Đăng ký cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;

15 12 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:40

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019 Họ và tên: .........................., sinh ngày ................Đơn vị công tác: Văn Phòng HĐND UBND huyện Quang BìnhChức vụ đảng: Đảng Viên Sinh hoạt tại chi bộ Văn phòng HĐND UBND huyện.Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị 05CTTW ngày 1552016 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101 QĐTW ngày 0762012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cụ thể các nội dung chủ yếu như sau:1. Về tư tưởng chính trịLuôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững và phát huy được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác của người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định nói và viết theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực trong công tác.Chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; tôi luôn ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sốngCó lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao, luôn chú trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân; luôn quan tâm cùng xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan có tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải quyết đúng đắn mối ĐẢNG BỘ HUYỆN CHI BỘ VP HĐND&UBND * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2019 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019 Họ tên: , sinh ngày Đơn vị công tác: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Quang Bình Chức vụ đảng: Đảng Viên Sinh hoạt chi Văn phòng HĐND - UBND huyện Sau nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị TW khóa XII "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng, trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ trị "Đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 Ban Bí thư "trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt các cấp", cụ thể các nội dung chủ yếu sau: Về tưởng trị Ln có lập trường tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, chấp hành thực theo chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, ln giữ vững phát huy phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng đường lối đổi Đảng, thực nghiêm túc quy định nói viết theo quan điểm, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực công tác Chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu suy thoái trị, đạo đức, lối sống, xa rời tơn chỉ, mục đích Đảng; tơi ln ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chun mơn, nghiệp vụ, trình độ lý luận trị lực cơng tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, thực nghiêm túc sửa chữa khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị vấn đề cấp bách xây dựng Đảng Về phẩm chất đạo đức, lối sống Có lối sống sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm công việc giao, trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm việc cán đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đồn kết thống chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến cán nhân dân; quan tâm xây dựng, giữ gìn đồn kết nội quan có tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải đắn mối quan hệ cá nhân tập thể, nghĩa vụ quyền lợi cán Đảng viên chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm tình hình sở Bản thân tơi ln có lập trường tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Luôn chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều Đảng viên, đồn viên khơng làm Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ, đổi phương pháp công tác lề lối làm việc Với nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm chuyển giao văn đến phát hành văn hệ thống vnptioffice đảm bảo quy định Trên sở hồ sơ cơng việc Lãnh đạo Văn phòng các chuyên viên; hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý kho lưu trữ Tôi nhiệt tình cơng việc, trì hoạt động giữ cho văn thông suốt, khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh các văn đi, văn đến Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Về tổ chức kỷ luật Chấp hành thực tốt các chủ trương, sách, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia các đợt sinh hoạt trị, học tập các Nghị Đảng, đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốt các quy định nơi cư trú Gương mẫu ý thức tổ chức kỷ luật địa phương, rèn luyện thân theo cách người đảng viên gương mẫu chấp hành phân công tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy quan, đơn vị nơi cư trú; tinh thầnh cầu thị, lắng nghe, tiếp thu tự khắc phụ, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình tiếp thu phê bình; việc thực chế độ sinh hoạt đảng Về khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán đảng viên cuối năm 2018 - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ, đổi phương pháp cơng tác lề lối làm việc, Có cách sếp công việc cách hiệu khắc phục các hạn chế thân đảm bảo cho văn huyện thông suốt, các văn hỏa tốc từ trung ương tỉnh chuyển lãnh đạo các đơn vị giải kịp thời Phần văn phát hành giải ngày, kịp thời gửi đến các đơn vị thực Bản cam kết nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2019 Xác nhận Chi Người đăng ký, cam kết …………………… ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH CHI BỘ VP HĐND&UBND * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2018 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018 Họ tên: , sinh ngày Đơn vị cơng tác: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Quang Bình Chức vụ đảng: Đảng Viên Sinh hoạt chi Văn phòng HĐND - UBND huyện Sau nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị TW khóa XII "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng, trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ trị "Đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Quy định số 101 –QĐ/TW ngày 07/6/2012 Ban Bí thư "trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt các cấp", cụ thể các nội dung chủ yếu sau: Về tưởng trị Ln có lập trường tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, chấp hành thực theo chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, ln giữ vững phát huy phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng đường lối đổi Đảng, thực nghiêm túc quy định nói viết theo quan điểm, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực công tác Chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu suy thoái trị, đạo đức, lối sống, xa rời tơn chỉ, mục đích Đảng; tơi ln ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chun mơn, nghiệp vụ, trình độ lý luận trị lực cơng tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, thực nghiêm túc sửa chữa khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị vấn đề cấp bách xây dựng Đảng Về phẩm chất đạo đức, lối sống Có lối sống sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm công việc giao, trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm việc cán đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đồn kết thống chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến cán nhân dân; quan tâm xây dựng, giữ gìn đồn kết nội quan có tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải đắn mối quan hệ cá nhân tập thể, nghĩa vụ quyền lợi cán Đảng viên chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm tình hình sở Bản thân tơi ln có lập trường tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều Đảng viên, đồn viên khơng làm Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ, đổi phương pháp công tác lề lối làm việc Với nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm chuyển giao văn đến phát hành văn hệ thống vnptioffice đảm bảo quy định Trên sở hồ sơ công việc Lãnh đạo Văn phòng các chuyên viên; hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý kho lưu trữ Tơi ln nhiệt tình cơng việc, trì hoạt động giữ cho văn thông suốt, khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh các văn đi, văn đến Ln tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Về tổ chức kỷ luật Chấp hành thực tốt các chủ trương, sách, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia các đợt sinh hoạt trị, học tập các Nghị Đảng, đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốt các quy định nơi cư trú Gương mẫu ý thức tổ chức kỷ luật địa phương, rèn luyện thân theo cách người đảng viên gương mẫu chấp hành phân công tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy quan, đơn vị nơi cư trú; tinh thầnh cầu thị, lắng nghe, tiếp thu tự khắc phụ, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình tiếp thu phê bình; việc thực chế độ sinh hoạt đảng Về khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán đảng viên cuối năm 2017 - Trong năm 2018 kiểm điểm đánh giá tồn hạn chế năm 2017 thân nên khắc phục việc chuyển giao văn văn đến thông suốt, các văn hỏa tốc từ trung ương tỉnh chuyển lãnh đạo các đơn vị giải kịp thời Phần văn phát hành giải ngày, kịp thời gửi đến các đơn vị thực hiện, văn thơng suốt… - Có cách sếp cơng việc cách hiệu Bản cam kết nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 Xác nhận Chi Người đăng ký, cam kết ………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH CHI BỘ VĂN PHỊNG HĐND- UBND * Quang Bình,ngày 01 tháng 01 năm 2019 BẢN CAM KẾT Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 Họ tên: ………………; Ngày sinh …………… Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND - UBND huyện ………… Chức vụ Đảng: Đảng viên Chi bộ: Văn phòng HĐND - UBND huyện ………… Sau nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị TW khóa XII "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng, trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ trị "Đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 Ban Bí thư "trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt các cấp", cụ thể các nội dung chủ yếu sau: Về tưởng trị Lập trường tưởng vững vàng, kiên định với chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Bản thân thực tốt nhiệm vụ người Đảng viên theo Điều lệ Đảng, chấp hành tốt nội quy, quy định Chi bộ; Tích cực học tập trau dồi đạo đức cách mạng Chủ nghĩa Mác - Lê Nin tu dưỡng, rèn luyện thân làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ Chính trị, chun mơn nghiệp vụ Có lối sống lành mạnh, có đạo đức cách mạng sáng, thường xuyên đấu tranh với biểu tiêu cực vi phạm pháp luật Tích cực vận động gia đình nhân dân thực đường lối Đảng, sách Pháp luật Nhà nước Bản thân tham gia sinh hoạt thực đẩy đủ các quy định tổ Đảng dân cư nơi cư trú Về phẩm chất đạo đức, lối sống Bản thân ln ý thức đạo đức tốt, kính nhường dưới, có mối quan hệ với đồng nghiệp mực, hài hoà đoàn kết nội xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh; chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật, thực theo phân công Đảng nhà nước Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gia đình, thân quan đơn vị công tác Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Với nhiệm vụ phân cơng lái xe văn phòng HĐND – UBND huyện tơi ln nhiệt tình cơng việc.Chăm sóc, sửa chữa xe kịp thời Ln tìm tòi học hỏi các bậc đàn anh trước hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Về tổ chức kỷ luật Bản thân ln có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc phân công Đảng thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phục tùng phân công điều động cấp Sinh hoạt đầy đủ quan, đóng đảng phí đầy đủ theo quy định Đảng thực tốt các nội quy, quy chế chi Về khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lưỡng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 * Hạn chế: Chưa khoa học việc xếp kế hoạch thực nhiệm vụ Đôi thực thời gian làm việc đầu sáng muộn so với quy định Tự nhận thấy tinh thần phê tự phê bình chưa cao việc góp ý với đồng nghiệp xây dựng chi bộ, quan ngày vững mạnh Nguyên nhân: Bản thân nể nang nên tinh thần phê bình chưa cao * Về kế hoạch hành đồng thực Nghị Đại hội XII Đảng Tích cực học tập van rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đạp ứng với u cầu chime vụ giao Nói đơi với làm, phải công khai minh bạch rõ ràng, cẩn thận Thường xuyên thực tốt công tác tự phê bình van phê bình sinh hoạt Đảng Tích cực tham gia các hoạt động quan, cơng đồn, chi đoàn phát động… Bản cam kết nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2019 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM …………………… ĐẢNG BỘ HUYỆN CHI BỘ VP HĐND&UBND * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2018 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018 Họ tên: ……………., ngày sinh …………… Đơn vị cơng tác: Nhân Viên Bảo Vệ Văn phòng HĐND-UBND huyện Chức vụ đảng: Đảng Viên Sinh hoạt chi Văn phòng HĐND - UBND huyện Sau nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị TW khóa XII "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng, trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ trị "Đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Quy định số 101 –QĐ/TW ngày 07/6/2012 Ban Bí thư "trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt các cấp", cụ thể các nội dung chủ yếu sau: Về tưởng trị Ln có lập trường tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, chấp hành thực theo chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, giữ vững phát huy phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ cơng tác người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng đường lối đổi Đảng, thực nghiêm túc quy định nói viết theo quan điểm, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực công tác Về phẩm chất đạo đức, lối sống Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không vi phạm điều đảng viên không làm Luôn khiêm tốn học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với người mực, đảm bảo đoàn kết nội chi bộ, nơi cư trú Thực nghiêm túc điều đảng viên không làm Chấp hành nghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng điều đảng viên không làm, tinh thần tự phê bình phê bình theo Nghị (khóa XII) tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội Có tinh thần thái độ kiên đấu tranh chống biểu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây đoàn kết nội Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Với công việc giao có trách nhiệm bảo vệ an tồn quan, thường xuyên có mặt quan 24/24 để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ; tự phân công luân phiên trực quan vào hành chính, giờ, ban đêm, ngày nghỉ đảm bảo trụ sở HĐND UBND huyện thường xuyên có người trực (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo Văn phòng) Thực việc đóng mở điện quy định, bơm nước sử dụng nước tiết kiệm Bảo quản tốt các thiết bị điện, nước; phục vụ tốt việc sử dụng thiêt bị âm thanh, ánh sáng hội 10 trường lớn các phòng họp nhà làm việc HĐND UBND, chịu trách nhiệm chăm sóc, cắt tỉa cảnh quan khn viên quan ln xanh - - đẹp Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức nhân dân đến liên hệ công tác để xe nơi quy định Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Về tổ chức kỷ luật Gương mẫu việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, ln giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống giản dị, ln gương mẫu tưởng trị, đạo đức lối sống, thực quy định cơng dân nơi cư trú, gương mẫu giữ đồn kết nội bộ, cương đấu tranh chống các biểu suy thoái đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Về khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán đảng viên cuối năm 2017 Đổi phương pháp cơng tác lề lối làm việc, Có cách sếp công việc cách hiệu khắc phục Bảo quản tốt các thiết bị điện, nước; phục vụ tốt việc sử dụng thiêt bị âm thanh, ánh sáng hội trường lớn các phòng họp nhà làm việc HĐND UBND huyện Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ bảo vệ an tồn quan, thường xun có mặt quan 24/24 để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ; tự phân công luân phiên trực quan vào hành chính, ngồi giờ, ban đêm, ngày nghỉ đảm bảo trụ sở HĐND UBND huyện Bản cam kết nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 Xác nhận Chi Người đăng ký, cam kết ……………… 11 ĐẢNG BỘ HUYỆN CHI BỘ VP HĐND&UBND * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2019 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019 Họ tên: ……………… , ngày sinh ……………… Đơn vị công tác: Nhân Viên Bảo Vệ Văn phòng HĐND-UBND huyện Chức vụ đảng: Đảng Viên Sinh hoạt chi Văn phòng HĐND - UBND huyện Sau nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị TW khóa XII "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng, trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ trị "Đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 Ban Bí thư "trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt các cấp", cụ thể các nội dung chủ yếu sau: 12 Về tưởng trị Ln có lập trường tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, chấp hành thực theo chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, giữ vững phát huy phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng đường lối đổi Đảng, thực nghiêm túc quy định nói viết theo quan điểm, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực công tác Chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu suy thoái trị, đạo đức, lối sống, xa rời tơn chỉ, mục đích Đảng; tơi ln ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên mơn, nghiệp vụ, trình độ lý luận trị lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, thực nghiêm túc sửa chữa khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị vấn đề cấp bách xây dựng Đảng Về phẩm chất đạo đức, lối sống Có lối sống sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm công việc giao, trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm việc cán đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đồn kết thống chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến cán nhân dân; quan tâm xây dựng, giữ gìn đồn kết nội quan có tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải đắn mối quan hệ cá nhân tập thể, nghĩa vụ quyền lợi cán Đảng viên chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm tình hình sở Bản thân tơi ln có lập trường tưởng vững vàng cơng việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước 13 Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ, đổi phương pháp công tác lề lối làm việc Với công việc giao có trách nhiệm bảo vệ an tồn quan, thường xuyên có mặt quan 24/24 để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ; tự phân công luân phiên trực quan vào hành chính, ngồi giờ, ban đêm, ngày nghỉ đảm bảo trụ sở HĐND UBND huyện thường xuyên có người trực (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo Văn phòng) Thực việc đóng mở điện quy định, bơm nước sử dụng nước tiết kiệm Bảo quản tốt các thiết bị điện, nước; phục vụ tốt việc sử dụng thiêt bị âm thanh, ánh sáng hội trường lớn các phòng họp nhà làm việc HĐND UBND huyện Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức nhân dân đến liên hệ công tác để xe nơi quy định Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Về tổ chức kỷ luật Chấp hành thực tốt các chủ trương, sách, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia các đợt sinh hoạt trị, học tập các Nghị Đảng, ln đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốt các quy định nơi cư trú Về khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán đảng viên cuối năm 2018 Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ bảo vệ an tồn quan, thường xun có mặt quan 24/24 để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ; tự phân công luân phiên trực quan vào hành chính, ngồi giờ, ban đêm, ngày nghỉ đảm bảo trụ sở HĐND UBND huyện Đổi phương pháp công tác lề lối làm việc, Có cách sếp cơng việc cách hiệu khắc phục Bảo quản tốt các thiết bị điện, nước; phục vụ tốt việc sử dụng thiêt bị âm thanh, ánh sáng hội trường lớn các phòng họp nhà làm việc HĐND UBND huyện Bản cam kết nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng 14 viên cuối năm 2019 Xác nhận Chi Người đăng ký, cam kết …………………… 15 ... phòng HĐND - UBND huyện ………… Chức vụ Đảng: Đảng viên Chi bộ: Văn phòng HĐND - UBND huyện ………… Sau nghiên cứu, học tập các Nghị quy t, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị TW khóa XII... đảng: Đảng Viên Sinh hoạt chi Văn phòng HĐND - UBND huyện Sau nghiên cứu, học tập các Nghị quy t, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị TW khóa XII "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;... đảng: Đảng Viên Sinh hoạt chi Văn phòng HĐND - UBND huyện Sau nghiên cứu, học tập các Nghị quy t, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị TW khóa XII "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;, Đăng ký cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay