Sức mạnh của ngôn ngữ không lời

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2019, 10:14

Cinque TerreSức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời Tác giả : Carol Kinsey GomanThể Loại : Tâm Lý Kỹ Năng SốngLượt xem : 27141 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Danh sách chươngLời Giới ThiệuChương 1: Năm Chữ “C” Bí Mật Trong Ngôn Ngữ Hình ThểChương 2: Hiểu Toàn Bộ Cơ ThểChương 3: Đôi Mắt Biết NóiChương 4: Ý Nghĩa Của Nét MặtChương 5 Ngôn Ngữ Của Đôi TayChương 6: Tư Thế Đôi Chân Nói Lên Điều Gì?Chương 7: Không Gian Giao TiếpChương 8: Sức Mạnh Của Sự Tiếp Xúc Cơ ThểChương 9: Ngôn Ngữ Hình Thể Trong Môi Trường Đa Văn HóaChương 10: Truyền Tải Thông Điệp Không LờiCó bao giờ bạn tự hỏi…Ấn tượng bạn để lại trong cấp trên của bạn như thế nào?Bạn có nên tin vào những điều cấp trên đã hứa hay không?Bạn đang nuôi dưỡng mối quan hệ với một khách hàng tiềm năng, hay đang lãng phí thời gian của bạn thân?Liệu các thành viên trong nhóm có hiểu những gì bạn nói hay không?Lời đáp cho những câu hỏi trên đang ở ngay trước mắt bạn. Bạn biết đấy, chính ngôn ngữ là phương tiện được dùng để chuyển tải thông điệp trong công việc cũng như trong giao tiếp thường ngày. Tuy nhiên, có những điều không phải lúc nào cũng được nói ra bằng ngôn ngữ. Chẳng hạn, cấp trên của bạn nói rằng cô ấy sẽ xem xét việc thăng chức cho bạn, nhưng trong khi nói, cô ấy lai khoanh tay và mỉm cười gượng gạo. Rõ ràng hai thông điệp mà cô ấy đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau. Tương tự, nếu một khách hàng nói với bạn rằng ông ấy không quan tâm tới chuyện mua xe mới, nhưng ánh mắt ông ấy lại không rời bản hợp đồng trên bàn thì điều đó nghĩa là ông ấy thực sự muốn có một chiếc xe mới.Dấu hiệu của giao tiếp không lời thường tiết lộ những động cơ và cảm xúc ẩn chứa bên trong như sự sợ hãi, lòng trung thực, niềm vui, sự do dự, nỗi thất vọng và hơn thế nữa… Những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, như cách đồng nghiệp của bạn đứng hoặc bước vào phòng cũng cho thấy sự tự tin, thận trọng hoặc độ tin cậy nơi họ. Rồi, cách bạn ngồi, đứng hoặc cách bạn nhìn người khác cũng hé lộ phần nào trạng thái cảm xúc trong con người bạn.Tinh tế, nhạy bén là những yếu tố cần thiết trong môi trường công sở. Các nghiên cứu cho thấy người ta thường đánh giá đối phương chỉ trong bảy giây gặp gỡ đầu tiên và 93% thông điệp được chuyển tải đến người khác lại không phải từ lời nói mà từ ngôn ngữ hình thể. Vì vậy, việc nắm bắt ngôn ngữ không lời sẽ đưa lại cho bạn những lợi thế quan trọng trong công việc.Mời các bạn đón đọcBình luận Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời Tác giả : Carol Kinsey Goman Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống Lượt xem : 27141 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Danh sách chương Lời Giới Thiệu Chương 1: Năm Chữ “C” Bí Mật Trong Ngơn Ngữ Hình Thể Chương 2: Hiểu Tồn Bộ Cơ Thể Chương 3: Đơi Mắt Biết Nói Chương 4: Ý Nghĩa Của Nét Mặt Chương Ngôn Ngữ Của Đôi Tay Chương 6: Tư Thế Đơi Chân Nói Lên Điều Gì? Chương 7: Khơng Gian Giao Tiếp Chương 8: Sức Mạnh Của Sự Tiếp Xúc Cơ Thể Chương 9: Ngơn Ngữ Hình Thể Trong Mơi Trường Đa Văn Hóa Chương 10: Truyền Tải Thơng Điệp Khơng Lời Có bạn tự hỏi… Ấn tượng bạn để lại cấp bạn nào? Bạn có nên tin vào điều cấp hứa hay không? Bạn nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, hay lãng phí th ời gian c bạn thân? Liệu thành viên nhóm có hiểu bạn nói hay khơng? Lời đáp cho câu hỏi trước mắt b ạn B ạn bi ết đấy, ngơn ng ữ phương tiện dùng để chuyển tải thông điệp công vi ệc nh giao ti ếp th ường ngày Tuy nhiên, có điều khơng phải lúc nói b ằng ngơn ng ữ Ch ẳng h ạn, cấp bạn nói xem xét việc thăng ch ức cho b ạn, nh ưng nói, lai khoanh tay mỉm cười gượng gạo Rõ ràng hai thông ệp mà đưa hồn tồn trái ng ược Tương tự, khách hàng nói v ới b ạn r ằng ông không quan tâm t ới chuy ện mua xe mới, ánh mắt ông lại không rời hợp đồng bàn điều nghĩa ơng th ực s ự muốn có xe Dấu hiệu giao tiếp không lời thường tiết lộ động c c ảm xúc ẩn ch ứa bên nh sợ hãi, lòng trung thực, niềm vui, dự, nỗi th ất v ọng h ơn th ế n ữa… Nh ững c ch ỉ nh ỏ nhặt nhất, cách đồng nghiệp bạn đứng bước vào phòng cho th s ự t ự tin, th ận trọng độ tin cậy nơi họ Rồi, cách bạn ngồi, đứng cách b ạn nhìn ng ười khác c ũng l ộ phần trạng thái cảm xúc người bạn Tinh tế, nhạy bén yếu tố cần thiết môi tr ường công s Các nghiên c ứu cho th người ta thường đánh giá đối phương bảy giây gặp g ỡ 93% thông ệp chuyển tải đến người khác lại khơng phải từ lời nói mà từ ngơn ng ữ hình th ể Vì v ậy, vi ệc n ắm b ngôn ngữ không lời đưa lại cho bạn lợi quan trọng cơng việc Mời bạn đón đọc! Bình luận ...Chương Ngôn Ngữ Của Đôi Tay Chương 6: Tư Thế Đơi Chân Nói Lên Điều Gì? Chương 7: Khơng Gian Giao Tiếp Chương 8: Sức Mạnh Của Sự Tiếp Xúc Cơ Thể Chương 9: Ngơn Ngữ Hình Thể Trong Mơi... g ỡ 93% thông ệp chuyển tải đến người khác lại khơng phải từ lời nói mà từ ngơn ng ữ hình th ể Vì v ậy, vi ệc n ắm b ngôn ngữ không lời đưa lại cho bạn lợi quan trọng cơng việc Mời bạn đón đọc!... hàng nói v ới b ạn r ằng ông không quan tâm t ới chuy ện mua xe mới, ánh mắt ông lại không rời hợp đồng bàn điều nghĩa ơng th ực s ự muốn có xe Dấu hiệu giao tiếp không lời thường tiết lộ động c
- Xem thêm -

Xem thêm: Sức mạnh của ngôn ngữ không lời, Sức mạnh của ngôn ngữ không lời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay