Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ)

169 20 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 07:57

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngXây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG MẠC QUỐC ĐÔNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ TẠI HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HĨA Khóa (2016 - 2018) Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG MẠC QUỐC ĐÔNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ TẠI HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN LÝ VĂN HÓA Mã số: 8319042 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Thức Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa sở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương” cơng trình nghiên cứu tơi Những vấn đề trình bày luận văn tơi tự tìm hiểu, số liệu thơng tin liên quan trích dẫn ghi rõ phần tài liệu tham khảo Tơi xin chịu trách nhiệm hồn toàn lời cam đoan Nam Sách, ngày tháng năm 20 TÁC GIẢ Mạc Quốc Đông DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐ Ban đạo BCH TW Ban Chấp hành Trung ương CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNVCLĐ Cơng nhân viên chức lao động ĐSVH Đời sống văn hóa GĐVH Gia đình văn hóa HCV, HCB, HCĐ Huy chương vàng, Huy chương bạc, Huy chương đồng HĐND - UBND Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân KDC Khu dân cư LĐLĐ Liên đoàn Lao động MTTQ Mặt trận Tổ quốc NTM Nông thôn Nxb Nhà xuất TCVH Thiết chế văn hóa TDĐKXDĐSVH Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa TDTT Thể dục thể thao TNCSHCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tr trang VHTT-TT Văn hóa Thơng tin – Thể thao MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Văn hóa sở 1.1.2 Đời sống văn hóa sở 1.2 Các thành tố đời sống văn hóa sở 11 1.3 Nội dung xây dựng đời sống văn hóa sở .14 1.4 Các văn Đảng, Nhà nước xây dựng đời sống văn hóa sở 18 1.4.1 Các văn Đảng 18 1.4.2 Các văn Nhà nước 20 1.5 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 23 1.5.1 Đặc điểm tự nhiên dân cư 23 1.5.2 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 24 1.5.3 Nguồn lực xây dựng đời sống văn hóa sở Nam Sách 29 1.6 Vai trò xây dựng đời sống văn hóa sở với xây dựng phát triển văn hóa, người huyện Nam Sách 30 1.6.1 Đối với xây dựng người môi trường văn hóa 30 1.6.2 Đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 32 1.6.3 Đối với ổn định an ninh trị trật tự an tồn xã hội 33 Tiểu kết 34 Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞHUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG 35 2.1 Các chủ thể quản lý, xây dựng đời sống văn hóa sở 35 2.1.1 Chủ thể quản lý nhà nước 35 2.1.2 Cộng đồng dân cư 39 2.1.3 chế phối hợp chủ thể 40 2.2 Công tác xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn huyện 41 2.2.1 Công tác đạo, hướng dẫn, tuyên truyền .41 2.2.2 Xây dựng hương ước, quy tắc văn hóa 43 2.2.3 Xây dựng nếp sống văn hóa 45 2.2.4 Tổ chức phong trào văn hóa .50 2.2.5 Xây dựng tổ chức hoạt động văn hóa thiết chế văn hóa, thể thao 67 2.2.6 Xây dựng văn hóa trị 69 2.2.7 Thanh tra, kiểm tra đảm bảo trật tự dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa 70 2.2.8 Cơng tác thi đua khen thưởng 72 2.3 Vai trò cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa sở 72 2.3.1 Sự tham gia tổ chức đồn thể trị, xã hội huyện Nam Sách 72 2.3.2 Sự tham gia người dân 76 2.4 Đánh giá chung 77 2.4.1 Kết đạt .77 2.4.2 Hạn chế 79 Tiểu kết 82 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ TẠI HUYỆN NAM SÁCH 83 3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn huyện 83 3.1.1 Nhân tố tích cực 83 3.1.2 Nhân tố tiêu cực 86 3.2 Các nhóm giải pháp 88 3.2.1 Nhóm giải pháp chủ thể quản lý nhà nước .88 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức 97 3.2.3 Nhóm giải pháp phát huy vai trò cộng đồng 100 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 116 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Ý kiến đánh giá người dân địa phương công tác tuyên truyền 43 Biểu đồ 1: Đánh giá người dân việc xây dựng gương điển hình tiên tiến địa bàn huyện trước sau năm 2011 52 Bảng 2.2: Số làng văn hóa, xã đạt chuẩn nơng thơn qua năm 56 Biểu đồ 2: Đánh giá việc xây dựng mơi trường văn hóa địa phương trước sau năm 2011 58 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kinh tế, văn hóa khoa học công nghệ yếu tốt then chốt, Đảng Nhà nước Việt Nam trọng trình phát triển, hội nhập khu vực giới Trong đó, lĩnh vực văn hóa đặt lên hàng đầu, tầm ảnh hưởng lớn quan trọng công phát triển đất nước Theo đó, hàng loạt chiến lược, sách xây dựng thực để văn hóa Việt Nam phát triển cách toàn diện Bước q trình xây dựng, phát triển đời sống văn hóa sở Xây dựng đời sống văn hóa sở xây dựng điều kiện để tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh thời gian nhàn rỗi nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân sáng tạo hưởng thụ giá trị văn hóa, nghệ thuật, tạo dựng nếp sống, hình thành lối sống văn minh, lịch sự, phong tục, tập quán tốt đẹp, đậm đà sắc dân tộc phù hợp với trào lưu văn hóa tiến nhân loại Đồng thời, xây dựng mạng lưới thiết chế văn hóa để tạo nên cảnh quan văn hóa nơng thơn, thị mang đặc trưng kiến trúc thời đại mới, vừa truyền thống, vừa đại, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao hưởng thụ văn hóa, tinh thần nhân dân, thực mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa bàn huyện Những năm gần đây, lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền, cán nhân dân huyện Nam Sách hăng hái tham gia thực tốt vận động, phong trào thi đua yêu nước Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp phát động, tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đầu tư xây dựng sở hạ tầng, công trình phúc lợi phát triển hoạt động văn hóa, bước làm khởi sắc mặt quê hương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trở thành phong trào văn hóa rộng lớn, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội địa bàn huyện Thông qua hoạt động phong trào thi đua ngày xuất nhiều gương: người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, quan, đơn vị văn hóa … Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt bộc lộ khơng khó khăn tác động mặt trái chế thị trường, nảy sinh lối sống thực dụng làm xói mòn phong, mỹ tục tốt đẹp địa phương, dân tộc Một vấn đề đặt kinh tế huyện Nam Sách phát triển, đời sống vật chất người dân nâng lên, đời sống văn hóa tinh thần, quan hệ người chưa tiến nhiều so với đà phát triển kinh tế Cần khắc phục tình trạng cần nhìn nhận cách đầy đủ, phân tích đánh giá sát tình hình đời sống văn hóa nhân dân địa bàn huyện, làm sở cho cấp ủy, quyền huyện đưa giải pháp đồng xây dựng phát triển nghiệp văn hóa địa bàn huyện Nam Sách Chính vậy, tơi lựa chọn: “Xây dựng đời sống văn hóa sở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương” làm đề tài nghiên cứu luận văn , với mong muốn tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng diễn đề xuất số giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế, tự nhiên địa phương Lịch sử nghiên cứu Ngay từ Nghị Đại hội lần thứ IV (1976), Đảng ta xác định việc xây dựng đời sống văn hóa sở tảng để phát triển kinh tế, xã hội Việc nghiên cứu văn hóa, đời sống văn hóa nói chung đời sống văn hóa sở nói riêng nội dung nhiều học giả đề cập đến Riêng vấn đề xây dựng đời sống văn hóa sở số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau: Văn hóa sở suy cho khía cạnh văn hóa Trong Văn hóa với đời sống xã hội [37], Thanh Lê đưa lập luận để khẳng định cách rõ nét vai trò việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt thời kỳ hội nhập quốc tế Khơng vậy, tác giả đề cập đến khía cạnh khác văn hóa như: văn hóa thị, văn hóa lối sống, văn hóa gia đình, văn hóa nghề nghiệp,… để người đọc hiểu rõ nét lĩnh vực văn hóa, thấy tầm quan trọng văn hóa đời sống xã hội Năm 1998, tác giả Hồng Vinh cơng bố sách: Mấy vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng văn hóa nước ta [65], nội dung khẳng định vai trò việc tổ chức đời sống văn hóa sở Đây bước khởi đầu cho nghiệp lớn, nghiệp xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Cuốn sách xem kim nam, đặt móng lý luận vấn đề xây dựng đời sống văn hóa sở cho người hoạt động thực tiễn văn hóa lúc Năm 2009, Về vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa [65] Nguyễn Hữu Thức, nêu lên thực trạng hoạt động phong trào Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa từ Ban đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH đời bối cảnh đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, với lý luận xác đáng số liệu xác để chứng minh cho luận điểm Năm 2015 sách: Những vấn đề lý luận thực tiễn đời sống văn hóa, mơi trường văn hóa [20] Đinh Thị Vân Chi (chủ biên) tập 20 viết nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa Các viết đưa khái niệm, thành tố cấu thành đời sống văn hóa, mơi trường văn hóa Đồng thời, sách phản ảnh thực tiễn q trình xây dựng đời sống văn hóa mơi trường văn hóa nơng thơn, thị, văn hóa gia đình, trường học, nơi cơng cộng,… Ngồi cơng trình nghiên cứu tiêu biểu nói trên, xây dựng đời sống văn hóa sở đề tài nhiều học viên lựa chọn làm đề tài luận văn thể kể đến như: ... kinh tế - văn hóa - xã hội 24 1.5.3 Nguồn lực xây dựng đời sống văn hóa sở Nam Sách 29 1.6 Vai trò xây dựng đời sống văn hóa sở với xây dựng phát triển văn hóa, người huyện Nam Sách ... dựng đời sống văn hóa sở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương từ năm 2011 đến tháng 10/2018, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xây dựng đời sống văn hóa sở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thời gian... 34 Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG 35 2.1 Các chủ thể quản lý, xây dựng đời sống văn hóa sở 35 2.1.1 Chủ thể quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay