DINH DƯỠNG VI SINH VẬT

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 07:10

DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT I THÀNH PHẦN TẾ BÀO VÀ NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT Các chất dinh dưỡng vi sinh vật chất vi sinh vật hấp thụ từ môi trường xung quanh sử dụng làm nguyên liệu để cung cấp cho trình sinh tổng hợp tạo thành phần tế bào để cung cấp cho q trình trao đổi lượng Khơng phải thành phần môi trường nuôi cấy vsv coi chất dinh dưỡng Chất dinh dưỡng phải hợp chất có tham gia vào trình trao đổi chất nội bào Quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng để thoả mãn nhu cầu sinh trưởng phát triển gọi trình dinh dưỡng Thành phần hố học tế bào vi sinh vật định nhu cầu dinh dưỡng chúng Thành phần hoá học vi sinh vật cấu tạo từ nguyên tố C, H, O, N, nguyên tố khoáng đa nguyên tố khoáng vi lượng (nguồn: Vi sinh vật học- Nguyễn Lân Dũng) Nguyên tố đa lượng: (gồm nguyên tố C, O, H, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe) hàm lượng lớn, chiếm 95% khối lượng chất khô tế bào • C, O, H, N, S, P thành phần glucide, lipide, protein, acide nucleic • Bốn nguyên tố lại tồn trạng thái cation Mg2+, Ca2+, K+, Fe2+/Fe3+ Nguyên tố vi lượng (Mn, Zn, Co, Mo, Ni, Cu) liều lượng thấp thiếu Tham gia vào thành phần co-enzyme, enzyme, xúc tác phản ứng, trì cấu trúc protein Lượng nguyên tố chứa vi sinh vật khác không giống Trong điều kiện nuôi cấy khác nhau, giai đoạn phát triển khác nhau, lượng nguyên tố chứa loài vi sinh vật không giống Trong tế bào vi sinh vật hợp chất phân thành hai nhóm lớn: (1) nước muối khoáng; (2) chất hữu (nguồn: Vi sinh vật học- Nguyễn Lân Dũng) Nước muối khoáng Tất phản ứng xảy tế bào sinh vật cần đến tồn nước Nước chiếm đến 70 ÷ 90 % khối lượng thể vi sinh vật VD: Ở vi khuẩn lượng chứa nước thường 70-85%, nấm sợi thường 85-90% =>Ứng dụng: Phương pháp sấy khơ để kìm hãm phát triển vsv, sử dụng muối, đường để bảo quản thực phẩm tạo mơi trường sinh lí khơ cạn khơng thích hợp để vi khuẩn phát triển Nước tế bào vsv có hai dạng:  Nước tự phần nước tham gia vào trình trao đổi chất vi sinh vật Đa phần nước vi sinh vật dạng nước tự  Nước kết hợp phần nước liên kết với hợp chất hữu cao phân tử tế bào (protein, lipit, cacbon hidrat) Nước liên kết khả hoà tan lưu động Muối khống chiếm khoảng ÷ % khối lượng khô tế bào Chúng thường tồn dạng muối sunfat, phosphat, cacbonat, clorua Trong tế bào chúng thường dạng ion Các cation Mg2+, Ca2+, K+, Na+,… anion HPO42-, SO42-, HCO3-, Cl-, … Các ion tồn tỷ lệ định, nhằm trì độ pH áp suất thẩm thấu thích hợp cho loại vi sinh vật Chất hữu Chất hữu tế bào vi sinh vật chủ yếu cấu tạo nguyên tố: C, H, O, N, P, S tế bào vi khuẩn hợp chất đại phân tử chiếm hầu hết khối lượng chất khô tế bào, chất đơn phân ion chiếm phần nhỏ (nguồn: Vi sinh vật học- Nguyễn Lân Dũng) Có khác lớn nhu cầu Vitamin vi sinh vậtvi sinh vật tự dưỡng chất sinh trưởng, chúng tự tổng hợp vitamin cần thiết Nhưng có nhiều vi sinh vật dị dưỡng chất sinh trưởng, chúng đòi hỏi phải cung cấp nhiều loại vitamin khác với liều lượng khác Câu hỏi Các nguyên tố C, H, O, N cấu tạo nên hợp chất đại phân tử nào? a Protein, lipit, axit nucleic, cacbon hidrat b Axit amin, nucleotit,… c Muối sunfat, photphat, cacbonat, clorua,… d Các ion Mg2+, Ca2+, K+, Na+, HPO42-, SO42-, HCO3-, Cl-, … Chọn Đ S: a) C, H, O, N, P, S, K nguyên tố đa lượng b) Mn, Cl, Ca, Na, H, N, O nguyên tố vi lượng c) Trong điều kiện nuôi cấy khác nhau, giai đoạn phát Đ S S triển khác nhau, lượng nguyên tố chứa loài vi sinh vật giống d) Tất phản ứng xảy tế bào sinh vật cần Đ đến tồn nước ... (nguồn: Vi sinh vật học- Nguyễn Lân Dũng) Có khác lớn nhu cầu Vitamin vi sinh vật Có vi sinh vật tự dưỡng chất sinh trưởng, chúng tự tổng hợp vitamin cần thiết Nhưng có nhiều vi sinh vật dị dưỡng. .. chất hữu (nguồn: Vi sinh vật học- Nguyễn Lân Dũng) Nước muối khoáng Tất phản ứng xảy tế bào sinh vật cần đến tồn nước Nước chiếm đến 70 ÷ 90 % khối lượng thể vi sinh vật VD: Ở vi khuẩn lượng chứa... nguyên tố chứa vi sinh vật khác không giống Trong điều kiện nuôi cấy khác nhau, giai đoạn phát triển khác nhau, lượng nguyên tố chứa loài vi sinh vật không giống Trong tế bào vi sinh vật hợp chất
- Xem thêm -

Xem thêm: DINH DƯỠNG VI SINH VẬT, DINH DƯỠNG VI SINH VẬT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay