02 ngon ngu HTML ĐHTN

90 10 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MƠN CƠNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài  02: Ngơn ngữ HTML   Nội  dung                H TML   Các  tag                  b      ản                       Cấu        t    rúc                   t ài                 Giới                t    hiệu           liệu  HTML                 Tag      k      ẻ            b      ảng   HTML                 Tag          l    iên                 k ế                 Tag   danh                             sách   trang                                                       Giới  thiệu   Ngôn  ngữ  HTML   Ngôn  ngữ  HTML               Giới thiệu ngôn ngữ HTML !  HTML  (HyperText  Markup  Language)   ! ! !   ! Ngôn  ngữ  đánh  dấu  siêu  văn  bản   Là  ngôn  ngữ  xây  dựng  trang  Web     Chứa       dẫn   cho   trình   duyệt   Web   hiển   thị   nội   dung  của  một  trang  Web   Một  trang  web  gồm  có  2  phần  chính:   ! ! Dữ   liệu     trang   web   (văn   bản,   âm   thanh,   hình   ảnh )   Các   thẻ   (tag)   HTML   dùng   để   định   dạng   mô   tả   cách   thức  các  dữ  liệu  trên  hiển  thị  trên  trình  duyệt   Trình duyệt Trình soạn thảo code ! Trình  duyệt  web  (Browser)   ! Trình  soạn  thảo  (Editor)   Công cụ soạn thảo code HTML ! Phần  mềm:  Sublime  Text   !  Link  download:  h3p://www.sublimetext.com/2                                           Cấu  trúc   Tài  liệu  HTML   Ngôn  ngữ  HTML               Thẻ (Tag) HTML Dòng chữ in đậm !  ! ! !   !  Dữ  liệu     Tên  Tag  à  ln  mang  cnh  gợi  nhớ   ! Ví  dụ:  B  ~  Bold,  I  ~  Italic,  P  ~  Paragraph   Đôi  khi  không  cần  Tag  đóng  ,,,… Cú  pháp  chung    Dữ  liệu     Ví  dụ  :     !   Thuong  mai  Dien  tu  1   !   Thuong  mai   Dien  tu  2   Thẻ (Tag) HTML Mã  HTML   Hiển  thị   Mã  HTML   Hiển  thị   Lưu  ý  :   •   Giá  trị  Thuộc  cnh  của  Thẻ  nên  đặt  trong  dấu  nháy  đơn  hoặc  nháy  kép   •   Khơng  phân  biệt  chữ  HOA  và  thường   •   Bỏ  qua  các  khoảng  trắng  thừa  và  các  dấu  ngắt  dòng,  xuống  dòng     Định dạng theo cột Tag kẻ bảng – Table (tt) 79   Thẻ   Ý nghĩa   Văn Đầu đề cho bảng Thẻ thẻ   Định dạng chung cho cột bảng Thẻ thẻ   Định dạng chung cho nhóm cột bảng Thẻ thẻ   Tag kẻ bảng – Table (tt) !  Tag  cap‚on  &  col   Tag kẻ bảng – Table (tt) !  Tag  colgroup   Tag kẻ bảng – Table (tt) 82   Thẻ   Ý nghĩa   Quy định nhóm dòng tiêu đề bảng   Quy định nhóm dòng nội dung   Quy định nhóm dòng chân bảng   Thuộc tính Align, valign, char   Tag kẻ bảng – Table (tt) !  Tag  thead,  tbody,  ©ooter   Layout website - Table Bài tập nhà Bài tập nhà Tople€.png   Top.png   le€.png   bo‚omle€.png   Topright.png   right.png   Bo‚om.png   bo‚omright.png   Bài tập nhà     See again J Ngônyou ngữ HTML Câu  hỏi  ?   4/14/13   ... trang HTML Tiêu đề Phần đầu trang HTML Nội dung Nội dung Nội dung < /html> Nội dung trang HTML Bắt đầu Kết thúc trang HTML Cấu trúc trang HTML. .. My first HTML document < /HTML> Chuẩn XHTML !  XHTML  = HTML  +  XML   ! ! Tất  cả  các  tag HTML  mở  đều  phải  có  tag  đóng   Ví  dụ:  ... trang HTML Welcome to HTML< /TITLE> My first HTML document < /HTML> 18                                           Các  tag  HTML
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 ngon ngu HTML ĐHTN, 02 ngon ngu HTML ĐHTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay