toanmath com đề thi thử toán THPT QG 2019 lần 2 trường nguyễn trung thiên – hà tĩnh

8 39 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:35

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TĨNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Mơn Tốn Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi gồm trang) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Giá trị cực tiểu hàm số cho A B -1 C D Câu 2: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số nào? A y  x 3 x 1 B y  x  x  Câu 3: Cho số thực a, b thỏa mãn A b  a  1  C y   a 1  1  x3 x 3  D y  x3  3x   b  Khẳng định sau đúng? B a  b  1 C a  1  b Câu 4: Nghiệm phương trình 22 x1  A x  B x  C x  2 Câu 5: Giá trị lớn hàm số y  x  3x  1;1 D a  1  b A B C 2 Câu 6: Nguyên hàm hàm số f  x   x  sin x D D x   A  (2 x  sin x)dx   cos x  C B  (2 x  sin x)dx   cos x  C C  (2 x  sin x)dx  x  cos x  C D  (2 x  sin x)dx  x  cos x  C Câu 7: Cho log  a , log 64 A 5a B 6a C 6a D 5a Câu 8: Cho hàm số y  x  3x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  B Hàm số đồng biến khoảng  0;  C Hàm số nghịch biến khoảng  2;   Câu 9: Cho  1 A I  4 D Hàm số nghịch biến khoảng  0;  4 f ( x)dx  1  f ( x)dx  Khi I  B I   f ( x) dx 1 C I  D I  2 Trang 1/8 - Mã đề thi 001 Câu 10: Thể tích khối lập phương cạnh 3cm A cm3 B cm2 C 27 cm3 D 27 cm2 Câu 11: Một hình trụ có bán kính r  chiều cao h  Khi diện tích xung quanh hình trụ A 3 B 3 C 16 3 D 3 Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  y  z   Tọa độ tâm I mặt cầu (S) A Tâm I (1; 2;3) B Tâm I (1; 2;1) C Tâm I (1; 2;3) D Tâm I (1; 2; 3)  Câu 13: Khai triển nhị thức x  16  có số hạng? D 516 A 16 B 17 C 15 Câu 14: Cho số phức z   2i Phần ảo số phức z A 2 B C D 2i Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : x -1  y   z Một vectơ  phương u đường thẳng d   -1   A u  (1; 2;0) B u  (1; 2;0) C u  (2; 1;3) D u  (2;1;3) Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(3; 2; 1) , B(1;0;5) Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I (2;1; 3) B I (1;1; 2) C I (2; 1;3) D I (4; 2; 6) u1  Giá trị u5 un  3.un1 , n  Câu 17: Cho dãy số (un ) thỏa mãn:  A 81 B 243 C 729 D 15 Câu 18: Cho tam giác ABC cạnh a Quay tam giác ABC ( kể điểm bên tam giác) xung quanh đường cao AH tam giác tạo nên khối nón Thể tích khối nón  a3  a3  a3  a3 A B C D 12 24 12 x  3x  có số đường tiệm cận x  2019 A B C D 2019 Câu 20: Cho khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích V khối chóp cho Câu 19: Đồ thị hàm số y  a3 4a a3 a3 C V  D V  Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn 2z i z = + 5i Môđun số phức z A V  B V  145 Câu 22: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Cạnh bên SA vng góc với  ABCD  Góc cạnh SC mặt phẳng (SAD) góc sau đây? A z  B z  C z  25 D z   A SCA  B CSA  C SCD  D CSD Trang 2/8 - Mã đề thi 001 Câu 23: Cho hàm số y  2 x  3x  có đồ thị hình vẽ Bằng cách sử dụng đồ thị hàm số, xác định m để phương trình x3  3x  2m  có nghiệm phân biệt, có nghiệm lớn 1 A m    ;0  B m   1;0  C m   0;     2 Câu 24: Tập nghiệm bất phương trình log ( x  x  2)   1 D m   ;  4 2 A  ;1   2;   B  0;3 C [0;1)  (2;3] Câu 25: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Diện tích đậm hình vẽ 2 A S   f ( x)dx C S  B S   f ( x)dx 3 3  f ( x)dx   f ( x)dx 3 S D  0;1  (2;3) hình phẳng phần tơ 0 D S   f ( x)dx   f ( x )dx 3 Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; 1; 2) mặt phẳng ( P ) :3 x  y  z   Mặt phẳng (Q) qua điểm A song song với (P) có phương trình A (Q) :3x  y  z   B (Q) :3x  y  z   C (Q) :3x  y  z  D (Q) :3x  y  z   Câu 27: Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức 1  z1 z2 A B C D Trang 3/8 - Mã đề thi 001 Câu 28: Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số y  ax  bx  c Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  Câu 29: Cho hàm số y  e2 x Mệnh đề đúng? A y '' y ' y  B y '' y ' y  C y '' y ' y  D a  0, b  0, c  D y '' y ' y  x dx  a  ln b với a, b số nguyên dương Giá trị a  b x 1 A B C D Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ O xyz , cho tam giác ABC có A(1;0;0), B(0;0;1), C (2;1;1) Diện tích tam giác ABC Câu 30: Cho I   A 11 B C D Câu 32: Cho a, b số thực dương thỏa mãn log a  log b  log9 (a  b) Giá trị A B C 1 D a b 1 Câu 33: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp a mx  Câu 34: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  nghịch biến xm khoảng  ;1 ? A a B a C a D A B C D Câu 35: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , có mặt cầu (S) có bán kính R  , x  t    qua điểm A(1; 4;0) tâm điểm I thuộc đường thẳng d : y   t      z  3t A B C D Câu 36: Cho số phức z thỏa mãn (2  i).z   i  Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I có tọa độ A I (3; 2) B I (3; 2) C I (8;1) D I (8; 1) Câu 37: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng tỷ đồng với lãi suất 0.5%/ tháng ( lãi tính theo tháng cộng dồn vào gốc) Kể từ lúc gửi sau tháng vào ngày ngân hàng tính lãi người rút 10 triệu đồng để chi tiêu (nếu tháng cuối không đủ 10 triệu đồng rút hết) Hỏi kể từ ngày gửi người rút hết tiền tài khoản? (Giả sử lãi suất không thay đổi suốt q trình người gửi) A 136 tháng B 137 tháng C 138 tháng D 139 tháng Trang 4/8 - Mã đề thi 001 Câu 38: Cho hàm số y  f  x  liên tục  0; 2 , thỏa mãn điều kiện f     2 f ( x)dx    f '( x)  dx  Giá trị A B  f ( x) dx x2 C D Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng A’B’ BC’ 3a a x x Câu 40: Số nghiệm thuộc khoảng  0; 2019  phương trình: sin  cos   2sin x 2 A 642 B 643 C 641 D 644 A a B C a 21 D Câu 41: Đồn trường THPT Nguyễn Đình Liễn tổ chức giao lưu bóng chuyền học sinh lớp chào mừng ngày 26/03 Sau trình đăng kí có 10 đội tham gia thi đấu từ 10 lớp, có lớp 10A1 10A2, đội chia làm hai bảng, ký hiệu bảng A bảng B, bảng đội Việc chia bảng thực cách bốc thăm ngẫu nhiên Tính xác suất để hai đội 10A1 10A2 thuộc hai bảng đấu khác A B 18 C 10 Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : D 10 x -1 y z 1 mặt   phẳng ( P ) :2 x  y  z  Mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d vng góc với mặt phẳng (P) Khoảng cách từ điểm O 0; 0;0 đến mặt phẳng (Q) A B C D Câu 43: Cho lăng trụ tam giác ABC.A ' B ' C ' có độ dài cạnh đáy cạnh bên a Gọi điểm M, N, E trung điểm cạnh BC , CC ', A ' C ' Mặt phẳng ( MNE ) chia khối lăng trụ cho thành hai phần tích V1 ,V2 ( V1 thể tích khối đa diện chứa điểm A) Tỉ số A B C D V1 V2 Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ O xyz , cho mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  z  điểm M (0;1; 0) Mặt phẳng (P) qua M cắt (S) theo đường tròn (C ) có diện tích nhỏ Gọi N( x0 ; y0 ; z0 ) thuộc đường tròn (C ) cho ON  Khi y0 A 2 B C 1 D Câu 45: Với hai số phức z1 z2 thỏa mãn z1  z   6i z1  z  Giá trị lớn P  z1  z A  B 26 C D 34  Câu 46: Gọi S tập hợp tất giá trị tham số m để bất phương trình m ( x  1)  m( x  1)  6( x  1)  nghiệm với x   Số phần tử tập S A B C D Trang 5/8 - Mã đề thi 001 Câu 47: Người ta cần trồng vườn hoa (phần tơ đậm hình vẽ) Biết đường viền đường viền khu đất trồng hoa hai đường elip Đường elip có độ dài trục lớn độ dài trục bé 10m 6m Đường elip cách elip ngồi khoảng 2dm (hình vẽ) Kinh phí cho m trồng hoa 100.000 đồng Tổng số tiền (đơn vị đồng) dùng để trồng vườn hoa gần với số sau đây? A 490088 B 314159 C 122522 D 472673 x x Câu 48: Cho phương trình (4  15)  (2m  1)(4 - 15) -  Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1 - x2  giá trị tham số m thuộc khoảng nào? A (3;5) B ( 1;1) C (1;3) D (; 1) Câu 49: Cho hàm số y  f ( x ) xác định liên tục  có đồ thị hình vẽ Có   giá trị nguyên m để phương trình f  9 x  30 x  21  m  2019 có nghiệm A 15 B 14 C 10 D 13 Câu 50: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x( x  1) ( x  mx  9) với x   Có số nguyên dương m để hàm số g  x   f (3  x) đồng biến khoảng (3; ) ? A B C D - HẾT Trang 6/8 - Mã đề thi 001 Toán 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 001 B A C D B D B D B C B A B A C B A C C C B D D C D D B A D A C D A A B B D C C A A C A B B C A A ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ TOÁN THI THỬ LẦN 002 003 004 005 006 C A A A C B C C B A B B B D B A B B D A A C C B B B D A A C A A A B B C B B D A B A B A B B C D B D B B D A B D A C C D C A B C D A A A C C D A B D D D C B A C B C D B C D D B A B C D B C A D C A D D A B C D A D C A C C B B D C A D C C C D D A D C B D A C A B B D A C C C B B B B A C D D D A D C B D C C C A C C B D B C C C D A C A D A C A D C B A C A C C B D C B A C A C B A B C A A D A C C A C A B B A C D B B C B C A D A A A D A B D D A A A A A A C C B B A A B A A B A A C C C 007 C B A D A D C A B A B A B A C C B C D C A B C A D C D A D D C B D A D A B B C C C A A A B A B C 008 A B B A B A C C A D D B B B D C D A B A C A C A C C D D B C D D C B C A C A D B A C C D A B D D Trang 7/8 - Mã đề thi 001 49 50 D A B B B A B A C B A B D C A B Trang 8/8 - Mã đề thi 001 ... A B C D - HẾT Trang 6/8 - Mã đề thi 001 Toán 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 001 B A C D B D B D... 0; 20 19  phương trình: sin  cos   2sin x 2 A 6 42 B 643 C 641 D 644 A a B C a 21 D Câu 41: Đồn trường THPT Nguyễn Đình Liễn tổ chức giao lưu bóng chuyền học sinh lớp chào mừng ngày 26 /03... a3  a3 A B C D 12 24 12 x  3x  có số đường tiệm cận x  20 19 A B C D 20 19 Câu 20 : Cho khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích V khối chóp cho Câu 19: Đồ thị hàm số y  a3 4a a3 a3
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử toán THPT QG 2019 lần 2 trường nguyễn trung thiên – hà tĩnh , toanmath com đề thi thử toán THPT QG 2019 lần 2 trường nguyễn trung thiên – hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay