức tạp với yếu tố sắc, nh ững nhân cách riêng c t ừng cá nhân không giống Bởi vậy, để quảnngười cần nh ững ng ười có tài ph ải đào t ạo m ột cách Những nhà quản lý s ẽ phải tự ý thức vi ệc h ọc liên t ục, h ọc su ốt đời khơng ngừng hồn thiện lực quản lý xu h ướng c xã h ội nh ững ng ười c xã hội biến đổi ngày nhanh Nhà qu ản lý không "h ọc liên t ục" s ẽ b ị t ụt h ậu không đủ khả quản lý công việc người quyền có hiệu "Bí quản người" sách thuộc tủ sách kiến thức xã h ội gi ới thi ệu nh ững quy ết qu ản lý người cách khoa học, thực tiễn hiệu Với nội dung phong phú, v ăn phong gi ản d ị, d ễ hiểu, giàu tính thơng tin tri thức, sách thực cẩm nang thành công c nhà qu ản lý ... "Bí quản người" sách thuộc tủ sách kiến thức xã h ội gi ới thi ệu nh ững bí quy ết qu ản lý người cách khoa học, thực tiễn hiệu Với nội dung phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết quản người ứng dụng trong kinh doanh và trong cuộc sống, Bí quyết quản người ứng dụng trong kinh doanh và trong cuộc sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay