GIAO AN BUOI 2 TOAN 6 (2018 2019)

241 9 0
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:10

Tiết 1 : ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP – TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊNI .MỤC TIÊU1)Kiến thứcBiết cách viết tập hợp Xác định số phần tử của tập hợpXác định tập hợp con2)Kỹ năngNhận biết sử dụng thành thạo kí hiệu ,3)Thái độRèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi tính số phần tử của tập hợp , các phép toán về tập hợpII .PHƯƠNG PHÁPNêu và giải quyết vấn đề,trực quan nêu vấn đề ,thực hànhIII .CHUẨN BỊGV :Thước kẻ , các bài toán nâng caoHS : ôn lại kiến thức cũIV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1)Bài giảngHoạt động của thầy, tròNội dung cần đạtGV đưa ra hệ thống các câu hỏi, HS trả lời và ôn tập lại các kiến thức đã học nhờ vào các câu hỏi mà GV đưa ra:?1: Hãy mô tả cách viết một tập hợp? Cho ví dụ.?2: Để viết một tập hợp, thường có mấy cách? Cho ví dụ.HS trả lời ?3: Hãy viết các tập hợp N, N. Đó là những tập hợp số gì?HS trả lời ?4: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? Lấy ví dụ minh hoạ.HS trả lời?5: Khi nào thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B ? Viết kí hiệu thể hiện tập hợp A là một tập hợp con của tập hợp B. Cho ví dụ.?6: Khi nào thi ta nói hai tập hợp A và B là bằng nhau? Cho ví dụ?Bài 1 : Cho c¸c tËp hîpA = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B ={1; 3; 5; 7; 9}a)ViÕt tËp hîp C c¸c phÇn tö thuéc A vµ kh«ng thuéc B.b)ViÕt tËp hîp D c¸c phÇn tö thuéc B vµ kh«ng thuéc A.c)ViÕt tËp hîp E c¸c phÇn tö võa thuéc A võa thuéc B.d)ViÕt tËp hîp F c¸c phÇn tö hoÆc thuéc A hoÆc thuéc BBài 2Cho tËp hîp A = {1; 2; a; b} a) H•y chØ râ c¸c tËp hîp con cña A cã 1 phÇn tö.b) H•y chØ râ c¸c tËp hîp con cña A cã 2 phÇn tö.c) TËp hîp T = {a, b, c} cã ph¶i lµ tËp hîp con cña A kh«ng?I. Kiến thức cần nhớ. (6p)1. Tập hợp.+ Cách viết một tập hợp:+ Hai cách viết tập hợp: VD: C1 : A = {0, 1, 2, 3, 4}. (hoặc: A = {1, 0, 4, 3, 2} , ...). C2 : A = {x N x < 5}.+ Tập N các số tự nhiên: N = {0, 1, 2, 3, 4, . . . }.+ Tập N các số tự nhiên khác 0: N = {1, 2, 3, 4, . . . }.+ Số phần tử của một tập hợp:(có 1, nhiều, vô số, cũng có thể không có phần tử nào) VD: (lấy theo HS)2. Tập hợp con.+ Tập hợp con:+ Kí hiệu tập hợp con: Nếu A là tập con của B ta viết: A B hoặc B A.+ VD: (lấy theo HS)+ Hai tập hợp bằng nhau: Nếu A B và B A thì A và B là hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu: A = B.VD: (lấy theo HS)II.BÀI TẬP:Dạng 1: Rèn kỹ năng viết tập hợp, tập hợp con sử dụng ký hiệuBài 1 a) C = {2; 4; 6} b) D = {7; 9} c) E = {1; 3; 5} d) F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ; 9}Bài 2a) B={1}; C={ 2} ; D={ a } ; E={ b} b) F={1; 2} ; G={1; a}; H={1; b} ; I={2; a} ; K={2; b} ; L={ a; b} c)TËp hîp T kh«ng ph¶i lµ tËp hîp con cña tËp hîp A bëi v× c T nhưngc A Ngày soạn :28/9/2015 Ngày dạy : 30/9/2015 Tiết : ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP - PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP – TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU 1) 2) Kiến thức Biết cách viết tập hợp Xác định số phần tử tập hợp Xác định tập hợp Kỹ Nhận biết sử dụng thành thạo kí hiệu , 3) Thái độ Rèn luyện cho học sinh tư linh hoạt tính số phần tử tập hợp , phép toán tập hợp II PHƯƠNG PHÁP Nêu giải vấn đề,trực quan nêu vấn đề ,thực hành III CHUẨN BỊ GV :Thước kẻ , tốn nâng cao HS : ơn lại kiến thức cũ IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1) Bài giảng Hoạt động thầy, trò Nội dung cần đạt GV đưa hệ thống câu hỏi, HS trả I Kiến thức cần nhớ (6p) lời ôn tập lại kiến thức học Tập hợp nhờ vào câu hỏi mà GV đưa ra: + Cách viết tập hợp: ?1: Hãy mô tả cách viết tập hợp? Cho ví dụ + Hai cách viết tập hợp: ?2: Để viết tập hợp, thường có cách? Cho ví dụ VD: C1 : A = {0, 1, 2, 3, 4} (hoặc: A = {1, 0, 4, 3, 2} , ) C2 : A = {x  N / x < 5} HS trả lời + Tập N số tự nhiên: * ?3: Hãy viết tập hợp N, N Đó tập hợp số gì? HS trả lời N = {0, 1, 2, 3, 4, } + Tập N* số tự nhiên khác 0: N* = {1, 2, 3, 4, } ?4: Một tập hợp có phần tử ? Lấy ví dụ minh hoạ HS trả lời + Số phần tử tập hợp: (có 1, nhiều, vơ số, khơng có phần tử nào) VD: (lấy theo HS) Tập hợp ?5: Khi tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B ? Viết kí hiệu thể tập hợp A tập hợp tập hợp B Cho ví dụ + Tập hợp con: + Kí hiệu tập hợp con: Nếu A tập B ta viết: A  B B  A + VD: (lấy theo HS) ?6: Khi thi ta nói hai tập hợp A B nhau? Cho ví dụ? + Hai tập hợp nhau: Nếu A  B B  A A B hai tập hợp nhau, kí hiệu: A = B VD: (lấy theo HS) II.BÀI TẬP: Dạng 1: Rèn kỹ viết tập hợp, tập hợp sử dụng ký hiệu Bài Bài : Cho tập hợp a) C = {2; 4; 6} b) D = {7; 9} A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; c) E = {1; 3; 5} B ={1; 3; 5; 7; 9} d) F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ; 9} a)ViÕt tËp hỵp C phần tử thuộc A không thuộc B b)Viết tập hợp D phần tử thuộc B không thuộc A c)Viết tập hợp E phần Bi tö võa thuéc A võa thuéc B a) B={1}; C={ 2} ; D={ a } ; d)ViÕt tËp hỵp F phần E={ b} tử thuộc A b) F={1; 2} ; G={1; a}; thuéc B H={1; b} ; I={2; a} ; K={2; Bài b} ; L={ a; b} Cho tËp hỵp A = {1; 2; a; c)Tập hợp T tập b} hợp tập hợp A c a) Hãy rõ tập hợp T nhngc A cđa A cã phÇn tư b) H·y chØ râ tập hợp A có phần tử c) Tập hợp T = {a, b, c} có phải tập hợp A không? TIT 2: ễN TẬP VỀ SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP –TẬP HỢP CON Hoạt động thầy trò Nội dung Dạng 2: Các tập xác định số phần tử tập hợp Bài H·y tÝnh sè phÇn tư cđa Bài a) TËp hỵp A cã (999 – 101):2 tập hợp sau: a) Tập hợp A số tự nhiên lẻ có chữ số b) Tập hợp B số 2, 5, 8, 11, , 296 c) Tập hợp C số 7, 11, 15, 19, …, 283 Muốn tính số phần tử tập hợp ta làm nào? Bài Cha mua cho em số tay dày 256 trang Để tiện theo dõi em đánh số trang từ đến 256 Hỏi em phải viết chữ số để đánh hÕt cuèn sæ tay? Bài Cho tập hợp A = {1; 2; a; b} a) Hãy rõ tập hợp A có phần tử +1 = 450 phần tử b) Tập hợp B có (296 – ): + = 99 phÇn tư c) TËp hỵp C cã (283 – ):4 + = 70 phần tử Tổng quát: -Tập hợp số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b cã (b – a) : + phÇn tư -Tập hợp số lẻ từ số lẻ m đến sè lỴ n cã (n – m) : + phần tử -Tập hợp số từ số c đến số d dãy số cách đều, khoảng cách hai số liên tiếp dãy có (d – c ): + phÇn tư Bài - Tõ trang ®Õn trang 9, viÕt sè - Tõ trang 10 ®Õn trang 99 cã 90 trang, viÕt 90 = 180 ch÷ sè - Tõ trang 100 ®Õn trang 256 cã (256 – 100) + = 157 trang, cÇn viÕt 157 = 471 chữ sè VËy em cÇn viÕt + 180 + 471 = 660 chữ sè b) Hãy rõ tập hợp A Bài có phần tử c) Tập hợp B = {a, b, c} có phải a) {1} ; { 2} ; { a } ; { b} tập hợp A không? b) {1; 2} ; {1; a} ; {1; b} ; {2; a} ; {2; b} ; Bài { a; b} Hãy tính số phần tử tập c) Tập hợp B tập hợp hợp sau: tập hợp A c �B c �A a/ Tập hợp A số tự nhiên lẻ có Bài 6: chữ số a/ Tập hợp A có (999 – 101):2 +1 = 450 b/ Tập hợp B số 2, 5, 8, 11, …, phần tử 296 b/ Tập hợp B có (296 – ): + = 99 c/ Tập hợp C số 7, 11, 15, 19, phần tử …, 283 Muốn tính số phần tử tập hợp ta làm nào? c/ Tập hợp C có (283 – ):4 + = 70 phần tử Tổng quát: - Tập hợp số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b – a) : + phần tử - Tập hợp số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n – m) : + phần tử - Tập hợp số từ số c đến số d dãy số đều, khoảng cách hai số liên tiếp dãy có (d – c ): + phần tử TIẾT 3:LUYỆN TẬP VỀ TẬP HỢP-PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP-TẬP HỢP CON Hoạt động thầy trò 2) Củng cố V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Xem lại tập làm Nội dung Lm cỏc BT sau Bài toán1 Viết tập hợp sau tìm số phần tử tập hợp a) Tập hợp A số tự nhiên x mà 8:x =2 b) Tập hợp B số tự nhiên x mà x+3
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN BUOI 2 TOAN 6 (2018 2019), GIAO AN BUOI 2 TOAN 6 (2018 2019), b. Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc yOz?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay