Tổng hợp 56 đề hay và khó toán lớp 5

55 8 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 07:00

56 Đề tốn lớp Hay khó ®Ị PHẦN (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài 1( 0,6®): Cho số thập phaân: 3,794; 3,749;3,709;3,8;3,781: A 3,709 B 3,749 C 3,8 D 3,781 Bài 2( 0,6®): Số dư phép chia 32:5 : C A B D Baøi 3( 0,6đ): Giá trũ cuỷa soỏ soỏ thaọp phân 3,1875 là: A.0,7 B.0,007 C 0,07 D.0,0007 Bài 4( 0,6®): Người ta lấy 2l nước mắm bình 5l nước mắm tỉ số nước mắm lấy số nước nắm chưá bình lµ : A B C D Bài 5( 0,6®): Kết phép chia B C :2 là: A D PHẦN 2(7 điểm) Bài 1( 2®): Đặt tÝnh tính: a/ 3,15x2,7 d/ b/13,44:3,2 c/ x : Bài 2( 2®): Tính giá trò biểu thức: a/ : = b/ 0,45+ 0,32 x 0,5 = Bài 3( 1,5®): Một bìa hình chữ nhật có chiều dài 3,2 dm chiều rộng chiều dài.Tính chu vi diện tích bìa hình chữ nhật Bài 4( 1,5®): Một cửa hàng bán 118,4kg gạo 18,5% số gạo cửa hàng Hỏi sau bán cửa hàng lại kg gạo? ®Ị PHẦN (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài 1( 1®): Số thập phân gồm có hai trăm, hai đơn vò, ba phần mười, ba phần nghìn dược viết là: A 22,33 B 202,33 C 202,303 D 22,303 Bài 2( 1®): 7m245cm2=……………cm2 A 745 B 74500 C 7045 D 70045 Baøi 3( 1®): Số tiền gởi tiết kiệm 100 000 đồng Sau tháng, tiền gởi lẫn tiền lãi 101 000 đồng Hỏi số tiền lãi phần trăm số tiền gởi? A.101% B.1,01% C 10,1% D.1% PHẦN 2(7 điểm) Bài 1( 2®): Đặt tÝnh tính a/ 356,37-552,81 b/416,3-250,17 c/ 25,46x3,6 d/ 78,24:1,2 Bài 2( 2®): Một lớp có 18 học sinh nữ Biết số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh lớp học Hỏi lớp học có học sinh nam? Bài 3( 3®): Một hình chữ nhật có chu vi 140cm, chiều rộng chiều dài 1/ Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật 2/ Một hình tam giác có diện tích nửa diện tích hình chữ nhật đó, có độ dài đáy chiều dài hình chữ nhật So sánh chiều cao hình tam giác với chiều rộng hình chữ nhật ®Ị PHẦN (3 điểm) : Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài 1( 0,6): Hỗn số A 1,2 chuyển thành số thập phân là: B 1,4 C 1,5 D 0,14 Bài 2( 0,6): số thập phân 3,015 chuyển thành phân số : A B C D Baøi 3( 0,6): Tỉ số phần trăm 2,8 80 : A 35% B 350% C 0,35% D 3,5% Bài 4( 0,6): 27 chia cho được: A B.6,7 C 6,75 D 0,675 Baøi 5( 0,6): Hình chữ nhật có số đo hình vẽ diện tích là: A 12 ; B 6,7 ; C 1,2 ; D 0,675 PHAÀN 2(7 điểm) Bài 1( 1®): Tính : a/ 4,08 :1.2-2,03 Bài 2( 2®): Tìm Y : a/2,4 x Y = b/ b/ 2,15+0,763:0,7 x 0,4 : Y = 0,5 Baøi 3( 2®): Một ruộng hình bình hành có số đo cạnh đáy 120m chiều cao cạnh đáy Người ta cấy lúa ruộng đó, 500 m2 thu 1250 kg lúa Hỏi ruộng thu lúa Bài 4( 2®): Một người bán hàng lãi 60 000 đồng số tiền lãi 8% số tiền vốn bỏ Tìm số tiền vốn người bỏ ®Ị A/ Phần trắc nghiệm(2 điểm) :Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Bi 1( 0,5đ): Dãy số dới đợc viết theo thứ tự từ lớn ®Õn bÐ: A 1 2; 3; B 1 3;2; C 3; 8; ;8;3 Bài 2( 0,5®): Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 45 50 dam2 = m2 A 4550 m2 B 455000 m2 C 450000 m2 D.4550000 m2 Bài 3( 0,5®): Một đội trồng rừng ngày trồng đợc 300 keo Hỏi đội trồng ngày đợc keo (mức trồng nh nhau)? A 240 B 9000 c©y C 360 c©y D.10 c©y Bài 4( 0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm : = A 60 B 100 D 90 phút B/ Phần vận dụng tự luận(8 ®iÓm) Bài 1( 1®): TÝnh +1 a) Bi 2( 2đ): Viết thành số thập phân? b) 12 giê C 15 45x81 x15 D = 100 ; 123 = 1000 345 = 10 ; ; 456 = 100 sè Bài 3( 2®): häc sinh cđa trờng Tiểu học Kim Đồng 240 em Hỏi trờng có em? Bi 4( 1đ): Viết số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bÐ: 12,3 ; 1,23 ; 12,4 ; 12,356 ; 13,1 ; 14,76 Bi 5( 1đ): Tìm số tự nhiên x biÕt : a) 0,23 < x < 1,34 b) 35,67 < x < 36,05 Bài 6( 2®): Một nhà hình chữ nhật có nửa chu vi 22,5m, chiều rộng 4,5m Người ta lát nhà loại gạch men hình vuông có cạnh 3dm a.Tính diện tích nhà b.Tím số viên gạch cần dùng để lát nhà (Coi diện tích khe viên gạch không đáng kể) ®Ị PHẦN (3 điểm) : Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài 1( 0,6): Hỗn số 1,2 B 1,4 chuyển thành số thập phân là: A C 1,5 D 0,14 Bài 2( 0,6): số thập phân 3,015 chuyển thành phân số :A B C D Baøi 3( 0,6): Tỉ số phần trăm 2,8 80 : A 35% C 0,35% D 3,5% B 350% Baøi 4( 0,6): 27 chia cho được: A C 6,75 B.6,7 D 0,675 Bài 5( 0,6): Hình chữ nhật có số đo hình vẽ diện tích là:A 12 ; B 6,7 ; C 1,2 ; D 0,675 150m PHẦN 2(7 điểm) 80m Bài 1( 1®): Tính : a/ 4,08 :1.2-2,03 b/ 2,15+0,763:0,7 Bài 2( 2®): Tìm Y : a/2,4 x Y = b/ x 0,4 : Y = 0,5 Bài 3( 2®): Một ruộng hình bình hành có số đo cạnh đáy 120m chiều cao cạnh đáy Người ta cấy lúa ruộng đó, 500 m2 thu 1250 kg lúa Hỏi ruộng thu lúa Bài 4( 2®): Một người bán hàng lãi 60 000 đồng số tiền lãi 8% số tiền vốn bỏ Tìm số tiền vốn người bỏ ®Ị PHẦN (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài 1( 1®): Chuyển C thành phân số ta có: A B D Bài 2( 1®): Một ngườibán hàng bò lỗ 50 000 đồng số tiền 8% số tièn vốn bỏ Ta tính số tiền vốn bỏ ngøi sau : A 50 000 : B 50 000 x 100 :8 C 50 000 x : 100 D 50 000 x Bài 3( 1®): Chuyển thành phân số thập phân ta được: A B C D PHẦN 2(7 điểm) Bài 1( 2®): Xếp hai hình bình hành nhau, chiều cao 12cm thành hình thoi Biết tổng chu vi hai hình bình hành chu vi hình thoi 60 cm Tính diện tích hình bình hành Bài 2( 2®): Đặt tính tính a/ 325,2 + 48,95 b/ 517,3 – 245,08 Bài 3( 1®): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm chấm a/4km75m = ……… m b/ 5kg102g= ………………kg c/ 8m24dm2 =……………… m2 =………………… a d/ 2ha145m2 Bài 3( 2®): Một ruộng có chiều dài 42m, chiều rộng chiều dài 16m Người ta giảm chiều dài tăng chiều rộng để tạo thành hình vuông Tính diện tích khu đất hình vuông ®Ị PHẦN (3 điểm) : Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài 1( 0,75®): Số 5408 viết thành: A 5000+400+8 B 5000+40+8 C 5000+400+40+8 D 5000+800+40+8 Bài 2( 0,75®): số thích hợp điền vào chỗ chấm chấm 48kg = …………………… kg A 94800 B 948 C 9048 Baøi 3( 0,75®): Kết phép cộng C + D 94800 : A B D Bài 4( 0,75®): Hình chữ nhật có chiều dài dm chiều rộng diện tích laø: A C m2 B dm2 dm2 D dm dm2 PHẦN 2(7 điểm) Bài 1( 2®): Tìm X : a/ 8,96:X = 2,3 + 0,5 b/ 0,54 – 1,2 x X =0,06 Bài 2( 2®): Viết số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn 3,496; 3,694; 3,946; 3,469;3,964 Bài 3( 1,5®): Dựa vào hình vẽ tính diện tích hình chữ nhật ABCD A B 12m M N 120 m2 C 5m D Bài 4( 1,5®): Một công ty chở 395 tạ gạo xe Xe thứ chở 93 tạ gạo, xe thứ hai chở số gạo xe thứ Hỏi ba xe sau trung bình xe chở gạo? ®Ị PHẦN (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài 1( 1®): Cho số thập phân 72,364, chữ số gạch có giá trò A B C D Bài 2( 1®): Trong bể có 25 cá, có 20 cá chép Tỉ số phần trăm số cá chép số cá bể A 5% B 20% C 80% Bài 3( 1®): 2800g kilôgam? B.28kg C 2,8kg PHẦN 2(7 điểm) Bài 1( 2®): Đặt tÝnh tính D.0,28kg D 100% A.280kg A 40 B Chuyển thành phân số ta có: A C 400 B D D 0,4 C 29 Đề Toán lớp – Ơn tập Tốn lớp To¸n 5- §Ị Bài 1: Một tờ bìa hình thang có đáy lớn 2,8dm, đáy bé 1,6dm, chiều cao 0,8dm a) Tính diện tích bìa đó? b) Người ta cắt 1/4 diện tích Tính diện tích bìa lại? Bài 2: Hình chữ nhậtABCD có chiều dài 27cm, chiều rộng 20,4cm Tính diện tích tam giác ECD? A E B 20,4 cm D C 27cm Bài tập 3: (HSKG): Một ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn đáy bé 8m, đáy bé chiều cao 6m Trung bình 100m2 thu hoạch 70,5 kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch bao nhiờu t thúc? Toán 5- Đề Bi 1: Khoanh vào phương án đúng: a) Hình tròn có đường kính 7/8 m chu vi hình là: A 2,7475cm B 27,475cm C 2,7475m D 0,27475m b) Hình tròn có đường kính 8cm nửa chu vi là: A 25,12cm B 12,56cm C 33,12cm D 20,56cm Bài tập 2: Đường kính bánh xe đạp 0,52m a) Tính chu vi bánh xe đó? b) Chiếc xe m bánh xe lăn mặt đất 50 vòng, 80 vòng, 300 vòng? Bài tập 3: (HSKG) Tính diện tích hình PQBD (như hình vẽ) A Q 15cm B 8cm 18cm P D 26cmC Toán 5- Đề Bi 1: Hình bên vẽ tạo nửa hình tròn hình tam giác Tính diện tích hình bên Bài tập 2: Bánh xe lăn mặt đất 10 vòng qng đường dài 22,608 m Tính đường kính bánh xe đó? Bài tập 3: (HSKG): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m Người ta đào ao hình tròn có bán kính 15m Tính diện tích đất li l bao nhiờu? Toán 5- Đề Bi 1: Hình bên vẽ tạo nửa hình tròn hình tam giác Tính diện tích hình bên Bài tập 2: Bánh xe lăn mặt đất 10 vòng qng đường dài 22,608 m Tính đường kính bánh xe đó? Bài tập 3: (HSKG): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m, Người ta đào ao hình tròn có bán kính 15m Tính diện tích đất li l bao nhiờu? Toán 5- Đề Bi 1: Hãy khoanh vào cách giải sau: Tìm diện tích hình tròn có bán kính 5m: A: x x 3,14 B: x x 3,14 C: x 3,14 Bài tập 2: Cho tam giác có diện tích 250cm2 chiều cao 20cm Tìm đáy tam giác? H: Hãy khoanh vào cách giải A: 250 : 20 B: 250 : 20 : C: 250 x : 20 Bài tập 3: Một hình tròn có chu vi 31,4dm Hãy tìm diện tích hình đó? Bài tập 4: Cho hình thang có diện tích S, chiều cao h, đáy bé a, đáy lớn b Hãy viết cơng thức tìm chiều cao h Bài tập 5: (HSKG): Tìm diện tích hỡnh sau: 36cm 28cm 25cm Toán 5- Đề Bi tập 1: Người ta làm hộp không nắp hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 12cm, chiều cao cm Tính diện tích bìa cần để làm hộp (khơng tính mép dán) Bài tập 2: Chu vi hình hộp chữ nhật biết DTxq 385cm2, chiều cao 11cm Bài tập 3: Diện tích tồn phần hình lập phương 96 dm2 Tìm cạnh Bài tập 4: (HSKG): Người ta sơn toàn mặt thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm (thùng có nắp) a) Tính diện tích cần sơn? b) Cứ m2 sơn hết 32000 đồng Tính số tin sn cỏi hp ú? Toán 5- Đề Bi tập 1: Một thùng tơn có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 32 cm, chiều rộng 28 cm, chiều cao 54 cm Tính diện tích tơn cần để làm thùng (khơng tính mép dán) Bài tập 2: Chu vi đáy hình hộp chữ nhật 28 cm, DTxq 336cm2 Tính chiều cao hộp đó? Bài tập 3: (HSKG): Người ta qt vơi tồn tường ngồi, trần nhà lớp học có chiều dài 6,8m, chiều rộng 4,9m, chiều cao 3,8 m a) Tính diện tích cần qt vơi, biết diện tích cửa cửa sổ 9,2m2? b) Cứ qt vơi m2 hết 6000 đồng Tính số tiền qt vơi lớp học ú? Toán 5- Đề Bi 1: Hỡnh lp phương thứ có cạnh cm, Hình lập phương thứ hai có cạnh cm Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương đó? Bài tập 2: Một thùng khơng nắp có dạng hình lập phương có cạnh 7,5 dm Người ta quét sơn toàn mặt thùng Tính diện tích qt sơn? Bài tập 3: (HSKG): Người ta đóng thùng gỗ hình lập phương có cạnh 4,5dm a)Tính diện tích gỗ để đóng thùng đó? b) Tính tiền mua gỗ, biết 10 dm2cú giỏ 45000 ng Toán 5- Đề Bi 1: Chồng gạch có viên gạch? A viên B viên C 10 viên D 12 viên Bài tập 2: Hình chữ nhật ABCD có diện tích 2400cm2 Tính diện tích tam giác MCD? A B 15cm M 25cm D C Bài tập 3: (HSKG): Người ta đóng thùng gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 0,9m a) Tính diện tích gỗ để đóng thùng đó? b) Tính tiền mua gỗ, biết m2 có giá 1005000 ng Toán 5- Đề 10 Bi tp1: in dấu > , < = vào chỗ chấm a) m3 142 dm3 3,142 m3 b) m3 2789cm3 802789cm3 Bài tập 2: Điền số thích hợp vào chỗ …… a) 21 m3 5dm3 = m3 b) 2,87 m3 = …… m3 dm3 c) 17,3m3 = …… dm3 … cm3 d) 82345 cm3 = ……dm3 ……cm3 Bài tập 3: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 13dm, chiều rộng 8,5dm ; chiều cao 1,8m Bài tập 4: (HSKG): Một bể nước có chiều dài 2m, chiều rộng 1,6m; chiều cao 1,2m Hỏi bể chứa lít nước? (1dm3 = lớt) Toán 5- Đề 11 Bi tập 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng1,7m, chiều cao 2,2m Trong bể chứa lượng nước Hỏi bể chứa lít nước? (1dm3 = lít) Bài tập 2: Thể tích hình hộp chữ nhật 60dm3 chiều dài 4dm, chiều rộng 3dm Tìm chiều cao Bài tập 3: Thể tích hình lập phương 64cm3 Tìm cạnh hình Bài tập 4: (HSKG): Một hộp nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 25cm a) Tính thể tích hộp đó? b) Trong bể chứa nước, mực nước 18cm sau bỏ vào hộp khối kim loại mực nước dâng lên 21cm Tớnh th tớch kim loi Toán 5- Đề 12 Bài tập 1: Tìm thể tích hình hộp chữ nhật biết diện tích xung quanh 600cm2, chiều cao 10cm, chiều dài chiều rộng 6cm Bài tập 2: Tìm thể tích hình lập phương, biết diện tích tồn phần 216cm2 Bài tập 3: (HSKG): Một số tăng lên 25% số Hỏi phải giảm số phần trm li c s ban u Toán 5- Đề 13 Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: 40dm3 = m3 a) Viết phân số tối giản vào chỗ chấm: A) 50 B) 25 C) 50 D) 25 Bài tập 2: Thể tích hình lập phương bé 125cm3 thể tích hình lập phương lớn a) Thể tích hình lập phương lớn cm3? b) Hỏi thể tích hình lập phương lớn phần trăm thể tích hình lập phương bé? Bài tập3: (HSKG):Cho hình thang vngABCD cóAB 20cm,AD 30cm, DC 40cm Nối Avới C ta tam giác ABC ADC a) Tính diện tích tam giác? b) Tính tỉ số phần trăm diện tích tam giác ABC với tam giác ADC? A 20cm B 30cm D 40cm C Toán 5- Đề 14 Bi tập1: Khoanh vào phương án đúng: Hiệu 12,15 với 6,4 là: A, 45 phút B, 45 phút C, 48 phút Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) = phút ; = phút b) phút = giây; phút = giây Bài tập3: Có hai máy cắt cỏ hai khu vườn Khu A cắt hết 15 phút, khu B hết 50 phút Hỏi máy cắt khu A lâu khu B thời gian? Bài tập4: (HSKG): Cho hình vẽ, có AD 2dm nửa hình tròn có bán kính 2dm Tính diện tích phần gạch chéo? A B D O C Toán 5- Đề 15 Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: a A 165 b) 25 phút B 185 × A 21 25 phút phút = giây C 275 D 234 = phút B 21 phút C 22 25 phút D 22 phút Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) = phút ; = phút b) phút = giây; ngày = Bài tập 3: Thứ ba hàng tuần Hà có tiết lớp, tiết 40 phút Hỏi thứ ba hàng tuần Hà học trường thời gian? Bài tập 4: (HSKG): Lan ngủ lúc 30 phút tối dậy lúc 30 phút sáng Hỏi ờm Lan ng bao nhiờu lõu? Toán 5- Đề 16 Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng: A 16 phút giây B 16 phút 48 giây b) 45 phút × a) 2,8 phút × = phút giây C 16 phút 24 giây D 16 phút 16 giây : = ? A 10 20 phút B 10 30 phút C 10 D 11 Bài tập 2: Đặt tính tính: a phút 43 giây × b 4,2 × c 92 18 phút : d 31,5 phút : Bài tập 3: Một người làm từ đến 11 xong sản phẩm Hỏi trung bình người làm sản phẩm hết thời gian? Bài tập 4: (HSKG): Trên cầu, người ta ước tính trung bình 50 giây có tơ chạy qua Hỏi ngày có tơ chạy qua cu? Toán 5- Đề 17 Bi 1: Khoanh vo phương án đúng: a) 15 phút = A 3,15 B 3,25 C 3,5 D 3,75 b) 12 phút = A 2,12 B 2,20 C 2,15 D 2,5 Bài tập 2: Một xe ô tô bắt đầu chạy từAlúc đến B cáchA120 km lúc 11 Hỏi trung bình xe chạy km? Bài tập 3: Một người phải 30 km đường Sau đạp xe, người cách nơi đến km Hỏi vận tốc người bao nhiêu? Bài tập 4: (HSKG): Một xe máy từ A lúc 15 phút đến B lúc 10 73,5 km Tính vận tc ca xe mỏy ú bng km/gi? Toán 5- Đề 18 Bài tập 1: Trên quãng đường dài 7,5 km, người chạy với vận tốc 10 km/giờ Tính thời gian chạy người đó? Bài tập 2: Một ca nô với vận tốc 24 km/giờ Hỏi sau phút ca nô quãng đường dài km ( Vận tốc dòng nước khơng đáng kể) Bài tập 3: Một người xe đạp quãng đường dài 18,3 km hết 1,5 Hỏi với vận tốc người qng đường dài 30,5 km hết thời gian? Bài tập4: (HSKG): Một vận động viên xe đạp 30 phút 20 km Với vận tốc đó, sau 15 phút người km? Toán 5- Đề 19 Bi 1: Bỏc H i xe máy từ quê phố với vận tốc 40 km/giờ đến thành phố sau Hỏi bác ô tô với vận tốc 50 km/giờ sau tới thành phố? Bài tập 2: Một người xe đạp với quãng đường dài 36,6 km hết Hỏi với vận tốc vậy, người quãng đường dài 61 km hết thời gian? Bài tập 3: Một người 14,8 km 20 phút Tính vận tốc người m /phút? Bài tập 4: (HSKG): Một xe máy đoạn đường dài 250 m hết 20 giây Hỏi với vận tốc đó, xe máy quãng đường dài 117 km hết bao nhiờu thi gian? Toán 5- Đề 20 Bi 1: Khoanh vào phương án đúng: a) 72 km/giờ = m/phút A 1200 B 120 C 200 D 250 C D 30 C 1200 D 200 b) 18 km/giờ = m/giây A B 50 c) 20 m/giây = m/phút A 12 B 120 Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a .34 chia hết cho 3? b chia hết cho 9? c 37 chia hết cho 5? d 28 chia hết cho 5? Bài tập 3: Một ô tô di từ Ađến B với vận tốc 48 km/giờ Cùng lúc tơ khác từ B Avới vận tốc 54 m/giờ, sau hai xe gặp Tính quãng đườngAB? Bài tập 4: (HSKG): Một xe máy từ B đến C với vận tốc 36 km/giờ Cùng lúc ô tô từ A cách B 45 km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ Hỏi sau tơ đuổi kịp xe máy? To¸n 5- §Ị 21 Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: Có 20 viên bi xanh, có viên bi nâu, viên bi xanh, viên bi đỏ, viên bi vàng Loại bi chiếm bi? A Nâu B Xanh C Vàng tổng số D Đỏ Bài tập 2: Tìm phân số, biết tổng tử số mẫu số số tự nhiên lớn có hai chữ số hiệu mẫu số tử số 11 Bài tập 3: Tìm x: a.x + 3,5 = 4,72 + 2,28 b.x – 7,2 = 3,9 + 2,5 Bài tập 4: (HSKG): Cho hai số Hãy tìm chữ số thích hợp để lập số gồm chữ số chẵn khác l s chia ht cho 3? Toán 5- Đề 22 Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng: a) tạ = kg A 345 B 400 C 375 D 435 b) Tìm chữ số x thích hợp: X4,156 < 24,156 A B C D c) 237% = A 2,37 B 0,237 C 237 D 2,037 Bài tập 2: Tìm phân số có tổng tử số mẫu số số lẻ bé có chữ số, hiệu mẫu số tử số 13 Bài tập 3: Một gia đình ni 36 gia súc gồm trâu, 10 bò, 12 thỏ, lợn Trong tổng số gia súc: trâu lợn chiếm phần trăm? Bài tập 4: (HSKG) : Một mảnh đất hình thang có đáy bé 75 m, đáy lớn lớn.Tính diện tích mnh t l ha? Toán 5- Đề 23 đáy bé, chiều cao đáy Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng: a) 12m2 45 cm2 =….m2 A 12,045 B 12,0045 C 12,45 D 12,450 b) Trong số abc,adg m2, thương giá trị chữ số a bên trái so với giá trị chữ số a bên phải là: A 100 B 100 c) 1000 C 0,1 D 0, 001 = A 8,2 B 8,02 C8,002 D 8,0002 Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 135,7906ha = km2 hm2 dam2 m2 b) 5ha 75m2 = = m2 c)2008,5cm2 = m2 = mm2 Bài tập 3: Một mảnh đất có chu vi 120m, chiều rộng Hỏi người thu tạ lúa? chiều dài Người ta trồng lúa đạt xuất 0,5kg/m2 Bài tập 4:(HSKG): Buổi tối, em ngủ lúc kim phút số 12, kim vuông góc với kim phút Sáng sớm, em dậy lúc kim phút số 12 kim thẳng hàng với kim phút Hỏi: a.Em ngủ lúc nào? b.Em ngủ dậy lúc nào? c.Đêm em ngủ bao lâu? Toán 5- Đề 24 Bi 1: Khoanh vo phng án đúng: a) Từ ngày 3/2/2010 đến hết ngày 26/3/2010 có ngày? A 51 B 52 C 53 D 54 b) 45 phút = A.1,45 B 1,48 C.1,50 D 1,75 Bài tập 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm a) 5m3 675dm3 = m3 b) 4dm3 97cm3 = dm3 1996dm3 = m3 5dm3 6cm3 = dm3 2m3 82dm3 = m3 2030cm3 = dm3 65dm3 = m3 105cm3 = dm3 Bài tập 3: Một ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy 250m, chiều cao 100m2 thu 64kg thóc Hỏi ruộng thu thóc? tổng độ dài hai đáy Trung bình Bài tập 4: (HSKG): Kho A chứa 12 753 kg gạo, kho B chứa 247 kg Người ta chở tất ô tô trọng tải Hỏi cần xe ch ht s go dú? Toán 5- Đề 25 Bài tập 1: Tính cách thuận tiện: a) (976 + 765) + 235 b) 891 + (359 + 109) c) d) ( + )+ 19 +( + ) 11 13 11 Bài tập 2: Khoanh vào phương án đúng: a) Tổng là: A 12 b) Tổng 609,8 54,39 là: A 664,19 B 12 C B 653,19 C 663,19 D 654,19 Bài tập 3:Vòi nước thứ chảy bể nước, Vòi nước thứ hai chảy hai vòi chảy phần trăm bể? Bài tập 4: (HSKG): Một trường tiểu học có trung bình số học sinh đạt loại khá, a) Số HS đạt loại trung bình chiếm số HS tồn trường? b) Nếu trường có 400 em có bao nhiờu em t loi trung bỡnh? Toán 5- Đề 26 bể nước Hỏi số học sinh đạt loại giỏi, lại học sinh Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: a) 9: = A B 2,25 C b) Tìm giá trị x nếu: 67 : x = 22 dư A.42 B 43 C.3 D 33 Bài tập 2: Đặt tính tính: a) 72,85 × 32 b) 35,48 × 4,8 c) 21,83 × 4,05 Bài tập 3: Chuyển thành phép nhân tính: a) 4,25 kg + 4,25 kg + 4,25 kg + 4,25 kg b) 5,18 m + 5,18 m c) 3,26 × × + 5,18 m + 3,26 Bài tập 4: (HSKG): Cuối năm 2005, dân số xã có 7500 người Nếu tỉ lệ tăng dân số năm 1,6 % cuối năm 2006 xã cú bao nhiờu ngi? Toán 5- Đề 27 Bi 1: Khoanh vào phương án đúng: a) Chữ số số thập phân 94,258 có giá trị là: A B 10 C 100 D 1000 b) 15 phút = A.2.15 B 2,25 C.2,35 D 2,45 Bài tập 2: Đặt tính tính: a) 351: 54 b) 8,46 : 3,6 Bài tập 3: Tính cách thuận tiện: a) 0,25 b) 7,48 × × 5,87 × 40 99 + 7,48 c) 204,48 : 48 c) 98,45 – 41,82 – 35,63 Bài tập 4: (HSKG): Một ô tô 0,5 21 km Hỏi ô tô km? Toán 5- Đề 28 Bi tp1: Khoanh vo phng ỏn đúng: a) b) c) 60 200 40 50 = % A 60% B 30% C 40% A.40% B.20% C.80% A.15% B 45% C 90% = % 45 300 = % Bài tập 2: Theo kế hoạch sản xuất, tổ phải làm 520 sản phẩm, đến tổ làm 65% số sản phẩm Hỏi theo kế hoạch, tổ sản xuất phải làm sản phẩm nữa? Bài tập 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 80m, chiều dài chiều rộng a) Tính chu vi khu vườn đó? b) Tính diện tích khu vườn m2 ; ha? Bài tập 4: (HSKG): Trên đồ tỉ lệ : 1000 có sơ đồ hình thang với đáy lớn cm, đáy bé cm, chiều cao cm.Tính diện tích mảnh đất m2? To¸n 5- §Ị 29 Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng: a) 75% = ……… A B C b) 1m2 + dm2 + cm2 = m2 A.1,0203 B.1,023 C.1,23 D 1,0230 D 50 c) Từ gạo người ta lấy 1,5 yến gạo khối lượng gạo lại là: A.185 yến B 18,5 yến C 1,85 yến D 185 yến Bài tập 2: Đáy hình hộp chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 30 cm Tính chiều cao hình hộp biết diện tích xung quanh 3200 cm2 Bài tập 3: Một đội cơng nhân sửa 240m đường Tính họ sửa chiều họ sửa m đường? số m buổi sáng số m buổi chiều Hỏi buổi Bài tập 4: (HSKG): Một sân hình vng có cạnh 30m Một mảnh đất hình tam giác có diện tích sân có chiều cao 24 m Tính độ dài cạnh đáy mảnh đất hình tam giác? diện tích ... 1 3;2; C 3; 8; ;8;3 Bi 2( 0 ,5 ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 45 50 dam2 = m2 A 455 0 m2 B 455 000 m2 C 450 000 m2 D. 455 0000 m2 Bài 3( 0 ,5 ): Mét ®éi trång rõng ngày trồng đợc 300 keo Hỏi... điểm) : Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Bài 1( 0, 75 ): Số 54 08 viết thành: A 50 00+400+8 B 50 00+40+8 C 50 00+400+40+8 D 50 00+800+40+8 Baøi 2( 0, 75 ): số thích hợp điền vào chỗ chấm chấm 48kg... c)467, 25 : 75 Baøi 2( 2 ,5 ): Thực phép chia nêu số d phép chia: a)784, 45 : 24 b)470, 15 : 12 c) 9 85, 37 : 32 Bài 3( 1®): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm chấm a/4km75m = ………………… m b/ 5kg102g=
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 56 đề hay và khó toán lớp 5, Tổng hợp 56 đề hay và khó toán lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay