2 ôn lý thuyết chương este lipit

10 8 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 23:38

Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề Thi thử theo chuyên đề + đề thi thử tại: https://www.facebook.com/groups/123701861435410/ - Tổng hợp đề thi thử hay - Tổng hợp chuyên đề trọng tâm phục vụ cho kì thi đánh giá lực - Tổng hợp chuyên đề hay lạ khó chinh phục điểm 8, 9, 10 Câu 1: Mệnh đề không : A CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối B CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime C CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 D CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 Câu 2: Thu phân este Z m i trư ng a it thu hai chất h u c X Y (MX < MY B ng m t ph n ứng chuyển hố X thành Y Chất Z A etyl axetat B metyl propionat C vinyl axetat D metyl axetat Câu 3: Cho chất sau: (1) CH3-CO-O-C2H5 (4) CH2=C(CH3)-O-CO-CH3 (2) CH2=CH-CO-O-CH3 (5) C6H5O-CO-CH3 (3) C6H5-CO-O-CH=CH2 (6) CH3-CO-O-CH2-C6H5 Hãy cho biết chất cho tác dụng với NaOH đun nóng khơng thu ancol ? A (3) (4) (5) (6) B (1) (2) (3) (4) C (1) (3) (4) (6) D (3) (4) (5) Câu 4: Nhận định chất béo A Chất béo mỡ b i tr n có thành phần nguyên tố B Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 chất béo dạng lỏng nhiệt đ thư ng C Ở nhiệt đ thư ng, chất béo trạng thái rắn, nhẹ h n nước kh ng tan nước D Chất béo trieste gli erol a it béo no kh ng no Câu 5: Có đồng phân este, có chứa vòng benzen, có c ng thức phân tử C9H8O2 ? A B C D Câu 6: C ng thức triolein : A (CH3[CH2]16COO)3C3H5 B (CH3[CH2]14COO)3C3H5 C (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 Câu 7: C ng thức tổng quát este chức tạo ancol no hai chức a it kh ng no có m t nối đ i đ n chức A CnH2n–6O4 B CnH2n–8O4 C CnH2n–4O4 D CnH2n–2O4 Câu 8: Có nhận định sau : (1 Este s n phẩm ph n ứng gi a a it cacbo ylic ancol; (2 Este hợp chất h u c phân tử có nhóm COO ; (3 Este no, đ n chức, mạch hở có c ng thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2; (4 Hợp chất CH3COOC2H5 thu c loại este Các nhận định : A (1), (2), (4) B (1), (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (2), (3), (4) Câu 9: Cho este X có c ng thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng thu muối Y có phân tử khối lớn h n phân tử khối X Tên gọi X : A metyl propionat B isopropyl fomat C propyl fomat D etyl axetat Câu 10: Cho gli erol ph n ứng với hỗn hợp a it béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa : A B C D Câu 11: Thủy phân chất X b ng dung dịch NaOH, thu hai chất Y Z có ph n ứng tráng bạc, Z tác dụng với Na sinh khí H2 Chất X Tấn Thịnh – Hồng Phan Trang Chun mục ơn thuyết theo chuyên đề A HCOO  CH2CHO B HCOO  CH  CHCH3 C HCOO  CH  CH D CH3COO  CH  CH2 Câu 12: Đun nóng m t este đ n chức có phân tử khối 100 với dung dịch NaOH, thu hợp chất có nhánh X ancol Y Cho h i Y qua CuO đốt nóng hấp thụ s n phẩm vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu dung dịch Z Thêm H2SO4 loãng vào Z thu khí CO2 Tên gọi este A etyl isobutyrat B etyl metacrylat C metyl metacrylat D metyl isobutyrat Câu 13: Thủy phân este có c ng thức phân tử C4H8O2 (với úc tác a it , thu s n phẩm h u c X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X : A ancol metylic B etyl axetat C ancol etylic D axit fomic Câu 14: Cho X có c ng thức phân tử C5H8O2, ph n ứng với dung dịch NaOH tạo muối X1 chất h u c X2, nung X1 với v i t i út thu m t chất khí có tỉ khối với hiđro 8; X2 có ph n ứng tráng gư ng C ng thức cấu tạo X A CH3COOCH=CHCH3 B CH3COOCH2CH=CH2 C CH3COOC(CH3)=CH2 D C2H5COOCH=CH2 Câu 15: Hợp chất h u c X chứa m t nhóm chức, có c ng thức phân tử C6H10O4 Khi X tác dụng với NaOH m t muối m t ancol Lấy muối thu đem đốt cháy s n phẩm kh ng có nước c ng thức cấu tạo X : A CH3OOCCH2-CH2COOCH3 B C2H5OOC-COOC2H5 C HOOC(C2H4)4COOH D CH3OOC-COOC3H7 Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thư ng b ng phư ng pháp hóa học, cần dùng thuốc thử nước brom B Tất c este tan tốt nước, kh ng đ c, dùng làm chất tạo hư ng c ng nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm C Ph n ứng gi a a it a etic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp , tạo thành benzyl a etat có mùi th m chuối chín D Trong ph n ứng este hóa gi a CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH nhóm –COOH a it H nhóm –OH ancol Câu 17: Chất X có c ng thức phân tử C6H8O4 Cho mol X ph n ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu đimetyl ete Chất Y ph n ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư , thu chất T Cho T ph n ứng với HBr, thu hai s n phẩm đồng phân cấu tạo Phát biểu sau đúng? A Chất T kh ng có đồng phân hình học B Chất X ph n ứng với H2 (Ni, to theo tỉ lệ mol : C Chất Y có c ng thức phân tử C4H4O4Na2 D Chất Z làm màu nước brom Câu 18: Cho gli erin trioleat (hay triolein vào ống nghiệm chứa riêng biệt: H2, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số ph n ứng y : A B C D Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn m t este no, đ n chức số mol CO2 sinh b ng số mol O2 ph n ứng Tên gọi este : A etyl axetat B metyl fomat C n-propyl axetat D metyl axetat Câu 20: Cho gli erin trioleat (hay triolein vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH 2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số ph n ứng y : A B C D Câu 21: Phát biểu sau sai ? A S n phẩm ph n ứng phòng hoá chất béo a it béo gli erol B Số nguyên tử hiđro phân tử este đ n đa chức lu n m t số chẵn C Nhiệt đ s i este thấp h n hẳn so với ancol có phân tử khối Tấn Thịnh – Hồng Phan Trang Chun mục ơn thuyết theo chuyên đề D Trong c ng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn o o  H2 dö (Ni,t )  NaOHdö, t  HCl Câu 22: Cho s đồ chuyển hóa: Triolein   Y   X   Z Tên Z A axit panmitic B axit oleic C axit linoleic D axit stearic Câu 23: Phát biểu : A Tất c este ph n ứng với dung dịch kiềm lu n thu s n phẩm cuối muối ancol B Khi thủy phân chất béo lu n thu C2H4(OH)2 C Ph n ứng thủy phân este (tạo a it cacbo ylic ancol m i trư ng a it ph n ứng thuận nghịch D Ph n ứng gi a a it ancol có H2SO4 đặc ph n ứng m t chiều Câu 24: Este X có đặc điểm sau : - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 H2O có số mol b ng nhau; - Thu phân X m i trư ng a it chất Y (tham gia ph n ứng tráng gư ng chất Z (có số nguyên tử cacbon b ng m t nửa số nguyên tử cacbon X) Phát biểu không : A Đốt cháy hoàn toàn mol X sinh s n phẩm gồm mol CO2 mol H2O B Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc 170oC thu anken C Chất Y tan v hạn nước D Chất X thu c loại este no, đ n chức Câu 25: M t este có c ng thức phân tử C4H6O2, thu phân m i trư ng a it thu a etanđehit C ng thức cấu tạo thu gọn este : A HCOO-CH=CH-CH3 B CH3COO-CH=CH2 C CH2=CH-COO-CH3 D HCOO-C(CH3)=CH2 Câu 26: M t este X có c ng thức phân tử C5H8O2, thu phân m i trư ng a it thu hai s n phẩm h u c không làm nhạt màu nước brom Số đồng phân este X thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 27: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch sau ? A H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng B H2 ( úc tác Ni, đun nóng C Cu(OH)2 (ở điều kiện thư ng D Dung dịch NaOH (đun nóng Câu 28: Cho phát biểu sau: (a Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b Chất béo nhẹ h n nước, kh ng tan nước tan nhiều dung m i h u c (c Ph n ứng thủy phân chất béo m i trư ng a it ph n ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 29: Este X hợp chất th m có c ng thức phân tử C9H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo hai muối có phân tử khối lớn h n 80 C ng thức cấu tạo thu gọn X A C6H5COOC2H5 B CH3COOCH2C6H5 C C2H5COOC6H5 D HCOOC6H4C2H5 Câu 30: Thủy phân este X mạch hở có c ng thức phân tử C4H6O2, s n phẩm thu có kh tráng bạc Số este X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 31: Chất sau đun nóng với dung dịch NaOH thu s n phẩm có anđehit? A CH3-COO-C(CH3)=CH2 B CH3-COO-CH=CH-CH3 C CH2=CH-COO-CH2-CH3 D CH3-COO-CH2-CH=CH2 Câu 32: Phát biểu sau không đúng? A Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm B Triolein có kh tham gia ph n ứng c ng hiđro đun nóng có úc tác Ni Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề C Chất béo trieste etylen glicol với a it béo D Các chất béo thư ng kh ng tan nước nhẹ h n nước Câu 33: Este sau ph n ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng khơng tạo hai muối? A CH3OOC–COOCH3 B C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) C CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3 D CH3COOC6H5 (phenyl axetat) Câu 34: Trư ng hợp tạo s n phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? o o t  A HCOOCH  CHCH3  NaOH  t  B CH3COOCH  CH2  NaOH  o t  C CH3COOC6 H5 (phenyl axetat)  NaOH  o t  D CH3COOCH2CH  CH2  NaOH  Câu 35: Cho este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5) Dãy gồm este ph n ứng với dung dịch NaOH (đun nóng sinh ancol A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) C (2), (3), (5) D (3), (4), (5) Câu 36: Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có c ng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH kh ng tác dụng với Na : A B C D Câu 37: Hợp chất h u c mạch hở X có c ng thức phân tử C6H10O4 Thủy phân X tạo hai ancol đ n chức có số nguyên tử cacbon phân tử gấp đ i C ng thức X A CH3OCO-CH2-COOC2H5 B CH3OCO-COOC3H7 C C2H5OCO-COOCH3 D CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 38: Ứng với c ng thức phân tử C8H8O2 có hợp chất đ n chức, có vòng benzen, có kh ph n ứng với dung dịch NaOH ? A B C D 10 Câu 39: Hai chất X Y có c ng thức phân tử C9H8O2, dẫn uất bezen, làm màu nước Br2 X tác dụng với dung dịch NaOH cho muối anđehit, Y tác dụng với dung dịch NaOH cho muối nước Các muối sinh có phân tử khối lớn h n phân tử khối CH3COONa X Y tư ng ứng : A C2H3COOC6H5, HCOOC6H4C2H3 B C6H5COOC2H3, HCOOC6H4C2H3 C HCOOC2H2C6H5, HCOOC6H4C2H3 D C6H5COOC2H3, C2H3COOC6H5 Câu 40: Este X có c ng thức phân tử C5H10O2 Thủy phân X NaOH thu ancol Y Đề hiđrat hóa ancol Y thu hỗn hợp anken Vậy tên gọi X A tert-butyl fomat B iso-propyl axetat C sec-butyl fomat D etyl propionat Câu 41: Có nhận định sau: (1 Chất béo trieste gli erol với a it monocacbo ylic có mạch cacbon dài, kh ng phân nhánh (2 Chất béo nhẹ h n nước kh ng tan nước (3 Chất béo chứa gốc a it kh ng no thư ng chất rắn nhiệt đ thư ng (4 Ph n ứng thủy phân chất béo m i trư ng kiềm ph n ứng thuận nghịch (5 Chất béo thành phần dầu mỡ đ ng, thực vật (6 Khi đun chất béo lỏng với hiđro có úc tác Ni nồi hấp chúng chuyển thành chất béo rắn Các nhận định là: A (1), (2), (5), (6) B (1), (2), (3) C (1), (2), (4), (5) D (3), (4), (5) Câu 42: Có đồng phân este, có chứa vòng benzen, có c ng thức phân tử C8H8O2 ? A B C D Câu 43: C4H6O2 có đồng phân cấu tạo mạch hở ph n ứng với dung dịch NaOH ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Câu 44: Xà phòng hố m t hỗn hợp có c ng thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư , thu gli erol hỗn hợp gồm ba muối (kh ng có đồng phân hình học C ng thức ba muối A CH3COONa, HCOONa CH3CH=CHCOONa B CH2=CHCOONa, HCOONa CHCCOONa Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề C CH2=CHCOONa, CH3CH2COONa HCOONa D HCOONa, CHCCOONa CH3CH2COONa Câu 45: Phát biểu sau sai ? A Số nguyên tử hiđro phân tử este đ n đa chức m t số chẵn B S n phẩm ph n ứng xà phòng hố chất béo axit béo glixerol C Trong cơng nghiệp chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn D Nhiệt đ sôi este thấp h n hẳn so với ancol có phân tử khối Câu 46: Hợp chất X có cơng thức phân tử C5H8O2, tham gia ph n ứng phòng hóa thu m t anđehit m t muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 47: Hai hợp chất th m X Y có c ng thức phân tử CnH2n-8O2 Biết h i chất Y có khối lượng riêng 5,447 gam/lít (đktc X có kh ph n ứng với Na gi i phóng H2 có ph n ứng tráng bạc Y ph n ứng với Na2CO3 gi i phóng CO2 Tổng số c ng thức cấu tạo phù hợp X Y A B C D Câu 48: Công thức tổng quát m t este tạo a it no, đ n chức, mạch hở ancol kh ng no có m t nối đ i, đ n chức, mạch hở A CnH2n-2kO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-1O2 D CnH2nO2 Câu 49: Cho chất X tác dụng với m t lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau c cạn dung dịch thu chất rắn Y chất h u c Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 thu chất h u c T Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X là: A CH3COOCH=CH-CH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 50: M t hỗn hợp gồm este đ n chức Lấy hai este ph n ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu m t anđehit no mạch hở muối h u c , có muối có kh tham gia ph n ứng tráng gư ng C ng thức cấu tạo este A CH3COOCH=CH2; CH3COOC6H5 B HCOOC2H5; CH3COOC2H5 C HCOOC2H5; CH3COOC6H5 D HCOOCH=CHCH3; HCOOC6H5 HẾT Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: Mệnh đề không : A CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối B CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime C CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 D CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 Câu 2: Thu phân este Z m i trư ng a it thu hai chất h u c X Y (MX < MY B ng m t ph n ứng chuyển hố X thành Y Chất Z A etyl axetat B metyl propionat C vinyl axetat D metyl axetat Câu 3: Cho chất sau: (1) CH3-CO-O-C2H5 (4) CH2=C(CH3)-O-CO-CH3 (2) CH2=CH-CO-O-CH3 (5) C6H5O-CO-CH3 (3) C6H5-CO-O-CH=CH2 (6) CH3-CO-O-CH2-C6H5 Hãy cho biết chất cho tác dụng với NaOH đun nóng khơng thu ancol ? A (3) (4) (5) (6) B (1) (2) (3) (4) C (1) (3) (4) (6) D (3) (4) (5) Câu 4: Nhận định chất béo A Chất béo mỡ b i tr n có thành phần nguyên tố B Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 chất béo dạng lỏng nhiệt đ thư ng C Ở nhiệt đ thư ng, chất béo trạng thái rắn, nhẹ h n nước kh ng tan nước D Chất béo trieste gli erol a it béo no kh ng no Câu 5: Có đồng phân este, có chứa vòng benzen, có c ng thức phân tử C9H8O2 ? A B C D Câu 6: C ng thức triolein : A (CH3[CH2]16COO)3C3H5 B (CH3[CH2]14COO)3C3H5 C (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 Câu 7: C ng thức tổng quát este chức tạo ancol no hai chức a it kh ng no có m t nối đ i đ n chức A CnH2n–6O4 B CnH2n–8O4 C CnH2n–4O4 D CnH2n–2O4 Câu 8: Có nhận định sau : (1 Este s n phẩm ph n ứng gi a a it cacbo ylic ancol; (2 Este hợp chất h u c phân tử có nhóm COO ; (3 Este no, đ n chức, mạch hở có c ng thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2; (4 Hợp chất CH3COOC2H5 thu c loại este Các nhận định : A (1), (2), (4) B (1), (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (2), (3), (4) Câu 9: Cho este X có c ng thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng thu muối Y có phân tử khối lớn h n phân tử khối X Tên gọi X : A metyl propionat B isopropyl fomat C propyl fomat D etyl axetat Câu 10: Cho gli erol ph n ứng với hỗn hợp a it béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa : A B C D Câu 11: Thủy phân chất X b ng dung dịch NaOH, thu hai chất Y Z có ph n ứng tráng bạc, Z tác dụng với Na sinh khí H2 Chất X A HCOO  CH2CHO B HCOO  CH  CHCH3 C HCOO  CH  CH D CH3COO  CH  CH2 Câu 12: Đun nóng m t este đ n chức có phân tử khối 100 với dung dịch NaOH, thu hợp chất có nhánh X ancol Y Cho h i Y qua CuO đốt nóng hấp thụ s n phẩm vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu dung dịch Z Thêm H2SO4 lỗng vào Z thu khí CO2 Tên gọi este A etyl isobutyrat B etyl metacrylat C metyl metacrylat D metyl isobutyrat Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề Câu 13: Thủy phân este có c ng thức phân tử C4H8O2 (với úc tác a it , thu s n phẩm h u c X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X : A ancol metylic B etyl axetat C ancol etylic D axit fomic Câu 14: Cho X có c ng thức phân tử C5H8O2, ph n ứng với dung dịch NaOH tạo muối X1 chất h u c X2, nung X1 với v i t i út thu m t chất khí có tỉ khối với hiđro 8; X2 có ph n ứng tráng gư ng C ng thức cấu tạo X A CH3COOCH=CHCH3 B CH3COOCH2CH=CH2 C CH3COOC(CH3)=CH2 D C2H5COOCH=CH2 Câu 15: Hợp chất h u c X chứa m t nhóm chức, có c ng thức phân tử C6H10O4 Khi X tác dụng với NaOH m t muối m t ancol Lấy muối thu đem đốt cháy s n phẩm kh ng có nước c ng thức cấu tạo X : A CH3OOCCH2-CH2COOCH3 B C2H5OOC-COOC2H5 C HOOC(C2H4)4COOH D CH3OOC-COOC3H7 Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thư ng b ng phư ng pháp hóa học, cần dùng thuốc thử nước brom B Tất c este tan tốt nước, kh ng đ c, dùng làm chất tạo hư ng c ng nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm C Ph n ứng gi a a it a etic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp , tạo thành benzyl a etat có mùi th m chuối chín D Trong ph n ứng este hóa gi a CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH nhóm –COOH a it H nhóm –OH ancol Câu 17: Chất X có c ng thức phân tử C6H8O4 Cho mol X ph n ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu đimetyl ete Chất Y ph n ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư , thu chất T Cho T ph n ứng với HBr, thu hai s n phẩm đồng phân cấu tạo Phát biểu sau đúng? A Chất T kh ng có đồng phân hình học B Chất X ph n ứng với H2 (Ni, to theo tỉ lệ mol : C Chất Y có c ng thức phân tử C4H4O4Na2 D Chất Z làm màu nước brom Câu 18: Cho gli erin trioleat (hay triolein vào ống nghiệm chứa riêng biệt: H2, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số ph n ứng y : A B C D Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn m t este no, đ n chức số mol CO2 sinh b ng số mol O2 ph n ứng Tên gọi este : A etyl axetat B metyl fomat C n-propyl axetat D metyl axetat Câu 20: Cho gli erin trioleat (hay triolein vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH 2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số ph n ứng y : A B C D Câu 21: Phát biểu sau sai ? A S n phẩm ph n ứng phòng hố chất béo a it béo gli erol B Số nguyên tử hiđro phân tử este đ n đa chức lu n m t số chẵn C Nhiệt đ s i este thấp h n hẳn so với ancol có phân tử khối D Trong c ng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn o o  H2 dö (Ni,t )  NaOHdö, t  HCl  Y   X  Câu 22: Cho s đồ chuyển hóa: Triolein   Z Tên Z A axit panmitic B axit oleic C axit linoleic D axit stearic Câu 23: Phát biểu : A Tất c este ph n ứng với dung dịch kiềm lu n thu s n phẩm cuối muối ancol Tấn Thịnh – Hồng Phan Trang Chun mục ơn thuyết theo chuyên đề B Khi thủy phân chất béo lu n thu C2H4(OH)2 C Ph n ứng thủy phân este (tạo a it cacbo ylic ancol m i trư ng a it ph n ứng thuận nghịch D Ph n ứng gi a a it ancol có H2SO4 đặc ph n ứng m t chiều Câu 24: Este X có đặc điểm sau : - Đốt cháy hồn tồn X tạo thành CO2 H2O có số mol b ng nhau; - Thu phân X m i trư ng a it chất Y (tham gia ph n ứng tráng gư ng chất Z (có số nguyên tử cacbon b ng m t nửa số nguyên tử cacbon X) Phát biểu không : A Đốt cháy hoàn toàn mol X sinh s n phẩm gồm mol CO2 mol H2O B Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc 170oC thu anken C Chất Y tan v hạn nước D Chất X thu c loại este no, đ n chức Câu 25: M t este có c ng thức phân tử C4H6O2, thu phân m i trư ng a it thu a etanđehit C ng thức cấu tạo thu gọn este : A HCOO-CH=CH-CH3 B CH3COO-CH=CH2 C CH2=CH-COO-CH3 D HCOO-C(CH3)=CH2 Câu 26: M t este X có c ng thức phân tử C5H8O2, thu phân m i trư ng a it thu hai s n phẩm h u c không làm nhạt màu nước brom Số đồng phân este X thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 27: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch sau ? A H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng B H2 ( úc tác Ni, đun nóng C Cu(OH)2 (ở điều kiện thư ng D Dung dịch NaOH (đun nóng Câu 28: Cho phát biểu sau: (a Chất béo gọi chung trigli erit hay tria ylgli erol (b Chất béo nhẹ h n nước, kh ng tan nước tan nhiều dung m i h u c (c Ph n ứng thủy phân chất béo m i trư ng a it ph n ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có c ng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 29: Este X hợp chất th m có c ng thức phân tử C9H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo hai muối có phân tử khối lớn h n 80 C ng thức cấu tạo thu gọn X A C6H5COOC2H5 B CH3COOCH2C6H5 C C2H5COOC6H5 D HCOOC6H4C2H5 Câu 30: Thủy phân este X mạch hở có c ng thức phân tử C4H6O2, s n phẩm thu có kh tráng bạc Số este X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 31: Chất sau đun nóng với dung dịch NaOH thu s n phẩm có anđehit? A CH3-COO-C(CH3)=CH2 B CH3-COO-CH=CH-CH3 C CH2=CH-COO-CH2-CH3 D CH3-COO-CH2-CH=CH2 Câu 32: Phát biểu sau không đúng? A Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm B Triolein có kh tham gia ph n ứng c ng hiđro đun nóng có úc tác Ni C Chất béo trieste etylen glicol với a it béo D Các chất béo thư ng kh ng tan nước nhẹ h n nước Câu 33: Este sau ph n ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo hai muối? A CH3OOC–COOCH3 B C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) C CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3 D CH3COOC6H5 (phenyl axetat) Câu 34: Trư ng hợp tạo s n phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? Tấn Thịnh – Hồng Phan Trang Chun mục ơn thuyết theo chuyên đề o o t  A HCOOCH  CHCH3  NaOH  t  B CH3COOCH  CH2  NaOH  o t  C CH3COOC6 H5 (phenyl axetat)  NaOH  o t  D CH3COOCH2CH  CH2  NaOH  Câu 35: Cho este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5) Dãy gồm este ph n ứng với dung dịch NaOH (đun nóng sinh ancol A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) C (2), (3), (5) D (3), (4), (5) Câu 36: Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có c ng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH kh ng tác dụng với Na : A B C D Câu 37: Hợp chất h u c mạch hở X có c ng thức phân tử C6H10O4 Thủy phân X tạo hai ancol đ n chức có số nguyên tử cacbon phân tử gấp đ i C ng thức X A CH3OCO-CH2-COOC2H5 B CH3OCO-COOC3H7 C C2H5OCO-COOCH3 D CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 38: Ứng với c ng thức phân tử C8H8O2 có hợp chất đ n chức, có vòng benzen, có kh ph n ứng với dung dịch NaOH ? A B C D 10 Câu 39: Hai chất X Y có c ng thức phân tử C9H8O2, dẫn uất bezen, làm màu nước Br2 X tác dụng với dung dịch NaOH cho muối anđehit, Y tác dụng với dung dịch NaOH cho muối nước Các muối sinh có phân tử khối lớn h n phân tử khối CH3COONa X Y tư ng ứng : A C2H3COOC6H5, HCOOC6H4C2H3 B C6H5COOC2H3, HCOOC6H4C2H3 C HCOOC2H2C6H5, HCOOC6H4C2H3 D C6H5COOC2H3, C2H3COOC6H5 Câu 40: Este X có c ng thức phân tử C5H10O2 Thủy phân X NaOH thu ancol Y Đề hiđrat hóa ancol Y thu hỗn hợp anken Vậy tên gọi X A tert-butyl fomat B iso-propyl axetat C sec-butyl fomat D etyl propionat Câu 41: Có nhận định sau: (1 Chất béo trieste gli erol với a it monocacbo ylic có mạch cacbon dài, kh ng phân nhánh (2 Chất béo nhẹ h n nước kh ng tan nước (3 Chất béo chứa gốc a it kh ng no thư ng chất rắn nhiệt đ thư ng (4 Ph n ứng thủy phân chất béo m i trư ng kiềm ph n ứng thuận nghịch (5 Chất béo thành phần dầu mỡ đ ng, thực vật (6 Khi đun chất béo lỏng với hiđro có úc tác Ni nồi hấp chúng chuyển thành chất béo rắn Các nhận định là: A (1), (2), (5), (6) B (1), (2), (3) C (1), (2), (4), (5) D (3), (4), (5) Câu 42: Có đồng phân este, có chứa vòng benzen, có c ng thức phân tử C8H8O2 ? A B C D Câu 43: C4H6O2 có đồng phân cấu tạo mạch hở ph n ứng với dung dịch NaOH ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Câu 44: Xà phòng hố m t hỗn hợp có c ng thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư , thu gli erol hỗn hợp gồm ba muối (kh ng có đồng phân hình học C ng thức ba muối A CH3COONa, HCOONa CH3CH=CHCOONa B CH2=CHCOONa, HCOONa CHCCOONa C CH2=CHCOONa, CH3CH2COONa HCOONa D HCOONa, CHCCOONa CH3CH2COONa Câu 45: Phát biểu sau sai ? A Số nguyên tử hiđro phân tử este đ n đa chức m t số chẵn B S n phẩm ph n ứng xà phòng hố chất béo axit béo glixerol C Trong cơng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề D Nhiệt đ sôi este thấp h n hẳn so với ancol có phân tử khối Câu 46: Hợp chất X có cơng thức phân tử C5H8O2, tham gia ph n ứng phòng hóa thu m t anđehit m t muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 47: Hai hợp chất th m X Y có c ng thức phân tử CnH2n-8O2 Biết h i chất Y có khối lượng riêng 5,447 gam/lít (đktc X có kh ph n ứng với Na gi i phóng H2 có ph n ứng tráng bạc Y ph n ứng với Na2CO3 gi i phóng CO2 Tổng số c ng thức cấu tạo phù hợp X Y A B C D Câu 48: C ng thức tổng quát m t este tạo a it no, đ n chức, mạch hở ancol kh ng no có m t nối đ i, đ n chức, mạch hở A CnH2n-2kO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-1O2 D CnH2nO2 Câu 49: Cho chất X tác dụng với m t lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau c cạn dung dịch thu chất rắn Y chất h u c Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 thu chất h u c T Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X là: A CH3COOCH=CH-CH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 50: M t hỗn hợp gồm este đ n chức Lấy hai este ph n ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu m t anđehit no mạch hở muối h u c , có muối có kh tham gia ph n ứng tráng gư ng C ng thức cấu tạo este A CH3COOCH=CH2; CH3COOC6H5 B HCOOC2H5; CH3COOC2H5 C HCOOC2H5; CH3COOC6H5 D HCOOCH=CHCH3; HCOOC6H5 Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang 10 ... CH3COONa X Y tư ng ứng : A C2H3COOC6H5, HCOOC6H4C2H3 B C6H5COOC2H3, HCOOC6H4C2H3 C HCOOC2H2C6H5, HCOOC6H4C2H3 D C6H5COOC2H3, C2H3COOC6H5 Câu 40: Este X có c ng thức phân tử C5H10O2 Thủy phân X NaOH thu... CH3COONa X Y tư ng ứng : A C2H3COOC6H5, HCOOC6H4C2H3 B C6H5COOC2H3, HCOOC6H4C2H3 C HCOOC2H2C6H5, HCOOC6H4C2H3 D C6H5COOC2H3, C2H3COOC6H5 Câu 40: Este X có c ng thức phân tử C5H10O2 Thủy phân X NaOH thu... Câu 48: C ng thức tổng quát m t este tạo a it no, đ n chức, mạch hở ancol kh ng no có m t nối đ i, đ n chức, mạch hở A CnH2n-2kO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-1O2 D CnH2nO2 Câu 49: Cho chất X tác dụng với
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 ôn lý thuyết chương este lipit , 2 ôn lý thuyết chương este lipit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay