Bài giảng phản ứng hóa học hữu cơ

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 01:31

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LTĐH MÙA THI 2016 - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU Câu 1: Cho dãy chất : phenol, triolein, glucozơ, fructozơ, axetilen, axit axetic, anilin, fomanđehit Số chất khả phản ứng với dung dịch nước brom : A B C D Câu 2: Cho dãy chất : tristearin, etanol, buta-1,3-đien, saccarozơ, axetanđehit, metyl metacrylat, etyl axetat, alanin, etylen, PVC Số chất khả phản ứng với dung dịch nước brom : A B C D Câu 3: Cho phản ứng sau : o 1500 C (1) CH4  → X + H2 lam lanh nhanh o CaO, t (2) CH3COONa + NaOH  → Y + Na2CO3 t → T + H2O (3) C2H5OH + CuO  (4) C6H5CH2CH2OH  → Z + Cu + H2O l80o C Dãy gồm chất làm màu nước brom : A X, Y, Z B X, Z C X, Z, T D Y, Z, T Câu 4: Trong chất: stiren, glucozơ, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan Số chất khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) A B C D Câu 5: Cho chất sau : (1) isopren (2) buta-1,3-đien ; (3) but-1-in (4) but-2-en ; (5) butan Số chất khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sản phẩm : A B C D o Câu 6: Cặp chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, t ) tạo sản phẩm : A glucozơ fructozơ B Axetanđehit etanol C Saccarozơ glucozơ D Anilin alanin Câu 7: Cặp chất phân biệt dung dịch nước brom ? A glucozơ fructozơ B Phenol axetanđehit C Buta-1,3-đien etylen D Anilin alanin Câu 8: Cho chất: glucozơ, fructozơ, vinylaxetilen, propin, axetanđehit, axit fomic, axit propanoic vào dung dịch AgNO NH3 Số chất tham gia phản ứng tạo kết tủa là: A B C D Câu 9: Cho chất: glucozơ, fructozơ, vinylaxetilen, propin, axetanđehit, axit fomic, axit propanoic, anđehit acrylic Số chất tham gia phản ứng tráng bạc (gương) : A B C D Câu 10: Chất sau khơng phản ứng tráng bạc: A C2H2 B CH3CH=O C HCOOCH3 D HCOOCH=CH2 Câu 11: Các chất dãy sau tạo kết tủa cho tác dụng với dung dịch AgNO NH3 dư, đun nóng? A vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic B glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic C vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen D vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic Câu 12: Chất vừa tham gia phản ứng tráng bạc, vừa làm màu dung dịch nước brom : A axetilen B fructozơ C glucozơ D vinyl axetilen Câu 13: Nhỏ dung dịch nước brom vào chất xuất kết tủa trắng ? A Glyxin B Anilin C Glucozơ D Vinyl axetat Câu 14: Dãy chất phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường? A Etylen glicol, glixerol ancol etylic B Glucozơ, glixerol saccarozơ C Glucozơ, glixerol metyl axetat D Glixerol, glucozơ etyl axetat Câu 15: Cho dung dịch sau : CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C2H5OH Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 : A B C D Câu 16: Dung dịch sau khả hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường? A Fomalin B Etilen glicol C Glixerol D Giấm ăn Câu 17: Trong dung dịch sau: (1) saccarozơ, (2) 3-monoclopropan-1,2-điol (3-MCPD), (3) etilenglycol, (4) đipeptit, (5) axit fomic, (6) tetrapeptit, (7) propan-1,3-điol Số dung dich hòa tan Cu(OH) là: A B C D Câu 18 dung dịch sau: (1) glucozơ; (2) mantozơ; (3) saccarozơ; (4) axit axetic; (5) glixerol; (6) axetanđehit (7) tinh bột ; (8) Gly-Ala Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường? A B C D Câu 19: Thuốc thử dùng để phân biệt tripeptit đipeptit A dung dịch NaOH B Cu(OH)2 môi trường kiềm C dung dịch NaCl D dung dịch HCl o Lê Thanh Phong – 0978.499.641 vs 0975.809.509 H SO dac Trang Câu 20: Cho chất sau : metanol, glyxin, anilin, axit axetic, vinyl axetat, phenol Số chất tác dụng với dung dịch NaOH : A B C D Câu 21: Cho dãy chất sau: etyl axetat, saccarozo, glyxylvalin (Gly-Val), poli(vinyl axetat), triolein Số chất bị thuỷ phân môi trường kiềm A B C D Câu 22 Chất sau không tác dụng với dung dịch NaOH? A CH3COOCH3 B C6H5OH (phenol) C CH3CH2CH2OH D CH3CH2COOH Câu 23: Chất bị thủy phân môi trường axit ? A Glucozơ B Saccarozơ C Fructozơ D Axit axetic Câu 24: Este thủy phân thu ancol : A CH3COOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH2=CH-COOC6H5 D CH3COOCH=CH-CH3 Câu 25: Este xà phòng hóa thu hai muối : A CH3COOCH3 B HCOOCH=CH2 C HCOOC6H5 D CH3COOC2H5 Câu 26: Este xà phòng hóa thu anđehit : A CH3COOCH3 B HCOOCH=CH2 C HCOOC6H5 D CH3COOC2H5 Câu 27: Thủy phân este sau môi trường axit thu sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc : A metyl axetat B Vinyl acrylat C Phenyl propionat D Propyl axetat Câu 28: Cho este sau : (1) etyl axetat, (2) triolein, (3) vinyl fomat, (4) metyl acrylat, (5) phenyl axetat Những este thủy phân tạo thành ancol : A (1), (4) B (1), (2), (3), (5) C (1), (2), (4) D (2), (4), (5) Câu 29: Dung dịch chất sau nồng độ, dung dich giá trị pH lớn nhất? A axit axetic B lysin C axit fomic D glyxin Câu 30: Cặp chất khơng làm đổi màu quỳ tím ? A anilin alanin B etyl amin glyxin C phenol lysin D valin axit glutamic Câu 31: Cho chất sau : C6H5OH (phenol), H2N-CH2-COOH, CH3NH2, CH3COOH, HCl chất làm quỳ tím hóa đỏ : A B C D Câu 32: Chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh : A phenol B anilin C glyxin D lysin Câu 33: Trong dung dịch: CH 3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2– CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím A B C D Câu 34: Chất sau phản ứng trùng hợp tạo polime: A Benzen B Etilen C Toluen D Ancol etylic Câu 35 Cao su buna tạo thành từ buta-1,3-đien phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C cộng hợp D phản ứng Câu 36 Cho dãy chất: C 6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2 Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 37: Dãy gồm chất tham gia phản ứng thủy phân A Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, fructozơ, glixerol B Tinh bột,xenlulozơ, saccarozơ, este, glucozơ C Glucozơ,xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ, fructozơ D Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, este, chất béo Câu 38: Ba hợp chất hữu X, Y, Z mạch hở (đều chứa C, H, O) phân tử khối 60 Cả ba chất phản ứng với Na giải phóng H2 Khi oxi hóa X (có xúc tác thích hợp) tạo X1 khả tham gia phản ứng tráng bạc Y tác dụng với NaOH Z khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo thu gọn X, Y, Z là: A CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3OC2H5 B (CH3)2CHOH, HCOOCH3, HOCH2CHO C (CH3)2CHOH, CH3COOH, HCOOCH3 D CH3CH2CH2OH, CH3COOH, HOCH2CHO Câu 39 Tiến hành thí nghiệm sau : (1) Thuỷ phân tinh bột thu hợp chất X (2) Lên men giấm ancol etylic thu hợp chất hữu Y (3) Hyđrat hoá etylen thu hợp chất hữu Z (4) Hấp thụ C2H2 vào dung dịch HgSO4 800C thu hợp chất hữu T Phát biểu không : A Y làm quỳ tím hóa đỏ hòa tan Cu(OH)2 B X làm màu nước brom tham gia phản ứng tráng bạc C T tham gia phản ứng tráng bạc hòa tan Cu(OH) điều kiện thường D Z phản ứng với Na giải phóng H2 khơng phản ứng với dung dịch NaOH Lê Thanh Phong – 0978.499.641 vs 0975.809.509 Trang ... B X làm màu nước brom tham gia phản ứng tráng bạc C T tham gia phản ứng tráng bạc hòa tan Cu(OH) điều kiện thường D Z phản ứng với Na giải phóng H2 không phản ứng với dung dịch NaOH Lê Thanh... 38: Ba hợp chất hữu X, Y, Z mạch hở (đều chứa C, H, O) có phân tử khối 60 Cả ba chất phản ứng với Na giải phóng H2 Khi oxi hóa X (có xúc tác thích hợp) tạo X1 có khả tham gia phản ứng tráng bạc... Chất sau có phản ứng trùng hợp tạo polime: A Benzen B Etilen C Toluen D Ancol etylic Câu 35 Cao su buna tạo thành từ buta-1,3-đien phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C cộng hợp D phản ứng Câu 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng phản ứng hóa học hữu cơ , Bài giảng phản ứng hóa học hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay