08 KetNoi CSDL ĐHTN

25 8 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài  08: Kết nối Cơ Sở Dữ Liệu Nội  dung     Các        b      ước   thao            t    ác               v ới   CSDL   Các    v    ấn           đ ề   phát          s    inh                 k hi   thao  tác  với   CSDL                 Hệ    q uản  trị                           CSDL  MySQL   Kết  nối  Cơ  Sở  Dữ  Liệu                                                       Các  bước     Thao  tác  với  CSDL   Kết  nối  Cơ  Sở  Dữ  Liệu               Các bước thao tác CSDL PHP 1.  2.  3.  4.  5.  Kết  nối  với  CSDL   Xây  dựng  câu  truy  vấn  dữ  liệu     Thực  thi  câu  truy  vấn     Xử  lí  kết  quả  trả  về  từ  câu  truy  vấn  SELECT   Ngắt  kết  nối  với  CSDL   Tạo Kết nối với CSDL ConnecUon   PHP Pages "  Database Kết nối MySQL Chọn CSDL resource mysql_connect(string host, string LoginName, string password) int mysql_select_db(string dbName, resource connection)
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 KetNoi CSDL ĐHTN, 08 KetNoi CSDL ĐHTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay