PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3)

228 14 0
  • Loading ...
1/228 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2019, 11:43

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3) Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Biên tập: Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp Ngữ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) KỆ KHAI KINH Vô thượng thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngơ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Ngụn giải Như Lai chân thật nghĩa Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! ************* Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) MỤC LỤC Trang PHẨM THỨ HAI: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN Kinh văn: “Đắc vô sanh vô diệt, chư tam ma địa, cập đắc thiết, đà la ni môn, tùy thời ngô nhập Hoa Nghiêm Tam Muôi, cụ túc tổng trì, bách thiên Tam Mi” Kinh văn: “Trụ thâm thiền định, tất đỗ vô lượng chư Phật” 36 Kinh Văn: “Ư niệm khoảnh, biến du thiết Phật đô” .42 Kinh văn: “Đắc Phật biện tài, trụ Phổ Hiền hạnh, thiện phân biệt, chúng sanh ngữ ngơn, khai hóa hiển thị, chân thật chi tế, siêu gian, chư sở hữu pháp” .51 BỐN LOẠI BIỆN TÀI .52 Thứ “Nghĩa” 52 Thứ hai “Pháp” 52 Thứ ba “Từ” vô ngại 52 Thứ tư “Lạc thuyết”, ưa thích nói .53 Kinh văn: “Tâm thường đế trụ, đô chi đạo, thiết vạn vật, tùy ý tự tại, vi chư giá loại, tác bất thỉnh chi hữu” 65 Kinh văn: “Tâm thường đế trụ, đô chi đạo, thiết vạn vật, tùy ý tự tại, vi chư giá loại, tác bất thỉnh chi hữu” 70 Kinh văn: “Thọ trì Như Lai, thâm pháp tạng, hơ Phật chủng tánh, thường xử bất tuyệt” 74 Kinh văn: “Hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn, đỗ ác thú, khai thiện môn” 81 Kinh văn: “Ư chư chúng sanh, thị nhược tự kỷ, chửng tế phụ hà, giai đô bỉ ngạn” .88 Kinh văn: “Tất hơ chư Phật, vơ lượng cơng đức, trí ṭ thánh minh, bất khả tư nghì” 95 PHÁP MƯỜI NIỆM 110 Kinh văn: “Như thị đẳng chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên thời lai tập” 112 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Kinh văn: “Hựu hữu Tỳ kheo ni ngũ bách nhân, tín sĩ thất thiên nhân, tín nữ ngũ bách nhân ” .114 Kinh văn: “Dục Giới Thiên, Sắc Giới Thiên, chư thiên phạm chúng, tất công đại hôi” 115 PHẨM THỨ BA: ĐẠI GIÁO DUYÊN KHỞI .120 Kinh văn: “Đại giáo duyên khởi đệ tam” 120 Kinh văn: “Nhĩ thời Thế Tôn, oai quang hách dịch, dung kim tụ, hựu minh cảnh, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên bách biến” 121 Kinh văn: “Tôn giả A Nan, tức tự tư duy, kim nhật Thế Tôn, sắc thân chư căn, duyệt tịnh, quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm, tùng tích dĩ lai, sở vị tằng kiến, hỉ đắc chiêm ngưỡng, sanh hi hữu tâm” 124 Kinh văn: “Tức tùng tọa khởi, thiên đản hữu khiên, trường quỳ hiệp chưởng” 128 Kinh văn: “Nhi bạch Phật ngôn, Thế Tôn kim nhật, nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ, đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo” 132 Kinh văn: “Khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm, vi niệm khứ, vị lai chư Phật da, vi niệm hiện tha phương chư Phật da, hà cố oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu nãi nhĩ, nguyện vi tuyên thuyết” 146 Kinh văn: “Ư thị Thế Tôn, cáo A Nan ngôn: Thiện tai! Thiện tai! Nhữ vi mẫn, lợi lạc chư chúng sanh cố, vấn thị, vi diệu chi nghĩa” 157 Kinh văn: “Nhữ kim tư vấn, thắng cúng dường, thiên hạ A La Hán, Bích Chi Phật, bố thí lũy kiếp, chư thiên nhân dân, quyên phi nhu đông chi loại, công đức bách thiên vạn bôi” 161 Kinh văn: “Hà dĩ cố? Đương lai chư thiên nhân dân, thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn, nhi đắc cố” .170 Kinh văn: “Hà dĩ cố? Đương lai chư thiên nhân dân, thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn, nhi đắc cố” .173 Kinh văn: “A Nan! Như Lai dĩ vô tận đại bi căng tam giới, sở dĩ xuất hưng thế, quang xiển đạo giáo, dục chửng quần minh, huệ dĩ chân thật chi lợi” 175 Kinh văn: “Nan trực nan kiến, Ưu Đàm hoa, hy hữu xuất hiện, nhữ kim sở vấn, đa sở nhiêu ích” 187 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Kinh văn: “A Nan đương tri, Như Lai chánh giác, kỳ trí nan lượng, vơ hữu chướng ngại, niệm khoảnh, trụ vô lượng ức kiếp, thân cập chư căn, vô hữu tăng giảm” .189 Kinh văn: “Sở dĩ giả hà, Như Lai định huệ, cứu sướng vô cực, thiết pháp, nhi đắc tối thắng tự cố” 195 MƯỜI LOẠI TỰ TẠI .204 Thứ “mạng tự tại” .204 Thứ hai “tâm tự tại” 207 Thứ ba “đời sống vật chất tự tại” .209 Thứ tư “nghiệp tự tại” .210 Thứ năm “thọ sanh tự tại” 212 Thứ sáu “giải tự tại” 215 Thứ bảy “nguyện tự tại” 216 Thứ tám “thần lực tự tại” 219 Thứ chín “pháp tự tại” 219 Sau “trí tự tại” 219 Kinh văn: “A Nan đế thính, thiện tư niệm chi, ngơ đương vi nhữ, phân biệt giải thuyết” 220 Năm ý nghĩa lời tựa phát khởi 221 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải (quyển 3) PHẨM THỨ HAI: ĐỨC TUÂN PHỞ HIỀN Kinh văn: “Đắc vơ sanh vơ diệt, chư tam ma địa, cập đắc thiết, đà la ni môn, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, cụ túc tổng trì, bách thiên Tam Muội” Đoạn nhỏ nói “định huệ đẳng trì” Kinh văn khơng dài ý nghĩa sâu rơng, nói Bồ Tát tất chúng sanh thị hiện tám tướng thành đạo Người làm thị hiện này, Phật pháp Đại Thừa nói Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ có lực Vậy cơng phu Bồ Tát Sơ Trụ đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, 41 phẩm vô minh họ phá môt phẩm Phá mơt phẩm vơ minh liền có lực Đáng dùng thân để họ liền thị hiện thân phận Phá mơt phẩm vơ minh liền ứng hóa trăm ngàn ức thân Nếu muốn thành tựu cơng đức lợi ích thù thắng khơng tu khơng Cơng đức lợi ích q thù thắng, thực tế mà nói, ngưỡng vọng Chúng ta nhanh chóng đạt hay khơng? Có thể! Niệm Phật vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc đạt được, đạt thù thắng nhiều so với Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ Đó chỗ khơng thể nghĩ bàn pháp môn Tịnh Đô Bạn xem, vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù hạ hạ phẩm vãng sanh, thực tế mà nói kiến tư phiền não môt phẩm chưa phá, bạn dựa vào để vãng sanh? Dựa vào cơng phu nhớ Phật niệm Tiếp theo đĩa 42 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) Phật, làm cho phiền não bị khống chế Phục phiền não, khơng phải đoạn phiền não, đoạn phiền não khó, mơt đời khơng dễ làm Vơ lượng pháp môn, tiêu chuẩn họ đoạn phiền não, có pháp mơn niệm Phật khơng cần đoạn phiền não, yêu cầu bạn phục phiền não Phục phiền não dễ nhiều so với đoạn phiền não Thành thật mà nói, phục phiền não mơt vị đồng tu làm được, vấn đề bạn khơng chịu làm khơng cách Bạn phải chịu làm thảy làm đến Đoạn phiền não người thông thường dễ dàng làm được, phục phiền não Chỉ cần nhớ Phật niệm Phật cơng phu sâu liền phục phiền não Vừa tơi nói qua (tơi nói việc có thật làm chứng cứ), từ xưa đến nay, người niệm Phật niệm Phật đường niệm ba năm, năm năm thành tựu, số người khơng biết có đến bao nhiêu! Quá nhiều đông! Thế niệm Phật đường định niệm Phật đường pháp Mọi người với môt phương hướng, môt mục tiêu niệm Phật cầu sanh Tịnh Đô, pháp Y theo lý luận nguyên tắc “Kinh Vô Lượng Thọ”, “Kinh A Di Đà” mà tu học, niệm Phật đường chân thật Niệm Phật đường lý pháp ba đến năm năm thành tựu, thành tựu vượt bậc, gian làm so sánh? Khơng so sánh, xuất gian Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát so sánh Sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy? Trên Kinh giảng nói rõ ràng: “Đều A Duy Việt Trí Bồ Tát” Câu nói xem thấy bốn mươi tám nguyện Bốn mươi tám nguyện A Di Đà Phật nói Văn Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển nói Hai vị Phật có cách nói vậy, khơng tin hay sao? A Duy Việt Trí Bồ Tát Thất Địa trở trên, nói rõ sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, môt phẩm phiền não chưa đoạn, hạ hạ phẩm vãng sanh oai thần bổn ngụn A Di Đà Phật gia trì nên trí ṭ, thiền định, thần thơng, đạo lực gần giống Bồ Tát Thất Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Bát Địa Đó khơng phải chân thật tu đến được, mà oai thần bổn nguyện A Di Đà Phật gia trì Bạn nói xem, thù thắng dường nào! Rất khó được! Chúng ta cần cắn chặt răng, dùng thời gian ba đến năm năm thành cơng Người ta ba đến năm năm học Phật Học Viện, học phàm phu sanh tử, niệm Phật đường ba đến năm năm làm Phật, so sánh được? Không thể so sánh! Cho nên lợi hại phải đưa lên bàn tính mà tính cho kỹ lưỡng, sau có chọn lựa trí ṭ chân thật, khơng theo pháp gian Ở niệm Phật đường ba đến năm năm bạn niệm Phật Tam Mi Cơng phu thành khối hạ phẩm Niệm Phật Tam Muôi, tâm bất loạn trung phẩm Niệm Phật Tam Muôi, lý tâm bất loạn thượng phẩm Niệm Phật Tam Muôi Bạn niệm Phật Tam Mi chỗ nói “đắc vơ sanh vơ diệt chư tam ma địa”, cơng phu thành khối, lợi ích chân thật nghĩ bàn! Không sanh không diệt chỗ khác khó giảng, vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc chân thật khơng sanh khơng diệt Người niệm Phật niệm Phật đường hạ tâm, hiện không sanh không diệt, nói ta sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc khơng sanh khơng diệt, mà hiện khơng sanh khơng diệt Bạn có tường tận hay khơng? Cho nên cảnh giới cảnh giới hiện chứng chúng ta, liễu sanh tử ba cõi hiện tiền, Phật chứng, Pháp Thân Đại Sĩ chứng “Tam Ma Địa” tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Quốc chánh thọ, dịch chánh định Thọ hưởng thọ, vô số cảm thọ cuôc sống thường ngày chúng ta, thọ bình thường, giản biệt thọ phàm phu sáu cõi khơng bình thường Phật nói phàm phu sáu cõi có năm loại cảm thọ, Phật Kinh thường nói Chúng ta cuôc Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) sống thường ngày có vơ số cảm thọ, vơ lượng vơ biên cảm thọ Phật đem vô lượng vô biên cảm thọ quy nạp thành năm loại lớn, gọi năm loại thọ Năm loại lớn phân thành hai bên thân tâm để nói Thân có khổ thọ, có lạc thọ Cảm thọ nhiều khơng ngồi hai loại lớn “khổ - vui” Trong tâm có cảm thọ, nói đời sống tinh thần, Phật đem quy nạp thành hai loại buồn-vui, tâm bạn có buồn lo, hoan hỉ Tất cảm thọ không ngồi hai loại lớn Ngồi ra, có mơt loại gọi “xả thọ” Thân khơng có khổ vui, tâm khơng có buồn lo, thọ lúc khơng sai, khổ vui lo mừng tạm thời dừng lại, vào lúc gọi xả thọ Thọ tất chúng sanh sáu cõi ln khơng ngồi năm loại lớn Thực tế mà nói, xả thọ năm loại thọ chánh thọ Chánh thọ không gọi chánh thọ mà phải gọi xả thọ? Cái chánh thọ họ thời gian ngắn, giữ dài lâu, tạm thời xả khổ vui lo mừng, thiền định chân thật, chánh thọ chân thật Người Trời Sắc Giới, Trời Vô Sắc Giới trụ xả thọ Trời Vô Sắc Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng cao nhất, thọ mạng tám vạn đại kiếp Thời gian q dài, khơng cách tưởng tượng! Các vị phải nên biết, mơt đại kiếp môt lần thành trụ hoại không giới Thế giới thành trụ hoại không lần? Tám vạn lần, bạn biết thời gian dài Họ xả thọ có thời gian dài đến Sau tám vạn đại kiếp qua đi, họ lại khởi tâm đơng niệm, họ lại có lo mừng khổ vui, họ vĩnh Do tứ thiền bát định, gian thiền định thảy thuôc xả thọ Đến lúc trở thành chánh thọ? Siêu việt sáu cõi luân hồi Trên hôi Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói: “A La Hán chứng cửu thứ đệ định” Bát định Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định thứ chín siêu việt ba cõi sáu đường, vào lúc gọi chánh thọ, khơng thối chuyển Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) A La Hán không thối chuyển, họ chánh thọ, Tam Ma Địa, chánh định chánh thọ Thông thường nói tất thiền định nhiếp tâm, làm cho tâm lìa vui buồn, thân lìa khổ vui, thân tâm an ổn, gọi Tam Ma Địa Tam Ma Địa chỗ cao cấp, khơng phải thơng thường, khơng sanh khơng diệt Cái chánh thọ cao Phàm phu môt phẩm phiền não chưa đoạn, muốn cảnh giới này, pháp môn thuận tiện niệm Phật cầu sanh Tịnh Đô Chỉ cần sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc loại Tam Ma Địa bạn liền chứng Sự chứng đắc này, thành thật mà nói, khơng phải nương vào cơng phu mình, pháp mơn Tịnh Đơ gọi pháp mơn nhị lực Sức mạnh nhớ Phật niệm Phật, khống chế tập khí phiền não mình, đạt đến cơng phu thành khối Sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc cảnh giới này, tha lực, sức mạnh A Di Đà Phật Điểm pháp mơn khác khơng có, riêng Tịnh Đơ pháp mơn nhị lực Câu kinh văn phía sau: “Tức đắc thiết Đà La Ni Môn” Đà La Ni tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Quốc tổng trì Tổng tất pháp, trì tất ý, danh tướng mà thời xưa dịch Kinh Nếu dùng lời hiện mà nói cương lĩnh, đại cương, tổng cương lĩnh Phật pháp gọi Đà La Ni Môn Bạn nắm vững tổng cương lĩnh bạn đạt Thơng thường giải thích tổng cương lĩnh này, thường nói nhiều “tất ác không sanh, tất thiện thêm lớn”, Đà La Ni Mơn, tổng cương lĩnh Ngày người niệm Phật chúng ta, tất Đà La Ni Mơn chấp trì danh hiệu Các vị thử nghĩ xem, môt ngày từ sớm đến tối niệm môt câu Nam Mô A Di Đà Phật này, ý niệm khác thảy khơng có Ý niệm khơng có việc ác khơng sanh, khơng cần nói tạo ác, mà ý niệm ác khơng có Mơt câu vạn đức hồng danh xuất gian 10 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) không? Thượng Đế có phải mong muốn cháu ơng mỗi đầu óc ngu mi hay khơng? Tôi tin tưởng ý Thượng Đế Thượng Đế định hy vọng Ngài thơng minh, có trí ṭ Vậy muốn thơng minh, có trí ṭ phải làm sao? Cùng học tập với vị thầy giáo Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thầy giáo bạn, Thượng Đế cha bạn, xung đơt, vấn đề giải hay sao? Dễ giải quyết! Họ nghe hoan hỉ Cho nên, thọ thân tự tại, vận dụng trường hợp khác nhau, thị hiện loại thân phận khác đến giúp đỡ chúng sanh cần đến giúp đỡ, Phật pháp gọi “phương tiện khéo léo” “Phương” phương pháp, “tiện” thích hợp, phương pháp dùng thích hợp gọi phương tiện “Thiện” vậy? Quyết khơng trái với nguyên lý nguyên tắc, nguyên lý nguyên tắc định phải nắm vững Nguyên lý nguyên tắc, người gian gọi chân lý, Phật pháp gọi tánh đức Quyết định không trái với tánh đức tự tánh vốn đủ, gọi thiện Đương nhiên loại phương tiện khéo léo cần phải có tu dưỡng tương đương, sau bạn cc sống thường ngày làm tự tại, làm tự nhiên, làm bô vẻ Cho nên Phật pháp định phải áp dụng cuôc sống thường ngày, phải đem Kinh giáo Phật biến thành đời sống Người tu học Tịnh Đơ chúng ta, người theo A Di Đà Phật, đời sống phải giống với Phật A Di Đà Đời sống A Di Đà Phật nào? Trên “Kinh Vơ Lượng Thọ” nói, câu chữ tình hình đời sống A Di Đà Phật Chúng ta phải thâm tín, phải lý giải, phải làm đến Như hóa thân A Di Đà Phật, đệ tử chân thật A Di Đà Phật 214 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) • Thứ sáu “giải tự tại” “Giải” chân tướng vũ trụ nhân sanh chân thật thấu hiểu lý giải, gọi giải tự Chỉ có chân thật lý giải bạn nói Cái nói gọi vi diệu pháp Chúng ta nghĩ xem, năm xưa Thế Tơn đời tất chúng sanh giảng Kinh nói pháp, trước giảng giải Thế Tơn có chuẩn bị hay khơng? Khơng có! Ở đại hôi, người muốn nghe lời giáo huấn Thế Tơn, bốn chúng đồng tu có, khơng định mơt người nêu vấn đề để thỉnh giáo với Thế Tôn, câu hỏi muốn hỏi khơng nói trước với Thế Tơn, Thế Tơn không chuẩn bị trước, tùy theo hỏi mà trả lời, ghi chép lại thành Kinh điển, khơng có chuẩn bị Ngài có trí ṭ lớn đến vậy? Tại Ngài có lực lớn đến vậy? Phật nói với chúng ta, trí tuệ lực tự tánh vốn sẵn có Phật nói Phẩm Xuất Hiện “Kinh Hoa Nghiêm” : “Tất chúng sanh có trí tuệ đức tướng Như Lai” “Tất chúng sanh” bao gồm “Đức” lực, “tướng” tướng hảo Trí tuệ, lực, tướng hảo tất chúng sanh không khác biệt với tất chư Phật, tất chúng sanh khơng phải Phật? Bạn thấy tất chúng sanh tất Phật thật xác, khơng thấy sai Ở xảy vấn đề “chỉ vọng tưởng, chấp trước mà chứng đắc” Khơng thể chứng đắc họ có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, họ họ Phật, họ khơng biết trí tuệ, lực họ giống y chư Phật Như Lai Câu nói có cách nói Cho nên, Phật giúp đỡ họ giác ngô, giúp đỡ họ tường tận Đến hôm họ nhiên tường tận rồi, nhiên khai ngơ, Phật có chúng sanh hay khơng? Ngài khơng có đơ, họ ngơ ra, tường tận, Phật khơng có lực bảo họ tường tận Phật dạy, khai thị, ngơ nhập việc chúng sanh, Phật không làm được, tất chúng sanh thành Phật tự ngô tự chứng, Phật 215 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) công thần Đô vô lượng vơ biên chúng sanh thật khơng có chúng sanh đáng Lời Phật nói câu chân thật Ai bạn? Là mình, Phật làm mơt tăng thượng dun cho mà Bạn xem, “thân nhân duyên, sở dun dun, vơ gián dun” đầy đủ, Phật làm tăng thượng duyên mà Sau giải tất chúng sanh ứng nói pháp Cho nên vị học giảng Kinh, đương nhiên bước đầu công phu vị chưa vào cảnh giới này, trí tuệ chưa khai mở, vị giảng Kinh phải chuẩn bị, khổ cực Vào cảnh giới này, giảng Kinh có cần phải chuẩn bị hay không? Không cần phải chuẩn bị Không chuẩn bị không chuẩn bị Phương pháp chuẩn bị vậy? Phương pháp chuẩn bị hoàn tồn giống vị, phương pháp chuẩn bị niệm Phật, tâm tâm Phật tương ưng, nguyện nguyện Phật tương ưng, đức tương ưng với đức Phật, hành tương ưng với hành Phật, môt cách chuẩn bị Bạn từ ngôn ngữ lưu xuất ra, tự nhiên liền tương ưng với Kinh, phải chuẩn bị làm chứ? Thế bạn không chuyển đổi cảnh giới bạn khơng thể làm được, bạn phải cần cù cố gắng mà chuẩn bị Thế bạn không vào cảnh giới, công tác chuẩn bị bạn có làm đời làm khơng xong, khổ Bạn cần phải hiểu phương pháp Phương pháp y giáo tu hành Chân thật y giáo tu hành, loại chuẩn bị Kinh giáo bạn, theo nhiều mười năm cừ khơi Sau mười năm mà phải chuẩn bị Kinh giáo tức bạn khơng có tu hành Nếu bạn có tu hành hà tất phải chuẩn bị? Nếu bạn tu hành mở Kinh ra, tâm hạnh Tâm hạnh làm có chụn khơng thể nói chứ? Đều tương ưng lúc Việc thông thường gọi “tứ vô ngại biện tài” Vô ngại biện tài mà có, đức tự tánh vốn đủ • Thứ bảy “nguyện tự tại” 216 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Điều thấy người nghe hoan hỉ, “nguyện tự tại” Hữu cầu tất ứng nguyện tự Nếu cầu khơng khơng tự Tôi nhớ lại vừa bắt đầu học Phật, thân cận Đại Sư Chương Gia, Đại Sư Chương Gia dạy cho tơi Ngài nói với tôi: “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”, nghe hoan hỉ Sau Ngài lại nói với tơi, có lúc mong cầu khơng có cảm ứng, có cầu mà khơng có ứng ngun nhân gì? Bởi bạn có nghiệp chướng Bạn cần phải tìm nghiệp chướng mình, tiêu trừ nghiệp chướng bạn cảm ứng liền hiện tiền Mấy câu nói Đại Sư Chương Gia, môt đời đại thọ dụng, 40 năm đến có hiệu quả, tơi tin tưởng sâu sắc, khơng hồi nghi Có nhiều người niệm Phật, người học Phật không tin tưởng Phật Bồ Tát, cho làm có việc hữu cầu tất ứng, làm mà đơn giản đến vậy, họ lần cầu không tương ưng, ln cầu khơng khổ, làm có hữu cầu tất ứng Họ mong cầu họ không lý, không pháp Cầu có đạo lý cầu, có phương pháp cầu Hiểu đạo lý, hiểu phương pháp hữu cầu tất ứng Đồng tu Singapore, vị tỉ mỉ mà quan sát môt chút, vị có chứng minh Cư sĩ Lý Môc Nguyên đạo tràng hữu cầu tất ứng hay sao? Tòa lầu bên cạnh từ xây dựng ơng khởi lên mong cầu, nhiên có ứng Đúng lý, pháp mà cầu Bạn thấy ơng mong cầu giảng đường giảng đường liền có, cầu niệm Phật đường niệm Phật đường liền có, ơng mong cầu có ứng Như lý khơng mà cầu, mà chúng sanh mà cầu Vì mà cầu khơng có cảm ứng Vì vậy? Phật Bồ Tát định không giúp cho bạn tăng thêm tham-sân-si, Phật Bồ Tát có lỗi với bạn, có lỗi với người Bạn khơng mình, khơng có tham-sân-si, bạn Phật pháp trường tồn gian Phật pháp mắt trời người, bạn tất chúng sanh đơ, mong cầu chuẩn xác, với chư 217 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) Phật Bồ Tát, với long thiên hơ pháp đồng tâm đồng ngụn họ mà không giúp đỡ bạn? Cho nên có mơt ý niệm riêng tư tồn khơng có cảm ứng, bạn cầu khơng Có nhiều đồng tu từ nhiều quốc gia khu vực đến Singapore để tham học Khi thấy mặt tôi, họ u cầu tơi bỏ mơt thời gian đến chỗ họ để giảng Kinh Có cảm ứng hay khơng? Khơng có cảm ứng Do ngun nhân gì? Họ tâm riêng tư họ, thuận tiện cho họ, đạo tràng nhỏ họ, họ khơng có cảm ứng Ngày trước vị đến tìm tơi, vừa tìm tơi đáp ứng, qua vài ngày rồi, bay nhảy bôn ba khắp nơi Do nguyên nhân gì? Khơng có đạo tràng tơi giảng Kinh, khơng có chỗ, đành phải đến khắp nơi kết pháp duyên, việc tốt, mục đích kết pháp dun Hiện có mơt đạo tràng để nơi giảng Kinh rồi, chạy lung tung sai rồi, đặc biệt sai lầm Cho nên chưa có đạo tràng được, lại nhiều nơi Người học được, sơ học phải rông kết pháp duyên Cho nên pháp duyên tơi thù thắng, bơn ba mươi năm, bôn ba khắp nơi để kết duyên với người Hiện có đạo tràng phải cố gắng nghiêm túc giảng môt bô Kinh Mọi người yêu cầu, nhiều người, nhiều năm đến yêu cầu giảng bô “Kinh Hoa Nghiêm” “Kinh Hoa Nghiêm” q dài, khơng tìm nơi chốn, khơng có hồn cảnh an định Hiện có hồn cảnh an định rồi, ngày trước có nhiều người yêu cầu, phải đáp ứng nguyện vọng họ, cố gắng nơi giảng môt bô Kinh Nếu vị mời tơi nữa, đợi tơi giảng xong bô Kinh này, dạo với vị Tiến đô giảng Kinh hiện hai đồng hồ giảng hai ba câu “Kinh Hoa Nghiêm” Môt bô Kinh lớn vậy, vốn dĩ dự tính năm năm giảng xong, hiện tính thử lại xem, e 15 năm giảng chưa xong Hỏi thử người người thích cách giảng này, khơng cách nào, hy vọng người Vô Lượng Thọ, người Vô Lượng Thọ, giảng cho xong bô Kinh Đây nguyện tự Có nguyện ắt thành 218 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) • Thứ tám “thần lực tự tại” “Thần” giảng thần thơng, thơng nói thơng đạt, tất pháp thơng đạt Thần thần kỳ siêu việt ngồi thường thức người thơng thường Loại lực đương nhiên môt người cần phải có cơng phu tu hành, phải khai mở trí tuệ, thứ hai phải học rông nghe nhiều Chúng ta phải thường hay tiếp xúc tất người vật, hiểu rõ, ứng phó Thế sơ học khơng thể được, lúc học mơt mơn thâm nhập, vậy? Tương ưng định ḥ Chính có định (định có chủ tể, khơng thể bị cảnh giới bên ngồi dao đơng, bạn có định), bạn có huệ (bạn phân biệt rõ chân-vọng, tà-chánh, phải-quấy, thiện-ác, có lực phân biệt huệ), có loại lực liền học rông nghe nhiều, xuất gian pháp phải lướt qua, phải xem qua, phải có nhận biết, bên giảng Kinh nói pháp giúp đỡ tất chúng sanh Khi giảng Kinh nói pháp, có nhiều người có ý đến vấn nạn, đến gây phiền phức, bạn có lực họ giải đáp khơng hàng phục người này, mà hóa đạo người Những người tự phụ, tự cho thông minh, thường hay đưa đề khó gây phiền phức cho pháp sư, làm cho họ không xuống giảng đài, họ bên cười ngạo Cho nên thường thức thông thường định phải biết, sau bạn thần lực tự • Thứ chín “pháp tự tại” Pháp tự thông thường biện tài, đại biện tài, rơng diễn vơ lượng pháp mơn • Sau “trí tự tại” Bồ Tát trí ṭ đầy đủ, mơt niệm triển hiện loại trí ṭ lực đại vô úy 219 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Mười loại thảy đầy đủ gọi “tối thắng tự tại” Tuy nơi nói địa Như Lai tự tối thù thắng, phải nên học tập, đem cảnh giới Như Lai địa biến thành cảnh giới đời sống chúng ta, thọ dụng Khơng thể học trình họ trình giáng thấp được; khơng thể học tập viên mãn học tập phần được, cc sống thường ngày đích thực liền hiển tự Cho nên, tóm lại mà nói, “nơi tất pháp mà tối thắng tự tại”, khoa gọi “giải thoát đức”, chỗ ba đức hiển lô cho Các vị xem thấy Kinh, phía trước “giác trí nan lượng” Bát Nhã đức, chỗ hiện rõ giải thoát đức Trong Bát Nhã giải liền hàm chứa có pháp thân tự *************** 18 Kinh văn: “A Nan đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đương vi nhữ, phân biệt giải thuyết” Tôn giả A Nan khải thỉnh (hiện gọi thỉnh pháp), Thế Tôn hứa khả đáp ứng ơng giảng giải Trước giảng Kinh, đặc biệt dặn bảo ơng “đế thính” “Đế thính” nghe tỉ mỉ, tâm mà nghe “Thiện tư niệm chi” “Tư niệm” lại thêm môt chữ “thiện”, liền có khác biệt lớn Người gian thơng thường tư niệm dùng ý thức, thêm vào môt chữ thiện không dùng ý thức, gọi thiện Trong Thiền Tơng, lìa tâm ý thức mà tham, gọi tham cứu, không gọi nghiên cứu Nghiên cứu dùng tâm ý thức, tham cứu khơng dùng tâm ý thức Giáo Hạ khơng ngồi lệ, Kinh Phật dặn bảo người đương bảo họ “thiện tư niệm chi”, phải lìa tâm ý thức Khơng lìa tâm ý thức, bạn không khai ngô Thiện tư niệm chi chỗ có chỗ ngơ Sau bạn nghe rồi, thể ngô cảnh giới mà 18 Bắt đầu đĩa 59 220 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Phật nói, khơng rơi vào phân biệt chấp trước, gọi thiện tư niệm Cho nên câu nói vơ quan trọng Nghiêm khắc mà nói, nghe Kinh có phải nghe mơt câu này? Khơng biết nghe “tư niệm chi”, người biết nghe “thiện tư niệm chi”, khác biệt to lớn Chỗ phải đặc biệt lưu ý Phần tựa đến chỗ giảng xong, Kinh văn phía sau phần chánh tơng Kinh Ở môt đoạn lớn, dùng thời gian tương đối dài, đem thông tựa biệt tựa Kinh, hai phẩm phía trước thơng tựa bổn Kinh, phẩm thứ ba phần tựa bổn Kinh Biệt tựa gọi phát khởi tựa, phát khởi chánh văn toàn Kinh Thế rõ ràng thấy văn tự, phát khởi Kinh Này Tôn giả A Nan thưa hỏi, Thế Tơn ơng mà nói Năm ý nghĩa lời tựa phát khởi Trong lời tựa phát khởi, người xưa nói có năm loại ý nghĩa • Thứ nhất, Thế Tơn phóng quang hiện tướng lạ, tăng cường tín tâm Tu học Phật pháp, then chốt thành cơng xây dựng tảng tín tâm, đặc biệt pháp môn Tịnh Đô Đại Sư Ngẫu Ích giảng cho nghe ba tư lương Tịnh Đô, ba điều kiện thiếu môt không Ba điều kiện “tín-nguyện-hạnh” Tín đứng đầu tiên, đoạn đích thực khiến cho kiên định tín tâm Tại kiên định tín tâm? Xem thấy Thế Tơn niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật mười phương tất chư Phật Như Lai gia trì, ngày hôm màu sắc đặc biệt đẹp A Nan thị giả Phật, từ trước đến chưa thấy qua sắc tướng Thế Tôn đẹp ngày hôm Ngay chỗ chứng minh cho môt thật: “Tướng tùy tâm chuyển”, cho dù Thích Ca Mâu Ni Phật khơng ngoại lệ Bạn thấy, Ngài tưởng Phật, tưởng A Di Đà Phật sắc tướng trang nghiêm khơng Nếu Ngài khơng tưởng A Di Đà Phật sắc tướng mơt chút Đó rõ 221 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) ràng Như biết được, môt ngày từ sớm đến tối niệm Phật dung mạo niệm niệm giống A Di Đà Phật Đây đạo lý định, kiên định tín tâm • Thứ hai, A Nan đại biểu cho chúng ta, xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tướng hảo quang minh nên sanh tâm hoan hỉ, liền bước thưa hỏi Trong thỉnh giáo có hai ý nghĩa Ý thứ ngày Phật có sắc tướng đặc biệt, định lòng có ý niệm đặc biệt, cảnh tùy tâm chuyển mà Phật thường hay nói, A Nan đại chúng đương nhiên quen thuôc Thân thể môt cảnh giới gần cảnh giới chúng ta, lòng có ý niệm giấu người, hiện khuôn mặt Người tâm ý qua loa khơng thể nhìn ra, người tâm ý tỉ mỉ vừa nhìn rõ ràng, đặc biệt người tu hành Người tu hành có cơng phu mà khơng tường tận? Vừa nhìn hiểu rõ Thậm chí khơng cần nhìn người đó, nhìn hình, bạn đưa mười hình cho họ xem, họ xem hình bạn khởi ý niệm gì, hình khác bạn khởi ý niệm gì, khn mặt có thay đổi làm giấu người? Cho nên Thế Tôn tâm định trụ đặc kỳ pháp, Ngài hiện tướng đặc biệt, A Nan nghĩ Phật định niệm Phật A Nan hỏi ý này? Khơng phải người thơng thường hỏi được, xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật hiện hiện tướng này, nhiều lòng hoan hỉ, khơng thể nói mơt câu Từ chỗ mà thể hôi, A Nan người thông thường, A Nan chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện, Ngài đến để hát xướng, để biểu diễn Đạo lý phải nên hiểu Hôi “Kinh Vô Lượng Thọ” “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm” không khác nhau, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ đến biểu diễn, Ngài hỏi Nếu chúng sanh mười pháp giới tánh khác biệt với chư Phật Như Lai, khó, khơng thể hiểu rõ chân tướng thật hỏi chứ? Đây ý thứ hai 222 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) • Thứ ba, A Nan vừa hỏi, Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt tán thán Ngài, vừa hỏi cơng đức khơng thể nghĩ bàn Ở Phật nói mơt câu quan trọng “đương lai thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn, nhi đắc độ thốt” Câu nói xem thường lướt qua Câu nói vơ quan trọng, nói rõ mơt thật, chúng sanh chín cõi mười phương ba đời nhân pháp môn mà đô Các vị tỉ mỉ mà nghĩ lại xem câu nói này, tất pháp mơn khác khơng thể nắm chắc, khơng dám khẳng định, có pháp mơn hồn tồn khẳng định, mơt chút hồi nghi khơng có, trừ chúng sanh khơng có phước vận này, khơng có dun phận này, đời khơng thể gặp khơng cách Chỉ cần có dun phận gặp được, khơng luận thiện bạn dày hay mỏng, cần bạn tin, nguyện, chịu niệm A Di Đà Phật bạn định sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, môt đời định thành Phật Bạn nghĩ lại xem, pháp môn thù thắng cỡ nào! Cho nên, thời đại Tùy Đường, đại đức xưa nói “Hoa Nghiêm” “Pháp Hoa” đạo Kinh Câu nói khơng q đáng, người nói câu người tái sanh, khơng phải người tái sanh khơng thể nói • Thứ tư, Phật lại nói với A Nan: “Như Lai chi xuất thế, tựu thị vi liễu, dục trửng quần minh, huệ dĩ chân thật chi lợi” Huệ cho họ Quần minh đặc biệt chúng sanh sáu cõi, mở rông phạm vi môt chút mười pháp giới Mười pháp giới chưa kiến tánh, khỏi sáu cõi Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật mười pháp giới chưa kiến tánh Phật làm để giúp đỡ họ, cho họ lợi ích chân thật? Lợi ích chân thật vậy? Hồng danh sáu chữ Lợi ích chân thật “Kinh Vô Lượng Thọ”, ngày gọi pháp bảo Pháp bảo vô lượng vô biên, Kinh pháp bảo đệ Cho dù hiện có môt số người tiếp nhận bổn hôi tập Hạ Lão cư sĩ, họ khơng thể tiếp nhận? Trong có hai ngun nhân, mơt loại trí ṭ khơng đủ nên khơng thể tiếp nhận, mơt loại thành kiến q sâu, tơn trọng nguyên dịch, xem thường bổn 223 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) tập, thành kiến q sâu Chúng ta xem thấy Vãng Sanh Truyện, ban đầu cư sĩ Vương Long Thư hôi tập, cư sĩ Long Thư vãng sanh, Vãng Sanh Trụn có Ngài Hơi tập lần thứ hai cư sĩ Ngụy Mặc Thâm, Vãng Sanh Truyện có Ngài Ngay đến tiết hiệu Bàng Tế Thanh, Vãng Sanh Truyện có ơng Hạ Liên Cư tập sau cùng, “Cận Đại Vãng sanh truyện” Pháp sư Khoan Luật có Hạ Liên Cư Những người thảy vãng sanh, Thế giới Cực Lạc Bạn trừ phản đối, tương lai đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc gặp ông thật cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ biết chừng nào! Chỉ sợ bạn khơng được, thật gặp mặt thật hổ thẹn Cho nên, định phải rõ lý Trong lời tựa cư sĩ Mai Quang Hi viết mơt lợi tựa dài đến hy vọng người tiếp nhận tập Trong lời tựa nói hay, tương lai Phật pháp sau chín ngàn năm nữa, sau Phật pháp hồn tồn diệt mất, Kinh Vơ Lượng Thọ lưu truyền gian thêm 100 năm Cụ Mai cho rằng, tương lai Kinh lưu hành định hôi tập này, người tin tưởng hay khơng? Tơi tin tưởng Tơi dựa vào để tin tưởng? Rất nhiều thảy mở ra, dễ đọc, dễ hiểu Chín ngun dịch bày trước mắt, bạn chọn lựa nào? Bạn định chọn Quyển tương lai lưu thông đến pháp diệt tận Các khác khơng tệ, tốt, đọc không dễ đọc, đọc không thuận miệng, ý nghĩa cảm thấy xa lạ, không viên dung này, vừa xem liền hiểu rõ Cho nên chỗ nguyên dịch không rõ nghĩa, họ khơng có lấy Lấy chỗ để vào dễ hiểu, ý nghĩa hoàn chỉnh Đó biên tập sắp xếp lại, tổng hợp lại, không dễ dàng Hạ lão dùng thời gian mười năm hồn thành tập Ngày Đại Lục, có nhiều người tiếp nhận thọ trì đọc tụng này, xem thấy hoan hỉ • Thứ năm, chư Phật Như Lai biết, pháp mơn pháp khó tin gian Pháp khó tin, khơng phải người thơng thường nói, mà 224 Phật Thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Phật nói, Thế Tơn sau tự nói ra: “Như Lai giác trí nan lượng thần thông vô ngại, định huệ cứu sướng vô cực pháp tự tại” Như lời nói này, Thế Tơn nói ra, khơng khoa trương, vạn khơng nên nghi Nếu nghi lợi ích thù thắng khơng để lỡ qua trước mặt, thật đáng tiếc Cho nên xem thấy phát khởi Kinh đích thực tăng thêm tín tâm chúng ta, tăng thêm nguyện tâm Đại Sư Ngẫu Ích nói với “Yếu Giải”: “Tín-nguyện-trì danh” (trì danh hành) Ba điều kiện khơng thể thiếu mơt, xây dựng tín tâm xếp hàng thứ Trong phần tựa Kinh này, Phật liền nói trước: “Khai hóa hiển thị chân thật chi tế” Câu nói dùng lời hiện đại mà nói, khai hóa hiển thị chân tướng vũ trụ nhân sanh Chân thật chi tế chân tướng thật, liền tin tưởng bổn Kinh Tác dụng bơ Kinh “huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi”, nói lời tựa, nói phải nên tin tưởng Ngài nói chân tướng thật vũ trụ nhân sanh, đáng cho tin tưởng, mang đến cho lợi ích chân thật, phải nên tin tưởng hay khơng? Như lời này, câu chữ lời vàng ngọc, phải tỉ mỉ mà thể Phần tựa quan trọng chân tín, chỗ xây dựng tín tâm, tuân theo giáo huấn Phật Phật bảo: “A Nan lắng nghe”, A Nan đại diện chúng ta, thực tế bảo phải lắng nghe “Thiện tư niệm chi” bạn phải khéo thể hôi, không dùng tâm ý thức, không cần phân biệt, không nên chấp trước, muốn bạn phải dụng tâm mà thể hơi, bạn có chỗ ngơ Chỗ ngơ giúp cho bạn nhìn thấu bng bỏ, giúp đỡ bạn mơt lòng chun niệm Mơt lòng chun niệm tu hành, không luận vào lúc nào, khơng luận trường hợp nào, lòng ln mơt câu A Di Đà Phật Ngồi A Di Đà Phật ra, buông bỏ vạn duyên Nhất định phải nên biết, thiện duyên, ác duyên gian môt mảng không, thật Trên “Kinh Kim Cang” nói rõ ràng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thiết hữu vi pháp mộng huyễn 225 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) bào ảnh” Phân biệt mà khơng thể chấp trước? Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chân tâm bạn liền hiện tiền Chân tâm tâm Phật, chân tâm bổn tánh bạn Nói chân tâm hiện tiền chân tâm bạn đầy đủ trí tuệ đức tướng hiện bày, bạn chân thật thọ dụng Cho nên Thế Tôn Kinh điển, câu chữ phải đặc biệt lưu ý Trên Kinh Phật khơng có mơt chữ lời thừa Cái đẹp văn tự Kinh điển, tổ chức kết cấu nghiêm mật, vị thấy rõ ràng “khoa hôi” “Phán khoa” khóa bồi dưỡng thứ hai hướng dẫn cho đồng tu, chế định Đương nhiên khơng thể nói phân tốt Đây bước đầu, nêu để người tham khảo Bạn thấy “khoa phán” phân Kinh Đại đức xưa, giải môt nhà cách phân không Quyển “Kinh Vơ Lượng Thọ” vào thời trước có “khoa phán” Pháp sư Từ Chu Pháp sư Từ Chu dùng hôi tập ban đầu Hạ Lão, vào lúc tổng cơng phân thành 37 phẩm, phán khoa Pháp sư Từ Chu 37 phẩm Về sau, Hạ Lão tu sửa bổ sung cho hôi tập đến mười lần, phân thành 48 phẩm Theo thiết nghĩ chúng ta, ban đầu Hạ Lão phân thành 37 phẩm đại khái dùng 37 Phẩm Trợ Đạo, sau lại phân thành 48 đại khái 48 nguyện A Di Đà Phật, loại khải thị Do biết, “phán khoa” mơt bơ Kinh phân đoạn, phân đoạn lớn, đoạn vừa, đoạn nhỏ tuyệt nhiên định Mỗi môt người có cách nhìn họ, nói mơt tràng đạo lý Vậy tốt, chứng minh pháp khơng có định pháp Đạo lý định phải hiểu, quan trọng phải hiểu ý nghĩa Người xưa nói giáo lý giáo nghĩa, bạn phải thơng đạt giáo lý, thơng đạt giáo nghĩa bạn thọ dụng Đây điểm ý nghĩa phía trước nói, chỗ tổng kết lại 226 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) KỆ HỒI HƯỚNG Nguyện đem công đức Trang nghiêm Phật Tịnh Đô Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết môt báo thân Cùng sanh cõi Cực lạc! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT Trong Kinh nói: Người chí tâm niệm Phật, mười cơng đức sau: Thường chư Phật ngày đêm hơ niệm, đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ 227 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Thường vị Đại Bồ Tát đức Quán Thế Âm thủ hô Ngày đêm thường chư Thiên Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hơ Tất Dạ xoa, ác quỷ, rắn đôc, thuốc đôc làm hại Không bị tai nạn: Nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, thứ chết Những làm thảy tiêu diệt, kẻ chết oan giải thốt, khơng kết ốn ràng buôc Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, thấy sắc thân thắng diệu Phật A Di Đà Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết tốt đẹp lợi ích Mọi người trơng thấy vui mừng, cung kính lễ bái kính Phật 10 Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, Tây phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh Tịnh Đô hưởng an vui không cùng! 228 ... Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải (quyển 3) PHẨM THỨ HAI: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN Kinh văn:... Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) A La Hán khơng tho i chuyển, họ chánh thọ, Tam Ma Địa, chánh định chánh thọ Thơng thường nói tất thiền... dun mang theo nhiều người Lý chỗ Nếu 13 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) khơng có dun phận với chúng sanh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3), PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn