1 ôn lý thuyết chương đại cương kim loại

9 11 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 23:36

Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề Thi thử theo chuyên đề + đề thi thử tại: https://www.facebook.com/groups/123701861435410/ - Tổng hợp đề thi thử hay - Tổng hợp chuyên đề trọng tâm phục vụ cho kì thi đánh giá lực - Tổng hợp chuyên đề hay lạ khó chinh phục điểm 8, 9, 10 Câu 1: Có dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe nguyên chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá : A B C D Câu 2: Cho hỗn hợp gồm Fe Zn vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A Fe(NO3)2 AgNO3 B Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 C AgNO3 Zn(NO3)2 D Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 Câu 3: Cho hỗn hợp gồm Al Zn vào dung dịch AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X chứa muối phần không tan Y gồm hai kim loại Hai kim loại Y muối X A Al, Ag Zn(NO3)2 B Al, Ag Al(NO3)3 C Zn, Ag Al(NO3)3 D Zn, Ag Zn(NO3)2 Câu 4: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm sắt, cực dương than chì, có màng ngăn xốp) A cực âm xảy trình khử ion Na+ cực dương xảy trình oxi hóa ion Cl  B cực âm xảy q trình oxi hóa H2O cực dương xả trình khử ion Cl  C cực dương xảy trình oxi hóa ion Na+ cực âm xảy trình khử ion Cl  D cực âm xảy trình khử H2O cực dương xảy q trình oxi hóa Cl  Câu 5: Phản ứng sau phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện? ñpnc t  4Al + 3O2  Cu + CO2 A 2Al2O3  B CO + CuO  ñpnc  Cu + Cl2 C CuCl2  D Mg + FeSO4  MgSO4 + Fe Câu 6: Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D 2+ Câu 7: Biết ion Pb dung dịch oxi hóa Sn Khi nhúng hai kim loại Pb Sn nối với dây dẫn điện vào dung dịch chất điện li A có Sn bị ăn mòn điện hố B có Pb bị ăn mòn điện hố C Pb Sn khơng bị ăn mòn điện hố D Pb Sn bị ăn mòn điện hố Câu 8: Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I), Zn-Fe (II), Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A I; II III B I; II IV C II; III IV D I; III IV Câu 9: Để loại bỏ Al, Fe, CuO khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe CuO, dùng lượng dư dung dịch sau đây? A Dung dịch HNO3 B Dung dịch Fe(NO3)3 C Dung dịch HCl D Dung dịch NaOH Câu 10: Cho Fe (hạt) phản ứng với dung dịch HCl 1M Thay đổi yếu tố sau: (1) Thêm vào hệ lượng nhỏ dung dịch CuSO4 (2) Thêm dung dịch HCl 1M lên thể tích gấp đôi (3) Nghiền nhỏ hạt sắt thành bột sắt (4) Pha loãng dung dịch HCl nước cất lên thể tích gấp đơi Có cách thay đổi tốc độ phản ứng? A B C D Câu 11: Phát biểu sau sai ? o Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ơn thuyết theo chun đề A Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ B Trong y học, ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa C Nhôm kim loại dẫn điện tốt vàng D Thiếc dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ Câu 12: Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân chất bột dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại : A Muối ăn B Lưu huỳnh C Cát D vôi sống Câu 13: Các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 là: A Zn, Cu, Fe B MgO, Na, Ba C Zn, Ni, Sn D CuO, Al, Mg Câu 14: Điện phân dung dịch gồm a mol CuSO4 b mol NaCl Nếu b > 2a mà catot chưa có khí dung dịch sau điện phân chứa A Na+, SO4 2 , Cl  B Na+, SO4 2 , Cu2+ C Na+, Cl  D Na+, SO4 2 , Cu2+, Cl  Câu 15: Cho dãy kim loại : Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 A B C D Câu 16: Kim loại sau khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng? A Na B Cu C Mg D Al Câu 17: Cho dãy ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+ Trong điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh dãy A Fe2+ B Sn2+ C Cu2+ D Ni2+ Câu 18: Một đinh thép ngâm nước muối thấy có tượng gì, ? A Đinh thép bị gỉ xảy ăn mòn hóa học chậm B Đinh thép bị gỉ nhanh xảy ăn mòn điện hóa C Đinh thép trở lên sáng nước muối làm bề mặt D Đinh thép bị gỉ khí liên tục xảy q trình oxi hóa - khử Câu 19: Nếu vật làm hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hố q trình ăn mòn A kẽm đóng vai trò catot bị oxi hố B kẽm đóng vai trò anot bị oxi hố + C sắt đóng vai trò catot ion H bị oxi hố D sắt đóng vai trò anot bị oxi hoá Câu 20: Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 ? A Fe, Ni, Sn B Al, Fe, CuO C Zn, Cu, Mg D Hg, Na, Ca Câu 21: Trường hợp sau xảy ăn mòn điện hóa? A Sợi dây bạc nhúng dung dịch HNO3 B Đốt sắt khí Cl2 C Thanh nhơm nhúng dung dịch H2SO4 loãng D Thanh kẽm nhúng dung dịch CuSO4 Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu dung dịch Y phần không tan Z Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu kết tủa : A Fe(OH)3 Zn(OH)2 B Fe(OH)2 Cu(OH)2 C Fe(OH)3 D Fe(OH)2, Cu(OH)2 Zn(OH)2 Câu 23: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X hai kim loại Y là: A Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Ag; Cu B Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Cu; Fe C Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 Cu; Ag D Cu(NO3)2; AgNO3 Cu; Ag Câu 24: Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá (dãy điện cực chu n) sau : Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+ Ag Các kim loại ion phản ứng với ion Fe2+ dung dịch : A Ag, Cu2+ B Ag, Fe3+ C Zn, Ag+ D Zn, Cu2+ Câu 25: Nguyên tắc chung dùng để điều chế kim loại : Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề A oxi hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại B cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử C khử ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại D cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá Câu 26: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan : A Fe(NO3)2 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)3 Câu 27: Dãy gồm kim loại điều chế công nghiệp phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất chúng : A Na, Ca, Zn B Na, Cu, Al C Fe, Ca, Al D Na, Ca, Al Câu 28: Dãy ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hố (biết dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag) : A Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ B Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ + 2+ 3+ 2+ C Ag , Cu , Fe , Fe D Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ Câu 29: Cho phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2 AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag Dãy xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại là: A Ag+, Fe2+, Fe3+ B Ag+, Fe3+, Fe2+ C Fe2+, Ag+, Fe3+ D Fe2+, Fe3+, Ag+ Câu 30: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại : A Cu, Fe, Zn, MgO B Cu, FeO, ZnO, MgO C Cu, Fe, ZnO, MgO D Cu, Fe, Zn, Mg Câu 31: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ Phát biểu sau đúng? A Cu2+ oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ B Fe3+ oxi hóa Cu thành Cu2+ C Cu khử Fe3+ thành Fe D Fe2+ oxi hóa Cu thành Cu2+ Câu 32: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) phản ứng ăn mòn điện hóa xảy nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là: A Phản ứng cực âm có tham gia kim loại ion kim loại B Phản ứng cực dương oxi hóa Cl  C Phản ứng xảy kèm theo phát sinh dòng điện D Đều sinh Cu cực âm Câu 33: Cho ion : Fe2+ (1), Ag+ (2), Cu2+ (3) Thứ tự xếp theo chiều tăng dần tính oxi hố ion : A (1), (2), (3) B (2), (1), (3) C (2), (3), (1) D (1), (3), (2) Câu 34: Trong phát biểu sau, phát biểu sai ? A Các thiết bị máy móc sắt tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hóa học B Liên kết đa số tinh thể hợp kim liên kết kim loại C Kim loại có tính chât vật chung : tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim D Để điều chế Mg, Al người ta dùng khí H2 CO để khử oxit kim loại tương ứng nhiệt độ cao Câu 35: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+ Cu Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat (b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat (c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat (d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat Trong thí nghiệm trên, thí nghiệm có xảy phản ứng là: A (b) (c) B (a) (c) C (a) (b) D (b) (d) Câu 36: Trong kim loại sau : Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Al Số kim loại tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 Tấn Thịnh – Hồng Phan Trang Chun mục ơn thuyết theo chuyên đề A B C D Câu 37: Cho Al vào dung dịch HCl, có khí Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào A tốc độ khí tăng B phản ứng ngừng lại C tốc độ thoát khí giảm D tốc độ khí khơng đổi Câu 38: Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch gồm NaCl CuSO4 có số mol, đến catot xuất bọt khí dừng điện phân Trong trình điện phân trên, sản ph m thu anot A khí H2 O2 B có khí Cl2 C khí Cl2 O2 D khí Cl2 H2 Câu 39: Cho phản ứng xảy sau đây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag  (2) Mn + 2HCl  MnCl2 + H2  Dãy ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hố : A Ag+, Mn2+, H+, Fe3+ B Mn2+, H+, Ag+, Fe3+ C Ag+, Fe3+, H+, Mn2+ D Mn2+, H+, Fe3+, Ag+ Câu 40: Thứ tự số cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+ Ag Dãy gồm chất, ion tác dụng với ion Fe3+ dung dịch : A Mg, Cu, Cu2+ B Fe, Cu, Ag+ C Mg, Fe2+, Ag D Mg, Fe, Cu Câu 41: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 lỗng (b) Đốt dây Fe bình đựng khí O2 (c) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 HNO3 (d) Cho Zn vào dung dịch HCl Số thí nghiệm có xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 42: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch gồm chất tan: A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2, AgNO3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 Câu 43: Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng A Ba, Ag, Au B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Cr D Mg, Zn, Cu 2 3 Câu 44: Cho phương trình hóa học phản ứng : 2Cr  3Sn   2Cr  3Sn Nhận xét sau phản ứng đúng? A Cr3+ chất khử, Sn2+ chất oxi hóa B Cr chất khử, Sn2+ chất oxi hóa C Cr chất oxi hóa, Sn2+ chất khử D Sn2+ chất khử, Cr3+ chất oxi hóa Câu 45: Phương pháp thủy luyện thường dùng để điều chế A kim loại có cặp oxi hóa - khử đứng trước Zn2+/Zn B kim loại hoạt động mạnh C kim loại có tính khử yếu D kim loại mà ion dương có tính oxy hóa yếu Câu 46: Hòa tan hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe, Cu dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu chất khơng tan Cu Phần dung dịch sau phản ứng chắn có chứa A Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 B Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 C Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 D Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2 Câu 47: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội : A Fe, Mg, Al B Fe, Al, Cr C Cu, Fe, Al D Cu, Pb, Ag Câu 48: Fe bị ăn mòn điện hố tiếp xúc với kim loại M để ngồi khơng khí m Vậy M : A Cu B Mg C Al D Zn Câu 49: Cho biết phản ứng xảy sau : 2FeBr2 + Br2  2FeBr3 (1) 2NaBr + Cl2  2NaCl + Br2 (2) Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề Phát biểu : A Tính khử Br  mạnh Fe2+ B Tính khử Cl  mạnh Br  3+ C Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe D Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 Câu 50: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X, thấy pH dung dịch tăng dần Điện phân dung dịch Y, thấy pH dung dịch giảm dần X Y dung dịch sau ? A X BaCl2, Y AgNO3 B X CuCl2, Y AgNO3 C X BaCl2, Y CuCl2 D X CuCl2, Y NaCl HẾT Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: Có dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe nguyên chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá : A B C D Câu 2: Cho hỗn hợp gồm Fe Zn vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A Fe(NO3)2 AgNO3 B Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 C AgNO3 Zn(NO3)2 D Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 Câu 3: Cho hỗn hợp gồm Al Zn vào dung dịch AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X chứa muối phần không tan Y gồm hai kim loại Hai kim loại Y muối X A Al, Ag Zn(NO3)2 B Al, Ag Al(NO3)3 C Zn, Ag Al(NO3)3 D Zn, Ag Zn(NO3)2 Câu 4: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm sắt, cực dương than chì, có màng ngăn xốp) A cực âm xảy trình khử ion Na+ cực dương xảy trình oxi hóa ion Cl  B cực âm xảy q trình oxi hóa H2O cực dương xả trình khử ion Cl  C cực dương xảy trình oxi hóa ion Na+ cực âm xảy trình khử ion Cl  D cực âm xảy trình khử H2O cực dương xảy q trình oxi hóa Cl  Câu 5: Phản ứng sau phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện? ñpnc t  4Al + 3O2  Cu + CO2 A 2Al2O3  B CO + CuO  ñpnc  Cu + Cl2 C CuCl2  D Mg + FeSO4  MgSO4 + Fe Câu 6: Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D 2+ Câu 7: Biết ion Pb dung dịch oxi hóa Sn Khi nhúng hai kim loại Pb Sn nối với dây dẫn điện vào dung dịch chất điện li A có Sn bị ăn mòn điện hố B có Pb bị ăn mòn điện hố C Pb Sn khơng bị ăn mòn điện hố D Pb Sn bị ăn mòn điện hố Câu 8: Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I), Zn-Fe (II), Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A I; II III B I; II IV C II; III IV D I; III IV Câu 9: Để loại bỏ Al, Fe, CuO khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe CuO, dùng lượng dư dung dịch sau đây? A Dung dịch HNO3 B Dung dịch Fe(NO3)3 C Dung dịch HCl D Dung dịch NaOH Câu 10: Cho Fe (hạt) phản ứng với dung dịch HCl 1M Thay đổi yếu tố sau: (1) Thêm vào hệ lượng nhỏ dung dịch CuSO4 (2) Thêm dung dịch HCl 1M lên thể tích gấp đôi (3) Nghiền nhỏ hạt sắt thành bột sắt (4) Pha loãng dung dịch HCl nước cất lên thể tích gấp đơi Có cách thay đổi tốc độ phản ứng? A B C D Câu 11: Phát biểu sau sai ? A Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ B Trong y học, ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa C Nhôm kim loại dẫn điện tốt vàng D Thiếc dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ Câu 12: Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân chất bột dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại : A Muối ăn B Lưu huỳnh C Cát D vôi sống Câu 13: Các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 là: o Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề A Zn, Cu, Fe B MgO, Na, Ba C Zn, Ni, Sn D CuO, Al, Mg Câu 14: Điện phân dung dịch gồm a mol CuSO4 b mol NaCl Nếu b > 2a mà catot chưa có khí dung dịch sau điện phân chứa A Na+, SO4 2 , Cl  B Na+, SO4 2 , Cu2+ C Na+, Cl  D Na+, SO4 2 , Cu2+, Cl  Câu 15: Cho dãy kim loại : Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 A B C D Câu 16: Kim loại sau khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng? A Na B Cu C Mg D Al Câu 17: Cho dãy ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+ Trong điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh dãy A Fe2+ B Sn2+ C Cu2+ D Ni2+ Câu 18: Một đinh thép ngâm nước muối thấy có tượng gì, ? A Đinh thép bị gỉ xảy ăn mòn hóa học chậm B Đinh thép bị gỉ nhanh xảy ăn mòn điện hóa C Đinh thép trở lên sáng nước muối làm bề mặt D Đinh thép bị gỉ khí liên tục xảy q trình oxi hóa - khử Câu 19: Nếu vật làm hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hố q trình ăn mòn A kẽm đóng vai trò catot bị oxi hố B kẽm đóng vai trò anot bị oxi hố + C sắt đóng vai trò catot ion H bị oxi hố D sắt đóng vai trò anot bị oxi hoá Câu 20: Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 ? A Fe, Ni, Sn B Al, Fe, CuO C Zn, Cu, Mg D Hg, Na, Ca Câu 21: Trường hợp sau xảy ăn mòn điện hóa? A Sợi dây bạc nhúng dung dịch HNO3 B Đốt sắt khí Cl2 C Thanh nhơm nhúng dung dịch H2SO4 loãng D Thanh kẽm nhúng dung dịch CuSO4 Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu dung dịch Y phần không tan Z Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu kết tủa : A Fe(OH)3 Zn(OH)2 B Fe(OH)2 Cu(OH)2 C Fe(OH)3 D Fe(OH)2, Cu(OH)2 Zn(OH)2 Câu 23: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X hai kim loại Y là: A Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Ag; Cu B Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Cu; Fe C Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 Cu; Ag D Cu(NO3)2; AgNO3 Cu; Ag Câu 24: Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá (dãy điện cực chu n) sau : Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+ Ag Các kim loại ion phản ứng với ion Fe2+ dung dịch : A Ag, Cu2+ B Ag, Fe3+ C Zn, Ag+ D Zn, Cu2+ Câu 25: Nguyên tắc chung dùng để điều chế kim loại : A oxi hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại B cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử C khử ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại D cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá Câu 26: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng hồn tồn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan : A Fe(NO3)2 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)3 Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ôn thuyết theo chuyên đề Câu 27: Dãy gồm kim loại điều chế công nghiệp phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất chúng : A Na, Ca, Zn B Na, Cu, Al C Fe, Ca, Al D Na, Ca, Al Câu 28: Dãy ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hố (biết dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag) : A Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ B Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ C Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ D Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ Câu 29: Cho phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2 AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag Dãy xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại là: A Ag+, Fe2+, Fe3+ B Ag+, Fe3+, Fe2+ C Fe2+, Ag+, Fe3+ D Fe2+, Fe3+, Ag+ Câu 30: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại : A Cu, Fe, Zn, MgO B Cu, FeO, ZnO, MgO C Cu, Fe, ZnO, MgO D Cu, Fe, Zn, Mg Câu 31: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ Phát biểu sau đúng? A Cu2+ oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ B Fe3+ oxi hóa Cu thành Cu2+ 3+ C Cu khử Fe thành Fe D Fe2+ oxi hóa Cu thành Cu2+ Câu 32: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) phản ứng ăn mòn điện hóa xảy nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là: A Phản ứng cực âm có tham gia kim loại ion kim loại B Phản ứng cực dương oxi hóa Cl  C Phản ứng xảy ln kèm theo phát sinh dòng điện D Đều sinh Cu cực âm Câu 33: Cho ion : Fe2+ (1), Ag+ (2), Cu2+ (3) Thứ tự xếp theo chiều tăng dần tính oxi hố ion : A (1), (2), (3) B (2), (1), (3) C (2), (3), (1) D (1), (3), (2) Câu 34: Trong phát biểu sau, phát biểu sai ? A Các thiết bị máy móc sắt tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hóa học B Liên kết đa số tinh thể hợp kim liên kết kim loại C Kim loại có tính chât vật chung : tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim D Để điều chế Mg, Al người ta dùng khí H2 CO để khử oxit kim loại tương ứng nhiệt độ cao Câu 35: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+ Cu Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat (b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat (c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat (d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat Trong thí nghiệm trên, thí nghiệm có xảy phản ứng là: A (b) (c) B (a) (c) C (a) (b) D (b) (d) Câu 36: Trong kim loại sau : Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Al Số kim loại tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 A B C D Câu 37: Cho Al vào dung dịch HCl, có khí Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào A tốc độ khí tăng B phản ứng ngừng lại C tốc độ khí giảm D tốc độ khí khơng đổi Câu 38: Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch gồm NaCl CuSO4 có số mol, đến catot xuất bọt khí dừng điện phân Trong q trình điện phân trên, sản ph m thu anot Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang Chuyên mục ơn thuyết theo chun đề A khí H2 O2 B có khí Cl2 C khí Cl2 O2 D khí Cl2 H2 Câu 39: Cho phản ứng xảy sau đây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag  (2) Mn + 2HCl  MnCl2 + H2  Dãy ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hố : A Ag+, Mn2+, H+, Fe3+ B Mn2+, H+, Ag+, Fe3+ C Ag+, Fe3+, H+, Mn2+ D Mn2+, H+, Fe3+, Ag+ Câu 40: Thứ tự số cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+ Ag Dãy gồm chất, ion tác dụng với ion Fe3+ dung dịch : A Mg, Cu, Cu2+ B Fe, Cu, Ag+ C Mg, Fe2+, Ag D Mg, Fe, Cu Câu 41: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 loãng (b) Đốt dây Fe bình đựng khí O2 (c) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 HNO3 (d) Cho Zn vào dung dịch HCl Số thí nghiệm có xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 42: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch gồm chất tan: A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2, AgNO3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 Câu 43: Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng A Ba, Ag, Au B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Cr D Mg, Zn, Cu 2 3 Câu 44: Cho phương trình hóa học phản ứng : 2Cr  3Sn   2Cr  3Sn Nhận xét sau phản ứng đúng? A Cr3+ chất khử, Sn2+ chất oxi hóa B Cr chất khử, Sn2+ chất oxi hóa C Cr chất oxi hóa, Sn2+ chất khử D Sn2+ chất khử, Cr3+ chất oxi hóa Câu 45: Phương pháp thủy luyện thường dùng để điều chế A kim loại có cặp oxi hóa - khử đứng trước Zn2+/Zn B kim loại hoạt động mạnh C kim loại có tính khử yếu D kim loại mà ion dương có tính oxy hóa yếu Câu 46: Hòa tan hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe, Cu dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất không tan Cu Phần dung dịch sau phản ứng chắn có chứa A Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 B Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 C Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 D Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2 Câu 47: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội : A Fe, Mg, Al B Fe, Al, Cr C Cu, Fe, Al D Cu, Pb, Ag Câu 48: Fe bị ăn mòn điện hố tiếp xúc với kim loại M để ngồi khơng khí m Vậy M : A Cu B Mg C Al D Zn Câu 49: Cho biết phản ứng xảy sau : 2FeBr2 + Br2  2FeBr3 (1) 2NaBr + Cl2  2NaCl + Br2 (2) Phát biểu : A Tính khử Br  mạnh Fe2+ B Tính khử Cl  mạnh Br  C Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ D Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 Câu 50: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X, thấy pH dung dịch tăng dần Điện phân dung dịch Y, thấy pH dung dịch giảm dần X Y dung dịch sau ? A X BaCl2, Y AgNO3 B X CuCl2, Y AgNO3 C X BaCl2, Y CuCl2 D X CuCl2, Y NaCl Tấn Thịnh – Hoàng Phan Trang ... hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại B cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử C khử ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại D cho hợp chất chứa ion kim loại tác... điều chế A kim loại có cặp oxi hóa - khử đứng trước Zn2+/Zn B kim loại hoạt động mạnh C kim loại có tính khử yếu D kim loại mà ion dương có tính oxy hóa yếu Câu 46: Hòa tan hỗn hợp ba kim loại Zn,... hợp chất thành nguyên tử kim loại B cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử C khử ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại D cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 ôn lý thuyết chương đại cương kim loại , 1 ôn lý thuyết chương đại cương kim loại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay