Lập trình php nâng cao ĐHTN

49 8 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài  09: PHP Nâng cao Nội  dung                   Kỹ          t    huật                 Upload  File                 Kỹ  t  huật                           g ửi   mail                 Sử   dụng                             Cookie                 Sử   dụng                             Session   Ngôn  ngữ  CSS                                                       Kỹ  thuật     Upload  file   PHP  Nâng  cao               Kỹ thuật Upload File PHP !  !  !  !  !    Cơ  chế  Upload  File   Thiết  kế  Form  để  Upload  File   Thiết  kế  trang  xử  lý  File  được  upload  trên   server   Kiểm  tra  lỗi,  định  dạng,  kích  thước  File  upload   Vấn  đề  quyền  truy  cập  file   Cơ chế upload file Yêu  cầu  trang  upload.php   file   Webserver   Internet     or  Intranet   Disk driver Upload.php •  $_FILES[“file”]["name"] •  $_FILES[“file”]["type"] •  $_FILES[“file”]["size"] •  $_FILES[“file”]["tmp_name"] •  $_FILES["file”]["error"] •  move_uploaded_file(tmpName, savedName) •  file_exists(savedName) Thiết kế Form để Upload File !  Thiết  lập  thuộc  Ynh  Form   Method  =  POST   !   Enctype  =  mul`part/form-­‐data   !  -­‐-­‐-­‐  UploadForm.htm  -­‐-­‐-­‐    
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình php nâng cao ĐHTN, Lập trình php nâng cao ĐHTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay