TRUNGTRINH sở bạc LIÊU THI kì 2 năm học 2018 2019

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:04

SỞ GD VÀ ĐT BẠC LIÊU ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2018-2019 - MƠN: TỐN (Thời gian làm 90 phút) Họ tên thí sinh: Nguyễn Trung Trinh SBD: TT Thăng Long Mã đề thi 101 Câu f ( 3) = Tính Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm đoạn [ −1;3] , f ( −1) = ∫ f ′ ( x ) dx −1 Câu Câu A −3 B 10 Tổng S =i + i + i + + i10 A −1 + i B − i D D x +1 y −1 z Trong không gian Oxyz , cho điểm A (1; −1;0 ) đường thẳng d : = = Phương trình −3 mặt phẳng ( P ) qua A vng góc với đường thẳng d A x + y − z + =0 Câu C B x + y − z − =0 C x + y + z + =0 D −2 x − y + z + =0 Nguyên hàm hàm số f ( x ) = A F ( x= ) C i + tan x cos x tan x − tan x + C B F ( x ) = tan x + tan x + C Câu tan x + tan x + C P z1 + z2 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z + z + = Tính giá trị = Câu A P = B P = −1 C P = D P = Cho hai số phức z1= − 3i , z2= + i Môđun số phức = w z1 + z2 C F ( x ) = tan x − tan x + C B w = 13 A w = 26 Câu ∫ f ( x)dx =2 x C ∫ f ( x)dx = x − xe x + 6e x − xe x − 6e x + C D w = ∫ f ( x)dx = x D ∫ f ( x)dx = x B − xe x + 6e x + C + xe x + 6e x + C Tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z + 2i = A Đường tròn Câu C w = Họ nguyên hàm hàm số f= ( x) x ( x − e x ) A Câu D F ( x= ) B Đường thẳng C Elip D Parabol Biết F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x ) = F (0) = Tính F (5) x +1 A F (5) B F (5) C F (5) D F (5) = ln + = ln + = ln − = ln − Câu 10 Cho số phức z= a + bi ( a, b ∈  ) thỏa mãn (1 + i ) z + z =3 + 2i Tính P= a + b 1 C P = −1 D P = − 2 Câu 11 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y =−2 x + x + trục hoành 125 125 125 125 A B C D 34 14 24 44 Câu 12 Số số phức sau số ảo? A P = B P = A ( + i ) − ( −3 + i ) B (10 + i ) + (10 − i ) ( ) ( ) C − i + −5 − i D ( ) ( +i + ) −i Câu 13 Trong khơng gian Oxyz , phương trình mặt phẳng qua hai điểm M ( 2; −1;1) , N ( −2;1; −1) vng góc với mặt phẳng ( P ) : x + y − z + = A x − y − z − = B x − y − z = C x − y − z − = D x + y − z + 10 = 0 có tâm I bán kính R Câu 14 Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + y − z + 10 = C I ( −2;1; −3) ; R = D I ( −2;1; −3) ; R = A I ( 2; −1;3) ; R = B I ( 2; −1;3) ; R = x −1 y + z − Câu 15 Trong không gian Oxyz , đường thẳng d : = = qua điểm sau đây? −4 A P ( 3; −2; −2 ) B M ( 2;1; −4 ) C Q (1;3; −2 ) D N ( 2; 2; −4 ) Điểm sau thuộc (α ) ? Câu 16 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (α ) : x − y + = B M ( 3;1;1) A P ( −1;0;0 ) Câu 17 Nếu ∫ f ( x ) dx =e x−2 C Q (1;0;0 ) D N (1; −3;1) + 3sin x + C x ) e x − + 3cos x A f (= −e x − + 3cos x B f ( x ) = x ) e x − − 3cos x C f (= −e x − − 3cos x D f ( x ) = Câu 18 Họ nguyên hàm hàm số f ( x= ) x − x + x + C D F ( x= ) x2 − x + C 2 Câu 19 Trong không gian Oxyz , đường thẳng d qua A ( 7;6; −5 ) vuông góc với mặt phẳng B F ( x ) = x + x + C C F ( x= ) A F ( x ) = x − x + C có phương trình tham số (α ) : x + y − z =  x= − t  A  y= − 5t  z =−5 − 2t   x= + t  B  y= + 5t  z= + 2t   x= + t  D  y =−6 − 5t  z= − 2t   x= + t  C  y= + 5t   z =−5 − 2t ( a, b ∈  ) có nghiệm z= + i Giá trị biểu thức P= b − a Câu 20 Biết phương trình z + az + b = A 30 B 40 C 35 D 25 C z= − i D z = −i Câu 21 Số phức thỏa z (1 + 2i ) =−1 + 3i 1 − i 2 A z= Câu 22 Cho B z = + i 2 0 ∫ f ( x ) dx = ∫ g ( x ) dx = , ∫  f ( x ) + 3g ( x ) dx A 16 B 10 C 18 D 24 Câu 23 Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( S ) có tâm I ( 3; −7; ) qua điểm M ( 8;3; ) có phương trình A ( x − 3) + ( y + ) + ( z − ) = 25 B ( x + 3) + ( y + ) + ( z − ) = 25 C ( x − 3) + ( y + ) + ( z + ) = 125 D ( x − 3) + ( y + ) + ( z − ) = 125 2 2 2 2 2 2 Câu 24 Điểm M hình vẽ điểm biểu diễn số phức z Phần thực phần ảo số phức z A −3 2i B −3i C −3 D −3 π Câu 25 Tính tích phân I = ∫ sin x cos3 xdx cách đặt u = sin x ta A I = B I ∫ u (1 + 2u ) du = C I ∫ u (1 + u ) du = 1 0 − ∫ u (1 − u ) du ∫ u (1 − u ) du D I = song song với ( β ) :4 x + ( 5m − 3) y − ( 2n + 1) z + = Câu 26 Mặt phẳng (α ) : x + y − z + = m =  A  n = m = B  n = m = C  n =  m = D  n =  x =−5 + t ′  x= + t   Câu 27 Cho hai đường thẳng d :  y= − 2t đường thẳng d ′ :  y= − 2t ′ Gọi ∆ đường thẳng qua  z= + 2t ′    z= + t điểm M ( 3;1; −1) đồng thời vng góc với đng thẳng d d ′ Phương trình đường thẳng ∆  x= + 2t  B  y = + t  z = −1   x= + 2t  A  y = − t  z = −1   x= + 2t  C  y= + t  z = −1   x= + 2t  D  y= + t  z = −1  x ) x − x F (1) = 11 Tìm F ( x ) Câu 28 Cho hàm số F ( x ) nguyên hàm hàm số f (= A F ( x ) =x − x + 20 B F ( x ) =x − x + C F ( x ) =x3 − x + 12 D F ( x ) =x − x − Câu 29 Diện tích hình phẳng D (phần gạch sọc) hình vẽ sau A S = ∫ (−x + x + ) dx B = S ∫ ( 2x − x − ) dx −1 −1 3 C S = ∫ ( −2 x + x + ) dx ∫ (x D S= − x − ) dx −1 −1 Câu 30 Cho hàm số f ( x ) liên tục  có ∫ f ( x ) dx = , A 14 ∫ f ( x ) dx = Tích phân ∫ f ( x ) dx C B 45 D −4 Câu 31 Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( Oyz ) có phương trình A x + y + z = C x = B y = D z = Câu 32 Số phức liên hợp số phức z= + 10i A z= 10 + 7i B z= 10 − 7i C z= − 10i D z= + 5i       a ( 2;1;3) , = b ( 5; −4;7 ) = Câu 33 Trong không gian Oxyz , cho ba vectơ = c 3a − 2b Hoành độ c A B C D −4 Câu 34 Họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = x A F (= x) 4x +C ln B F (= x ) x +1 + C C F = ( x) ( x ) x ln + C D F= x +1 +C x +1 Câu 35 Tìm z biết z =+ (1 2i )(1 − i ) A B C D 20 Câu 36 Trong không gian Oxyz , cho điểm A ( 7;1;3) B ( 3;5; −5 ) Trung điểm đoạn AB A I ( 5;3; −1) B I ( 4; −4;8 ) C I ( 5; −3; −1) D I (10;6; −2 ) Câu 37 Cho hai số phức z1= + 3i z2 = x + y − + ( x − y + 3) i với x, y ∈  thỏa mãn z2 = z1 Giá trị biểu thức M= x + y A 18 B 15 C 12 D Câu 38 Đường thẳng d qua hai điểm A ( 7;6; −5 ) B ( −1;5; ) có phương trình tắc x +1 y − z − x +1 y − z − x −1 y − z − x +1 y − z + A = = B = = C = = D = = −9 −9 −9 Câu 39 Cho số phức z = (1 + i ) A − 11 + 21010 13 2020 − ( − i )( + 5i ) Tỷ số phần thực phần ảo số phức z B 21010 − 11 13 C 11 + 21010 13 D − 21010 + 13 13 ( H ) Câu 40 Cho hình phẳng giới hạn parabol = y x − nửa đường tròn có phương trình − x ( với − ≤ x ≤ ) ( phần tô đậm hình vẽ) Diện tích ( H ) y = 3π − 3π + D 6 z−4 Câu 41 Cho số phức z = số ảo Nếu số phức z có mơdun lớn a + bi ( a, b ∈ R, i = −1) cho z − 4i giá trị biểu thức P = a + 2b A B C 24 D 20 A 3π + 10 B 3π + 10 C Câu 42 Cho I = ∫ x.ln ( + x ) dx = a ln + b ln + c với a, b, c số hữu tỉ Tổng 2a + b + 2c A C B D Mặt phẳng ( β ) song song cách Câu 43 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (α ) : x + y + z − = (α ) khoảng bẳng 2d ( O, (α ) ) Phương trình tổng quát mặt phẳng ( β ) 2 x + y + z + = A  B 2 x + y + z − = 2 x + y + z + = C  x + y + z − 27 =  2 x + y + z + = D  x + y + z − 10 =  2 x + y + z + =  x + y + z − =0  Câu 44 Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A ( 2;0;3) , B ( 3; −1;5 ) mặt phẳng (α ) : x + y + z + = Điểm M ( a; b; c ) ∈ (α ) cho MA + MB đạt giá trị nhỏ Giá trị biểu thức T = a + b + c 563 653 635 536 B C D 49 49 49 49 y x + đường thẳng d := Câu 45 Cho ( P ) : = y mx + với m ∈  Giả sử đường thẳng d cắt ( P ) hai A điểm A B Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đường thẳng d ( P ) Khi S nhỏ giá trị biểu thức = P A 82 ( x A y A ) + ( xB y B ) B 18 C 10 D 40 Câu 46 Cho điểm A ( 2;2;3) hai mặt cầu ( S1 ) , ( S ) có tâm I1 ( 0;2;0 ) , I ( 2;3;0 ) bán kính R1 = , R2 = Mặt phẳng ( P ) qua A tiếp xúc với hai mặt cầu ( S1 ) , ( S ) có phương trình , a , b , d số thựC Giá trị biểu thức 4a + b tổng quát ax + by + z + d = A −3 B C −9 D Câu 47 Cho x2 + ∫ ( x − 1) a + b ln + c ln với a , b , c số hữu tỷ Giá trị 3a − b + c dx = C D x −1 y + z −1 Câu 48 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : = = điểm A ( 2;1;0 ) 1 B ( −1;0;2 ) , C (1;1;1) Gọi M điểm nằm đường thẳng d cho biểu thức A B T = MA2 + MB − 3MC đạt giá trị lớn Giá trị biểu thức A =a + 2b + c A 15 B 10 C 11 D a + bi, ( a; b ∈  ) thỏa mãn z + + 3i − z i =0 Tính S= a + 3b Câu 49 Cho số phức z = A S = − B S = C S = D S = −5 Câu 50 Cho hàm số f ( x ) thỏa mãn f ( 3) = −1 f ' ( x ) = x  f ( x )  với x ∈  Tính f (1) 1 1 A f (1) = B f (1) = C f (1) = D f (1) = − 24 27 25 25 ... ) + ( z + ) = 125 D ( x − 3) + ( y + ) + ( z − ) = 125 2 2 2 2 2 2 Câu 24 Điểm M hình vẽ điểm biểu diễn số phức z Phần thực phần ảo số phức z A −3 2i B −3i C −3 D −3 π Câu 25 Tính tích phân... D 25 C z= − i D z = −i Câu 21 Số phức thỏa z (1 + 2i ) =−1 + 3i 1 − i 2 A z= Câu 22 Cho B z = + i 2 0 ∫ f ( x ) dx = ∫ g ( x ) dx = , ∫  f ( x ) + 3g ( x ) dx A 16 B 10 C 18 D 24 .. .2 C I ( 2; 1; −3) ; R = D I ( 2; 1; −3) ; R = A I ( 2; −1;3) ; R = B I ( 2; −1;3) ; R = x −1 y + z − Câu 15 Trong không gian Oxyz , đường thẳng d : = = qua điểm sau đây? −4 A P ( 3; 2; −2
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUNGTRINH sở bạc LIÊU THI kì 2 năm học 2018 2019 , TRUNGTRINH sở bạc LIÊU THI kì 2 năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay