Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán lovebook đề 18 có lời giải

16 15 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:48

 2 2 Câu 39: C ln8 Diện tích cần tìm S   e x  1dx ln Đặt e x   t  e x   t  e x dx  2tdt  dx  2tdt t 1 3 2t dt  Ta S   dt    dt      ln t 1 t 1  2 2 Khi a  b  c     Câu 40: A Phương trình tắc elip  E  dạng x2 y   1 a  b   a b2 Do độ dài trục lớn gấp lần độ dài trục nhỏ nên 2a  2.2b  a  2b Do tiêu cự nên 2c   c  Ta có: b2  a2  c2  4b2  12  b   a  Vậy  E  : x2 y   16 Câu 41: D Trong mặt phẳng  ABC  , kẻ AH  CM H Ta   SA   ABC   CM  SH Do khoảng cách d từ điểm S đến đường  CM  AH   thẳng CM độ dài đoạn SH Tam giác BCM vng B có: a 10 a CM  BC  BM  a     3 2 Từ hai tam giác vuông đồng dạng AHM CBM, ta suy AH  AM BC a 10  CM  a 10  a 110 Tam giác SAH vng A, SH  SA  AH   2a        2 Suy m  n  110   115 Câu 42: B Số phần tử không gian mẫu n     36 Gọi A biến cố "b2  4c  b  c  9" , ta có: A  1,1 ; ; 1,5 ; 1,6  ;  2,  ; ;  2,5  ;  2,6  ; 3,3 ; 3,  ;  3,5  n  A  14 Vậy xác suất cần tìm P  A  n  A 14   n    36 18 Câu 43: C Đặt t 2x , 1  t  1  x2 Bài tốn trở thành: Tìm m cho f  t   0, t   1;1 với f  t   1  2m  t  m   m    f  1  Ta f  t   0, t   1;1     4  m  3m     f 1  Câu 44: A Vì A  d   P   A  4;2;3 ; N  d  N   n; 2  4n; 1  4n  Ta AN  33  AN  132  1  n    4  4n    4  4n   132 2  1  n    n  hay n  3 Từ hai điểm N  6; 6; 5 , N  2;10;11 a  c     a  c   b Mà N tung độ âm nên ta chọn N  6; 6; 5   7  b    Câu 45: B Do x  y  nên ta đặt x  3cos t , y  3sin t (*) Thay (*) vào điều kiện thứ hai, P  z  3    i  18  18sin  t    2  4 3 3   z  i Dấu xảy sin  t    1  t   2  4 x 3 ,y  xy  4,5 2 Câu 46: D Đặt t  4x , t  Phương trình cho dạng t  8t   m  (*) Yêu cầu tốn trở thành trở thành tìm m để phương trình (*) nghiệm phân biệt t1 , t2  t1  t2   '  16    m   m  13    '    t1   t2     t1t2   t1  t2    Ta  2  t1  t2     t1  8 t2  8  t1t2   t1  t2   64  m  13     m   2.8    13  m  9 Mà m   m 12; 11; 10    m   8.8  64  Câu 47: C Từ giả thiết ta f  x f ' x 1 f  x  x, x   0; 2    2x Mà f     C  Do f  x   f  x f ' x 1 f  x dx  x  C   f  x   x  C  1  1, x  0; 2 Vậy f    Câu 48: A Gọi M  x; y  điểm biểu diễn z  x  iy  x, y  Từ z  i   x   y  1   M    mặt phẳng phức đường tròn  C1  tâm I1  0;1 , bán kính R1  Từ z  2m   x  2m  y   M đường tròn  C2  tâm I 2   2m;0 , bán kính R2  Để tồn hai số phức thỏa mãn điều kiện cho tồn hai điểm M, tức  C1   C2  cắt hai điểm phân biệt R1  R2  I1I  R1  R2     2m     m2   m   2;  \ 0 Câu 49: D Từ f '  x   1  x  x  3 g  x   2019  f ' 1  x   x   x  g 1  x   2019 Ta h '  x    f ' 1  x   2019   x   x  g 1  x  Do g 1  x   0, x  , nên yêu cầu tốn x   x    x   ;0    4;   Câu 50: B Gọi x, y, h chiều rộng, chiều dài, chiều cao hố ga  x  0, y  0, h  0, m  Thể tích hố ga V  xyh  y  V  xh  3  x x  x  2  Diện tích cần xây dựng hố ga S  x   xy  xh  yh  3x  Bài toán trở thành tìm x để S  x  nhỏ Ta S '  x   x  10 , S '  x    x0  x Lập bảng xét dấu S '  x  10 x x S ' x   x0   Dựa vào bảng xét dấu S '  x  , thấy S  x  đạt giá trị nhỏ  x  Vậy h  3 45   m  chiều cao xây hố ga tiết kiệm nguyên liệu ... x  3 g  x   2019  f ' 1  x   x   x  g 1  x   2019 Ta có h '  x    f ' 1  x   2019   x   x  g 1  x  Do g 1  x   0, x  , nên yêu cầu tốn có x   x   ... hai, có P  z  3    i  18  18sin  t    2  4 3 3   z  i Dấu xảy sin  t    1  t   2  4 x 3 ,y  xy  4,5 2 Câu 46: D Đặt t  4x , t  Phương trình cho có dạng...  Ta có AN  33  AN  132  1  n    4  4n    4  4n   132 2  1  n    n  hay n  3 Từ có hai điểm N  6; 6; 5 , N  2;10;11 a  c     a  c   b Mà N có tung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán lovebook đề 18 có lời giải, Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán lovebook đề 18 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay