Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay

33 10 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 06:52

I PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, giới xẩy biết biến động to lớn nhiều phương diện, công đổi Việt Nam giành thành tựu quan trọng, bạn bè giới khâm phục Trong xu toàn cầu hóa nay, nghiệp đổi nước ta đứng trước thời thách thức mới, đòi hỏi phải tỉnh táo, phán đốn xử lý kịp thời giữ vững ổn định trị tiếp tục phát triển kinh tế Để đáp ứng giải yêu cầu, nhiệm vụ đó, điều cấp thiết Đảng ta phải có đội ngũ cán vừa “hồng” vừa "chuyên" từ Trung ương đến sở Bởi Lênin người thầy giai cấp vơ sản nói: “Trong lịch sử chưa có giai cấp giành quyền thống trị, có đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiên phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào” Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại đội ngũ cán tốt hay kém, có cán tốt việc xong Vì lúc hết, phải trở lại nghiên cứu cách thấu đáo tưởng Hồ Chí Minh cán để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Đó quan điểm đạo Đảng ta giai đoạn cách mạng thời kỳ “Cơng nghiệp hóa, đại hóa” Cán khâu định thành bại cách mạng gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt cơng tác xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta dầy công đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua giai đoạn cách mạng Để lãnh đạo thực thắng lợi cơng nghiệp hóa, đại hóa Vận dụng tưởng Hồ Chí minh cán cơng tác cán bộ, nâng cao lực lãnh đạo vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa lâu dài Trong ngành giáo dục - coi quốc sách hàng đầu - đội ngũ cán bộ, giáo viên lực lượng cốt cán nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, nhân tố quan trọng định việc nâng cao chất lượng giáo dục, biến mục tiêu phát triển giáo dục Đảng thành thực Do vậy, muốn phát triển giáo dục đào tạo điều quan trọng trước tiên phải chăm lo xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên Trong nhà trường phổ thông, việc phát triển đội ngũ cán giáo viên đủ số lượng, đồng cấu, chất lượng ngày cao phải coi giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục Với lý đó, tơi chọn đề tài "Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán để nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên trường THPT giai đoạn nay" làm đề tài tiểu luận cuối khóa Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Trên sở làm rõ số nội dung tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán với q trình khảo sát thực tiễn trường THPT Đơng Tiền Hải, tiểu luận đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán giáo viên nhà trường giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ - Trình bày quan điểm tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán - Đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu cán giáo viên công tác cán Trường THPT …, tìm nguyên nhân thực trạng - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên công tác cán trường THPT giai đoạn phương pháp nghiên cứu - Dùng phương pháp chung triết học Mác - Lênin, phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, chủ yếu dùng phương pháp logic lịch sử - Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp giúp thân nắm vững sở lý luận vấn đề nghiên cứu… - Phương pháp quan sát, trao đổi, trò chuyện, phân tích, tổng hợp liệu, số liệu so sánh, đánh giá nhằm phục vụ đề tài Giới hạn nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán trường THPT … 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài chất lượng cán giáo viên công tác cán giáo viên trường THPT … - huyện … - tỉnh … từ năm 2015 đến phương hướng để nâng cao chất lượng, hiệu cán giáo viên đến năm 2020 4.3 Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu tiểu luận năm từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ CÔNG TÁC CÁN BỘ 1.1 Một số vấn đề chung tưởng Hồ Chí Minh Trải qua trình bơn ba, hoạt động cách mạng, tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển, với chủ nghĩa Mác -Lênin trở thành tảng tưởng kim nam cho hành động Đảng Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh nêu lên Đại hội IX năm 2001 Đảng sau khái quát lại "Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội" (Bổ sung phát triển năm 2011): "Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi" tưởng Hồ Chí Minh tảng lý luậnvà định hướng cho Đảng ta xây dựng đường lối đắn dẫn dắt nhân dân ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác tồn tiến trình cách mạng nước ta Do vậy, việc nghiên cứu, học tập vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn quan trọng Trong đó, để thực nội dung tưởng Hồ Chí Minh, đưa cách mạng thành cơng vai trò cán cơng tác cán có tính định Cho nên tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán ln ln giữ vị trí hàng đầu Người thể rõ ràng, sâu sắc 1.2 tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán 1.2.1 Về vị trí cán cơng tác cán - Cán có vị trí quan trọng nghiệp cách mạng có nhiều nhiệm vụ, nhiều cơng việc, Hồ Chí Minh coi “cán gốc công việc”; “Muốn việc thành công thất bại, cán tốt kém” Có cán tốt, cán ngang tầm việc xây dựng đường lối đắn điều kiện tiên để đưa cách mạng tới thành công Muốn biến đường lối thành thực, cần phải có đội ngũ cán cách mạng tập hợp quần chúng cách mạng, có đủ phẩm chất lực đưa cách mạng đến thắng lợi Hồ Chí Minh rằng: Cán người đem sách Đảng, Nhà nước giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình quần chúng nhân dân báo cáo cho Đảng, Nhà nước hiểu rõ, để đề sách cho Vị trí cán “cầu nối” Đảng, Chính phủ với quần chúng “dây dẫn”, chuyển tải học mà đòi hỏi người cán phải có đủ chất, tài năng, đạo đức để làm nhiệm vụ cầu nối Hồ Chí Minh coi trọng cán nên coi trọng công tác đào tạo cán bộ, Người cho cán có vị trí định nhiệm vụ sách đắn khơng thu kết cán làm sai, cán yếu Người nói “Khi có sách đúng, thành cơng thất bại sách cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, nơi kiểm tra Nếu ba điểm sơ sài, sách vơ ích” - Cần coi trọng công tác cán Muốn tổ chức công việc tốt, yêu cầu người cán phải có tài, có đức, song việc lựa chọn bố trí, sử dụng phải hợp lý, người, việc Nếu khơng hỏng việc mà khơng phải lực cán Hồ Chí Minh ln cho dân ta khơng thiếu người tài, có đức để làm cán bộ, vấn đề lại phải biết phát hiện, bồi dưỡng tin tưởng họ Về cơng tác cán bộ, Hồ Chí Minh nêu vấn đề lớn vấn đề có quan hệ gắn chặt chẽ với nhau, là: - Hiểu biết cán Theo Hồ Chí Minh trước cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng Không xem xét công tác họ mà xem xét sinh hoạt, xem xét cách viết, cách nói họ mà xem xét việc làm họ có với lời nói khơng, phải biết ưu điểm họ phải biết khuyết điểm họ.(1) - Khéo dùng cán Trong viết, Hồ Chí Minh rõ: dùng cán “dùng mộc”, tùy tài, tùy việc mà dùng người, tránh lạm dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, kẻ khéo nịnh hót mình, chán ghét người trực Biết dùng cán phải khiến họ yên tâm, vui thú, hăng say làm việc, khuyến khích cán dám nói, dám làm, có gan phụ trách, có gan làm việc - Cất nhắc cán Hồ Chí Minh cho lựa chọn, cất nhắc cán bộ, dùng cán cho “tình cảm”, hai việc phải đơi với Để 11 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội – 2000, tập 5, tr.281 dùng cán phải biết rõ họ Bác rõ: Kinh nghiệm cho ta biết: lần xem xét lại nhân tài, mặt tìm thấy nhân tài mới, mặt khác người hủ hóa lòi ra(2) - Thương yêu cán Theo Hồ Chí Minh, biện pháp có quan hệt mật thiết nhiều người công tác đào tạo cántác dụng lâu dài xây dựng đội ngũ cán Đảng Quan tâm, thương yêu cán phải trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ, cán nữ, cán miền núi vào quan lãnh đạo - Phê bình cán Tự phê bình phê bình nguyên tắc xây dựng Đảng ta, không sợ sai lầm, khuyết điểm Điều quan trọng người lãnh đạo phải biết cách giúp đỡ cán sửa chữa sai lầm, khuyết điểm họ Sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, trước hết người cán có sai lầm phải tự kiểm điểm tiếp thu phê bình đồng chí để nhận khuyết điểm tự giác sửa chữa Mặt khác cán lãnh đạo phải có trách nhiệm phê bình giúp đỡ để cảm hóa cán sửa chữa khuyết điểm Song, khơng phải khơng dùng hình thức xử phạt, xử phạt biện pháp giúp cán cố ý phá hoại nhận sai lầm họ Như vậy, phê bình đúng, khơng làm giảm uy tín cán bộ, cuả Đảng mà làm cho lãnh đạo mạnh mẽ hơn, đắn hơn, nhờ mà uy tín thể diện tăng lên Đểcán tốt, đáp ứng phong trào, nhiệm vụ cách mạng, phải coi trọng công tác cán Người coi công tác cán việc đào tạo nhân tài trọng yếu cần thiết Người nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” 1.2.2 Về tiêu chuẩn cán Đối với Hồ Chí Minh, Người quan tâm trước tiên vấn đề đạo đức người cán Người coi đạo đức “gốc”; phải có đạo đức cách mạng người cán có điều kiện để làm việc, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc Nếu thiếu yếu đạo đức cách mạng khơng thể làm tốt công việc giao Người cho “cũng sông có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi khơng lãnh đạo nhân dân” tưởng đạo đức người cách 22 Sđd, tập 5, tr.274 mạng mà Hồ Chí Minh nêu khơng có nghĩa người cán khơng cần có trình độ quan hệ đức – tài, đạo đức “gốc”, có ý nghĩa định người cán Người đặt yêu cầu đạo đức người cán bộ: “Trời có bốn mùa: Xn, Hạ, Thu, Đơng Đất có bốn phương: Đơng, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu mùa khơng thành trời Thiếu phương khơng thành đất Thiếu đức khơng thành người” Người giải thích Cần, Kiệm, Liêm ,Chính đọng, rõ ràng: - Cần siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai - Kiệm tiết kiệm khơng xa xỉ, khơng hoang phí… - Liêm sạch, không tham lam, không ham địa vị, không ham tiền tài, không ham người tâng bốc mình, mà quang minh đại, khơng hủ hố - Chính thắng thắn, đắn Để phải tự kiêu, tự ái, nịnh hót người trên, xem khinh người dưới” Theo Hồ Chí Minh, đạo đức phải tự rèn luyện cách kiên trì, bền bỉ có được, phải tự “tu thân tích đức" tựa như: “Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong trắng tựa Sống đời người Gian lan, rèn luyện thành công” (Nhật ký tù) Theo Hồ Chí Minh, muốn “thành người” thành “người cán bộ” trước hết phải học “Học trường, học sách vở, học lẫn học nhân dân, khơng học nhân dân thiếu sót lớn” Học điều kiện tiên để “thành người” “người cán bộ” Người viết: “Học để làm việc Làm người Làm cán bộ” “Nếu khơng chịu khó học khơng tiến được, thối Xã hội tới, cơng việc nhiều, máy móc tinh xảo Mình khơng chịu học, mà lạc hậu bị đào thải, tự đào thải mình” Theo Hồ Chí Minh, người cán phải tự phê bình, Người giải thích: “Ai cần tắm rửa cho mẩy sẽ, cần tự phê bình cho tưởng hành động đắn” “tự phê bình thật nhận, cơng khai nhận trước mặt người khuyết điểm để tìm cách sửa chữa” Nói tóm lại, Hồ Chí Minh coi đức tính, khiêm tốn, ham học hỏi, khơng giấu dốt, thường xun tự phê bình, khơng chủ quan tự mãn, gặp thất bại khơng nản chí… phẩm chất thuộc tiêu chuẩn hàng đầu người cán 1.2.3 Phát hiện, lựa chọn, đánh giá, sử dụng cất nhắc cán bộ: Sinh thời Hồ Chí Minh đặt niềm tin cao vào quần chúng, việc phát hiện, lựa chọn nhân tài không phân biệt người Đảng hay ngồi Đảng, vấn đề họ phải có tài thật Người cho cần thông qua thực tiễn cách mạng để lựa chọn cán bộ: Khi “Phong trào giải phóng sơi nổi, nảy nở nhiều nhân tài ngồi Đảng, khơng bỏ rơi họ, xa cách họ Chúng ta phải thật đoàn kết với họ, nâng đỡ họ Phải thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài họ giúp ích vào công kháng chiến cứu nước” “phải trọng nhân tài” Như phát hiện, lựa chọn cán kháng chiến hòa bình, xây dựng đất nước phải thông qua thực tiễn kết hoạt động để xem xét lựa chọn cán Hồ Chí Minh cho cần phải thường xuyên đánh giá cán Theo Người: “Mỗi lần xem xét lại nhân tài, mặt tìm thấy nhân tài mới, mặt khác người hủ hố lòi ra” Người rõ "xem xét cán bộ, khơng xem ngồi mặt mà phải xem tính chất họ, khơng xem việc, lúc mà phải xem toàn lịch sử, tồn cơng việc họ Có người lúc phong trào cách mạng cao, họ vào đảng, họ làm việc hăng Nhưng lúc phong trào khó khăn đâm hoang mang Lúc gặp nguy hiểm hố phản cách mạng…Nếu ta khơng xem xét rõ ràng lầm cán tốt" Vì vậy, lựa chọn, đánh giá cán không nên xét mặt, xét lúc, việc mà phải xét kỹ tồn cơng việc cán Hồ Chí Minh đặt yêu cầu với cơng tác đánh giá cán bộ, Người đòi hỏi muốn biết người khác trước hết phải “tự biết mình”, “đã khơng tự biết khó mà biết người, muốn biết phải trái người ta trước phải biết phải trái Tóm lại, đánh giá cán bộ, Hồ Chí Minh cho hiểu người việc khó, khơng hiểu khơng dùng đúng, khơng dùng khơng thể cất nhắc Nhưng muốn hiểu người trước hết phải hiểu Rõ ràng đánh giá cán bộ, người đánh giá phải có tâm có tầm nhìn, cơng trung thực lựa chọn cán tốt Đánh giá cán sở để đề bạt sử dụng cán người, việc, lúc Hồ Chí Minh yêu cầu “cất nhắc cán cần phải xét rõ người có gần gũi quần chúng, có quần chúng tin cậy mến phục không Lại phải xem người xứng với việc gì, người có tài, mà dùng khơng tài họ, khơng việc” Do đó, thấm nhuần tưởng Hồ Chí Minh cơng tác cán người đánh giá cán phải khách quan, vơ nghiệp chung Đảng Khi đề bạt, sử dụng cán cần xem xét tiêu chí tổng hợp để xem người cán có đủ tiêu chuẩn đề bạt giữ chức vụ họ có gần gũi quần chúng tin cậy mến phục khơng Phải nói thước đo chuẩn xác quan trọng đề bạt cán Khi đủ tiêu chuẩn đề bạt phải xem người thích hợp với việc gì, sở trường lực để bố trí, sử dụng cho Làm sử dụng người việc Rõ ràng việc bố trí xếp cán phụ thuộc vào công tâm sáng suốt của quan tổ chức người làm cơng tác cán Như vậy, việc bố trí cán quan, tổ chức cần lựa chọn kỹ lưỡng Tránh tình trạng sai chồng lên sai Điều quan trọng “khi cân nhắc cán bộ, phải xem kết học tập kết công tác khác mà định” Về phương pháp, cách thức cất nhắc, Hồ Chí Minh cất nhắc cán không nên làm “giã gạo” nghĩa trước cất nhắc không xem xét kỹ Khi cất nhắc không giúp đỡ họ Khi họ sai lầm đẩy xuống, chờ lúc họ lại cất nhắc lên Một cán bị nhắc lên hạ xuống ba lần hỏng đời… Hồ Chí Minh rõ “sau cất nhắc phải giúp đỡ họ, khuyên gắng họ, vun trồng lòng tự tin, tự trọng họ” Mục đích lựa chọn, đánh giá, cất nhắc cán để dùng cán cho hiệu Hồ Chí Minh cho rằng, người: “khơng có tốt, hay Vì phải khéo dùng người, sửa chữa khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm họ Thường tuỳ tàidùng người, thợ rèn bảo đóng tủ, thợ mộc bảo rèn dao Thành thử hai người lúng túng Nếu biết tuỳ tàidùng người, hai người thành cơng” Là người có lòng bao dung, độ lượng, Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta, trước hết người quan làm công tác tổ chức cán “Người đời, có chỗ tốt chỗ xấu ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ” Hơn nữa, biết dùng người sở trường họ, tài họ, lúc chỗ, tức biết kheo dùng người phải “tài nhỏ hố tài to” khơng khéo dùng người “tài to hố tài nhỏ” 1.2.4 Về huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán Trong cơng tác cán bộ, Hồ Chí Minh coi trọng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; “cán gốc cơng việc “huấn luyện cán cơng việc gốc Đảng”, Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng phải nuôi dạy cán người làm vườn vun trồng cối quý báu Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho công việc chung chúng ta” Huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng khâu có ý nghĩa định đến trình độ chất lượng cán Hồ Chí Minh thị học lý luận phải gắn với thực tiễn, tránh đào tạo chung chung, học thuộc lòng Thực tiễn không ngừng biến đổi, lý luận phải bổ sung, phát triển, cán phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực tốt nhiệm vụ giao Theo Hồ Chí Minh, học tập quan trọng, muốn trở thành người “người cán bộ” phải học: Học để làm việc - Làm người - Làm cán Người xưa có câu: “Thành tài chưa thành nhân” với Bác Hồ cần phải “làm người” sau “làm cán bộ” để “thành nhân” “thành tài”, điều trước hết phải học Theo Hồ Chí Minh “Học trường, học sách vở, lẫn học nhân dân, khơng học nhân dân thiếu sót lớn” 1.2.5 Về cơng tác kiểm tra, quản lý sách cán Trong thực tiễn công tác cán bộ, tất yếu phải coi trọng công tác kiểm tra quản lý cán Kiểm tra để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa khuyết điểm ngăn chặn kẻ xấu chui vào máy Đó công việc người phụ trách quan làm cơng tác cán bộ, Hồ Chí Minh nói: “Phải thường xuyên kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại ý đến Thế yêu dấu cán bộ” Trong quản lý cán phải thực tốt: chế độ tự phê bình phê bình; chế độ khen thưởng kỷ luật Trong “Tự phê bình” đăng báo Nhân dân ngày 20 tháng năm 1951, mở đầu báo, Người viết: “Dao có mài, sắc Vàng có thui, Nước có lọc, Người có tự phê bình, tiến Đảng thế” Đó cần thiết chế độ tự phê bình phê bình Hồ Chí Minh đề cao nguyên tắc tự phê bình, phê bình, khuyến khích cấp phê bình cấp trên, cấp phê bình, nhận xét phải cơng bằng, u thương cán bộ, không thành kiến, trù dập, thưởng phạt phải công minh Trong thực tế, Người ý khen thưởng nhiều mà xử nghiêm có tội lỗi Tuy nhiên, Người nhắc nhở đừng lạm dụng thưởng, phạt, thưởng, phạt tràn lan, khơng lúc, chỗ, thiếu xác, thiếu cơng khơng có tác dụng tích cực Việc kiểm tra, quản lý cán có nhiệm vụ ngăn ngừa, chống lại tệ nạn tham nhũng, quan liêu dễ xảy cán có chức, có quyền Hồ Chí Minh quan niệm kiểm tra, phê bình cán với mục đích để họ khơng kiêu căng, làm cho họ thêm hăng hái, thêm gắng sức: “Phải vun đắp chí khí họ để đến chỗ “ bại khơng nản, thắng khơng kiêu” Phải xuất phát từ tình thương yêu để phê bình phê bình mong cho đồng chí tiến bộ” “ Mục đích phê bình cốt để giúp sửa chữa, giúp tiến Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, Cốt đoàn kết thống nội bộ” 10 2017-2018 - Trường tiến - tổ đạt 13 29 - Đứng thứ tiến xuất sắc LĐTT; 11/16 trường - Giấy khen tổ đạt bảng B, Sở LĐTT mơn xuất sắc Tốn đạt giải - Giấy nhì, mơn khen tiếng Anh, Sở Văn đạt giải khuyến khích tồn đồn - Đạt 26/46 lượt giải cá nhân (Ghi chú: viết tắt cụm từ sáng kiến kinh nghiệm SKKN, lao động tiên tiến LĐTT bảng trên) * Cán giáo viên nguồn quy hoạch từ 2015 - 2020 STT Chức danh Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hường - PHT Chức danh Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tn - Bí thư Đồn Trần Thị Hường - Tổ trưởng CM * Cán giáo viên nguồn quy hoạch từ 2020 - 2025 STT Chức danh Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hường - PHT Chức danh Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tuân - Bí thư Trần Anh Tuân - Bí thư Đoàn Đoàn Trần Thị Hường - Tổ trưởng CM Trịnh Quang Hợp - Tổ trưởng CM Trần Minh Đạt - Bí thư Chi đồn GV 2.2.3 Đánh giá ưu điểm bật hạn chế đội ngũ cán giáo viên a Ưu điểm 19 - Giáo viên nhà trường có nề nếp làm việc nghiêm túc, khoa học, có tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật cao công việc, nhiệm vụ giao Luôn ý thức cao việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - Đội ngũ giáo viên thực nghiêm túc quy chế chuyên môn nhà trường, tổ, nhóm mơn Nghiêm chỉnh soạn giảng, bám sát phân phối chương trình Bộ để tự chủ dạy học đạt kết cao - Thực tốt bước đầu đem lại hiệu cao việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tiến tới đổi toàn diện giáo dục 100% giáo viên ý thức nỗ lực đổi phương pháp dạy học, đặc biệt việc vận dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực học sinh dạy giảng Powerpoint, E - learning, bảng biểu đồ, mơ hình, thiết bị thí nghiệm… - Các tổ, nhóm chun mơn trì sinh hoạt, trao đổi chuyên môn đặn theo định kỳ, sâu vào sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học, theo chuyên đề để có hiệu cao - Tập thể giáo viên đoàn kết, gắn với nhà trường, có lối sống giản dị, chan hòa, gần dân, có tinh thần tập thể, trách nhiệm cao Thực tốt vận động "Hai không", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo", đặc biệt vận động "Học tập làm theo tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" - Nhiều thầy, giáo có bề dày kinh nghiệm, kinh qua nhiều cương vị công tác, vững vàng chuyên môn Nhiều giáo viên có thành tích cao dạy mũi nhọn bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường - Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tận tâm, nhiệt tình công tác quản lý, giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh, đặc biệt công tác giáo dục học sinh yếu, kém, động viên em tới trường Đội ngũ giáo viên môn kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục học sinh Chú trọng kèm cặp học sinh yếu, kém, lười học để em vươn lên học tập nâng cao ý thức kỷ luật b Hạn chế Mặc dù đạt nhiều thành tựu nêu trên, nhìn chung hạn chế sau: 20 Chất lượng giáo dục nói chung mức trung bình tỉnh nhà Chất lượng học sinh giỏi tỉnh hạn chế Hiệu giáo dục chưa cao số mặt hạn chế kỹ thực hành, phương pháp khoa học, hoạt động tập thể đơn điệu chưa lơi học sinh, số hoạt động mang tính hình thức, chạy theo phong trào Điểm tuyển sinh đầu vào thấp chưa cải thiện Đội ngũ nhà giáo đủ cấu thiếu số môn, tỷ lệ giáo viên hợp đồng cao có phần ảnh hưởng đến chất lượng Phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chậm đại hoá, phận nhỏ giáo viên chưa thích ứng với đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Một số cán bộ, giáo viên nhận thức chưa đầy đủ, đắn công tác giáo dục "dạy chữ" "dạy người" Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học số giáo viên chưa tích cực Việc viết áp dụng sáng kiến kinh nghiệm dạy học hạn chế - Về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức: ban hành quy chế, quy định quan song chưa thực đồng bộ, chặt chẽ Việc phân công nhiệm vụ cho cán giáo viên cụ thể song việc kiểm tra, giám sát thực hạn chế - Cơ sở vật chất xuống cấp, trang bị phục vụ cho dạy học theo hướng đại thiếu - Hoạt động đồn thể chưa thật phát huy hiệu Đặc biệt, cơng tác chi đồn giáo viên, cơng đồn mang tính hình thức, chưa sâu vào nội dung - Việc thuyên chuyển giáo viên nhiều thường xuyên năm ảnh hưởng nhiều tới chất lượng đội ngũ, cụ thể giáo viên rèn luyện, trưởng thành có nhiều kinh nghiệm giảng dạy lực sư phạm xin chuyển gần nhà chí xin nghỉ việc: Năm 2015 - 2016: đồng chí chuyển trường; năm 2016- 2017: đồng chí chuyển cơng tác (2 xin nghỉ việc) 2.3 Nguyên nhân số kinh nghiệm 2.3.1 Nguyên nhân tồn tại: - Việc kiểm tra giám sát nhiều hạn chế việc sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, khích lệ khen thưởng chưa kịp thời - Ban Chi ủy chưa có chủ trương lâu dài đầu sở vật chất nhà trường 21 - Trường có đồng chí Hiệu phó phụ trách chun mơn lại kiêm phụ trách sở vật chất trình thực cơng việc chồng chéo thiếu đồng - Do phân công chưa thật hợp lý, đồng chí lãnh đạo tổ chun mơn làm cơng tác kiêm nhiệm, đồng nghiệp tín nhiệm nên gánh vác nhiều cơng việc phần khó khăn hoạt động, số đồng chí nhà xa, nhỏ nhiệt tình, tâm huyết với cơng việc giao hạn chế - Số đảng viên Chi không nhiều (18/70) nên chưa thật mạnh - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đa phần trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cơng tác lại chủ yếu xa trường, nhỏ nhiều ảnh hưởng đến cơng việc giao - Các điều kiện phục vụ dạy học thiếu, chưa đủ điều kiện cần thiết cho việc thực hành học sinh, chứng minh chất lượng giáo viên, công đổi phương pháp - Đời sống nhân dân nhiều khó khăn, phận cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến Đời sống phận cán giáo viên thấp, chủ yếu phụ thuộc vào lương 2.3.2 Một số kinh nghiệm Dưới lãnh đạo, đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình mà trực tiếp Sở GD-ĐT Thái Bình năm qua việc nâng cao chất lượng cán giáo viên trường THPT Đông Tiền Hải huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình có kết đáng ghi nhận Kết nhờ nỗ lực cố gắng toàn thể cán bộ, đảng viên, đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhà trường Tổng kết công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên năm qua nhà trường, tác giả rút số kinh nghiệm chủ yếu: Một là: Phải thường xuyên xây dựng, củng cố đoàn kết, thống chi Đảng, nắm vững quan điểm, đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước, vận dụng đắn tưởng, gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để đề mục tiêu, giải pháp cho phù hợp với điều kiện nhà trường - Hai là: Đội ngũ cán chủ chốt phải tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận trị, chun môn nghiệp vụ, tay nghề… 22 - Ba là: Khi triển khai thị, nghị cần gắn với thực tế, theo dõi, kiểm tra, đơn đốc, khuyến khích giúp đỡ quần chúng thực Sơ kết, tổng kết, tun dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, khích lệ khen thưởng kịp thời - Bốn là: hoạt động quản lý cần có chủ trương biện pháp thích hợp để quản lý cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên, có động viên, khen thưởng có phê bình kỷ luật để từ khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực cơng tác hoạt động phong trào nhà trường - Năm là: Công tác thông tin, tuyên truyền vận động đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm đến giáo dục, tạo thêm động lực cho giáo dục kịp thời chăm lo, quan tâm tới đời sống cán giáo viên, nhân viên - Sáu là: Nhà trường phải nâng cao chất lượng dạy học, tạo niềm tin cho nhân dân địa phương, cha mẹ học sinh đồng thời động lực để thu hút cán giáo viên ưu ngày gắn tận tâm với cơng tác giáo dục nhà trường - Bảy là: Chọn cán bộ, đảng viên có lực, phẩm chất tốt, nhiệt tình để làm nòng cốt đổi giáo dục, tập hợp đội ngũ cán giáo viên tình hình thực phải dựa vào cán cốt cán để xây dựng Chi đảng, sạch, vững mạnh CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI TRƯỜNG THPT ĐÔNG TIỀN HẢI Đứng trước thực trạng nhà trường đặc biệt đội ngũ cán giáo viên làm để đáp ứng nhiệm vụ chung ngành giáo dục "Dù khó khăn đến đâu phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt", mạnh dạn đề xuất số giải pháp cụ thể sau: 3.1 Tăng cường bồi dưỡng tưởng trị, phẩm chất đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp cho cán giáo viên - Ngày nay, kinh tế thị trường phát triển có ảnh hưởng tới nhà trường, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp tới đội ngũ giáo viên đứng lớp Chính nhà trường phải kết hợp với tổ chức Chi đảng, cơng đồn, đồn niên để tập trung bồi dưỡng nhân cách cao đẹp cho người giáo viên, lòng u nghề, mến trẻ, chống thương mại hóa việc dạy học Gắn q trình bồi 23 dưỡng lý tưởng nghề nghiệp với bồi dưỡng phẩm chất người giáo viên Tổ chức đưa vào tiêu chuẩn thi đua đoàn thể việc chấp hành chủ trương, sách đảng, pháp luật nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, phấn đấu khơng ngừng nâng cao trình độ giáo vien phân công - Tổ chức giáo viên học tập nắm vững mục tiêu giáo dục THPT, cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng cấp nhà trường tổ chức Nêu gương điển hình nghiệp giáo dục để tuyên truyền đội ngũ giáo viên - Thông qua việc học tập thị, nghị quyết, văn chuyên môn để xác định cho giáo viên yêu cầu nhiệm vụ phải nâng cao chất lượng dạy học, Đưa việc bồi dưỡng giáo viên vào chế hoạt động chuyên môn nhà trường Bản thân giáo viên phải có thái độ đắn cơng tác bồi dưỡng, khơng ngại khó, ngại khổ, khơng chủ quan sở làm cho giáo viên thấy thực chất trình độ từ xác định yêu cầu không làm giáo viên, tưởng có thơng suốt giáo viên làm tốt 3.2 Tăng cường bồi dưỡng lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán giáo viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi - Tổ chức bồi dưỡng sâu chuyên môn nghiệp vụ lý luận khoa học lẫn nội dung, phương pháp dạy học cho giáo viên Xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp cán giáo viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán giáo viên nhằm nâng cao chất lượng "người thầy" lực chuyên môn lẫn kiến thức, nghiệp vụ sư phạm; - đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhà trường, gắn nghiên cứu khoa học với đổi nội dung, phương pháp giảng dạy; xây dựng nhóm chuyên gia nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm tổ, nhóm Tổ chức khuyến khích cán giáo viên tham gia viết báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng dạy học… nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy - Tổ chức mời giáo viên giỏi cấp tỉnh, chuyên viên Sở trao đổi, tọa đàm để giáo viên học tập vận dụng vào thực tiễn giảng dạy trường - Tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ: bố trí thời khóa biểu, cơng việc hợp lý để giáo viên có thời gian học hỗ trợ phần kinh phí 24 - Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao phương pháp sư phạm tâm lý giáo dục, bên cạnh việc cử giáo viên cốt cán học theo chương trình Bộ, Sở nhà trường tổ chức thơng qua hình thức ngoại khóa, hội thảo, hội giảng - đổi cơng tác quản lý, sử dụng, đánh giá, sàng lọc đội ngũ cán giáo viên theo hướng phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn giao quyền tự phân cơng, tự chịu trách nhiệm cho tổ, nhóm chun mơn tỉ lệ chất lượng kì, năm 3.3 Tăng cường sở vật chất dạy học đáp ứng yêu cầu đổi - Tăng cường nguồn lực nhà trường đầu cho xây dựng, sửa chữa sở vật chất trường lớp đảm bảo môi trường xanh - - đẹp Cân đối thu - chi hợp lý để đại hóa phòng học, phòng chức năng… nhằm đáp ứng yêu cầu đổi chương trình, nội dung giáo dục thời gian tới - Thực việc xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn đóng góp mạnh thường quân, cựu học sinh, phụ huynh để nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa nguồn lực tài cho nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường - Có kế hoạch cụ thể đảm bảo đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học để thực chương trình phương pháp dạy - học mới, sớm xếp việc trang bị máy chiếu cho lớp học Xây dựng kế hoạch xây nhà công vụ, nhà đa cho giáo viên học sinh để đáp ứng tốt yêu cầu dạy học 3.4 Về công tác cán bộ: Thứ nhất, Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện cán Phải quán triệt sâu sắc tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết, phải việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện cán Đó chìa khố việc nâng cao chất lượng cán thời kỳ Vận dụng điều cơng tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện cán giáo viên cần tập trung vào số vấn đề sau đây: - đổi cách thức, quy trình thực quy hoạch cán Về mặt nhận thức, cần khẳng định phải có quy hoạch cán bộ, đưa công tác quy hoạch cán trở thành nhiệm vụ thường xuyên chi Đảng nhà trường Ban Chi ủy, Ban giám hiệu hiệu trưởng nhà trường cần tổng kết đánh giá kết quả, tìm nguyên nhân, khắc phục kịp thời khiếm khuyết việc 25 thực quy hoạch cán quan Có phối hợp đồng cấp cấp dưới, cấp uỷ Đảng với quan tổ chức cán tổ chức đồn thể nhân dân Có kết luận cụ thể mức độ phấn đấu, trưởng thành cán giáo viên diện quy hoạch, họ có xu hướng phát triển lên Việc lựa chọn cán giáo viên đưa vào diện quy hoạch khâu quan trọng, quy hoạch cán Muốn lựa chọn cán đưa vào diện quy hoạch, cần rà sốt, đánh giá tồn đội ngũ cán bộ, phát mặt mạnh, mặt yếu cán giáo viên nhà trường Căn vào yêu cầu, trách nhiệm vị trí, chức danh mà lựa chọn cho phù hợp, đủ tiêu chuẩn Việc lựa chọn cán đưa vào diện quy hoạch phải tiến hành kỹ lưỡng, dân chủ nội cấp uỷ, thường vụ Ở mức độ phạm vi định, dựa vào giới thiệu cán bộ, đảng viên giáo viên trường Công tác qui hoạch cần thực theo nguyên tắc "động" "mở" để lựa chọn, bổ sung cán tốt phát - đổi chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải kết hợp trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ với việc nâng cao tố chất trị, đạo đức, kiến thức pháp luật kỹ thực hành cho cán bộ, giáo viên Mặt khác phải triển khai chương trình nội dung bồi dưỡng cán theo chức danh (vị trí cơng tác) để tăng cường kỹ làm việc cho đội ngũ cán theo tinh thần Nghị Quyết 52 Bộ Chính trị khóa X - đổi công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán định đến chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Cần tập trung vào khâu đạo, quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán giáo viên nguồn quy hoạch cử học lớp trị, quản lý… - phân công nhiệm vụ cho cán giáo viên phải phù hợp với trình độ, lực, sở trường nguyện vọng họ Cần tăng cường đủ số lượng giáo viên để đảm nhiệm công tác giảng dạy xây dựng đội ngũ cán giáo viên cốt cán mơn học, bố trí giáo viên kiêm nhiệm phải phù hợp tránh chồng chéo người kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến hiệu không cao Chú trọng việc dìu dắt hệ giáo viên trẻ kế tục giáo viên có kinh nghiệm 26 Thứ hai, Tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy chế, quy trình cơng tác cán bộ, thực tiêu chuẩn hố cán Xây dựng hồn thiện quy chế, quy trình cơng tác cán nhằm làm cho công tác cán vào nếp, thực có tính khoa học, bảo đảm cho cơng tác cán hoạt động thống theo nguyên tắc, chuẩn mực chung Tránh tình trạng tuỳ tiện, áp đặt chủ quan, tình cơng tác cán Hệ thống quy trình, quy chế cơng tác cán sở để cấp uỷ, nhà trường kiểm tra, đánh giá hoạt động cán giáo viên theo quy định chung là, tập trung xây dựng, hồn chỉnh quy trình, quy chế đánh giá cán hai là, xây dựng quy chế tuyển chọn cán ba là, thực nghiêm túc quy trình, quy chế bầu cử, bổ nhiệm sử dụng cán bốn là, thực nghiêm túc việc điều động luân chuyển cán Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán Kiểm tra, giám sát quản lý cán hoạt động nhằm nắm thông tin, diễn biến tưởng, hoạt động cán bộ, giúp cho cấp uỷ hiệu trưởng phát vấn đề nảy sinh, kịp thời điều chỉnh tác động, làm cho đội ngũ cán công tác cán luôn hoạt động hướng, nguyên tắc, quy định Trong điều kiện giao lưu, mở cửa, hội nhập quốc tế chế thị trường, nhiều cán nhiệt tình, động khơng có lĩnh trị vững vàng nên trượt qua giới hạn cho phép Điều đó, có phần thiết sót cơng tác kiểm tra, giám sát quản lý cán Để giữ gìn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cần phải làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán theo phương châm: - Phải tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động cán để hỗ trợ giúp đỡ uốn nắn phát sớm hành vi sai trái để sửa chữa - Cấp uỷ, người thủ trưởng tổ chức Đảng phải trực tiếp tiến hành quản lý, kiểm tra, giám sát cán thuộc quyền quản lý - Tăng cường việc kiểm tra, giám sát quần chúng cán bộ, cán cấp cán cấp ngược lại - Kiểm tra phải có kết luận cụ thể, rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phải đạt mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cán 3.5 Xây dựng hồn thiện hệ thống sách cán giáo viên 27 - Tăng thu nhập cho đội ngũ cán giáo viên việc hồn thiện lộ trình tăng lương khoản phụ cấp, trợ cấp nhà giáo đồng thời cần bổ sung chế, sách đãi ngộ, ưu đãi phúc lợi đặc thù đội ngũ cán giáo viên tương xứng với thành tích lực cá nhân họgiáo viên sống với nghề dạy học, giữ vững nâng cao lòng yêu nghề hạn chế tình trạng chán nghề, dạy thêm, bỏ nghề làm thêm việc khác để kiếm sống ảnh hưởng đến uy tín, nhân cách nhà giáo… - Cải thiện điều kiện lao động giáo viên, phần điều kiện học tập học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Những việc cụ thể cần tiến hành là: + Thực cách liệt định sĩ số, ban hành quy định cấm tổ chức lớp học vượt sĩ số tối đa + Sửa đổi định mức làm việc tối đa giáo viên không cao so với số làm việc công chức/ viên chức + Sửa đổi lề lối làm việc để họp hành hoạt động ngoại khóa khơng tạo thành gánh nặng giáo viên, gây cản trở việc thực nhiệm vụ giảng dạy + Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia hoạt động văn hóa (tham quan bảo tàng, xem biểu diễn nghệ thuật, tham gia hoạt động thể dục, thể thao, cao tham quan, du lịch, ….) cần xem hoạt động có tác dụng “nâng cao trình độ nghề nghiệp giáo viên” - Về thi đua, khen thưởng: Cần có sách để động viên lôi kéo giáo viên tham gia vào hoạt động thi đua Các sách phải tạo động lực tinh thần vật chất cho người giáo viên tham gia phong trào thi đua Vì việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi, Lao động tiên tiến, danh hiệu tôn vinh khác việc có ý nghĩa Bên cạnh danh hiệu đó, cần có sách khen thưởng vật chất cần thiết, phù hợp Như thực tạo động lực thúc đẩy nhân tố tích cực cá nhân tập thể sư phạm Tuy vậy, cần chống “chủ nghĩa thành tích” hoạt động giáo dục thi đua ngành Giáo dục – Đào tạo 28 III KẾT LUẬN Kết luận Quán triệt tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán để xây dựng đội ngũ cánchất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, trước hết quan làm công tác tổ chức cán phải quán triệt quan điểm Người về: vị trí cán cơng tác cán thực thi nhiệm vụ Đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, phải xác định rõ tiêu chuẩn cán để lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng họ cho hợp lý Khi sử dụng cán cần phải: “hiểu biết cán bộ”, “khéo dùng cán bộ”, “cất nhắc cán bộ”, “thương yêu cán bộ” “phê bình cán bộ” Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giúp đỡ Đội ngũ cán hồn thành tốt nhiệm vụ giao, đồng thời 29 có điều kiện phát sớm sai phạm, khuyết điểm cán để uốn nắn, sử lý kịp thời Trong giới hạn, phạm vi nghiên cứu đề tài vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán để nâng cao chất lượng cán giáo viên trường THPT Đông Tiền Hải - Tiền Hải - Thái Bình, từ việc nghiên cứu lý luận thực tiễn, tác giả rõ thực trạng đội ngũ cán giáo viên công tác cán nhà trường, đề tài đề xuất giải pháp để xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên hiệu cơng tác cán trường học Đểđội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhà trường phổ thông đến 10 năm tới phải đảm bảo yêu cầu định số lượng; cấu; chất lượng, yêu cầu chất lượng quan trọng Cần phải cải cách công tác đào tạo bồi dưỡng cán giáo viên để thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng u cầu đổi chương trình giáo dục phổ thơng năm tới tưởng Hồ Chí Minh di sản tinh thần vô giá Đảng, dân tộc ta tưởng cán cơng tác cán có giá trị vơ to lớn cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chúng ta cần nắm tưởng Người cán công tác cán để thực ánh sáng soi đường, đích cần vươn tới cẩm nang người làm cơng tác cán Qn triệt tưởng Hồ Chí Minh phải đôi với đẩy mạnh vận động học tập làm theo tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nói phải đơi với làm sớm có đội ngũ cán chất lượng cao công tác cán tốt, với mong đợi Đảng, Nhà nước nhân dân Kiến nghị Từ nghiên cứu thực trạng vấn đềđể tài đề cập trường THPT Đông Tiền Hải - Tiền Hải - Thái Bình nhận thức cá nhân, tơi xin mạnh dạn đề xuất số kiến nghị với quan, cấp, ngành có liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu đội ngũ cán giáo viên nhà trường trung học phổ thông sau: * Với Bộ Giáo dục - Đào tạo: - Sớm hồn thiện để trình quốc hội ban hành “Luật giáo dục Việt Nam” để khẳng định vai trò, vị trí nhà giáo nhà trường xã hội, 30 luật hóa quy định liên quan đến nhà giáo trách nhiệm xã hội nhà giáo - Tiếp tục đề xuất với phủ cải tiến chế độ tiền lương phù hợp với đặc điểm lao động sư phạm giáo viên đồng thời có chế độ đãi ngộ, phụ cấp, trợ cấp để giáo viên yên tâm sống gắn với nghề - Kiên cấu lại hệ thống đào tạo sư phạm nước theo hướng đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng, cấu đội ngũ nhà giáo nhu cầu giáo viên - Tiếp tục đạo liệt việc thực sách cán công tác cán giáo viên trường phổ thông * Với Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình - Luôn coi công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo nói chung, đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục nhiệm vụ chiến lược ngành - Cần quan tâm đầu ngân sách cho giáo dục trường có điều kiện phát triển khó khăn trường THPT Đơng Tiền Hải, THPT Bình Thanh… huy động nhiều nguồn lực đầu cho giáo dục Cần xây dựng hoàn thiện mạng lưới trường, lớp đảm bảo đủ điều kiện sở vật chất cho dạy học * Với Trường THPT Đông Tiền Hải - Nghiên cứu vận dụng thực giải pháp trình bày đề tài để giải vấn đề cụ thể việc nâng cao chất lượng, hiệu đội ngũ cán giáo viên nhà trường - Tham mưu cho UBND tỉnh, Sở GD - ĐT xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy định, kế hoạch tuyển dụng cán giáo viên Nghiên cứu xây dựng chế, sách nhằm thu hút đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, lực gắn với nghề, với trường Tiền Hải, ngày 28 tháng năm 2018 Người thực Xác nhận đơn vị công tác 31 Nhận xét giảng viên hướng dẫn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Khánh Bật (2002),Giáo trình tưởng Hồ chí Mnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Văn Chỉnh (2000), Quán triệt tưởng Hồ Chí Minh công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán nay, Nxb Đà Nẵng Đảng Cộng sản Việt Nam (1991),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính tri quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (2009), Tồn tập, Tập 2,4,5 Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 32 Giáo trình Những vấn đề chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh Nxb Lý luận tri, Hà nội (2017) Đảng Cộng sản Việt Nam (2016),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 ... NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI TRƯỜNG THPT ĐÔNG TIỀN HẢI Đứng trước thực trạng nhà trường đặc biệt đội ngũ cán giáo viên làm để. .. công tác cán nhà trường, đề tài đề xuất giải pháp để xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên hiệu công tác cán trường học Để có đội ngũ cán bộ, giáo viên. .. 3.4 Về công tác cán bộ: Thứ nhất, Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện cán Phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán để xây dựng, nâng cao chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay, Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay