01 tong quan internet va web ĐHTN

51 11 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài  01: Tổng Quan Internet & Web Nội  dung                   Lịch                      s    ử     Internet                 Các                k      hái         niệm  căn  bản         W eb   Dịch    v      ụ    K      hai                    t   hác   dịch  vụ  WEb                 Một        s      ố   thuật                 ngữ  kỹ  thuật   Tổng  quan  Internet  &  Web                                                       Lịch  sử   Internet   Tổng  quan  Internet  &  Web               Internet – Mạng máy tính Lịch sử Internet !  !  !  !  ! Mạng Internet xuất phát từ mạng ARPANET Mỹ (1969) – mạng trường Đại  học 1989 - Tim Berners-­‐Lee phát minh giao thức World Wide Web, sau tạo ngơn ngữ Hypertext Markup Language - HTML 25/12/1990   –   Tim viết trình duyệt (Web Browser) Web   server   (CERN   HTTPd) Từ năm 1993 Internet   phát triển nhanh   Việt  nam  có  Internet  vào  tháng  11/1997   Website giới Theo  NetcraC  -­‐  Web  Server  Survey   ! Tháng  2/2013   630.795.511  website   !   AcMve  site:  184.916.199  website   !  !  Link:   hPp://news.netcraC.com/archives/category/ web-­‐server-­‐survey/       Số trang hoạt động internet Trình duyệt   Web gì? ! Là  các  dịch vụ phân  tán  cung  cấp  thông tin mul3media dựa hypertext   !  Phân tán:  thông tin đặt nhiều máy chủ khắp giới   !  Mul]media:  thông tin bao gồm  text,  graphics,  sound,  video   !  Hypertext:  là kỹ thuật sử dụng để truy cập thông tin       Web 2.0 Web 2.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 3.0 Web 3.0 Web 1.0web 2.0 ≠ web 3.0 Web 1.0web 2.0 ≠ web 3.0 Web 1.0web 2.0 ≠ web 3.0 Các bước để xây dựng Website 1.  2.  3.  4.  5.  6.  Xác  định  yêu  cầu  Website   Mua  tên  miền   Thiết  kế  Website   Thuê  chỗ  hos]ng   Đưa  vào  hoạt  động   Duy  trì  thơng  Mn,  bảo  dưỡng  website   Web động ≠ Web tĩnh   See Tổng you quanagain InternetJ& Web Câu  hỏi  ?   4/14/13   ...   Tổng quan Internet  & Web                                                       Lịch  sử   Internet   Tổng quan Internet  & Web               Internet – Mạng máy tính Lịch sử Internet. ..  mạng Internet   !  Website:  Tập  hợp  các  trang web  Website  của  các  tổ  chức  hay  cá   nhân  trên  mạng  bao  gồm  tập  hợp  các  trang web  liên quan  đến  tổ   chức  này   !  Webpage:... trình duyệt (Web Browser) Web   server   (CERN   HTTPd) Từ năm 1993 Internet   phát triển nhanh   Việt  nam  có Internet  vào  tháng  11/1997   Website giới Theo  NetcraC  -­‐ Web  Server  Survey
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 tong quan internet va web ĐHTN, 01 tong quan internet va web ĐHTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay