toanmath com đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán trường THPT chuyên thái bình lần 3

6 66 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:35

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) Họ tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI 132 Câu Với f ( x) hàm số tuỳ ý liên tục  a, b, c, k   Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: b b    A   f ( x)dx    f ( x) dx  a  a b C  c b B b f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx a a D c  b kf ( x)dx  k  f ( x)dx a a b a  f ( x)dx   f ( x)dx a Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, đường thẳng d : b x 1 y  z    nhận vectơ 4 vectơ phương? A 2; 4;1 B 2; 4;1 C 1; 4; 2 D 2; 4;1 Câu Cho hình nón có bán kính đáy a, đường cao 2a Tính diện tích xung quanh hình nón cho A 5πa C 2a 5πa B D 5a Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A1;3; 4 , B 1; 2; 2 Viết phương trình mặt phẳng trung trực α  đoạn thẳng AB A α  : x  y  12 z   B α  : x  y  12 z  17  C α  : x  y 12 z 17  D α  : x  y 12 z   Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M 1; 2;3 Gọi A, B, C hình chiếu vng góc điểm M trục Ox, Oy, Oz Viết phương trình mặt phẳng ( ABC ) A x y z    1 B x y z    1 C x y z    x y z D     1 Câu Tìm tập xác định hàm số y  ln(1 x) A (1; ) B (;1) Câu Hàm F ( x)  A ln | x |  D  \ {1} nguyên hàm hàm số khoảng xác định x C  B ln x Câu Cho C  x2 D x2 f ( x)dx  10 Tính tích phân J   f (5 x  4)dx Trang 1/6 – Mã đề thi 132 A J  B J  10 C J  50 D J  Câu Hàm số F ( x)  2sin x  3cos x nguyên hàm hàm số: A f ( x)  cos x  3sin x B f ( x)  2 cos x  3sin x C f ( x)  2 cos x  3sin x D f ( x)  cos x  3sin x Câu 10 Cho hàm số y  a x 0  a  1 có đồ thị (C ) Mệnh đề sau sai? A Đồ thị (C ) có tiệm cận y  B Đồ thị (C ) ln nằm phía trục hồnh C Đồ thị (C ) qua M 0;1 D Hàm số đồng biến  Câu 11 Tính đạo hàm hàm số y  3x1 A y '  x 1 B y '  1  x  3x ln 3x1 C y ' ln 3x1 ln D y '  1 x Câu 12 Hàm số sau đồng biến  ? A y  x  cos x  B y  x 1 x 1 C y  x  x D y  x Câu 13 Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị đường cong hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? A Giá trị cực đại hàm số B Điểm cực tiểu hàm số 4 C Điểm cực đại hàm số 1 D Giá trị cực tiểu hàm số Câu 14 Cho hình chữ nhật ABCD, hình tròn xoay quay đường gấp khúc ABCD quanh cạnh AB khơng gian A Mặt trụ B Hình nón C Mặt nón D Hình trụ Câu 15 Cho dãy số (un ), n  * cấp số cộng có u4  u7  Tính tổng 10 số hạng đầu dãy số A 25 Câu 16 Tính L  lim A L  B 50 C 30 D 60 C L  D L  n 1 n3  B L  Câu 17 Một hộp đựng viên bi đỏ đánh số từ đến viên bi xanh đánh số từ đến Hỏi có cách chọn hai viên bi từ hộp cho chúng khác màu khác số? A 36 B 42 C 49 D 30 Trang 2/6 – Mã đề thi 132 Câu 18 Tính đến 31/12/2018 diện tích rừng trồng nước ta 886 337 Giả sử sau năm diện tích rừng trồng nước ta tăng 6,1% Hỏi sau ba năm diện tích rừng trồng nước ta ? (kết làm tròn đến hàng đơn vị) A 123 404 B 834 603 C 641 802 D 600 000 Câu 19 Cho tập hợp S  {1, 2,3, ,17} gồm 17 số nguyên dương Chọn ngẫu nhiên tập có phần tử tập hợp S Tính xác suất để tập hợp chọn có tổng phần tử chia hết cho A 27 34 B 23 68 C 34 D 17 Câu 20 Cho khai triển (1  x) n với n số nguyên dương Tìm hệ số số hạng chứa x3 khai triển biết C21n1  C22n1   C2nn1  220 1 A 480 B 720 C 240 D 120 1 Câu 21 Gọi x1 , x2 hai điểm cực trị hàm số y  x  mx  x 10 Tìm giá trị lớn biểu 2 thức S   x1 1 x2 1 A B C D Câu 22 Có giá trị nguyên m  (10;10) để hàm số y  m2 x  4m 1 x  đồng biến khoảng (1; ) ? A B 16 C 15 D Câu 23 Cho hàm số f ( x)  x3  3x  mx  Gọi S tổng tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  f ( x) cắt đường thẳng y  điểm phân biệt A0;1 , B, C cho tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x) B, C vng góc với Giá trị S bằng: A B Câu 24 Hỏi đồ thị hàm số y  A C D 11 x 1 có tiệm cận đứng tiệm cận ngang? x  3x  2 B C D Câu 25 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm f '( x)  ( x  2)( x  5)( x  1) Hàm số f ( x) đồng biến khoảng: A 2;  B 2; 0 C 0;1 D 6; 1 Câu 26 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  x  mx  2m 1 nghịch biến 1;1 A m  1 B m  1 C m  D m  Câu 27 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau: Trang 3/6 – Mã đề thi 132 Hỏi đồ thị hàm số cho có tất đường tiệm cận? A B C D Câu 28 Có tất giá trị tham số m để bất phương trình log  x  mx  m  2  log  x  2 nghiệm với x   A B C D Câu 29 Cho a, b, c số thực dương khác Hình vẽ sau đồ thị ba hàm số y  log a x, y  log b x, y  log c x Khẳng định sau đúng? A a  b  c B a  c  b C b  a  c D b  a  c Câu 30 Tập nghiệm bất phương trình 3x 9   x  9 5x1  khoảng (a; b) Tính b  a A Câu  B 31 Tìm   10  x m A 14 số giá  10 1 x C trị  2.3x nguyên 1 tham D số m  10;10 để phương trình có hai nghiệm phân biệt B 15 C 13 D 16 Câu 32 Cho f ( x) hàm số liên tục  thoả mãn f ( x)  f (2  x)  x.e x , x   Tính I   f ( x)dx e 1 A I  B I  2e  C I  e4  D I  e4 1 Câu 33 Cho f ( x) hàm số liên tục  thoả mãn f ( x)  f '( x)  x, x   f (0)  Tính f (1) A e B e C e D e Câu 34 Hỏi hình tạo đỉnh trung điểm cạnh tứ diện có mặt phẳng đối xứng? Trang 4/6 – Mã đề thi 132 A B C D Câu 35 Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' tích 120 cm3 Gọi M , N trung điểm AB, AD Thể tích khối tứ diện MNA ' C ' bằng: A 20 cm3 B 15 cm3 C 24 cm3 D 30 cm3 Câu 36 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' cạnh a Tính khoảng cách hai đường thẳng BC ' CD ' A a B 2a C a D a Câu 37 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, gọi d ' hình chiếu vng góc đường thẳng x 1 y  z   d:  lên mặt phẳng Oxy  Vectơ vectơ phương d '?     A u   2;3;0 B u  2;3;1 C u  2;3; 0 D u   2; 3;0   90, AB  a Dựng AA ', CC ' phía Câu 38 Trong khơng gian cho tam giác ABC có ABC vng góc với mặt phẳng ( ABC ) Tính khoảng cách từ trung điểm A ' C ' đến mặt phẳng ( BCC ') A a B a C a D 2a Câu 39 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1;1;1) mặt phẳng ( P ) : x  y  Gọi Δ đường thẳng qua A, song song với ( P ) cách điểm B (1; 0; 2) khoảng ngắn Hỏi Δ nhận vectơ vectơ phương?     B u  6; 3;5 C u  6;3;5 D u  6; 3; 5 A u  6;3; 5 Câu 40 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SAD tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi M , N trung điểm BC , CD Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S CMN bằng: A a 93 12 B a 29 C 5a 12 D a 37 Câu 41 Cho hình trụ có đáy hai đường tròn O; R  O '; R  , chiều cao đường kính đáy Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, đường tròn đáy tâm O ' lấy điểm B Thể tích khối tứ diện OO ' AB có giá trị lớn là: A R3 B R3 C R3 D R3 Câu 42 Cho tập hợp S có 12 phần tử Hỏi có cách chia tập hợp S thành hai tập (không kể thứ tự) mà hợp chúng S ? A 312  B 312 1 C 312  D 312 1 Câu 43 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A1;1;1 , B 2; 2;1 mặt phẳng  P : x  y  z  Mặt cầu ( S ) thay đổi qua A, B tiếp xúc với ( P) H Biết H chạy đường tròn cố định Tìm bán kính đường tròn Trang 5/6 – Mã đề thi 132 B A 3 C D Câu 44 Cho x, y số thực thoả mãn  x  3   y 1  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P y  xy  x  y 1 x  y 1 A B C 114 11 D c   x 1  x   e x dx  a e d a, b, c, d số nguyên dương a , c tối giản Tính 1  b d x  b 12 Câu 45 Biết 12 bc  ad A 12 B C 24 D 64 Câu 46 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình f   f ( x)  m  x  m có nghiệm x  [1; 2] biết f ( x)  x  x  4m A 16 B 15 C 17 D 18 Câu 47 Biết phương trình ax  bx3  cx  dx  e  a, b, c, d , e  , a  0, b  0 có nghiệm thực phân biệt Hỏi phương trình 4ax3  3bx  2cx  d   6ax  3bx  cax  bx  cx  dx  e  có nghiệm thực? A B C D Câu 48 Gọi S tập hợp giá trị tham số m để giá trị lớn hàm số y  x  mx  2m x2 đoạn 1;1 Tính tổng tất phần tử S A  B C D 1 Câu 49 Tìm nghiệm phương trình log 25  x  1  A x  B x  C x  24  x  x   Câu 50 Tìm giá trị tham số m để hàm số f ( x)   x   m  A m  B m  C m  D x  x  liên tục x  x  D m  HẾT Trang 6/6 – Mã đề thi 132 ... A R3 B R3 C R3 D R3 Câu 42 Cho tập hợp S có 12 phần tử Hỏi có cách chia tập hợp S thành hai tập (không kể thứ tự) mà hợp chúng S ? A 31 2  B 31 2 1 C 31 2  D 31 2 1 Câu 43 Trong không gian... bằng: A 20 cm3 B 15 cm3 C 24 cm3 D 30 cm3 Câu 36 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' cạnh a Tính khoảng cách hai đường thẳng BC ' CD ' A a B 2a C a D a Câu 37 Trong không gian với hệ... tham số m để hàm số y  x3  x  mx  2m 1 nghịch biến 1;1 A m  1 B m  1 C m  D m  Câu 27 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thi n sau: Trang 3/ 6 – Mã đề thi 132 Hỏi đồ thị hàm số cho
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán trường THPT chuyên thái bình lần 3 , toanmath com đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán trường THPT chuyên thái bình lần 3

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay