Phím tắt trong microsoft project

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 03:46

PHÍM TẮT THƠNG DỤNG TRONG MS PROJECT STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG Shift + F2 Bật bảng thông tin công việc Task Information F2 Chỉnh sửa Task Alt + Shift + mũi tên sang phải Indent Task Alt + Shift + mũi tên sang trái Outdent Task Alt + Shift + “+” Hiện, mở rộng công tác công tác Alt + Shift + “-” Ẩn, thu lại công tác công tác Alt + Shift + “*” Hiện tất công tác cấp công tác Ctrl + F2 Tạo link cho công tác với công tác chọn Ctrl + Shift + F2 Gỡ bỏ link công tác 10 Ctrl+ Shift + F5 Hiển thị bar công tác khung nhìn Gantt chart 11 Ctrl+ / Chia nhỏ thêm thang đo thời gian (tuần –ngày – giờ) 12 Control + * (bàn phím số) Ctrl + Shift + (bàn phím thường) Tăng thang đo thời gian (ngày – tuần –tháng) 13 Alt + Home Đưa thang đo thời gian dự án 14 Alt + End Đưa thang đo thời gian cuối dự án 15 Ctrl + mũi tên lên Đưa khung nhìn cơng tác 16 Ctrl + mũi tên xuống Đưa khung nhìn cơng tác cuối 17 Alt + mũi tên sang phải Di chuyển thang đo thời gian sang phải 18 Alt + mũi tên sang trái Di chuyển thang đo thời gian sang trái 19 Alt + PgUp Di chuyển thang đo thời gian sang trái hình (nhanh) 20 Alt + PgDn Di chuyển thang đo thời gian sang phải hình (nhanh) 21 Ctrl + G F5 Hiển thị hộp thoại “Go to” 22 Ctrl + K Chèn hyperlink cho công tác 23 Alt + F10 Gán tài nguyên cho công tác 24 Insert Chèn công tác www.damtaicap.net www.lapvaquanlytiendo.com www.manaaz.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Phím tắt trong microsoft project, Phím tắt trong microsoft project

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay