Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ)

161 12 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 07:54

Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngCác tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HUY ĐỨC CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 38 01 04 LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày Luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi cam đoan Luận án tiến hành nghiên cứu cách nghiêm túc kết nghiên cứu nhà nghiên cứu trước tiếp thu cách chân thực, cẩn trọng, có trích dẫn nguồn cụ thể luận án./ Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Huy Đức LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời chân thành cảm ơn tới PGS.TS Hồ Sỹ Sơn giáo viên hướng dẫn khoa học tận tình bảo cho tơi nhiều kiến thức kinh nghiệm vô quý báu trình hồn thành luận án Tơi xin lời cảm ơn tới Học viện khoa học xã hội, thầy, Khoa luật, Phòng Quản lý đào tạo, phòng, ban liên quan bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cán bộ, công chức Thanh tra thành phố Đà Nẵng quan, tổ chức, đơn vị cá nhân tạo điều kiện tốt để tham gia chương trình nghiên cứu sinh Học viện khoa học xã hội suốt trình thu thập, tìm kiếm thơng tin, tài liệu hồn thành luận án này./ Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Huy Đức MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 11 1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 11 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 18 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án 22 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG ĐẾN TRƯỚC KHI BAN HÀNH BLHS NĂM 2015 29 2.1 Khái niệm dấu hiệu pháptội phạm tham nhũng 29 2.2 Khái quát lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội phạm tham nhũng đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 54 Chương 3: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNGTHỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 69 3.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành tội phạm tham nhũng 69 3.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng 89 Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG 120 4.1 Yêu cầu áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng120 4.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng 130 KẾT LUẬN 144 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 148 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 149 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Các vụ án xét xử tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng 91 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình PCTN : Phòng, chống tham nhũng TAND : Tòa án nhân dân VKSND : Viện kiểm sát nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa TNHS : Trách nhiệm hình MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tham nhũng trở ngại lớn ổn định phát triển quốc gia, làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lực phát triển đất nước Ở bình diện quốc tế, nhiều nước phải đối phó với thách thức gia tăng hoạt động tội phạm che giấu, tẩu tán tài sản tham nhũng với phương thức ngày tinh vi, phức tạp mang tính xuyên quốc gia Vì vậy, nước thể tâm, đồng thuận, chung tay đối phó với thách thức tham nhũng sở Công ước Liên Hợp Quốc chống tham nhũng (Việt Nam phê chuẩn ngày 03/7/2009), chí nhiều nước coi chống tham nhũng ưu tiên hàng đầu nỗ lực tăng cường liêm trách nhiệm giải trình tồn cầu Tuy nhiên, thực tế PCTN nhiều nước gặp khó khăn, rào cản định thể chế, thiết chế hoạt động thực tiễnViệt Nam, năm gần tình hình tham nhũng nói chung tình hình tội phạm tham nhũng nói riêng có diễn biến phức tạp nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực gây hậu xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn tham nhũng tội phạm tham nhũng, gần Đại hội XII, Đảng ta xác định: Đẩy mạnh đấu tranh PCTN, lãng phí nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đồng thời nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài Các cấp ủy đảng, trước hết người đứng đầu cấp ủy, quyền tồn hệ thống trị phải kiên PCTN, lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí [67, tr.50] Ở góc độ thể chế, sở quan điểm, chủ trương Đảng sách hình Nhà nước PCTN, quan có thẩm quyền khơng ngừng hồn thiện quy định pháp luật, tạo sở pháp lý cho việc phòng, chống hành vi tham nhũng, kể đến như: BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Luật PCTN năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 năm 2012); Nghị số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Luật Thanh tra năm 2010; Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012; Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018); Luật PCTN năm 2018 Trên sở pháp lý nêu trên, công tác PCTN nước ta thời gian qua đạt kết định, nhiên, bên cạnh kết đạt được, tình hình tham nhũng, có tội phạm tham nhũng, nhấn mạnh diễn biến phức tạp cơng tác PCTN hạn chế, bất cập định Cụ thể như: có thể lợi ích nhóm doanh nghiệp nhà nước hành vi tội phạm tham nhũng chế xincho đầu từ vốn Nhà nước; tình trạng tham nhũng quyền lực dẫn đến làm giảm hiệu lực, hiệu hoạt động máy nhà nước; làm tha hóa phận cán bộ, công chức gây thất thoát, thiệt hại tài sản lớn cho nhà nước nhân dân Qua tổng kết 10 năm thực Luật PCTN cho thấy thiệt hại vụ án, vụ việc tham nhũng phát gần 60.000 tỉ đồng 400 đất thu hồi gần 5.000 tỉ đồng 200 đất; nước có 918 người đứng đầu cấp phó bị xử lý thiếu trách nhiệm để xảy tham nhũng [48] Chỉ riêng từ ngày 01/10/2016 đến 31/7/2017, Tòa án nhân dân cấp xét xử sơ thẩm 145 vụ, 328 bị cáo tội danh tham nhũng, tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng chiếm 50% (tăng 2,3% so với kỳ năm 2016); số bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chiếm 14,6% (tăng 2,6% so với kỳ năm 2016) Có 07 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, chung thân (tăng 40% so với kỳ năm 2016) [11] Qua công tác đấu tranh PCTN cho thấy có nhiều đối tượng phạm tội tham nhũng người có chức vụ, quyền hạn nên số tiền/tài sản tham nhũng lớn tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thấp Việc đánh giá mức độ khái quát chung cho thấy công tác PCTN nước ta chưa thực có chuyển biến mang tính đột phá nhiều thách thức Đáng ý năm 2017, Việt Nam nước nằm nhóm nước mà tham nhũng cho nghiêm trọng khu vực cơng, đứng thứ 107/180 bảng xếp hạng tồn cầu Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) theo đánh giá Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) Đến ngày 29 tháng năm 2019, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2018, xếp hạng 180 quốc gia vùng lãnh thổ dựa cảm nhận doanh nhân chuyên gia tham nhũng khu vực cơng Theo đó, năm 2018, Việt Nam đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 toàn cầu, giảm nhẹ điểm so với năm 2017 Điểm số CPI 2018 Việt Nam tính dựa sở nguồn liệu khảo sát quốc tế độc lập Về mặt thống kê, việc giảm điểm xem không đáng kể Tuy nhiên, xét thang điểm từ – 100 CPI, tham nhũng 100 sạch, tham nhũng khu vực công Việt Nam cho nghiêm trọng tiếp tục tụt hạng bảng xếp hạng toàn cầu Nguyên nhân thực trạng lý luận phòng, chống tham nhũng chưa thật mang tính hệ thống, chí chưa thật thống nhất; pháp luật hành nước ta nhiều quy định chưa rõ ràng, khơng khả thi chưa tương thích với tiêu chí Cơng ước Liên hợp quốc chống tham nhũng Đồng thời, việc xây dựng tổ chức thực biện pháp phòng, chống tham nhũng chưa thật hiệu quả, chưa có phối hợp tốt cơng tác phòng, chống tham nhũng quan có thẩm quyền; điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cơng tác phòng, chống tham nhũng chưa đảm bảo cách đầy đủ, nhiều hạn chế, chưa thực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTN lực cản lớn cho công đổi nước ta Ở thành phố Đà Nẵng, với vị đô thị loại trực thuộc Trung ương, trung tâm trị, kinh tế, văn hóa miền Trung - Tây Nguyên, năm qua, công tác PCTN đạt nhiều kết tích cực, đáng ý hệ thống TAND thành phố Đà Nẵng đưa xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn tội phạm tham nhũng, qua góp phần tích cực cho hoạt động phòng, chống tội phạm, bước đầu nâng cao hiệu lực máy nhà nước hiệu hoạt động quan pháp Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt cơng tác PCTN thành phố Đà Nẵng hạn chế định, làm cho tình hình tham nhũng nói chung tình hình tội phạm tham nhũng nói riêng diễn biễn phức tạp, liên quan đến nhà, đất công sản Trong số nguyên nhân thực trạng đó, nhấn mạnh, có số quy định pháp luật hình chưa thật phù hợp, chưa thật đồng chưa thật khả thi dẫn đến việc xét xử số vụ án tội phạm tham nhũng chưa thật bảo đảm tính thuyết phục, bị Tòa án cấp sửa án bị VKSND kháng nghị Việc nghiên cứu vấn đề lý luận tội phạm tham nhũng; đánh giá thực trạng thể chế hóa quan điểm, chủ trương Đảng, sách hình Nhà nước vào quy định pháp luật hình tội phạm ... VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 69 3.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành tội phạm tham nhũng 69 3.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng thành. .. nước; quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng; Công ước, điều ước quốc tế tham nhũng PCTN; thực tiễn định tội danh định hình phạt Tòa án tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng để nghiên... định BLHS Việt Nam hành tội phạm tham nhũng - Phân tích, đánh giá thực tiễn định tội danh định hình phạt tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng - Đề xuất hồn thiện pháp luật hình giải pháp khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ), Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay