DE CUONG ON TAP HK II HOA 10 2018 2019

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2019, 10:21

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HKII- MƠN HĨA LỚP 10 NĂM HỌC 2081-2019 A Lý thuyết - Nhóm nguyên tố halogen hợp chất: cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế - Nhóm oxi, lưu huỳnh hợp chất: cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế - Khái niệm, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng B Các dạng tập Viết PTHH thực sơ đồ chuyển hóa Nhận biết phương pháp hóa học Nêu tượng thí nghiệm Bài tốn xác định kim loại, tính khối lượng, thể tích khí Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit C Một số câu hỏi tập minh họa Dạng Viết PTHH thực sơ đồ chuyển hóa sau (1) ( 2) (3) (4) (5) (6) a Cl2 �� � NaCl �� � HCl �� � Cl2 �� � HCl �� � NaCl �� � AgCl (1) (2) (3) (4) (5) (6) b MnO2 ��� Cl2 ��� FeCl3 ��� NaCl ��� Cl2 ��� Br2 ��� I2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) c S �� � H2S �� � S �� � SO2 �� � SO3 �� � H2SO4 �� � SO2 �� � H2SO4 �� � CuSO4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) d S ��� FeS ��� H2S ��� SO2 ��� NaHSO3 ��� Na2SO3 ��� Na2SO4 ��� BaSO4 Dạng Nhận biết dung dịch riêng biệt sau phương pháp hóa học a NaCl, NaNO3, Na2SO4, NaBr b HCl, H2SO4, NaBr, Na2SO4 c NaCl, NaI, NaOH, Na2SO4 d NaCl, Na2SO4, NaOH, H2SO4 Dạng Xác định tên kim loại trường hợp sau: a Hòa tan hết 3,6g kim loại R hóa trị II dd H2SO4 lỗng dư thu 3,36 lít H2(đktc) b Hòa tan 9,6 g kim loại M hóa trị II dd H2SO4 đặc nóng dư thu 3,36 lít SO2 (đktc) Dạng Bài tập SO2 tác dụng với dung dịch kiềm Tính khối lượng muối thu trường hợp sau: a Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít SO2 (đktc) vào 300 ml dd NaOH 1M b Hòa tan 12,8 gam SO2 vào dd có chứa 12 gam NaOH Dạng 5: Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng Cho 7,8 g hỗn hợp Al, Mg phản ứng hoàn toàn với H 2SO4 đặc nóng thu 8,96 lít SO2 (sản phẩm khử đktc) dung dịch A Tính % theo khối lượng kim loại hỗn hợp? Cho 12g hỗn hợp hai kim loại Cu, Fe tan hồn tồn H 2SO4 đặc,nóng, dư thu 5,6 lít SO (sản phẩm khử đktc) dung dịch X Tính % theo khối lượng kim loại hỗn hợp? BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đặc điểm đặc điểm chung đơn chất halogen? A Ở điều kịên thường chất khí B Tác dụng mạnh với nước C Vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử D Có tính oxi hố mạnh Câu 2: Khí Cl2 khơng tác dụng với A khí O2 B H2O C dung dịch Ca(OH)2 D dung dịch NaOH Câu 3: Brôm bị lẫn tạp chất clo Để thu brom cần làm cách sau ? A Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 loãng B Dẫn hỗn hợp qua nước C Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaBr D Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaI Câu 4: Tính chất sau khơng phải tính chất chung ngun tố halogen? A Nguyên tử có khả thu thêm e B Tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực C Có số oxi hóa -1 hợp chất D Lớp e ngồi có electron Câu 5: Phát biểu sau không đúng? A Muối AgI không tan nước, muối AgF tan nước B Flo có tính oxi hóa mạnh clo C Trong hợp chất, ngồi số oxi hố -1, flo clo có số oxi hố +1, +3, +5, +7 D Dung dịch HF hòa tan SiO2 Câu 6: Sản phẩm thu điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) A K Cl2 B K, H2 Cl2 C KOH, H2 Cl2 D KOH, O2 HCl Câu 7: Tính axit axit HX xếp theo thứ tự giảm dần dãy A HF, HCl, HBr, HI B HI, HBr, HCl, HF C HCl, HBr, HI, HF D HBr, HCl, HI, HF Câu 8: Trong số hiđro halogenua đây, chất có tính khử yếu ? A HF B HBr C HCl D HI Câu 9: Cho mệnh đề đây: (I) Trong hợp chất với flo số oxi hóa oxi số dương (II) Flo chất có tính khử mạnh (III) Brom đẩy Cl2 khỏi dung dịch muối NaCl (IV) AgBr chất kết tủa màu vàng nhạt Các mệnh đề là: A (I), (II), (III) B (I), (III) C (I), (IV) D (I), (II), (IV) Câu 10: Trong phản ứng sau, phản ứng sai? A Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 B Cu + 2HCl  CuCl2 + H2 C CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O D AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3 Câu 11: Khí Clo điều chế PTN phản ứng ? A 2NaCl đpnc 2Na + Cl2 B F2 + 2NaCl ® 2NaF + Cl2 C 16HCl + 2KMnO4 ® 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O D 2HCl đpdd H2 + Cl2 Câu 12: Cấu hình electron lớp ngồi nhóm halogen : A ns2np5 B ns2np4 C ns2np4 D ns2np3 Câu 13 : Cho phát biểu sau: (a) Trong phản ứng hóa học, flo thể tính oxi hóa (b) Axit flohiđric axit yếu (c) Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu (d) Trong hợp chất, halogen (F, Cl, Br, I) có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 +7 (e) Tính khử ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F-, Cl-, Br-, I- Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 14: Khi đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất sau thu kết tủa có màu vàng đậm A HF B HCl C HBr D HI Câu 15 : Hòa tan 6,4 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO dung dịch HCl 0,8M vừa đủ, thu 2,24 lít khí (đktc) Thể tích dung dịch HCl dùng ? A 0,2 lít B 0,3 lít C 0,5 lít D.0,4 lít Câu 16 : Nước Giaven hỗn hợp chất sau đây? A HCl, HClO, H2O B NaCl, NaClO, H2O C NaCl, NaClO3, H2O D NaCl, NaClO4, H2O Câu 17 : Phản ứng hóa học chứng tỏ HCl có tính khử : A 2HCl + CuO  CuCl2 + H2O B 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2 C HCl + Mg(OH)2  MgCl2 + 2H2O D 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O Câu 18: Dùng loại bình sau để đựng dung dịch HF ? A Bình thủy tinh màu xanh B Bình thủy tinh màu nâu C Bình thủy tinh khơng màu C Bình nhựa (chất dẻo) Câu 19: Có lọ nhãn đựng dung dịch riêng biệt : NaF, NaCl, NaBr, NaI Hóa chất dùng để nhận biết dung dịch : A Quỳ tím B AgNO3 C CuSO4 D BaCl2 Câu 20 : Cho mẩu đá vôi vào dung dịch HCl dư, tượng xảy là: A có kết tủa trắng B khơng có tượng C có khí khơng màu D có khí màu vàng Câu 21 : Để phân biệt dung dịch nhãn : HCl KCl, ta cần dùng thuốc thử : A BaCl2 B AgNO3 C Pb(NO3)2 D Na2CO3 Câu 22 : Điện phân dung dịch NaCl khơng có màng ngăn, thu sản phẩm : A khí clo B dung dịch NaOH C nước giaven khí Clo D khí hiđro nước Giaven Câu23 : Trong phòng thí nghiệm, khí Clo thường điều chế cách khử hợp chất ? A KMnO4 B NaCl C HCl D NaOH Câu 24 : Dãy chất gồm chất tác dụng với dung dịch HCl? A Fe2O3, KMnO4, Cu B Fe, CuO, Ba(OH)2 C CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2 D Ag(NO3), MgCO3, BaSO4 Câu 25: Hỗn hợp khí sau tồn điều kiện ? A H2 O2 B N2 O2 C Cl2 O2 D SO2 O2 Câu 26: Cho chất : sắt (II) hiđroxit, kim loại đồng, kim loại nhôm, đồng (II) oxit Tác dụng với dung dịch HCl, số phản ứng xảy : A B C D Câu 27: Một mol chất sau tác dụng hết với dung dịch HCl đặc cho lượng clo lớn ? A MnO2 B KMnO4 C KClO3 D CaOCl2 Câu 28: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,1M NaCl 0,1M Kết tủa tạo thành có khối lượng : A 1,532g B 2,705g C 2,870g D 1,435g Câu 29 : Hoà tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg Al dung dịch HCl dư Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với ban đầu Số mol axit tham gia phản ứng A 0,8 mol B 0,08 mol C 0,04 mol D 0,4 mol Câu 30: Phát biểu không ? A H2SO4 đặc chất hút nước mạnh B Khi pha loãng axit sunfuric, cho từ từ nước vào axit C H2SO4 lỗng có đầy đủ tính chất chung axit D Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc, dễ gây bỏng nặng Câu 31: Dãy chất sau thể tính oxi hóa phản ứng với SO 2? A H2S, O2, nước brom B O2, nước brom, dung dịch KMnO4 C Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4 D Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom Câu 32: Cho phản ứng hoá học sau: t � SO2 (a) S + O2 �� t � SF6 (b) S + 3F2 �� t0 � H2SO4 + 6NO2 +2H2O � HgS (c) S + Hg �� (d) S + 6HNO3(đặc) �� Số phản ứng S thể tính khử là: A B C D Câu 33 : Nhóm kim loại sau khơng phản ứng với H2SO4 lỗng ? A Al, Zn, Cu B Na, Mg, Au C Cu, Ag, Hg D Hg, Au, Al Câu 34: Tính chất đặc biệt axit H2SO4 đặc tác dụng với chất phương án sau ? A Ba(NO3)2 , BaCl2 , Ba(OH)2 B MgO, CuO, Al2O3 C Na, Mg, Zn D Cu, C, S Câu 35 : Oxi thu từ phản ứng nhiệt phân chất : A KMnO4 B (NH4)2SO4 C CaCO3 D NaHCO3 Câu 36: Ứng dụng sau ozon? A Chữa sâu B Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn C Điều chế oxi phòng thí nghiệm D Sát trùng nước sinh hoạt Câu 37: Các số oxi hóa lưu huỳnh là: A -2, -4, +6, +8 B -1, 0, +2, +4 C -2, +6, +4, D -2, -4, -6, Câu 38 : Trong phản ứng : Br2 + SO2 + 2H2O  2HBr + H2SO4 Brom đóng vai trò : A Chất oxi hóa B Chất khử C Vừa chất oxi hóa, vừa chất khử D Khơng chất oxi hóa, khơng chất khử Câu 39 : Trong phản ứng : SO2 + H2S ® 3S + 2H2O Câu diễn tả tính chất chất ? A SO2 bị oxi hóa H2S bị khử B SO2 bị khử H2S bị oxi hóa C SO2 khử H2S khơng có chất bị oxi hóa D SO2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa Câu 40 : Chọn câu sai A H2S có tính khử B SO3 có tính oxit axit C SO2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa D dd H2SO4 lỗng có tính oxi hóa mạnh Câu 41: Chất sau vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử ? A SO2 B H2S C O3 D H2SO4 Câu 42: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế SO2 từ : A S O2 B FeS2 O2 C H2S O2 D Cả A B Câu 43 : Khi làm thí nghiệm với H 2SO4 đặc, nóng thường sinh khí SO Để hạn chế tốt khí SO gây nhiễm mơi trường, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch sau đây? A Giấm ăn B Muối ăn C Cồn D Xút Câu 44 : Dung dịch H2SO4 đặc dùng để làm khơ khí sau : A CO2 B NH3 C H2S D SO3 Câu 45 : Tất khí dãy sau làm nhạt màu dung dịch nước brom ? A H2S ; SO2 B CO2 ; SO2 ; SO3 C CO2 ; SO2 D CO2 ; SO2 ; SO3 ; H2S Câu 46: Các chất dãy sau làm đục dung dịch nước vôi ? A CaO ; SO2 ; CO2 B CO2 ; SO2 ; SO3 C CO ; CO2 ; SO2 D SO3 ; H2S ; CO Câu 47: Trong nhận định sau nhận định khơng nói khả phản ứng oxi ? A Oxi tác dụng với tất phi kim B Oxi tham gia vào trình cháy, gỉ , hơ hấp C Những phản ứng mà oxi tham gia phản ứng oxi hóa khử D Oxi phi kim hoạt động Câu 48:Thuỷ ngân dễ bay độc, nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ chất dùng để khử Hg A bột lưu huỳnh B bột sắt C cát D nước Câu 49 : Thuốc thử phân biệt khí O2 với khí O3 phương pháp hóa học? A Dung dịch KI + hồ tinh bột B Dung dịch NaOH C Dung dịch H2SO4 D Dung dịch CuSO4 Câu 50 :Khi cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với NaCl rắn, khí sinh sau phản ứng : A HCl B H2S C Cl2 D SO2 Câu 51 : Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư Sản phẩm thu sau phản ứng : A Fe2(SO4)3; SO2; H2O B FeSO4; H2O C Fe2(SO4)3; FeSO4; H2O D Fe2(SO4)3; H2O Câu 52 : Nhóm gồm tất chất tác dụng với H2SO4 loãng là: A NaOH, Fe, Cu, BaSO3 B NaOH, Fe, CuO C NaOH, Fe, Cu, BaSO3 D NaOH, Fe, CuO, NaCl Câu 53 : Nguyên tắc pha loãng dung dịch H2SO4 đặc : A đổ nhanh axit vào nước B đổ từ từ nước vào axit C đổ từ từ axit vào nước D đổ nhanh nước vào axit Câu 54 : Trong PTN, để điều chế khí SO2 cách cho axit sunfuric lỗng tác dụng với: A natri sunfat B natri sunfit C natri sunfua D natri hiđrosunfua Câu 55 : Chất có tên gọi khơng đúng? A SO2 (lưu huỳnh oxit) B H2SO3 (axit sunfurơ) C H2SO4 (axit sunfuric) D H2S (hiđrosunfua) Câu 56 : Cho chất : S, SO2, SO3, H2SO4 Số chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử : A B C D Câu 57 : Để thu CO2 từ hỗn hợp CO2, SO2, người ta cho hỗn hợp chậm qua : A Dung dịch nước vôi dư B Dung dịch NaOH dư C Dung dịch Br2 dư D Dung dịch Ba(OH)2 dư Câu 58 : Các khí sinh cho Saccarozơ vào dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư gồm : A H2S CO2 B H2S CO2 C SO3 CO2 D SO2 CO2 Câu 59: Tính khối lượng quặng pirit sắt (chứa 10% tạp chất trơ) cần để sản xuất 100 dd H 2SO4 60%, biết hao hụt 5% A 43,62 B 48,335 C 42,96 D 42,6 Câu 60: Hòa tan hết 1,69 gam oleum có cơng thức H2SO4.3SO3 vào nước dư Trung hòa dung dịch thu cần V ml dung dịch KOH 1M Giá trị V A 10 B 20 C 40 D 30 Câu 61 : Hoà tan 33,8 gam oleum H2SO4.nSO3 vào nước, sau cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93,2 gam kết tủa Cơng thức oleum A H2SO4.SO3 B H2SO4 2SO3 C H2SO4.3SO3 D H2SO4.4SO3 Câu 62: Nhóm gồm kim loại thụ động với H2SO4 đặc, nguội A Cu, Zn, Al B Cr, Zn, Fe C Al, Fe, Cr D Cu, Fe, Al Câu 63: Hòa tan hồn tồn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg Zn vào lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, sau phản ứng thu 1,12 lít H2 (đktc) dung dịch X Khối lượng muối dung dịch X A 5,83 gam B 7,33 gam C 4,83 gam D 7,23 gam Câu 64: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al Zn tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng dung dịch thu sau phản ứng A 97,80 gam B 101,48 gam C 88,20 gam D 101,68 gam Câu 65: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam chất sau: KClO (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 AgNO3 Chất tạo lượng O2 lớn A KClO3 B KMnO4 C KNO3 D AgNO3 Câu 66: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua lượng dư dung dịch A NaHS B Pb(NO3)2 C NaOH D AgNO3 Câu 67: Cho chất: KBr, S, SiO2, H2S, Na3PO4, FeO, Cu Fe2O3, Fe3O4 Trong chất trên, số chất bị oxi hóa dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng A B C D Câu 68: Cho phản ứng: Zn(r) + 2HCl (dd) → ZnCl2(dd) + H2(k) Nếu tăng nồng độ dung dịch HCl số lần va chạm chất phản ứng sẽ: A Giảm, tốc độ phản ứng tạo sản phẩm tăng B Giảm, tốc độ phản ứng tạo sản phẩm giảm C Tăng, tốc độ phản ứng tạo sản phẩm tăng D Tăng, tốc độ phản ứng tạo sản phẩm giảm Câu 69: Cho 5g kẽm viên vào cốc đựng 50ml dung dịch H2SO4 4M nhiệt độ thường (25o) Trường hợp tốc độ phản ứng không đổi ? A Thay 5g kẽm viên 5g kẽm bột B Thay dung dịch H2SO4 4M dung dịch H2SO4 2M o C Thực phản ứng 50 C D Dùng dung dịch H2SO4 gấp đôi ban đầu Câu 70: Dùng khơng khí nén thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang), yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ? A Nhiệt độ, áp suất B tăng diện tích C Nồng độ D xúc tác ... NaCl (IV) AgBr chất kết tủa màu vàng nhạt Các mệnh đề là: A (I), (II) , (III) B (I), (III) C (I), (IV) D (I), (II) , (IV) Câu 10: Trong phản ứng sau, phản ứng sai? A Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 B Cu +... 8: Trong số hiđro halogenua đây, chất có tính khử yếu ? A HF B HBr C HCl D HI Câu 9: Cho mệnh đề đây: (I) Trong hợp chất với flo số oxi hóa oxi số dương (II) Flo chất có tính khử mạnh (III) Brom... đủ dung dịch H2SO4 10% , thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng dung dịch thu sau phản ứng A 97,80 gam B 101 ,48 gam C 88,20 gam D 101 ,68 gam Câu 65: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam chất sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP HK II HOA 10 2018 2019, DE CUONG ON TAP HK II HOA 10 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay