KE HOACH THUC HIEN CHUYEN MON NH 18-19 chuan

17 29 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2019, 15:49

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐƯỜNG TRƯỜNG PTDTBTTH NÙNG NÀNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-PTDTBT THNNNùng Nàng, ngày tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 - 2019 PHẦN I CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Căn cứ Hướng dẫn số 728 /PGD&ĐT ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2018 - 2019; Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-PTDTBT THNN ngày 18 tháng 9 năm 2018 của trường PTDTBT TH Nùng Nàng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 1. Ưu điểm Năm học 2017-2018, công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn đã được thực hiện chỉ đạo đồng bộ từ nhà trường đến các tổ chuyên môn; Thực hiện chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức dạy học phân hóa đối tượng học sinh, phù hợp với đối tượng vùng miền; công tác bồi dưỡng, phụ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà luôn được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Tổ chức cho giáo viên tự nguyện đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu về số lượng, chất lượng, các phong trào, các hội thi của lớp chủ nhiệm, lấy chất lượng học sinh để đánh giá, xếp loại giáo viên. Định kỳ và đột xuất chuyên môn cùng các tổ khối kiểm tra, đánh giá chất lượng hai mặt giáo dục ở từng lớp để kịp thời điều chỉnh, tư vấn cho giáo viên về phương pháp giảng dạy. Công tác huy động học sinh được nhà trường, chuyên môn thường xuyên quan tâm, thường xuyên tham mưu với chính quyền địa phương, các ban ngành Đoàn thể trong việc huy động học sinh ra lớp. Các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, tổ chức chỉ đạo, triển khai đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn đảm bảo 2 lần/tháng có hiệu quả thiết thực. Công tác tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ được tiến hành thường xuyên, đảm bảo kế hoạch. Tổ chức đánh giá nghiêm túc, khách quan, công bằng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Kết quả cụ thể: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NÙNG NÀNG KẾ HOẠCH Thực nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 - 2019 Nùng Nàng, tháng 09 năm 2018 PHÒNG GD&ĐT TAM ĐƯỜNG TRƯỜNG PTDTBTTH NÙNG NÀNG Số: /KH-PTDTBT THNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nùng Nàng, ngày tháng năm 2018 KẾ HOẠCH Thực nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 - 2019 PHẦN I CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Căn Hướng dẫn số 728 /PGD&ĐT ngày 17 tháng 09 năm 2018 Phòng Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực nhiệm vụ GDTH năm học 2018 - 2019; Căn Kế hoạch số 118/KH-PTDTBT THNN ngày 18 tháng năm 2018 trường PTDTBT TH Nùng Nàng Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2018-2019; II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 Ưu điểm Năm học 2017-2018, công tác quản lý, đạo chuyên môn thực đạo đồng từ nhà trường đến tổ chuyên môn; Thực đạo liệt việc tổ chức dạy học phân hóa đối tượng học sinh, phù hợp với đối tượng vùng miền; công tác bồi dưỡng, phụ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà quan tâm thực có hiệu Tổ chức cho giáo viên tự nguyện đăng ký tiêu phấn đấu số lượng, chất lượng, phong trào, hội thi lớp chủ nhiệm, lấy chất lượng học sinh để đánh giá, xếp loại giáo viên Định kỳ đột xuất chuyên môn tổ khối kiểm tra, đánh giá chất lượng hai mặt giáo dục lớp để kịp thời điều chỉnh, tư vấn cho giáo viên phương pháp giảng dạy Công tác huy động học sinh nhà trường, chuyên môn thường xuyên quan tâm, thường xuyên tham mưu với quyền địa phương, ban ngành Đoàn thể việc huy động học sinh lớp Các tổ chuyên môn thực nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch đạo chuyên môn, tổ chức đạo, triển khai đảm bảo theo kế hoạch phê duyệt Tổ chức sinh hoạt chun mơn đảm bảo lần/tháng có hiệu thiết thực Công tác tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ tiến hành thường xuyên, đảm bảo kế hoạch Tổ chức đánh giá nghiêm túc, khách quan, công cán quản lý, giáo viên, nhân viên Kết cụ thể: - Đánh giá chuyên môn giáo viên: Giỏi cấp: 15/28 giáo viên= 53,6%; Khá giáo viên = 28,6%; TB giáo viên = 7,1%, Chưa đạt: 3/28 = 10,7% - Chuẩn nghề nghiệp GV, NV: Xuất sắc: 16/33 đ/c đạt 48,5%; Khá: 12/33 đ/c, đạt 36,4%; TB: 02/33 = 6% ; Kém: 3/33 = 9% - Xếp loại viên chức: xuất sắc 6/33 = 18%; HTT 22/33 = 66,6%; HTNV 02/33 = 6%; KHTNV: 03/33 = 9% (Thực lộ trình 108) - GV giỏi cấp 15/28 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp; có 04 giáo viên dạy giỏi cấp huyện - Đánh giá, xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên: + Giáo viên: Giỏi: 3/28 = 10,7% ; Khá: 16/28 = 57,1% ; Trung bình 9/28= 32,2% + Tỷ lệ giáo viên, nhân viên đảng viên 23/38 đạt 57,1% - Danh hiệu, hình thức thi đua: + Cá nhân: CSTĐ CS 05 đ/c đạt 15,1%; LĐTT 28/33 đạt 90,3%; HTNV 02/33 đạt 6% ; K HTNV 03/33 = 9% (Lộ trình 108) ; BK UNB tỉnh 02/35 đạt 5,7%; GK UBND huyện 11/33 đạt 33,3% 1.1 Số lượng Năm học 2017-2018 trường PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng có điểm trường gồm 22 lớp, 378 học sinh tăng 18 HS so với năm học trước; nữ 190 HS, dân tộc 378 HS, nữ dân tộc 190 HS, học sinh khyết tật học hòa nhập học sinh; thuộc hộ nghèo học kỳ II có 133 học sinh chiếm 36%; trung bình 17 học sinh/lớp 100% học sinh học buổi/ngày, 143 học sinh bán trú đạt tỷ lệ 37,8%; 100% khối lớp dạy học môn Tiếng Việt lớp theo tài liệu Công nghệ giáo dục 100% lớp đến lớp dạy học theo Mô hình trường học (VNEN); 100% học sinh khối học Tiếng anh tiết /tuần Huy động tuổi vào lớp 80/80 đạt 100%; Duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt 98% Huy động 100% học sinh độ tuổi lớp Khơng có học sinh bỏ học 1.2 Chất lượng Năm học 2017-2018 chất lượng giáo dục có chuyển biến rõ rệt Tổng số học sinh đánh giá: 375/378 em (3HSKT); Hồn thành mơn học hoạt động giáo dục: 373/375 đạt 99,5%; Hoàn thành lực phẩm chất: 373/375 đạt 99,5%; Hồn thành chương trình lớp học 373/375 em đạt 99,5%; Hồn thành chương trình tiểu học 77/77 đạt 100% Hiệu đào tạo 65/70 = 92,9%; 11 tuổi hồn thành chương trình Tiểu học 65/70 = 93% Hoàn thành lớp XMC với 16 học viên vào tháng 12/2017; Học sinh khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học có 42 em; Học sinh đạt giải Ngày hội viết chữ đẹp cấp huyện 12/18 em tham gia (06 giải ba, 06 giải khuyến khích); 01 HS đạt giao lưu HSG cấp huyện môn tiếng Việt; 01 em đạt giả ba Hội thao cấp huyện Duy trì đạt chuẩn phổ cập PCGDTH mức độ XMC mức độ 1; Huy động 100% học sinh độ tuổi lớp nâng cao tỷ lệ chuyên cần đạt 98% trở lên Khơng có học sinh bỏ học Hạn chế - Chất lượng học sinh chưa đồng lớp với mơn Tốn, tiếng Việt yếu số lớp 2A2 trung tâm, 2A6 Xì Miền Khan, 4A2 trung tâm - Học sinh chưa mạnh dạn, tự tin giao tiếp học tập Kỹ phát âm tiếng Việt chưa chuẩn, chưa có thói quen thường xuyên sử dụng tiếng Việt giao tiếp, học tập, vui chơi - Tỷ lệ học sinh có điểm 9,10 mơn Tốn, tiếng Việt chưa cao Học sinh tham gia giao lưu VSCĐ lớp 2,3 môn Tốn, tiếng Việt lớp 4,5 cấp huyện đạt giải thấp, chưa có giải cao, chưa có nhiều giải 2.3 Nguyên nhân 3.1 Nguyên nhân khách quan - Đội ngũ giáo viên đa số tuổi cao thiếu tính động, sáng tạo - Trang thiết bị, đồ dùng dạy học đầu tư song chưa đáp ứng nhu cầu dạy học thực tế - Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, địa bàn rộng dân cư không tập trung, tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo chiếm 33,4% 3.2 Nguyên nhân chủ quan - Công tác quản lý + Công tác tham mưu chuyên môn: Một số nội dung tham mưu triển khai hoạt động chuyên môn chưa kịp thời + Công tác kiểm tra, đánh giá: Công tác kiểm tra, đánh giá chưa thật khoa học; đánh giá chất lượng giáo dục học sinh hàng tháng chưa toàn diện, phải huy động giáo viên tham gia đánh giá - Công tác giảng dạy giáo viên + Công tác chủ nhiệm: Một số giáo viên chưa thật quan tâm tới công tác rèn kỹ sống, kỹ giao tiếp; nề nếp học tập cho học sinh làm bài, học Đặc biệt việc học tập vào buổi tối + Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Một số giáo viên chưa linh hoạt trình tổ chức, vận dung phương pháp dạy học VNEN; hình thức dạy học chưa linh hoạt cứng nhắc, dập khn + Kiến thức, lực chuyên môn: Một số giáo viên lực chuyên mơn, kiến thức bậc tiểu học hạn chế (Đồng Lan, Pờ Liên, Mới, Trình, Hồn,…) + Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn: Đa số giáo viên chưa thực việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, đặc biệt việc trinh chiếu Powerpoint Việc soạn máy tính, việc khai thác thông tin mạng Internet phục vụ cho cơng tác dạy học hạn chế PHẦN II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1.1 Thực trạng Năm học 2018 - 2019 trường PTDTBT Tiểu học Nùng Nàng có điểm trường gồm 20 lớp; 370 học sinh giảm 08 HS so với năm học trước; nữ 183 HS, dân tộc 369 HS, nữ dân tộc 182 HS, học sinh khuyết tật học hòa nhập học sinh; thuộc hộ nghèo 128 học sinh chiếm 34,5%; trung bình 18 học sinh/lớp.100% học sinh học buổi/ngày Số học sinh bán trú toàn trường 159 học sinh (Khối 1: 01 lớp với 08 học sinh; Khối 2: 02 lớp với 15 học sinh; khối 3: lớp với 46 học sinh, khối 4: lớp với 48 học sinh, khối lớp 5: lớp với 42học sinh); Huy động trẻ tuổi lớp 72 em =100%;100% khối lớp dạy học môn Tiếng Việt lớp theo tài liệu Công nghệ giáo dục 100%, từ lớp đến lớp dạy học theo Mơ hình trường học (VNEN); 145/145 học sinh khối 3,4 học Tiếng anh tiết/tuần Tổng số giáo viên, nhân viên 35 đồng chí Trong đó: nữ 26 đ/c, nam đ/c, dân tộc 05 đ/c; Giáo viên 29 đ/c; Nhân viên: đ/c; Trình độ Đại học 11/35 = 31,4%; Cao đẳng: 16/35 = 45,7%; Trung cấp: 06/35 = 17,1%; Chưa qua đào tạo: 02/35 = 5,7%; Đảng viên: 20 đ/c đạt 57,1% Tỷ lệ giáo viên 29/20 lớp = 1,4 GV/lớp Trình độ lý luận: sơ cấp 08/35 = 22,8% Tồn trường có 03 tổ chun mơn (Tổ khối 1, tổ khối 2+3, tổ khối 4+5) 01 tổ hành hành Nhà trường có tổng số 18 phòng học (kiên cố: 10 phòng; bán kiên cố: phòng; phòng mượn: 02 phòng); Phòng cho học sinh bán trú : 02 phòng, phòng bếp: 01 phòng Tổng số bàn ghế học sinh: 200 đảm bảo đủ cho việc học tập học sinh; Bàn ghế GV 22 bộ; SGK học sinh 370 Đồ dùng dạy học, thiết bị tương đối đủ đáp ứng yêu cầu dạy học 1.2 Thuận lợi Chuyên môn trường PTDTBT TH Nùng Nàng nhận quan tâm đạo chi bộ, Ban giám nhà trường, đặc biệt quan tâm đạo sát Phòng Giáo dục Đào tạo; phối hợp tổ chức đoàn thể nhà trường, phụ huynh học sinh công tác giáo dục Đa số phụ huynh học sinh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho em đến trường Đội ngũ giáo viên đủ số lượng, trình độ chun mơn đảm bảo, nhiệt tình, đáp ứng yêu cầu giáo dục Đội ngũ tổ trưởng, tổ phó có khả điều hành, quản lý hoạt động chuyên môn tổ Học sinh đạt chuẩn kiến thức kỹ Nhà trường hỗ trợ chế độ cho học sinh trường Bán trú hưởng lợi từ dự án Mơ hình trường học (VNEN) phương pháp dạy học, đầu tư sở vật chất Được đầu tư dự án AEA để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số xã Nùng Nàng 1.3 Khó khăn - Một số giáo viên hạn chế chuyên môn nghiệp vụ, việc đổi phương pháp dạy học chưa linh hoạt, chưa sáng tạo Thiếu giáo viên dạy tiếng Anh, giáo viên Thể dục - Phong trào làm sử dụng đồ dùng dạy học chưa thường xuyên Việc sử dụng CNTT dạy học, báo cáo thống giáo viên hạn chế - Nhận thức số học sinh hạn chế, học sinh đạt giải kỳ thi cấp huyện II MỤC TIÊU Mục tiêu chung Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, quan tâm chất lượng giáo dục học sinh khiếu môn học; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn QG mức độ I; Duy trì phát triển nâng cao chất lượng hoạt động trường bán trú Duy trì nâng cao tiêu chí kết Phổ cập giáo dục Tiểu học Xóa mù chữ Mục tiêu cụ thể 2.1 Mục tiêu sỹ số học sinh - Huy động 100% trẻ độ tuổi đến lớp; - Trẻ tuổi vào lớp 1: 72/72 đạt 100%; trì số lượng 370/370, - Duy trì tỉ lệ chuyên cần từ 98%, chuyên cần bán trú 98% trở lên; - Số lớp học buổi/ngày đạt 100%; - Số học sinh lớp 3,4 học tiếng Anh tiết/tuần: lớp = 145/145 2.2 Mục tiêu chất lượng TSHS Khối TSHS đánh giá Mơn Tốn Điểm Đạt -10 SL % SL % Môn Tiếng Việt Điểm Đạt -10 SL % SL % 73 73 72 98.6 17 23.29 72 98.63 81 81 80 100 16 20.00 80 100 Cộng 74 71 71 370 74 71 70 368 74 100 71 100 70 100 367 99.73 12 10 10 65 16.22 74 100 14.08 71 100 14.29 70 100 17.66 367 99.728 34 (Có 01 học sinh khuyết tật không đánh giá) 12.3 10.0 8.11 8.45 7.14 9.24 Tỷ lệ HS chuyển lớp SL % 72 98.63 80 98.77 74 100 71 100 70 100 367 99.46 - Xếp loại đạt mức độ hình thành phát triển phẩm chất lực 368/369 = 99,7% - Xếp loại Hoàn thành môn học hoạt động giáo dục 366/369 = 99,2% - Học sinh HTCT lớp học 297/300 = 99% - Học sinh HTCTTH : 71/71 = 100% - Tỷ lệ 11 tuổi HTCTTH: 65/68= 95,6% - Có học sinh đạt giải Giao lưu học sinh khiếu lớp 4,5 cấp huyện - Tham gia “Ngày hội thi viết chữ đẹp” khối 2,3 cấp huyện 10 em, khối 2: 05 HS, khối 3: 05 HS 2.4 Mục tiêu thi đua, khen thưởng * Đối với Tập thể - Danh hiệu thi đua: Tập thể trường LĐXS, 04 tổ lao động tiên tiến - Hình thức khen thưởng: Giấy khen UBND huyện, 50% tổ * Đối với cá nhân - Danh hiệu thi đua: CSTĐ cấp 15% tổng số LĐTT; LĐTT: 90% trở lên; - Hình thức khen thưởng: Bằng khen cấp: 12% trở lên; giấy khen 40% III NHIỆM VỤ 3.1 Nhiệm vụ trì sỹ số tỉ lệ chuyên cần - Huy động động tối đa học sinh lớp, nâng cao tỷ lệ chun cần, khơng có học sinh bỏ học - Huy động tối đa học sinh lớp 3,4,5 nội trú Thực tốt công tác nuôi dưỡng, quản lý học sinh bán trú; Tổ chức tốt hoạt động ôn tập buổi tối hoạt động giờ, thể dục buổi sáng, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cuối học buổi chiều 3.2 Nhiệm vụ chất lượng học sinh Tiếp tục thực tổ chức dạy học theo Mơ hình trường học (VNEN), tài liệu Tiếng Việt Công nghệ Chỉ đạo liệt dạy học theo đối tượng vùng miền đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ Tập trung tổ chức phụ đạo, dạy học bổ trợ kiến thức cho học sinh chưa đạt chuẩn, bồi dưỡng khiếu môn học buổi 3.3 Nhiệm vụ đội ngũ giáo viên Tiếp tục giáo dục trị tư tưởng, đường lối, quan điểm Đảng sách pháp luật Nhà nước, gắn giáo dục với nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa, xã hội xã Xây dựng đội ngũ giáo viên có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên trình thực nhiệm vụ Đổi công tác quản lý chuyên môn, phát huy vai trò tổ chun mơn; xây dựng phát huy giáo viên có kinh nghiệm, lực công tác giảng dạy Tổ chức bồi dưỡng kiến thức mơn Tốn, Tiếng việt cấp tiểu học cho giáo viên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà trường 3.4 Nhiệm vụ kiểm tra đánh giá Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn, kiểm định chất lượng, tăng cường hình thức kiểm tra đặc biệt kiểm tra đột xuất Tiếp tục đổi cơng tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng cuối kì, cuối năm học Viết báo cáo tự đánh giá thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục 3.5 Nhiệm vụ trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; trường học sạch, xanh, đẹp, an toàn Xây dựng kế hoạch nâng cao tiêu chí xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu Tiếp tục trì nâng cao chất lượng nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học có đời sống văn hố tốt Tổ chức quy hoạch, trang trí, xếp lại khuôn viên, trồng thêm xanh Vệ sinh thường xuyên nhà trường 3.6 Nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục tiểu học cơng tác xóa mù chữ Duy trì, giữ vững, nâng cao tiêu chí PCGDTH mức độ công tác chống mù chữ 3.7 Nhiệm vụ phong trào thi đua vận động; thi đua khen thưởng Tiếp tục thực đổi công tác thi đua khen thưởng, gắn thi đua với hiệu công việc giao Quan tâm, trọng thi đua khen thưởng đến giáo viên dạy khó khăn, giáo viên, nhân viên vượt khó hồn thành tốt nhiệm vụ giao IV GIẢI PHÁP 4.1 Giải pháp công tác quản lý chuyên môn Tăng cường công tác quản lý, đạo chuyên môn từ nhà trường đến tổ chuyên môn, giáo viên; đạo liệt việc tổ chức dạy học phân hóa đối tượng học sinh, phù hợp với đối tượng vùng miền; công tác bồi dưỡng, phụ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà Tổ chức cho giáo viên tự nguyện đăng ký tiêu phấn đấu số lượng, chất lượng, phong trào, hội thi lớp chủ nhiệm, lấy chất lượng học sinh để đánh giá, xếp loại giáo viên Định kỳ đột xuất chuyên môn tổ khối kiểm tra, đánh giá chất lượng hai mặt giáo dục lớp để kịp thời điều chỉnh, tư vấn cho giáo viên phương pháp giảng dạy Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ phương pháp dạy học Đánh giá chuyên môn giáo viên khách quan, công bằng, tạo thúc đẩy chuyên môn cho giáo viên phấn đấu vươn lên Chỉ đạo tổ chuyên môn thực nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức đạo, triển khai đảm bảo theo kế hoạch phê duyệt Tổ chức sinh hoạt chuyên môn đảm bảo lần/tháng theo hướng sinh hoạt chuyên môn Tổ chức thảo luận, thống nội dung sinh hoạt chuyên môn tổ khối từ đầu năm học; tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Tham gia sinh hoạt chun mơn cụm trường, chuyên đề cấp huyện; Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia học tập chuyên môn đơn vị trường ngồi huyện 4.2 Nhóm giải pháp trì sỹ số học sinh học chuyên cần Tham mưu với quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ ban ngành đoàn thể huy động học sinh lớp; Tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa, tập thể, trò chơi dân gian phù hợp với sắc dân tộc; xây dựng cảnh quan trường lớp xanh-sạch-đẹp, thân thiện, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi; tổ chức hoạt động, sân chơi giúp học sinh phát triển ngôn ngữ tiếng việt tự nhiên giao tiếp Giáo viên chủ nhiệm xây dựng thực công tác chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học Có biện pháp giáo dục quản lý học sinh cách cụ thể phù hợp với đặc điểm học sinh lớp Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc huy động học sinh lớp Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để giúp đỡ HS vật chất; thực tốt công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú; Thành lập Đội cờ đỏ kiểm tra, giám sát hoạt động bán trú lớp gắn với công tác thi đua hàng tuần lớp Chỉ đạo thực tốt tiết hoạt động lên lớp tất lớp, đặc biệt hoạt động học sinh bán trú Tổ chức hoạt động tập thể phát huy sắc văn hóa dân tộc Tăng cường công tác giáo dục kỹ sống, tổ chức hoạt tập thể, văn nghệ, thể dục thể thao 4.3 Nhóm giải pháp chất lượng học sinh Tiếp tục tổ chức đăng ký thực tiêu số lượng, chất lượng giáo dục cuối năm học kiểm tra đột xuất Chỉ đạo thực tốt việc dạy học theo đối tượng vùng miền, tăng cường hoạt động chuyên môn đánh giá phân tích dạy, đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có khiếu phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, dạy học phân hoá đối tượng học sinh vào buổi Tổ chức dạy Tiếng Anh tiết/tuần lớp 3,4; dạy học môn Tiếng Việt theo tài liệu Công nghệ Giáo dục Mô hình trường học Tổ chức tốt hội thi giao lưu học sinh có khiếu cấp trường, tham gia thi giao lưu cấp huyện Định kì tổ chức kiểm tra chất lượng thực tế lớp, gắn với công tác thi đua, khen thưởng Quan tâm đạo nâng cao chất lượng lớp 1A6 Xì Miền Khan, 1A4 Lao Tỷ Phùng, lớp 2A2, 4A2, 4A3 trung tâm Tăng cường giúp đỡ số giáo viên hạn chế phương pháp dạy học đ/c Sửu, Hoàn, Huấn, Hùng 4.4 Nhóm giải pháp đội ngũ giáo viên Rà sốt, tham mưu phân cơng nhiệm vụ phù hợp lực chuyên môn Thường xuyên dự tư vấn, giúp đỡ giáo viên hạn chế cơng tác giảng dạy; Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn theo tổ khối công tác giáo dục đạo đức học sinh; đổi phương pháp dạy học theo phương pháp Công nghệ Tiếng Việt 1, mô hình trường học (VNEN); kinh nghiệm làm cơng tác chủ nhiệm lớp; kinh nghiệm phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn bồi dưỡng học có khiếu môn học, phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học theo đối tượng vùng miền, ứng dụng công nghệ thông tin dạy học… Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi sinh hoạt chuyên môn, cụ thể: Đối với chuyên môn nhà trường: Mỗi tháng lần tuần hàng tháng Đối với Tổ khối: Mỗi tháng lần vào tuần tuần hàng tháng Bồi dưỡng tạo điều kiện để cán giáo viên ứng dụng có hiệu cơng nghệ thông tin vào giảng dạy: quản lý phần mềm, trang điện tử nhà trường, khai thác thông tin mạng, dạy số tiết trình chiếu, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nghiên cứu khoa học viết sáng kiến kinh nghiệm Kiểm tra, giám sát nội dung tự bồi dưỡng giáo viên, tổ chức đánh giá khách quan công tác bồi dưỡng thường xuyên; tham mưu tạo điều kiện cho giáo viên học để nâng cao trình độ chun mơn Tổ chức cho giáo viên tham gia giao lưu học hỏi chuyên môn trường huyện Tổ chức tham gia đầy đủ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp đạt hiệu Tổ chức kiểm tra kiến thức giáo viên trog năm học Tổ chức tập huấn, hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, việc soạn giáo án điện tử phần mềm Master Elearning 4.5 Nhóm giải pháp kiểm tra đánh giá Xây dựng kế hoạch kiểm tra sát với tình hình thực tế nhà trường tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, tăng cường cơng tác kiểm tra đột xuất tập trung kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau kiểm tra Thực công tác kiểm định chất lượng theo quy định hành, xây dựng sở liệu kiểm định chất lượng, tham mưu kiện toàn Hội đồng tự đánh giá nhà trường, phân công nhiệm vụ cho thành viên, chịu trách nhiệm tiêu chí Tiếp tục thu thập minh chứng hồn thiện tiêu chuẩn 10 Thực nghiêm túc, khách quan kì kiểm tra, nghiệm thu chất lượng; thực tốt vận động “Hai không” với nội dung kiểm tra, thi cử 4.6 Nhóm giải pháp xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; trường học sạch, xanh, đẹp, an toàn Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng học sinh Làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục tạo đồng thuận đoàn thể, phụ huynh học sinh tổ chức xã hội tham gia vào công tác giáo dục, huy động học sinh lớp chuyên cần, xây dựng nhà trường - xanh đẹp - an tồn, tạo mơi trường học tập thân thiện, an toàn cho học sinh Tiếp tục tham mưu cải tạo, trang trí, xếp lại mơi trường sư phạm đẹp, thu hút học sinh đến lớp, đến trường Chỉ đạo Tổng phụ trách phối hợp với Đồn xã tổ chức hoạt động ngoại khóa, tổ chức hoạt động vui chơi nhằm thu hút hs đến trường 3.6 Nhóm giải pháp cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ Duy trì nâng cao tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng giáo dục Thường xuyên phối hợp với ban ngành, tổ chức xã tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu sâu công tác phổ cập; phối hợp vận động học sinh lớp đảm bảo tiêu đạt chuẩn Tham mưu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy ước, hương ước đề việc không cho em học chuyên cần hàng ngày 3.7 Nhóm giải pháp phong trào thi đua vận động; thi đua khen thưởng Triển khai cụ thể hóa văn cơng tác thi đua, khen thưởng tới tồn thể giáo viên, nhân viên; xây dựng tiêu chí xét thi đua phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, chuyên môn Tổ chức cho đội ngũ giáo viên đăng ký thực tiêu năm học đạt hiệu Khuyến khích tơn vinh tập thể, cá nhân hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt, làm việc tốt Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc chất lượng giáo dục năm học Triển khai kế hoạch thực phong trào thi đua, vận động Theo dõi giúp đỡ nhân rộng điển hình, động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng đột xuất, định kỳ, cơng khai, cơng bằng, dân chủ, đồn kết… V KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG Tháng/ TT năm 8/2018 Công việc trọng tâm tháng - Tham gia học trị, bồi dưỡng chun mơn hè - Lao động vệ sinh trường lớp, tu sửa sở vật chất - Tập huấn chuyên môn cấp trường: Luật tả, Kỹ thuật dạy học tích cực, Phương pháp dạy học VNEN 11 ĐCBS Tổ cốt cán - Huy động học sinh lớp tổ chức ôn tập ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh chưa hoàn thành lớp học - Tựu trường ngày 13/8/2018 - Dạy tăng cường tiếng việt cho HS lớp (từ 01/8 17/08) - Tham mưu xét học sinh bán trú - Xây dựng thời kháo biểu, phân công nhiệm vụ chuyên môn cho GV - Nghiệm thu tăng cường TV HS lớp - Cấp phát sách giáo khoa, viết đầu năm học 10 - Dạy học thức ngày 20/8/2018 11 - Cập nhật thông tin phổ cập, chống mù chữ 12 - Trang trí lớp học 13 - Tổ chức đăng ký chất lượng năm học 9/2018 14 - Xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ chun mơn năm học 15 - Tham mưu kiện tồn Tổ trưởng, Tổ phó, Tổng phụ trách đội - Tham mưu tổ chức Khai giảng năm học (5/9) - Hồn thiện hồ sơ trì chuẩn PCGDTHvà cơng tác xóa mù chữ - Tham mưu tổ chức cho giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua khen thưởng, sáng kiến kinh nghiệm năm học - Tham gia xét nâng lương đợt II - Tham mưu tổ chức Hội nghị CBCC ngày 13/9 - Hồn thiện trang trí lớp học - Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường (Lý thuyết) - Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn 12 - Bồi dưỡng học sinh có khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, rèn chữ viết cho học sinh 10 - Báo cáo thống đầu năm học 10/201 11 - Kiểm tra chất lượng, dự tư vấn chuyên môn theo kế hoạch 12 - Tổ chức sinh hoạt chun mơn, phân tích tiết dạy “Phương pháp dạy học VNEN môn Tiếng việt lớp 5” - Tổ chức thi GVDG cấp trường thực hành - Bồi dưỡng học sinh có khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, rèn chữ viết cho học sinh - Kiểm tra, dự tư vấn chuyên môn theo kế hoạch - Tham mưu tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 - Kiểm tra theo kế hoạch - Thành lập đội tuyển tham gia thi GVDG cấp huyện - Kiểm tra học kỳ I khối 4,5 môn Tốn, Tiếng việt - Sinh hoạt chun mơn: “Phương pháp dạy học Toán 1” Đ/c Hương - Bồi dưỡng học sinh có khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, rèn chữ viết cho học sinh - Tham gia thi GVDG cấp huyện - Kiểm tra, dự tư vấn chuyên môn theo kế hoạch - Xếp loại thi đua cán giáo viên, nhân viên đợt - Tham mưu tổ chức thi văn nghệ cho học sinh chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Tham mưu tổ chức giao lưu kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ôn tập kiểm tra chất lượng học kỳ I 11/2018 13 Đ/c Thu 12/201 01/201 - Tổ chức Giao lưu HS có khiếu mơn Toán, Tiếng Việt lớp 2,3,4,5 cấp trường, lựa chọn học sinh tham gia cấp huyện - Sinh hoạt chuyên mơn: “Phương pháp dạy học Tốn Đ/c Nhuần lớp 2” - Bồi dưỡng học sinh có khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, rèn chữ viết cho học sinh - Kiểm tra, dự tư vấn chuyên môn theo kế hoạch - Bồi dưỡng học sinh có khiếu mơn Tốn, Tiếng Việt - Tham gia góp ý dự thảo quy chế chi tiêu nội - Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I - Báo cáo thống kê, sơ kết học kỳ I - Tổ chức hội thi Vở chữ đẹp cấp trường - Sinh hoạt chuyên môn: “Bồi dưỡng kiến thức toán, tiếng việt cấp tiểu học” - Sơ kết học kỳ I, tái giảng kỳ II - Cấp phát sách giáo khoa học kỳ II - Bồi dưỡng học sinh có khiếu mơn Tốn, Tiếng việt, phụ đạo học sinh yếu, rèn chữ viết cho học sinh - Kiểm tra, dự tư vấn chuyên môn theo kế hoạch - Xét thi đua cuối học kỳ I (đợt 2) - Họp phụ huynh học sinh - Tổ chức ngày Hội viết chữ đẹp cấp trường khối 1,2, 3, 4, - Tham gia giao lưu HSG Toán, Tiếng Việt cấp huyện - Sinh hoạt chuyên môn: “Bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà” 14 02/2019 3/2019 4/2019 - Kiểm tra, dự tư vấn chuyên môn theo kế hoạch - Bồi dưỡng học sinh có khiếu mơn Tốn, Tiếng việt, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, rèn chữ viết cho học sinh - Nghỉ tết Nguyên đán 2019 - Tái giảng sau Tết Nguyên đán - Tham mưu tổ chức hội vui xuân đầu năm - Sinh hoạt chuyên môn: “Thảo luận khó, nội dung khó, phương pháp dạy LT&C, Tập làm văn” - Kiểm tra, dự tư vấn chuyên môn theo kế hoạch - Bồi dưỡng học sinh có khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, rèn chữ viết cho học sinh - Tham gia “Ngày hội viết chữ đẹp” cấp huyện - Tham gia xét nâng lương đợt I/2018 - Kiểm tra hồ sơ khối (lần 1) - Bồi dưỡng HS tham gia Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện - Xét thi đua đợt - Tham gia chấm, xét Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường - Điều tra, cập nhật thông tin PCGDTH & XMC 10 - Sinh hoạt chuyên môn: “Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên” - Kiểm tra, dự tư vấn chuyên môn theo kế hoạch - Bồi dưỡng học sinh có khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, rèn chữ viết cho học sinh - Kiểm tra hồ sơ khối (lần 2) 15 - Tham mưu tổ chức ngày hội đọc sách 21/4 - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra, nghiệm thu chất lượng HKII Kiểm tra theo kế hoạch - Sinh hoạt chuyên môn: “Phương pháp dạy học tiếng việt Từng tiếng rời” - Tham mưu phân công nhiệm vụ năm học 2019-2020 - Nghiệm thu chất lượng học kì II - Phối hợp nghiệm thu chất lượng trẻ Mầm non tuổi - Đánh giá xếp loại theo chuẩn GV, NV - Xét thi đua cuối năm học (đợt 4) - Xét hồn thành chương trình tiểu học 5/2019 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên - Kiểm tài sản sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn - Tổng kết lớp 10 - Tổng kết tổ 11 - Tham mưu tổ chức tổng kết năm học 12 - Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ khối cuối năm Hồn thiện cơng tác ký duyệt hồ sơ, học bạ 13 - Hoàn thiện báo cáo chất lượng cuối năm 14 - Nhận bàn giao hồ sơ trẻ tuổi - Bàn giao học sinh ồn thành chương trình tiểu học cho 15 trường THCS; Các giáo viên chủ nhiệm bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm năm học 2019 - 2020 16 - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn 6/2019 - Tham mưu tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 16 Đc Thế 7/2019 - Nghỉ hè năm 2019 - Tham gia trực hè theo phân công - Ký duyệt học bạ, sổ sách giáo viên - Tham mưu mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chuyên môn năm học 2019-2020 - Tham gia trực hè theo phân công - Tuyển sinh lớp năm học 2019-2020 - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè Trên Kế hoạch thực nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 2019 chun mơn trường PTDTBT TH Nùng Nàng Kính mong Hiệu trưởng phê duyệt để chuyên môn đạo thực tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019./ Nơi nhận: - Hiệu trưởng (P/d); - Các Phó Hiệu trưởng (C/đ); - Các tổ chuyên môn (T/h); - Cán bộ, GV, NV (T/h); - Lưu: VT Nùng Nàng, ngày tháng năm 2018 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG Phạm Huy Đức PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG Mai Thị Ánh Hồng 17 ... tộc 190 HS, học sinh khyết tật học hòa nh p học sinh; thuộc hộ nghèo học kỳ II có 133 học sinh chiếm 36%; trung b nh 17 học sinh/lớp 100% học sinh học buổi/ngày, 143 học sinh bán trú đạt tỷ lệ... Tổ chức đ nh giá, rút kinh nghiệm sau kiểm tra Thực công tác kiểm đ nh chất lượng theo quy đ nh h nh, xây dựng sở liệu kiểm đ nh chất lượng, tham mưu kiện toàn Hội đồng tự đ nh giá nh trường,... sinh giảm 08 HS so với năm học trước; nữ 183 HS, dân tộc 369 HS, nữ dân tộc 182 HS, học sinh khuyết tật học hòa nh p học sinh; thuộc hộ nghèo 128 học sinh chiếm 34,5%; trung b nh 18 học sinh/lớp.100%
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH THUC HIEN CHUYEN MON NH 18-19 chuan, KE HOACH THUC HIEN CHUYEN MON NH 18-19 chuan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay