NGÀY 2 21 NGÀY TỔNG ôn môn hóa

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:04

21 NGÀY TỔNG ƠN MƠN HĨA NGÀY 2: LÝ THUYẾT HĨA HỮU CƠ Cấp độ: nhận biết – thơng hiểu Livestream: Thầy Thành – Tơi u Hóa Học Dựa theo khóa 21 ngày chinh phục mơn Hóa 2018 thực thầy Nguyễn Minh Tuấn Câu 151: Khi clo hóa ankan có cơng thức phân tử C6H14, người ta thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan A 2,2-đimetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 2,3-đimetylbutan Câu 152: Cho chất có công thức cấu tạo sau: HOCH 2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3CHOH-CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam A X, Z, T B X, Y, R, T C Z, R, T D X, Y, Z, T Câu 153: Dãy gồm chất tác dụng với Na NaOH A phenol, etyl axetat, o- crezol B axit axetic, phenol, etyl axetat C axit axetic, phenol, o-crezol D axit axetic, phenol, ancol etylic Câu 154: Sản phẩm thủy phân chất sau chắn tham gia phản ứng tráng gương? A HCOOCH3 B C3H7COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOC4H7 Câu 155: Phát biểu khơng xác? A Monosaccarit cacbohiđrat thủy phân B Thủy phân đisaccarit sinh hai loại monosaccarit C Thủy phân hoàn toàn polisaccarit sinh nhiều monosaccarit D Tinh bột, saccarozơ glucozơ poli, monosaccarit Câu 156: Chất rắn không màu, dễ tan nước, kết tinh điều kiện thường A C6H5NH2 B H2NCH2COOH C CH3NH2 D C2H5OH Câu 157: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua phản ứng A trao đổi B trùng hợp C trùng ngưng D oxi hoá-khử Câu 158: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH 3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T o Nhiệt độ sôi ( C) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng 6,48 7,82 10,81 10,12 độ 0,001M) Nhận xét sau không đúng? A X, Y tạo kết tủa trắng với nước brom B Phân biệt dung X với dung dịch Y quỳ tím C Z, T làm xanh quỳ tím ẩm D Dung dịch X có tính axit; dung dịch Y, Z, T có tính bazơ Facebook: https://www.facebook.com/thanh.2k6 Câu 159: Cho chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa có khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường A B C D Câu 160: Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự liên kết kiểu liên kết nguyên tử phân tử hợp chất hữu người ta dùng công thức sau đây? A Công thức phân tử B Công thức tổng quát C Công thức cấu tạo D Công thức đơn giản Câu 161: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm sau sản phẩm chính? A CH3–CH2–CHBr–CH2Br B CH2Br–CH2–CH2–CH2Br C CH3–CH2–CHBr–CH3 D CH3–CH2–CH2–CH2Br Câu 162: Để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có nhóm -OH liền kề người ta dùng thuốc thử A dung dịch brom B dung dịch thuốc tím C dung dịch AgNO3 D Cu(OH)2 Câu 163: Cho chất: X (C2H5OH); Y (CH3CHO); Z (HCOOH); G (CH3COOH) Nhiệt độ sôi xếp theo thứ tự tăng dần A Y < X < Z < G B Z < X < G < Y C X < Y< Z < G D Y < X < G < Z Câu 164: Khi thuỷ phân CH2=CHOOCCH3 dung dịch NaOH thu sản phẩm là: A CH3CH2OH CH3COONa B CH3CH2OH HCOONa C CH3OH CH2=CHCOONa D CH3CHO CH3COONa Câu 165: Saccarozơ thuộc loại A polosaccarit B đisaccarit C đa chức D monosaccarit Câu 166: Để nhận biết Gly-Ala Gly-Gly-Gly-Ala hai lọ riêng biệt, thuốc thử cần dùng là: A Cu(OH)2 B NaOH C HCl D NaCl Câu 167: Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ? A Nilon-6,6 B Polibutađien C Polietilen D Poli(vinyl clorua) Câu 168: Cho dãy chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin Phát biểu sau sai? A Có chất tham gia phản ứng tráng bạc B Có chất bị thủy phân mơi trường kiềm C Có chất hữu đơn chức, mạch hở D Có chất làm màu nước brom Câu 169: Phát biểu sau đúng? A Đồng phân tượng chất có cấu tạo khác B Đồng phân tuợng chất có tính chất khác C Đồng phân hợp chất khác có chất có CTPT D Đồng phân tuợng chất có cấu tạo khác nên có tính chất khác Câu 170: Hiđrat hóa anken tạo thành ancol Hai anken là: A 2-metylpropen but-1-en B propen but-2-en C eten but-2-en D eten but-1-en Câu 171: Cho chất sau m-HO-C6H4-CH2OH (hợp chất chứa nhân thơm) tác dụng với dung dịch NaOH dư Sản phẩm tạo Facebook: https://www.facebook.com/thanh.2k6 ONa A OH ONa B CH2OH ONa C D CH2ONa CH2OH CH2ONa Câu 172: Độ linh động nguyên tử H nhóm OH chất C 2H5OH, C6H5OH, H2O, HCOOH, CH3COOH tăng dần theo thứ tự: A H2O < C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH B CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O C C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH D C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH Câu 173: Công thức triolein A (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 D (CH3[CH2]14COO)3C3H5 Câu 174: Cho gluxit (cacbohiđrat): saccarozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ Số gluxit thuỷ phân môi trường axit tạo glucozơ A B C D Câu 175: Đun nóng chất H2N–CH2–CONH–CH(CH3) –CONH–CH2–COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm là: A H2N–CH2–COOH; H2N–CH2–CH2–COOH B H 3N + − CH − COOHCl − ; H 3N + − CH − CH − COOHCl − C H 3N + − CH − COOHCl − ; H3N + − CH(CH3 ) − COOHCl − D H2N–CH2–COOH; H2N–CH(CH3) –COOH Câu 176: Tơ sau có nguồn gốc tự nhiên? A Tơ nitron B Tơ tằm C Tơ lapsan D Tơ vinilon Câu 177: Có dung dịch có nồng độ mol là: (1) H 2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2, (4) NH3 Dãy dung dịch xếp theo thứ tự pH giảm dần A (3) > (4) > (1) > (2) B (3) > (4) > (2) > (1) C (2) > (1) > (3) > (4) D (4) > (3) > (1) > (2) Câu 178: Trong số este sau, este có mùi chuối chín A Metyl axetat B Isoamyl axetat C Etyl fomiat D Amyl propionat Câu 179: Kết luận sau đúng? A Các nguyên tử phân tử hợp chất hữu liên kết với không theo thứ tự định B Các chất có thành phần phân tử hay nhiều nhóm –CH2–, tính chất hóa học khác chất đồng đẳng C Các chất có cơng thức phân tử khác công thức cấu tạo gọi chất đồng đẳng D Các chất khác có cơng thức phân tử gọi chất đồng phân t , xt → X Câu 180: Cho phản ứng: C2H2 + H2O ⎯⎯⎯ X chất đây? A CH2=CHOH B CH3CHO C CH3COOH D C2H5OH Câu 181: Glucozơ khơng có tính chất sau đây? A Tính chất nhóm anđehit B Tính chất ancol đa chức C Tham gia phản ứng thủy phân D Lên men tạo ancol etylic o Facebook: https://www.facebook.com/thanh.2k6 Câu 182: Hai hợp chất hữu X Y có cơng thức phân tử C 3H7NO2, chất rắn điều kiện thường Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí Chất Y có phản ứng trùng ngưng Các chất X Y là: A vinylamoni fomat amoni acrylat B amoni acrylat axit 2-aminopropionic C axit 2-aminopropionic amoni acrylat D axit 2-aminopropionic axit 3-aminopropionic Câu 183: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ có khả tham gia phản ứng A thủy phân B hoà tan Cu(OH)2 C trùng ngưng D tráng gương Câu 184: Cách làm không nên làm? A Giảm mùi cá (có metylamin, etylamin, trimetylamin, ) giấm ăn B Giảm vết sưng ngứa ong đốt cách bôi vôi C Dùng than củi để giảm bớt mùi khê cho cơm cơm bị khê D Ướp cá biển phân đạm để cá tươi lâu Câu 185: Làm thí nghiệm hình vẽ: Hiện tượng xảy ống nghiệm (2) A Có kết tủa vàng nhạt C Có bọt khí kết tủa B Có kết tủa trắng D Có bọt khí - HẾT - Facebook: https://www.facebook.com/thanh.2k6 ... khác Câu 170: Hiđrat hóa anken tạo thành ancol Hai anken là: A 2- metylpropen but-1-en B propen but -2 - en C eten but -2 - en D eten but-1-en Câu 171: Cho chất sau m-HO-C6H4-CH2OH (hợp chất chứa nhân... C6H5OH < C2H5OH < H2O C C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH D C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH Câu 173: Công thức triolein A (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5... https://www.facebook.com/thanh.2k6 ONa A OH ONa B CH2OH ONa C D CH2ONa CH2OH CH2ONa Câu 1 72: Độ linh động nguyên tử H nhóm OH chất C 2H5OH, C6H5OH, H2O, HCOOH, CH3COOH tăng dần theo thứ tự: A H2O < C6H5OH < C2H5OH
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÀY 2 21 NGÀY TỔNG ôn môn hóa , NGÀY 2 21 NGÀY TỔNG ôn môn hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay