IELTS writing task 2 online business meetings

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:03

BÀI MẪU IELTS WRITING TASKONLINE BUSINESS MEETINGS Recent research has shown that business meetings and training are increasingly taking place online What are the advantages and disadvantages of this? Nghiên cứu gần họp đào tạo kinh doanh ngày diễn trực tuyến Những lợi bất lợi điều gì? MỞ BÀI câu – paraphrase lại đề thi cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa Vậy có mở hoàn chỉnh:The use of web conferencing systems to host online business meetings, training or webinars is increasingly popular This trend has both benefits and drawbacks that will be discussed below THÂN BÀI OUTLINE THÂN BÀI CHUẨN BỊ TỪ VỰNG THÂN BÀI HOÀN CHỈNH In terms of the positive, widespread use of online video conferencing programs in business helps reduce costs for employee transportation, hotel accommodation and meals The money saved could be better spent on more important aspects such as marketing, which brings in more potential customers Another benefit is that web conferencing has made it much easier for businesses to stay in contact with their staff and clients in different locations around the world This gives enterprises the golden opportunity to expand their business worldwide without worrying about the challenges and problems caused by the inability of their remote employees to attend the company’s meetings or training Regarding the negative, online business meetings or webinars require a reliable internet connection in order to be successfully conducted A poor network connection could result in disrupted communication and misunderstanding, which could cause any company great damage An online meeting affected by an unreliable internet connection, for example, could put a company at risk of losing a major contract if its foreign partner failed to understand the message it wanted to deliver Another thing that needs to be mentioned is that setting up a high quality web conference system is costly for small or even medium-sized companies It also costs a great deal in maintenance and in solving any technical problems that can occur at any time KẾT BÀI Huyền thường làm kết cách paraphrase mở bài: Vậy có kết sau: In conclusion, despite such disadvantages, the growing popularity of online meetings has helped many businesses reduce some of their expenses and enter international markets more easily SAMPLE ANSWER Bài mẫu review giám khảo xứ nên bạn yên tâm tải làm tài liệu tham khảo The use of web conferencing systems to host online business meetings, training or webinars is increasingly popular This trend has both benefits and drawbacks that will be discussed below In terms of the positive, widespread use of online video conferencing programs in business helps reduce costs for employee transportation, hotel accommodation and meals The money saved could be better spent on more important aspects such as marketing, which brings in more potential customers Another benefit is that web conferencing has made it much easier for businesses to stay in contact with their staff and clients in different locations around the world This gives enterprises the golden opportunity to expand their business worldwide without worrying about the challenges and problems caused by the inability of their remote employees Việc sử dụng hệ thống hội nghị web để tổ chức họp kinh doanh, đào tạo hội thảo trực tuyến ngày phổ biến Xu hướng có lợi ích nhược điểm thảo luận Về mặt tích cực, việc sử dụng rộng rãi chương trình hội nghị video trực tuyến kinh doanh giúp giảm chi phí cho việc lại, chỗ khách sạn bữa ăn nhân viên Tiền tiết kiệm chi tiêu tốt cho khía cạnh quan trọng tiếp thị, mang lại nhiều khách hàng tiềm Một lợi ích khác hội thảo web giúp doanh nghiệp dễ dàng liên lạc với nhân viên khách hàng họ địa điểm khác giới Điều mang lại cho doanh nghiệp hội vàng để mở rộng kinh doanh tồn giới mà khơng phải lo lắng thách thức vấn đề bị gây việc nhân viên từ xa tham to attend the company’s meetings or training dự họp đào tạo công ty Regarding the negative, online business meetings or webinars require a reliable internet connection in order to be successfully conducted A poor network connection could result in disrupted communication and misunderstanding, which could cause any company great damage An online meeting affected by an unreliable internet connection, for example, could put a company at risk of losing a major contract if its foreign partner failed to understand the message it wanted to deliver Another thing that needs to be mentioned is that setting up a high quality web conference system is costly for small or even medium-sized companies It also costs a great deal in maintenance and in solving any technical problems that can occur at any time Nói mặt tiêu cực, họp kinh doanh trực tuyến hội thảo web yêu cầu kết nối internet đáng tin cậy để thực thành cơng Kết nối mạng dẫn đến gián đoạn liên lạc hiểu lầm, điều gây thiệt hại lớn cho cơng ty Ví dụ, họp trực tuyến bị ảnh hưởng kết nối internet không đáng tin cậy khiến cơng ty có nguy hợp đồng lớn đối tác nước không hiểu thông điệp mà công ty muốn gửi tới Một điều khác cần đề cập việc thiết lập hệ thống hội nghị web chất lượng cao tốn cho công ty nhỏ chí cơng ty cỡ trung Nó tốn nhiều chi phí bảo trì giải vấn đề kỹ thuật xảy lúc In conclusion, despite such disadvantages, the growing popularity of online meetings has helped many businesses reduce some of their expenses and enter international markets more easily Tóm lại, có bất lợi vậy, phổ biến ngày tăng họp trực tuyến giúp nhiều doanh nghiệp giảm số chi phí tham gia thị trường quốc tế dễ dàng (written by Nguyen Huyen) ... by the inability of their remote employees to attend the company’s meetings or training Regarding the negative, online business meetings or webinars require a reliable internet connection in order... host online business meetings, training or webinars is increasingly popular This trend has both benefits and drawbacks that will be discussed below In terms of the positive, widespread use of online. .. gây việc nhân viên từ xa tham to attend the company’s meetings or training dự họp đào tạo công ty Regarding the negative, online business meetings or webinars require a reliable internet connection
- Xem thêm -

Xem thêm: IELTS writing task 2 online business meetings , IELTS writing task 2 online business meetings

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay