Hướng dẫn xe 4 bánh điều khiển bằng Bluetooth, Arduino. Bổ sung thêm đèn, còi

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:49

Xe 4 bánh điều khiển từ xa bằng bluetooth, arduino thông thường dễ tìm gặp hướng dẫn chỉ có 4 lệnh (CHẠY TỚI, CHẠY LUI, XOAY PHẢI, XOAY TRÁI). Hướng dẫn này tôi viết thêm code để bổ sung thêm 9 lệnh (CHẠY TỚI, CHẠY LUI, XOAY PHẢI, XOAY TRÁI, CHẠY TỚI + QUAY TRÁI, CHẠY TỚI + QUAY PHẢI, Bật tắt 2 đèn trước, Bật tắt 2 đèn sau và bật tắt còi. HƯỚNG DẪN LẮP RÁP XE BÁNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG BLUETOOTH, SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO UNO, THÊM ĐÈN, CÒI Các bạn tiến hành lắp ráp xe mơ hình, điều khiển từ xa bluetooth, sử dụng vi điều khiển arduino uno dễ dàng tìm kiếm thông tin để lắp ráp Các shop bán hàng Việt Nam tơi thấy có lệnh CHẠY TỚI, CHẠY LUI, XOAY TRÁI, XOAY PHẢI Hướng dẫn bổ sung code để lắp thêm đèn trước (màu trắng xanh), đèn sau màu đỏ thêm còi, đặc biệt tơi bổ sung lệnh CHẠY TỚI QUAY PHẢI CHẠY TỚI QUAY TRÁI Chân ngõ arduino để lắp đèn LED còi theo code bạn Như xe bánh cải tiến có tất lệnh bao gồm CHẠY TỚI, CHẠY LUI, XOAY TRÁI, XOAY PHẢI, CHẠY TỚI QUAY PHẢI, CHẠY TỚI QUAY TRÁI, Mở/ Tắt đèn trước, Mở/ Tắt đèn sau, Mở/ Tắt còi Do thời gian nên chưa bổ sung lệnh CHẠY LUI QUAY PHẢI, CHẠY LUI QUAY TRÁI ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ, hy vọng bạn sau nghiên cứu kỹ code tự cải tiến thêm Danh sách thiết bị cần thiết: - Arduino UNO - Motor Shield LM293 - Bluetooth Module HC06 - Motor DC + bánh xe (có thể sử dụng motor + bánh xe) - 18650 Battery - còi - đèn LED màu đỏ làm đèn sau - khung xe - đèn LED màu xanh làm đèn trước #include AF_DCMotor motor1(1); AF_DCMotor motor2(2); AF_DCMotor motor3(3); AF_DCMotor motor4(4); char command; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A0,OUTPUT); //Horn is output pin pinMode(10,OUTPUT); //F_light pinMode(13,OUTPUT); pinMode(A2,OUTPUT); //B_light pinMode(A3,OUTPUT); } void loop(){ if(Serial.available() > 0){ command = Serial.read(); Stop(); switch(command){ case 'F': forward(); break; case 'B': back(); break; case 'L': left(); break; case 'R': right(); break; case 'G': forward_left(); break; case 'I': forward_right(); break; case 'W': F_light_on(); break; case 'w': F_light_off(); break; case 'U': B_light_on(); break; case 'u': B_light_off(); break; case 'V': Horn_on(); break; case 'v': Horn_off(); break; } } } void right() { motor1.setSpeed(230); motor1.run(BACKWARD); motor2.setSpeed(230); motor2.run(BACKWARD); motor3.setSpeed(230); motor3.run(FORWARD); motor4.setSpeed(230); motor4.run(FORWARD); } void left() { motor1.setSpeed(230); motor1.run(FORWARD); motor2.setSpeed(230); motor2.run(FORWARD); motor3.setSpeed(230); motor3.run(BACKWARD); motor4.setSpeed(230); motor4.run(BACKWARD); } void forward() { motor4.setSpeed(200); motor4.run(FORWARD); motor2.setSpeed(200); motor2.run(FORWARD); motor3.setSpeed(200); motor3.run(BACKWARD); motor1.setSpeed(200); motor1.run(BACKWARD); //digitalWrite(A3,HIGH); //digitalWrite(13,HIGH); } void back() { motor3.setSpeed(255); motor3.run(FORWARD); motor1.setSpeed(255); motor1.run(FORWARD); motor4.setSpeed(255); motor4.run(BACKWARD); motor2.setSpeed(255); motor2.run(BACKWARD);} void Stop() {motor1.setSpeed(0); motor2.run(RELEASE); motor2.setSpeed(0); motor2.run(RELEASE); motor3.setSpeed(0); motor4.run(FORWARD); motor4.setSpeed(0); motor4.run(FORWARD);} void forward_right() { motor1.setSpeed(230); motor1.run(BACKWARD); motor2.setSpeed(60); motor2.run(FORWARD); motor3.setSpeed(60); motor3.run(BACKWARD); motor4.setSpeed(230); motor4.run(FORWARD); } void forward_left() { motor1.setSpeed(60); motor1.run(BACKWARD); motor2.setSpeed(230); motor2.run(FORWARD); motor3.setSpeed(230); motor3.run(BACKWARD); motor4.setSpeed(60); motor4.run(FORWARD); } void F_light_on() { digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(13, HIGH);} void F_light_off() { digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(13, LOW);} void B_light_on() { digitalWrite(A2, HIGH); digitalWrite(A3, HIGH);} void B_light_off() { digitalWrite(A2, LOW); digitalWrite(A3, LOW);} void Horn_on() { digitalWrite(A0, HIGH); } void Horn_off() { digitalWrite(A0, LOW); } ... pinMode(A2,OUTPUT); //B_light pinMode(A3,OUTPUT); } void loop(){ if(Serial.available() > 0){ command = Serial.read(); Stop(); switch(command){ case 'F': forward(); break; case 'B': back(); break; case... AF_DCMotor motor1(1); AF_DCMotor motor2(2); AF_DCMotor motor3(3); AF_DCMotor motor4(4); char command; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A0,OUTPUT); //Horn is output pin pinMode(10,OUTPUT);
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn xe 4 bánh điều khiển bằng Bluetooth, Arduino. Bổ sung thêm đèn, còi, Hướng dẫn xe 4 bánh điều khiển bằng Bluetooth, Arduino. Bổ sung thêm đèn, còi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay