Layout 29 3 VPTDM MLGPPNEW

11 25 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:46

REPRESENTATIVE: 24125 4000 100 7375 650 3450 650 5250 650 VĂN PHÒNG MAI LINH 2000 80*60 80*60 80*60 600 80*60 1750 ADD: CANTEEN 80*60 80*60 80*60 80*60 80*60 140*80 80*60 140*80 80*60 140*80 80*60 140*80 80*60 140*80 80*60 120*75 VAN NAM Co., LTD 120*75 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC 12530 7830 140*80 140*80 140*80 140*80 12530 140*80 Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 KHO 120*75 140*80 1200 VAN QUOC NAM 120*75 600 140*80 140*80 KHU PANTRY TA NGOC DUOC 1/40 1750 140*80 140*80 TRUNG THANH 29 - 03 - 2019 DRAWING NO DOCUMENT 3450 200 12225 5600 650 2000 REVISION II - FU - 01 CONSTRUCTION REV - 00 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HẦM 02 All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor REPRESENTATIVE: 24125 3450 8025 200 3900 650 5250 650 2000 VĂN PHÒNG MAI LINH 1600 100*55 5400 120*200 MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆN TRẠNG 600 160*55 PH.BẢO VỆ GẮN CAMERA 160*55 ADD: VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC 12530 7980 180*60 180*60 KHU NHÀ XE 120*200 180*60 VAN QUOC NAM 180*60 2710 Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 140*60 TA NGOC DUOC PH.KHO 600 140*40 100*55 110*40 100*55 180*60 180*60 120*60 2620 PH.KỸ THUẬT TRUNG THANH 1750 1800 1/40 29 - 03 - 2019 DRAWING NO DOCUMENT 1950 5100 100 4325 4400 5600 650 2000 REVISION II - FU - 02 CONSTRUCTION REV - 00 24125 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HẦM 01 TẬN DỤNG LÀM MỚI VÁCH THẠCH CAO VÁCH GỖ VÁCH GỖ - KÍNH All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor REPRESENTATIVE: 3330 80*40 80*40 80*40 3010 80*40 80*30 130*50 ADD: 100 780 80*40 120*60 VĂN PHÒNG MAI LINH 420 1070 96*40 110*218 80*40 47*73 710 100*55 1840 1310 80*40 80*40 1900 600 550 80*40 260 490 290 80*40 350 180*40 1800 80*40 800 820 100 600 100*55 560*75 0* 14 80 4070 120*60 PH.Y TẾ 01GD-04NV 1000 185*75 VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC 700 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 8730 240*75 100*55 1000 TT CSKH NỘI BỘ 01PB - 07NV 7780 QUẦY TIẾP TÂN 02NV 900 Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 VAN QUOC NAM 02NV 2060 3200*25 3110 PHOTOCOPY PH.BH XH 04NV 120*75 920 74*60 TA NGOC DUOC 214*40 590 600 WC NAM 80*40 TRUNG THANH 1/35 29 - 03 - 2019 720 2140 3660 800 4765 4765 4400 4400 1750 100 2800 4650 700 1210 1910 DRAWING NO DOCUMENT MẶT BẰNG BỐ TRÍ TRỆT TẬN DỤNG VÁCH THẠCH CAO LÀM MỚI VÁCH GỖ REVISION II - FU - 03 CONSTRUCTION REV - 00 VÁCH GỖ - KÍNH All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor REPRESENTATIVE: 3915 2960 200 12430 3715 1300 700 1000 2400 VĂN PHÒNG MAI LINH 700 5860 470 80*40 80*40 80*40 80*40 80*40 120*60 120*60 600 120*60 600 900 100*55 100*55 100*55 100*55 120*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 600 100*55 100*55 01GD - NV VAN QUOC NAM 100*60 01TB -02GD- 12 NV 100*55 Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 2060 100*55 VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC WC N WC NAM 930 6380 8730 600 1000 100*55 870 PH.HOÏP 1000 1100 600 1850 120*60 550 PH.HỌP 200*110 8510 80*40 140*70 1200 106*40 1000 80*40 90*45 420 ADD: 600 380 TA NGOC DUOC 720 2140 3660 800 4785 4785 4400 4400 5380 5380 TRUNG THANH 1150 1150 1/35 19375 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LỬNG 29 - 03 - 2019 DRAWING NO TẬN DỤNG LÀM MỚI VÁCH THẠCH CAO VÁCH GỖ DOCUMENT REVISION II - FU - 04 CONSTRUCTION REV - 00 VÁCH GỖ - KÍNH All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor REPRESENTATIVE: 20795 6595 1450 3270 700 4445 1840 700 1000 430 700 3200 1000 700 2200 5880 700 2090 90 450 2100 1600 VĂN PHÒNG MAI LINH 450 ADD: 80*40 120*40 120*40 80*40 80*40 120*40 90*45 1420 1200 WC N 4725 4725 1960 240*45 120*80 4400 4400 1800 1000 VAN NAM Co., LTD 8540 870 1000 100*40 100*40 100*55 PH.HỌP 01 PB+02PGÑ + NV PH.HOÏP 1650 100*40 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 940 100*55 100*55 100*55 700 530 800 5100 01 GĐ - 06 NV 100*55 100*55 100*55 120*70 100*55 100*55 100*55 01GD - 04 NV 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 01GĐ-01P.GĐ - 04 NV 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 1600 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 VAN QUOC NAM TA NGOC DUOC 100*60 500 1600 100*55 CSKH -GQKN 03 NV PH.HOÏP 120*60 100*55 1600 90 120*70 120*60 100*55 1600 120*60 100*55 100*55 80*40 120*60 120*60 80*40 1000 80*40 1650 120*60 55*55 124*40 2535 80*40 900 80*40 80*40 350 80*40 2080 80*40 350 930 80*40 120*60 120*55 4455 80*40 50*40 87*40 8940 80*40 140*70 80*40 100*55 80*40 80*40 80*40 600 1260 80*40 WC NAM 100 2760 5360 TRUNG THANH 100600 640 570 1210 1/35 29 - 03 - 2019 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẦU TẬN DỤNG VÁCH THẠCH CAO LÀM MỚI VÁCH GỖ DRAWING NO DOCUMENT REVISION II - FU - 05 CONSTRUCTION REV - 00 VÁCH GỖ - KÍNH All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor 20795 6595 1450 700 3270 3705 740 1840 REPRESENTATIVE: 700 1000 430 700 3200 1000 2200 700 5880 450 700 5880 450 100*40 1600 1220 48NG WC N SÂN KHẤU 1420 700 530 800 5100 1650 4725 4725 4400 4400 1800 VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 900 TN-CK 06SG-CL07-M6-VN6 940 120*55 1600 8540 5350 01GD - 09 NV VAN QUOC NAM WC NAM 510 8940 650 1960 100*70 1000 100*70 870 100*70 1000 100*70 2080 100*70 ADD: 350 930 100*70 100*40 950 110*200 100*40 110*200 100*40 110*40 110*100 100*40 80*40 100*60 100*55 80*40 110*200 100*55 100*40 80*40 100*55 110*40 110*200 1000 80*40 110*100 80*40 200*55 120*40 200*55 80*40 100*55 120*40 100*40 80*40 100*40 1000 80*40 100*40 120*60 80*40 100*40 600 1260 80*40 350 VĂN PHÒNG MAI LINH 100 2760 5360 TA NGOC DUOC 100600 640 570 1210 TRUNG THANH MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẦU TẬN DỤNG 1/35 VÁCH THẠCH CAO 29 - 03 - 2019 LÀM MỚI VÁCH GỖ VÁCH GỖ - KÍNH DRAWING NO DOCUMENT REVISION II - FU - 06 CONSTRUCTION REV - 00 All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor REPRESENTATIVE: 20795 110*40 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 1600 1000 100*55 100*55 100*55 1600 1000 WC N 870 1000 2080 55*55 140*53 700 530 800 5100 1650 4725 4725 4400 4400 1800 VAN QUOC NAM 350 930 WC NAM PH.CT KINH DOANH 1420 Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 100*60 204*40 140*70 2035 90*45 100*55 VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC 900 TT MCC 01GĐ - 35 NV 02TP-09 NV ADD: 1960 120*60 100*55 100*55 100*55 120*60 100*55 100*55 100*55 1600 590 100*55 100*55 100*55 01TP-05 NV 1600 90 900 VĂN PHÒNG MAI LINH 350 80*40 100*55 110*40 100*55 80*40 100*55 80*40 100*55 120*60 110*40 100*55 942 120*60 80*40 100*55 942 110*40 100*55 120*40 100*55 77*40 100*55 80*40 100*55 100*55 100*55 80*40 100*55 1330 450 100*55 200*100 5880 100*55 120*55 700 100*55 90*45 01TB 2200 450 100*55 80*40 140*70 80*40 550 100*55 120*60 100*55 935 120*60 1000 5880 80*40 1050 80*40 80*40 890 430 700 700 100*55 80*40 1000 100*55 80*40 110*40 260*40 2600 80*40 01PB-03 NV 500 8940 80*40 1840 100*55 80*40 740 3200 850 80*40 90 1765 600 1260 80*40 3705 700 700 550 1450 3270 8540 6595 100 2760 5360 TA NGOC DUOC 100600 640 570 1210 TRUNG THANH 1/35 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẦU TẬN DỤNG VÁCH THẠCH CAO LÀM MỚI VÁCH GỖ 29 - 03 - 2019 DRAWING NO DOCUMENT VÁCH GỖ - KÍNH REVISION II - FU - 07 CONSTRUCTION REV - 00 All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor 20795 6595 1000 430 700 3200 1000 2200 700 5880 450 700 5880 450 80*40 162*40 162*40 100*40 108*40 80*40 80*40 80*40 80*40 80*40 80*40 1960 120*60 120*60 120*60 600 90*70 90*70 90*70 90*40 90*40 90*40 01 TP - 09 NV 01 TB - 10 NV 870 100*60 90*45 WC NAM 140*40 55*55 140*53 1420 700 530 800 5100 1650 4725 4725 4400 4400 1800 VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 950 TT.DVTC QLTCTT 01 TP - 02 NV 01 PB - 04 NV 02TP-04NV WC N 140*70 1000 1330 100*55 90*70 100*55 90*70 100*55 90*70 100 2760 5360 VAN QUOC NAM 350 930 665 1600 90*70 100*55 2600 90*45 1400 142/155*70 90 2035 500 8940 55*55 8540 90*70 90*40 1000 100*55 90*55 2080 100*55 100*55 90*55 100*55 100*55 100*55 90*55 90 100*55 90*55 100*55 900 100*55 100*55 120*60 550 120*60 120*60 900 ADD: 01 TP - 04 NV 140*70 350 80*40 100*55 200*40 REPRESENTATIVE: VĂN PHÒNG MAI LINH 80*40 120*40 100*55 100*55 80*40 1840 550 100*55 740 100*55 80*40 3705 100*55 120*40 80*40 120*60 1260 80*40 QLNV 01TP - 01 NV 120*60 1765 700 700 120*60 600 1450 3270 TA NGOC DUOC 100600 640 570 1210 TRUNG THANH MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẦU TẬN DỤNG VÁCH THẠCH CAO LÀM MỚI VÁCH GỖ 1/35 29 - 03 - 2019 DRAWING NO VÁCH GỖ - KÍNH DOCUMENT REVISION II - FU - 08 CONSTRUCTION REV - 00 All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor 20715 6515 1450 600 3270 3725 740 1840 REPRESENTATIVE: 700 1000 3200 430 700 1000 2200 700 5960 370 700 5960 370 140*70 120*60 550 120*60 550 120*60 120*60 140*70 550 1145 320 80*40 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*40 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 100*40 100*55 100*55 100*55 100*55 01TB - 03TP- 20 NV KS NỘI BỘ 01TP- 02 NV 1600 100*55 100*55 1600 100*55 100*55 1000 P.QLCL 01GD - 03 NV 01GD - 03 NV 100*40 100*55 1600 100*55 100*55 1600 100*55 100*55 100*55 100*55 100*55 655 90 1600 TN -CK 08 DE- 08 SGS 01 TB - 02 NV 350 930 WC NAM 120*40 55*55 140*50 600 520 800 5020 Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 100*60 204*40 WC N 1420 VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC VAN QUOC NAM 140*70 2035 90*45 500 8900 2600 1340 P.SERVER ADD: 8500 120*60 520 86*50 750 80*40 1950 200*110 KHO 110*40 1000 80*40 870 80*40 1000 94*40 2080 53*40 100*55 80*40 100*55 80*40 100*55 80*40 100*55 80*40 100*55 80*40 100*55 80*40 80*45 80*40 900 120*50 120*55 120*55 80*40 80*40 120*55 500 80*40 90 1865 80*40 80*45 1220 VĂN PHÒNG MAI LINH 1680 4725 4725 4400 4400 1800 100 2760 5360 TA NGOC DUOC 100600 640 570 1210 TRUNG THANH 1/35 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẦU TẬN DỤNG LÀM MỚI VÁCH THẠCH CAO VÁCH GỖ 29 - 03 - 2019 DRAWING NO DOCUMENT VÁCH GỖ - KÍNH REVISION II - FU - 09 CONSTRUCTION REV - 00 All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor REPRESENTATIVE: 20715 6515 70*40 430 700 1000 2200 5960 370 700 5960 370 80*40 80*40 80*40 80*40 80*40 80*40 80*40 80*40 80*40 76*40 220*40 1600 117*55 400 220*70 1600 1000 1100 PH ĂN TỔNG ĐÀI 100*40 1680 4725 4725 4400 4400 VAN QUOC NAM 8500 350 930 1611 WC NAM 300*55 600 520 800 5020 Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 100*60 90 110*55 WC N 1420 VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC 2080 150*55 ADD: 870 240*40 150*55 150*55 150*55 150*55 150*55 1900 P.SERVER TỔNG ĐÀI 140*75 240*40 117*55 150*55 200 150*55 117*55 150*55 117*55 150*55 500 150*55 117*55 555 1600 3024 975 150*55 117*55 150*55 150*55 100*40 500 130*40 220*70 150*55 150*55 500 150*55 150*55 117*55 150*55 150*55 117*55 150*55 117*55 150*55 VĂN PHÒNG MAI LINH 790 150*55 80*40 145*55 150*55 90 1000 150*55 8900 80*40 80*40 1865 500 80*40 1840 700 1950 80*40 740 3200 320 3725 1220 80*40 600 700 1000 1450 3270 1800 100 2760 5360 TA NGOC DUOC 100600 640 570 1210 TRUNG THANH 1/35 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẦU 29 - 03 - 2019 TẬN DỤNG VÁCH THẠCH CAO DRAWING NO LÀM MỚI VÁCH GỖ VÁCH GỖ - KÍNH DOCUMENT REVISION II - FU - 10 CONSTRUCTION REV - 00 All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor REPRESENTATIVE: 20394 3050 6145 1180 600 4365 3180 700 1840 1000 210 700 1000 2180 900 5560 860 900 5560 860 VĂN PHÒNG MAI LINH PH.T BỊ HỌP 120*45 120*40 1950 Tel: 08.38680006- Fax: 08 38624454 110*200 2080 VAN QUOC NAM 110*60 PH.THỜ 90*50 TA NGOC DUOC 350 930 300 VAN NAM Co., LTD 266 / 52 TO HIEN THANH ST, WARD 15, DIST 10, HCMC 8500 130*60 175*60 1200 6430 230*60 115*55 870 VĂN THƯ 1000 PH TRỢ LÝ 8570 90*40 220*40 120*40 240*60 200*100 90*40 160*70 180*60 120*60 180*60 240*60 160*40 168*40 120*70 PH CT.HĐQT 1000 165*40 1740 273*60 118*40 100 320 ADD: 116*32 TRUNG THANH 1160 600 600 800 4840 1680 4585 4585 4400 4400 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẦU 1800 100 2760 5360 TẬN DỤNG 100600 640 570 1210 VÁCH THẠCH CAO 1/35 29 - 03 - 2019 DRAWING NO DOCUMENT LÀM MỚI VÁCH GỖ REVISION II - FU - 11 CONSTRUCTION REV - 00 VÁCH GỖ - KÍNH All designs are the copyrights of VAN NAM Co and cannot be used without their permission Measurements must be checked at the site by the contractor ... REPRESENTATIVE: 33 30 80*40 80*40 80*40 30 10 80*40 80 *30 130 *50 ADD: 100 780 80*40 120*60 VĂN PHÒNG MAI LINH 420 1070 96*40 110*218 80*40 47* 73 710 100*55 1840 131 0 80*40 80*40 1900 600 550 80*40 260 490 290 ... 106*40 1000 80*40 90*45 420 ADD: 600 38 0 TA NGOC DUOC 720 2140 36 60 800 4785 4785 4400 4400 538 0 538 0 TRUNG THANH 1150 1150 1 /35 1 937 5 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LỬNG 29 - 03 - 2019 DRAWING NO TẬN DỤNG LÀM... 1840 700 1950 80*40 740 32 00 32 0 37 25 1220 80*40 600 700 1000 1450 32 70 1800 100 2760 536 0 TA NGOC DUOC 100600 640 570 1210 TRUNG THANH 1 /35 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẦU 29 - 03 - 2019 TẬN DỤNG VÁCH THẠCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Layout 29 3 VPTDM MLGPPNEW, Layout 29 3 VPTDM MLGPPNEW

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay