1500 bài hóa vận dụng vận dụng cao phần 1

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 23:08

Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ NHỮNG BÀI TỐN HĨA HAY CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT-PHẦN Câu Dung dịch X chứa glucozơ saccarozơ có nồng độ mol Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu 34,56 gam Ag Nếu đun nóng 100 ml dung dịch X với dung dịch H2SO4 loãng dư, đến phản ứng xảy hoàn toàn, lấy toàn sản phẩm hữu sinh cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu lượng kết tủa Ag A 69,12 B 51,84 C 38,88 D 34,56 Câu Xà phòng hóa hồn tồn m gam triglixerit X cần dùng vừa đủ 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu glixerol hỗn hợp Y gồm ba muối axit oleic, axit panmitic axit stearic Giá trị m A 124,8 B 129,0 C 132,6 D 132,9 Câu Hóa hoàn toàn 13,56 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thể tích Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ thể tích 5,6 gam N2 (đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Đun nóng 13,56 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu ancol m gam muối Giá trị m A 18,36 B 17,96 C 15,16 D 21,16 Câu Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin axit glutamic; tỉ lệ khối lượng nitơ oxi 49 : 120 Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng 12,0 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 1,24 mol O2, thu 2,22 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O N2 Giá trị m A 28,04 B 27,08 C 28,12 D 27,68 Câu Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H7O2N) chất Z (C3H9O3N) Đun nóng 19,0 gam X với dung dịch NaOH dư, thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai amin Nếu cho 19,0 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu dung dịch chứa m gam hợp chất hữu Giá trị m Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ A 18,86 B 16,36 C 15,18 D 19,58 Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm axit Y (CnH2n-2O2) ancol Z (CmH2m+2O) thu CO2 H2O có tỉ lệ mol : Mặt khác, dẫn 0,2 mol X qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 14,4 gam Nếu đun nóng 0,2 mol X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu m gam este T Hiệu suất phản ứng este hóa đạt 75% Giá trị m A 8,55 B 9,60 C 7,50 D 6,45 Câu Cho 20,0 gam hỗn hợp gồm Mg, Al Cu vào dung dịch chứa CuCl2 0,5M FeCl3 0,8M Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X 31,88 gam rắn Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy lượng AgNO3 phản ứng 173,4 gam, đồng thời thu 146,37 gam kết tủa Nếu cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng m gam Giá trị m A 45,6 B 46,4 Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ C 44,4 D 44,8 Câu Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở có số nguyên tử cacbon este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 1,21 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua nước vôi lấy dư, thu 98,0 gam kết tủa Mặt khác đun nóng 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn hợp Y gồm muối, có muối glyxin, alanin valin Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A 36,37% B 33,95% C 14,55% D 21,82% Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm metylamin, đimetylamin trimetylamin cần dùng 0,78 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng m gam Biết độ tan nitơ đơn chất H2O không đáng kể Giá trị m A 34,08 B 31,44 Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ C 37,60 D 35,84 Câu 10 Lên men 54,0 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng lên men đạt a% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch chứa 30,0 gam NaOH, thu dung dịch gồm NaHCO3 0,5M Na2CO3 1M Giá trị a A 75,0% B 25,0% C 50,0% D 37,5% Câu 11 Dẫn 6,72 lít khí CO (đktc) qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 MgO (tỉ lệ mol : 1) nung nóng, thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với He 10,2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 10,0 B 12,0 C 16,0 D 12,8 Câu 12 Cho m gam α – amino axit X (có dạng H2N-CnH2n-COOH) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thu (1,2m + 6,06) gam muối Phân tử khối X A 103 B 89 Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ C 75 D, 117 Câu 13 Hỗn hợp X gồm lysin valin, tỉ lệ khối lượng nitơ oxi 49 : 80 Cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu dung dịch Y Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam rắn khan Giá trị m A 46,50 B 47,66 C 41,82 D 42,98 Câu 14 Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 KCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi, sau thời gian t giây thấy khối lượng catot tăng 7,68 gam, anot thoát 1,792 lít khí (đktc), đồng thời thu dung dịch màu xanh Tiếp túc điện phân với thời gian 2t giây nữa, tổng thể tích khí hai cực 5,376 lít (đktc) Giá trị m A 57,16 B 27,08 C 55,88 D 28,36 Câu 15 Cho m gam hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm tripeptit X (x mol), tetrapeptit Y (y Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ mol) hexapeptit Z (z mol) Đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y z mol Z thu CO2 có số mol nhiều H2O 0,04 mol Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 1,457m gam hỗn hợp T gồm ba muối glyxin, alanin valin Giá trị m A 30 B 50 C 60 D 40 Câu 16 Cho 9,4 gam hỗn hợp gồm Mg, Al Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 xM AgNO3 xM Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chất rắn Y Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy khối lượng NaOH phản ứng 16,0 gam, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 6,0 gam hỗn hợp Z gồm hai oxit Cho toàn Y vào dung dịch HCl lỗng dư, thấy 1,792 lít khí H2 (đktc) Giá trị x A 0,5 B 0,8 C 0,6 D 0,9 Câu 17 Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) este Y (CmH2m-4O4) mạch hở, phân tử Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ este chứa loại nhóm chức Xà phòng hóa hồn tồn 17,48 gam E cần dùng vừa đủ 425 ml dung dịch NaOH 0,4M thu hỗn hợp Z gồm hai ancol no, có số nguyên tử cacbon hỗn hợp T gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Đốt cháy hồn tồn Z thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Tỉ lệ a : b có giá trị gần với giá trị sau đây? A 1,2 B 0,6 C 0,8 D 1,3 Câu 18 Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm este X (C3H6O2) este Y (C7H6O2) cần dùng vừa đủ 320 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam hỗn hợp Z gồm ba muối Giá trị m A 33,76 B 32,64 C 34,80 D 35,62 Câu 19 Hiđro hóa hoàn toàn 0,1 mol triglixerit X cần dùng 0,3 mol H2 (xúc tác Ni, t°) thu chất hữu Y Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ thu hỗn hợp muối gồm natri stearat 27,8 gam natri panmitat Số nguyên tử hiđro (H) có X A 100 B 106 C 104 D 102 Câu 20 Tiến hành điện phân dung dịch chứa 19,2 gam dung dịch CuSO4 16,38 gam NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khối lượng dung dịch giảm 17,84 gam dừng điện phân Dung dịch sau điện phân chứa: A CuSO4, Na2SO4 H2SO4 H2SO4 C NaOH Na2SO4 NaOH B Na2SO4 D Na2SO4, NaCl Câu 21 Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức mạch hở cần dùng 0,85 mol O2, thu CO2 10,8 gam H2O Mặt khác đun nóng 14,4 gam X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thấy chúng phản ứng với vừa đủ, thu este Y Giả sử Page of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ hiệu suất phản ứng este hóa 100% Số nguyên tử hiđro (H) este Y A 10 B C 12 D 14 Câu 22 Cho m gam hỗn hợp dạng bột gồm Mg Fe (tỉ lệ mol : 1) vào dung dịch chứa AgNO3 1M Cu(NO3)2 0,5M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X 47,6 gam rắn Y gồm ba kim loại Cho Y vào dung dịch HCl lỗng dư thấy 2,24 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 8,0 C 16,0 B 6,0 D 12,0 Câu 23 Pentapeptit X mạch hở tạo từ loại α – amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH Trong X oxi chiếm 18,713% khối lượng Thủy phân khơng hồn tồn 35,91 gam X, thu hỗn hợp gồm 16,56 gam tetrapeptit, 9,45 gam tripeptit, 4,32 gam đipeptit m gam X Giá trị gần m A 7,5 B 6,5 C 7,0 D 6,0 Page 10 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ Câu 27 Cho 65,9 gam hỗn hợp gồm Na2O, Ba vào nước dư thu dung dịch X 6,72 lít khí H2 (đktc) Trung hòa dung dịch X cần dùng dung dịch chứa HCl 1M H2SO4 0,5M Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc thu m gam muối khan Giá trị m A 40,95 B 46,80 C 54,42 D 48,05 Câu 28 Hòa tan 1,57 gam hỗn hợp gồm Al, Zn vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,3M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn X dung dịch Y chứa hai muối Cho rắn X vào dung dịch HCl lỗng khơng thấy khí Cho lượng KOH dư vào Y, thấy lượng KOH phản ứng m gam Giá trị m A 4,80 B 7,84 C 5,60 D 6,72 Câu 29 Hỗn hợp X chứa Mg, Fe3O4 Cu (trong oxi chiếm 16% khối lượng) Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch chứa 2,1 mol HNO3 (lấy dư 25% so với phản ứng) thu dung dịch Y 0,16 Page 13 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ mol khí NO Cơ cạn dung dịch Y thu 3,73m gam muối khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 30 B 35 C 40 D 25 Câu 30 Hỗn hợp X gồm axit đơn chức este hai chức (đều mạch hở) Cho 0,1 mol X tác dụng tối đa với dung dịch chứa 5,2 gam NaOH, thu ancol Y 11,02 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Dẫn tồn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 2,22 gam Tỉ lệ a : b gần với giá trị sau đây? A 2,6 C 1,6 B 2,9 D 1,8 Câu 31 Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0,08 mol Fe3O4 0,18 mol Cu vào dung dịch chứa 0,12 mol NaNO3 a mol HNO3, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa muối kim loại hỗn hợp Y gồm NO NO2 có tỉ khối so với He 9,1 Cô cạn dung dịch X, lấy phần rắn đem Page 14 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ nung đến khối lượng khơng đổi thu rắn Z có khối lượng giảm 53,42 gam so với ban đầu Giá trị a A 1,13 B 1,12 C 1,14 D 1,15 Câu 32 X tripeptit, Y tetrapeptit (X, Y mạch hở), X phần trăm khối lượng oxi chiếm 31,527%, Y phần trăm khối lượng nitơ chiếm 20,438% Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y môi trường axit thu hỗn hợp chứa 8,12 gam GlyGly-Ala, 10,56 gam Gly-Gly, 9,6 gam Ala-Ala; 8,76 gam Gly-Ala; 9,0 gam glyxin 7,12 gam alanin Tỉ lệ mol X Y hỗn hợp E A 4:3 B 3:1 C 2:3 D 3:5 Câu 33 Cho m gam tinh thể Cu(NO3)2.3H2O vào dung dịch chứa NaCl thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ đến khối lượng dung dịch giảm 30,6 gam dừng điện phân Cho 11,0 gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu 0,09 mol Page 15 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ khí NO (sản phẩm khử nhất) lại 3,68 gam rắn không tan Giá trị m A 79,86 B 72,60 C 77,44 D 82,28 Câu 34 Đun nóng 15,05 gam este X đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ thu 16,45 gam muối Y Z hai este hai chức, mạch hở (trong X, Y có số nguyên tử cacbon, Y Z 14 đvC) Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa X, Y, Z với 300 ml dung dịch KOH 1M thu hỗn hợp chứa muối có khối lượng m gam hỗn hợp gồm ancol có số mol Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 28,0 B 25,0 C 30,0 D 32,0 Câu 35 Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X, thu CO2 có số mol nhiều H2O 0,32 mol Xà phòng hóa hồn tồn m gam X cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu glixerol hỗn hợp gồm hai muối axit oleic panmitic Giá trị m A 66,56 B 51,48 Page 16 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ C 68,64 D 70,72 Câu 36 Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH có tối đa 12 gam NaOH phản ứng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 42,56 lít O2 (đktc) Giá trị m A.26,28 C 58,40 B 43,80 D 29,20 Câu 37 Đốt cháy 3,24 gam bột Al oxi, sau thời gian thu m gam hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X dung dịch NaOH dư, thấy thoát 896 ml khí H2 (đktc) Giá trị m A 5,80 B 5,48 C 4,76 D 5,16 Câu 38 Cho 0,2 mol bột Fe vào dung dịch X chứa đồng thời Cu(NO3)2 a mol Fe(NO3)3, thu kim loại dung dịch Y chứa muối có khối lượng khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết H2O bay không đáng kể) Giá trị a Page 17 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ A 0,100 B 0,150 C 0,050 D 0,020 Câu 39 Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua, valin, glyxin tác dụng với 300 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l (loãng), thu dung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị a A 1,00 B 0,50 C 0,75 D 0,25 Câu 40 Hỗn hợp X gồm amino axit Y có dạng H2NCnH2n-COOH este Z tạo Y C2H5OH Đốt cháy hoàn toàn m gam X lượng O2 vừa đủ, thu N2; 12,32 lít CO2 (đktc) 11,25 gam H2O Giá trị m A 11,30 B 12,35 C 14,75 D 12,65 Câu 41 Hòa tan hoàn toàn 18,56 gam hỗn hợp gồm CuO, MgO Al2O3 400 ml dung dịch chứa H2SO4 0,4M HCl 1,5M thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, phụ Page 18 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch NaOH 1M biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M NaOH 1,2M vào dung dịch X, đến thu khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam rắn khan Giá trị m A 45,355 C 52,915 B 50,920 D 47,680 Câu 42 Hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOC3H7, CH2=C(COOCH3)2, CH3OOCC≡C-COOH (C17H33COO)3C3H5 Đốt cháy hoàn toàn x mol X cần dùng 1,89 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 H2O dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 22,32 gam Hiđro hóa hồn tồn x mol X cần dùng 0,25 mol H2 (Ni, t°) Giá trị x là: Page 19 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ A 0,25 B 0,22 C 0,28 D 0,27 Câu 43 Hòa tan hồn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Mg 0,2 mol FeCl3 dung dịch chứa NaNO3 HCl loãng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X có khối lượng tăng 37,3 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch X hòa tan tối đa 3,84 gam bột Cu, khơng thấy khí Nếu cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy thoát 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử N+5), đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 152 B 164 C 156 D 160 Câu 44 Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi 12 Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X cần dùng 1,14 mol O2 thu CO2, H2O N2, số mol CO2 nhiều số mol H2O 0,12 mol Mặt khác, đun nóng 60,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm ba muối glyxin, alnin valin Tổng khối Page 20 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ lượng muối alanin valin hỗn hợp Y A 15,04 B 3,76 C 7,52 D 5,00 Câu 45 Đun nóng hỗn hợp gồm 5,44 gam phenyl axetat 18,0 gam benzyl axetat với 400 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam rắn khan Giá trị m A 31,24 C 32,16 B 32,88 D 30,48 Câu 46 Thổi luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa 5,8 gam Fe3O4 12,0 gam CuO nung nóng, sau kết thúc phản ứng, khí khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vơi lấy dư thu m gam kết tủa Giá trị m A 25,0 B 15,0 C 10,0 D 20,0 Câu 47 Đun nóng 7,2 gam este X đơn chức với 120 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ, thu m gam muối Giá trị m A 10,08 B 9,84 Page 21 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ C 8,16 D 11,28 Câu 48 Cho 18,54 gam chất hữu Y (CH3CH(NH2)-COOCH3) tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu lượng chất rắn khan A 32,64 gam B 29,58 gam C 22,86 gam D 32,10 gam Câu 49 Hòa tan hết 26,64 gam hỗn hợp gồm Ba Al2O3 nước dư, thu dung dịch X 2,688 lít khí H2 (đktc) Cho 480 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu lượng kết tủa A 9,36 gam B 1,56 gam C 6,24 gam D 4,68 gam Câu 0,06 thúc tăng 50 Hòa tan hết hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg mol Al dung dịch HNO3 loãng, dư, kết phản ứng thu dung dịch X có khối lượng 5,22 gam Số mol HNO3 phản ứng A 0,48 B 0,54 C 0,60 D 0,64 Page 22 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ Câu 51 X, Y hai este đơn chức, mạch hở Tỉ khối X so với metan 3,75 Đun nóng 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu ancol hỗn hợp chứa hai muối hai axit cacboxylic dãy đồng đẳng Phần trăm khối lượng Y có hỗn hợp E A 32,32% B 54,88% C 45,12% D 67,68% Câu 52 Cho 45,0 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 200ml dung dịch NaCl 0,6M thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ với cường độ dòng điện I = 5A đến khối lượng dung dịch giảm 15,3 gam dừng điện phân Nhận định sau sai? A Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 6,72 gam bột Fe B Nếu thời gian điện phân 6948 giây, nước bắt điện phân cực C Nhúng Mg vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu 0,09 mol khí H2 Page 23 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ D Dung dịch sau điện phân tác dụng tối đa với dung dịch chứa 7,2 gam NaOH Câu 53 X, Y hai este đơn chức đồng phân Tỉ khối X so với oxi 2,75 Đun nóng 17,6 gam hỗn hợp E chứa X,Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Z chứa hai ancol dãy đồng đẳng hỗn hợp T gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Dẫn tồn Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 7,88 gam Tỉ lệ a:b gần với giá trị sau đây? A 0,7 B 1,2 C 1,3 D 0,8 Câu 54 Hòa tan hết mẩu Ba 200 ml dung dịch CuSO4 0,4M Sau phản ứng xảy hoàn tồn, thu 2,24 lít H2 (đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 26,48 B 18,64 C 28,44 D 33,10 Page 24 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ Câu 55 Cho m gam bột Zn vào 200 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 2,78 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị m A 7,8 B 2,6 C 5,2 D 3,9 Câu 56 Hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức este no, hai chức (đều mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 27,0 gam X cần dùng a mol O2, thu CO2 H2O có tỉ lệ mol : Mặt khác, cho 27,0 gam X tác dụng vừa đủ với 360 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị a A 1,17 B 1,08 C 0,99 D 0,90 Câu 57 Hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua muối clorua amin Y đơn chức Cho 20,14 ga m X tác dụng tối đa với dung dịch chứa 8,0 gam NaOH (đun nóng), thu 2,688 lít khí (đktc) Cơng thức amin Y A CH3NH2 B C2H5NH2 Page 25 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ C C3H7NH2 D C4H9NH2 Câu 58 Hòa tan hồn tồn 3,24 gam bột Al dung dịch chứa 0,44 mol HNO3, sau kết thúc phản ứng thu khí N2 dung dịch X chứa muối có khối lượng m gam Giá trị m A 27,16 B 25,56 C 27,96 D 27,56 Câu 59 Hòa tan hồn tồn 22,7 gam hỗn hợp gồm Na, K Ba vào 400 ml dung dịch HCl 0,8M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 5,376 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam rắn khan Giá trị m A 42,22 B 35,42 C 36,78 D 38,14 Câu 60 Hòa tan 28,16 gam hỗn hợp X gồm FeCl2 Fe(NO3)2 vào nước thu 200 ml dung dịch X Sục khí Cl2 dư vào 100 ml dung dịch X, thu dung dịch Y chứa 17,275 gam muối Nếu cho dung dịch HCl dư vào 100 ml dung dịch X lại, thu Page 26 of 27 Tải file giải chi tiết tại: https://www.facebook.com/vnshareonline/ Xem lời giải chi tiết câu: http://hoctap.dvtienich.com/ V lít khí NO (sản phẩm khử N+5; đo đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 1,344 B 0,896 C 0,672 D 0,448 Câu 61 Hỗn hợp X gồm O2 O3 có tỉ khối so với H2 18,24 Hỗn hợp Y gồm glyxin alanin có tỉ khối so với H2 40,3 Đốt cháy hồn tồn V1 lít Y cần dùng V2 lít X, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Các khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất Tỉ lệ V : V2 A : B : C : D : Page 27 of 27 ... 53,42 gam so với ban đầu Giá trị a A 1, 13 B 1, 12 C 1, 14 D 1, 15 Câu 32 X tripeptit, Y tetrapeptit (X, Y mạch hở), X phần trăm khối lượng oxi chiếm 31, 527%, Y phần trăm khối lượng nitơ chiếm 20,438%... thu N2; 12 ,32 lít CO2 (đktc) 11 ,25 gam H2O Giá trị m A 11 ,30 B 12 ,35 C 14 ,75 D 12 ,65 Câu 41 Hòa tan hồn tồn 18 ,56 gam hỗn hợp gồm CuO, MgO Al2O3 400 ml dung dịch chứa H2SO4 0,4M HCl 1, 5M thu... A 15 2 B 16 4 C 15 6 D 16 0 Câu 44 Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi 12 Đốt cháy hoàn toàn 0 ,12 mol X cần dùng 1, 14 mol O2 thu CO2, H2O N2, số mol CO2 nhiều số mol H2O 0 ,12
- Xem thêm -

Xem thêm: 1500 bài hóa vận dụng vận dụng cao phần 1 , 1500 bài hóa vận dụng vận dụng cao phần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay