Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển giống cà chua hero 95 vụ thu đông và vụ đông xuân tại thái nguyên

99 11 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 10:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ KIM OANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÀ CHUA HERO 95 VỤ THU ĐÔNG VÀ VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ KIM OANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÀ CHUA HERO 95 VỤ THU ĐÔNG VÀ VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mão THÁI NGUYÊN – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết cơng bố luận văn hồn tồn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Ngày 02 tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Thị Kim Oanh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nỗ lực thân tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cô, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trước tiên tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Mão người tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến q báu q trình thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Nơng học Phòng đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Ngun giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Hoàng Thị Kim Oanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài ………………………….3 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài …………………………………………… 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài …………………………………………… Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu cà chua giới 1.2.1 Tình hình sản xuất cà chua giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu cà chua giới 1.3 Tình hình sản xuất nghiên cứu cà chua Việt Nam 1.3.1 Tình hình sản xuất cà chua Việt Nam 1.3.2 Tình hình nghiên cứu cà chua Việt Nam 1.4 Các nghiên cứu thời vụ 13 1.5 Các nghiên cứu mật độ 14 1.6 Những kết luận rút từ tổng quan tài liệu 15 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tượng nghiên cứu 16 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 16 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 16 2.3 Nội dung nghiên cứu 16 2.4 Phương pháp nghiên cứu 16 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16 2.4.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 17 2.4.3 Các biện pháp kỹ thuật 20 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng phát triển giống cà chua Hero 95 vụ Thu Đông 2017 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 23 3.1.1 Thời kỳ vườn ươm 23 3.1.2 Thời kỳ ruộng sản xuất 24 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 Kết luận 49 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BNN&PTNT: Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn CT : Công thức CV : Coefficient variance (hệ số biến động) Đ/C : Đối chứng ĐX : Đông Xuân FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức lương thực) KLTB : Khối lượng trung bình LSD : Least Significant Difference (sai khác nhỏ có ý nghĩa) NL : Nhắc lại NS : Năng suất NSLT : Năng suất lí thuyết NSTT : Năng suất thực thu TB : Trung bình TĐ : Thu Đơng TLB : Tỉ lệ bệnh TLH : Tỉ lệ hại P : Probability (xác suất) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tình hình sản xuất cà chua giới giai đoạn 2013 - 2016 Bảng 1.2: Diện tích, suất sản lượng cà chua châu lục giới năm 2016 Bảng 1.3: Tình hình sản xuất cà chua Việt Nam giai đoạn 2007-2011 Bảng 3.1: Thời gian sinh trưởng giai đoạn vườn ươm giống cà chua Hero 95 vụ Thu Đông 2017 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 23 Bảng 3.2: Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng phát triển giống cà chua Hero 95 vụ Thu Đông 2017 24 Bảng 3.3: Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng phát triển giống cà chua Hero95 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 25 Bảng 3.4: Ảnh hưởng mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao giống Hero 95 vụ Thu Đông 2017 27 Bảng 3.5: Ảnh hưởng mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao giống Hero 95 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 30 Bảng 3.6: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống Hero 95 vụ Thu Đông qua kỳ theo dõi 32 Bảng 3.7: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống Hero 95 vụ Đông Xuân qua kỳ theo dõi 34 Bảng 3.8: Ảnh hưởng mật độ trồng đến động thái giống Hero 95 vụ Thu Đông 2017 36 Bảng 3.9: Ảnh hưởng mật độ trồng đến động thái giống Hero 95 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 37 Bảng 3.10: Tốc độ tăng trưởng số thân giống Hero 95 vụ Thu Đông qua kỳ theo dõi 38 vii Bảng 3.11: Tốc độ tăng trưởng số thân giống Hero 95 vụ Đông Xuân qua kỳ theo dõi 39 Bảng 3.12: Ảnh hưởng mật độ trồng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống cà chua Hero 95 vụ Thu Đông 2017 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 40 Bảng 3.13: Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất yếu tố cấu thành suất giống cà chua Hero 95 vụ Thu Đông 2017 42 Bảng 3.14: Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất yếu tố cấu thành suất giống cà chua Hero 95 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 42 Bảng 3.15: Hiệu kinh tế giống cà chua hero 95 công thức khác vụ Thu Đông 2017 46 Bảng 3.16: Hiệu kinh tế giống cà chua hero 95 công thức khác vụ Đông Xuân 2017 - 2018 47 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Đồ thị biểu diễn động thái tăng trưởng chiều cao vụ Thu Đơng 28 Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn động thái tăng trưởng chiều cao vụ Đông Xuân .30 Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn tốc độ tăng trưởng chiều cao 33 Hình 3.4: .34 Đồ thị biểu diễn tốc độ tăng trưởng chiều cao vụ Đơng Xn Hình 3.5: Năng suất thực thu giống cà chua Herro 95 mật độ trồng khác vụ Thu - Đông 2017 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 .43 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 17.79389 Number of Means Critical Range 10.91 11.38 11.66 11.86 12.01 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A 40.233 A A 36.867 A A 36.800 A A 32.333 A A 31.867 A A 30.667 Chieu cao cay vu Dong Xuan 28 NST 14:29 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 4.596889 Number of Means Critical Range 3.901 4.076 4.179 4.245 4.289 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 58.200 B B B B B B B 50.200 3 N CT C 47.867 C C 46.933 C C 46.200 C C 44.133 Chieu cao cay vu Dong Xuan 35 NST 11:28 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 19.52667 Number of Means Critical Range 11.43 11.92 12.22 12.43 12.58 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 82.267 A B A 72.933 B A B A 72.867 B B 69.667 B B 67.733 B B 65.933 Chieu cao cay vu Dong Xuan 42 NST N CT 3 3 11:30 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 19.49467 Number of Means Critical Range 8.033 8.394 8.607 8.743 8.833 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 111.600 B 95.933 B B 94.933 B C B 88.600 C C 84.933 C C 84.000 Chieu cao cay vu Dong Xuan 49 NST N CT 3 3 11:35 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 38.52489 Number of Means Critical Range 11.29 11.80 12.10 12.29 12.42 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A B A B 126.067 116.533 Mean 3 N CT B 113.800 B B 109.200 B B 108.200 B B 106.933 Chieu cao cay vu Dong Xuan 56 NST 3 11:37 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 23.75333 Number of Means Critical Range 8.867 9.266 9.500 9.651 9.751 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 133.867 A B A 125.867 B B 120.000 B B 118.200 B B 117.133 B B 116.533 Chieu cao cay vu Dong Xuan 63 NST Mean N CT 3 3 11:40 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 19.89022 Number of Means Critical Range 8.114 8.479 8.694 8.831 8.922 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 136.600 B B B B B B B 127.333 3 C C C C C C C N 121.200 120.733 118.800 117.200 CT SO LA VU THU ĐONG 7NST 09:51 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.209333 Number of Means Critical Range 1.184 1.234 1.265 1.287 1.302 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 6.5333 A A 6.4000 A A 6.0667 A A 6.0667 A A 5.5333 A A 5.4000 SO LA VU THU ĐONG 14NST Mean 3 N CT 09:55 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.252 Number of Means Critical Range 1.299 1.354 1.388 1.412 1.429 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 7.8667 A A 7.7333 A A 7.4667 A A 7.4000 A A 7.0667 A A 6.6667 SO LA VU THU ĐONG 21NST Mean 3 3 N CT 09:55 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.306222 Number of Means Critical Range 1.007 1.052 1.079 1.096 1.107 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A A A A A A A A Mean N 9.4667 9.0000 3 CT B 8.9333 B B 8.7333 B B 8.7333 B B 7.8667 SO LA VU THU ĐONG 28NST 10:03 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.708 Number of Means Critical Range 2.177 2.269 2.327 2.366 2.395 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 11.2667 A A 10.9333 A A 10.6667 A A 10.3333 A A 10.2667 A A 9.5333 SO LA VU THU ĐONG 35NST Mean N CT 3 3 13:06 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.722222 Number of Means Critical Range 2.199 2.292 2.350 2.390 2.419 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A A A A A A A A A A A 12.8000 12.6667 12.6000 12.4667 12.0667 11.8667 3 SO LA VU THU ĐONG 42NST N CT 13:08 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.695556 Number of Means Critical Range 2.158 2.249 2.306 2.346 2.374 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 14.6667 A A 14.0000 A A 13.9333 A A 13.8000 A A 13.6667 A A 12.8000 SO LA VU THU ĐONG 49NST Mean N CT 3 3 13:11 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.292889 Number of Means Critical Range 1.400 1.459 1.496 1.522 1.541 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 14.9333 A A 14.8667 A A 14.8000 A A 14.5333 A A 14.3333 A A 14.2667 SO LA VU THU ĐONG 56NST Mean N CT 3 3 13:13 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.252889 Number of Means Critical Range 1.301 1.356 1.391 1.414 1.432 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 15.4000 A A 15.2667 A A 15.0000 A A 14.8667 A A 14.8000 A A 14.7333 SO LA VU THU ĐONG 63NST Mean N CT 3 3 13:16 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.179556 Number of Means Critical Range 1.096 1.143 1.172 1.192 1.206 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A A A A A A A A A A A 15.6000 15.5333 15.1333 15.1333 15.0667 3 15.0667 SO LA VU DONG XUAN 7NST 13:23 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.286222 Number of Means Critical Range 1.384 1.443 1.479 1.505 1.523 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 6.5333 A A 6.4667 A A 6.1333 A A 6.1333 A A 5.5333 A A 5.2667 SO LA VU DONG XUAN 14NST Mean 3 3 N CT 13:26 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.255556 Number of Means Critical Range 1.308 1.363 1.398 1.422 1.439 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A 8.0000 A A 7.6000 A A 7.5333 A A 7.4667 A B A 6.6000 B B 5.8667 3 SO LA VU DONG XUAN 21NST 13:28 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.444889 Number of Means Critical Range 1.726 1.799 1.844 1.876 1.899 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A A A A A A A A Mean 9.4667 N CT B 8.8667 B B 8.8667 B B 8.6667 B B 8.0667 B B 7.2000 3 SO LA VU DONG XUAN 28NST 13:31 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.682222 Number of Means Critical Range 2.137 2.227 2.284 2.323 2.351 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 10.6667 A A 10.6000 A A 10.3333 A A 10.2667 A A 10.2000 A A 9.4000 SO LA VU DONG XUAN 35NST Mean N CT 3 3 13:33 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.606667 Number of Means Critical Range 2.015 2.100 2.154 2.191 2.217 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 12.8667 A A 12.6667 A A 12.2667 A A 12.0000 A A 12.0000 A A 11.2000 SO LA VU DONG XUAN 42NST N CT 3 3 13:35 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.311556 Number of Means Critical Range 1.444 1.505 1.543 1.570 1.589 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A A A A A A A A Mean 14.6000 N CT B 14.0667 B B 13.8000 B B 13.7333 B B 13.6667 B B 13.0000 3 SO LA VU DONG XUAN 49NST 13:37 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.270222 Number of Means Critical Range 1.345 1.402 1.437 1.462 1.480 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A A Mean 15.2667 14.9333 N CT A A 14.8000 A A 14.3333 A A 14.3333 A A 14.2667 SO LA VU DONG XUAN 56NST 3 13:39 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.342667 Number of Means Critical Range 1.515 1.579 1.619 1.646 1.666 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A 15.3333 A A 15.0667 A A 14.9333 A A 14.5333 A A 14.4667 A A 14.4667 SO LA VU DONG XUAN 63NST Mean N CT 3 3 13:43 Thursday, October 6, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.248889 Number of Means Critical Range 1.291 1.345 1.379 1.403 1.420 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A A A A A A A A A A Mean N CT 15.6000 15.3333 15.2000 14.9333 14.7333 3 14.7333 So qua vu Thu Dong 2017 19:03 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 6.724 Number of Means Critical Range 4.717 4.930 5.055 5.135 5.188 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A A A A B A B B B B B B 29.133 3 28.533 24.333 N 22.400 22.133 20.467 Trong luong qua vu Thu Dong 2017 CT 19:03 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 5.462222 Number of Means Critical Range 6.047 6.302 6.462 6.573 6.653 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A A A A A B A B A B A B B Mean N 78.600 77.733 75.267 3 73.267 73.200 68.067 CT NANG SUAT LY THUYET vu Thu Dong 2017 19:19 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 40.36773 Number of Means Critical Range 16.44 17.13 17.57 17.87 18.09 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N A 79.937 A A 78.127 3 A B A 63.630 B B 57.903 B B 56.847 B B 54.553 NANG SUAT THUC THU vu Thu Dong 2017 CT 19:32 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 20.01313 Number of Means Critical Range 11.58 12.06 12.37 12.58 12.73 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A A A A B A B B B B B B Mean N 55.957 54.687 3 44.407 40.533 39.793 38.187 CT So qua vụ Dong Xuan 2017 - 2018 19:39 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 3.591556 Number of Means Critical Range 3.448 3.603 3.694 3.753 3.791 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 29.200 N CT B 24.733 3 B B 24.333 B B 24.000 B C B 21.467 C C 20.333 Trong luong qua vu Dong Xuan 2017 - 2018 19:42 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 9.867556 Number of Means Critical Range 8.128 8.471 8.686 8.834 8.942 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N CT A 77.600 A A 74.400 A A 73.733 3 A A 73.200 A B A 72.033 B B 64.500 NANG SUAT LY THUYET vu Dong Xuan 2017 – 2018 19:48 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 22.28021 Number of Means Critical Range 8.587 8.974 9.201 9.347 9.443 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 77.507 B B B B B B B 65.117 3 63.577 61.757 59.283 N CT C 46.927 NANG SUAT THUC THU vu Dong Xuan 2017 - 2018 19:50 Thursday, September 30, 2018 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for NS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 10.92804 Number of Means Critical Range 6.014 6.285 6.444 6.546 6.614 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 54.253 B B B B B B B 45.583 3 44.500 43.230 41.497 C 32.847 N CT ... giống cà chua triển vọng Hero 95 vụ Thu Đông vụ Đông Xuân Thái Nguyên 2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển giống cà chua Hero 95 mật độ trồng khác vụ Thu Đông năm 2017 vụ Đông Xuân. .. 2017 vụ Đông Xuân 2017 - 2018 23 Bảng 3.2: Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng phát triển giống cà chua Hero 95 vụ Thu Đông 2017 24 Bảng 3.3: Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng phát. .. HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ KIM OANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÀ CHUA HERO 95 VỤ THU ĐÔNG VÀ VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển giống cà chua hero 95 vụ thu đông và vụ đông xuân tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển giống cà chua hero 95 vụ thu đông và vụ đông xuân tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay