NGÀY 5 TỔNG ôn hữu cơ 12

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:03

Ø Chương trình: Mỗi ngày đề thi thử THPT Quốc Gia – mơn Hóa 
 Ø Thực hiện: Thầy Thành – Tơi u Hóa Học 
 Ø Tại Group Tài liệu VIP TYHH, em truy cập group tài liệu VIP để tải tài liệu 
nhất - Hot – Thường xuyên cập nhật từ fanpage Ø Link group: https://www.facebook.com/groups/tyhhVIP ĐỀ SỐ 5: TỔNG ÔN HỮU 12 (Thời gian : 50 phút) Câu 1: Este E tạo ancol metylic a - amino axit X Tỉ khối E so với H2 51,5 Amino axit X là: A Alanin B Axit glutamic C Axit a - aminocaproic D Glyxin Câu 2: Chất X cơng thức phân tử C6H8O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu đimetyl ete Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu chất T Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm đồng phân cấu tạo Phát biểu sau đúng? A Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol : B Chất T khơng đồng phân hình học C Chất Y cơng thức phân tử C4H4O4Na2 D Chất Z làm màu nước brom Câu 3: Hỗn hợp X gồm: metyl fomat, anđehit fomic, anđehit oxalic, axit axetic, etylen glicol, glixerol Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn cho sản phẩm qua bình đựng H2SO4 (đặc, dư), bình đựng 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy bình tăng 2,88 gam, bình xuất m gam kết tủa Giá trị m là: A 19,70 gam B 15,76 gam C 17,73 gam D 23,64 gam Câu 4: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M thu dung dịch chứa a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác, đốt cháy 30,73 gam E O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 69,31 gam Giá trị a : b gần với A 0,730 B 0,810 C 0,756 D 0,962 Câu 5: X este chức tỉ khối so với H2 83 X phản ứng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol : cho mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 cho tối đa mol Ag Số công thức cấu tạo thỏa mãn thỏa mãn điều kiện X A B C D Câu 6: Chất trùng hợp tạo polime A CH3OH B CH3COOH C HCOOCH3 D CH2=CH-COOH Câu 7: Hai chất hữu X, Y thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 74) Cả X Y khả tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng với dung dịch NaOH sinh muối Tỉ khối Y so với X giá trị A 1,533 B 1,304 C 1,403 D 1,343 Câu 8: Các este thường mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat mùi chuối chín, etyl butirat mùi dứa chín, etyl isovalerat mùi táo,…Este mùi chuối chín công thức cấu tạo thu gọn là: A CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3 B CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3 C CH3COOCH2CH(CH3)2 D CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 Câu 9: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala A Cu(OH)2 môi trường kiềm B dung dịch NaCl C dung dịch HCl D dung dịch NaOH Câu 10: Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin, propylamin tổng khối lượng 21,6 gam tỉ lệ số mol tương ứng : : Cho hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl thu dung dịch chứa gam muối ? A 36,2 gam B 43,5 gam C 40,58 gam D 39,12 gam Câu 11: Protein A khối lượng phân tử 50000 đvc Thủy phân 100 gam A thu 33,998 gam alanin Số mắt xích alanin phân tử A A 382 B 191 C 208 D 562 Câu 12: Phát biểu sau (biết amino axit tạo peptit no, phân tử nhóm –COOH nhóm –NH2) ? A Phân tử peptit mạch hở số liên kết peptit nhiều số gốc α-amino axit B Phân tử peptit mạch hở tạo n gốc α-amino axit chứa (n - 1) liên kết peptit C Các peptit phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành phức chất màu tím đặc trưng D Phân tử tripeptit ba liên kết peptit Câu 13: Chất sau không tham gia phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, to)? A C2H2O2 B CH2O C C2H2O4 D C3H4O2 Câu 14: Phản ứng tổng hợp glucozơ xanh cần cung cấp lượng từ ánh sáng mặt trời : 6CO2 + 6H2O + 673 kcal a˘ nh sa˘ ng ắắắắ đ C6H12O6 + 6O2 clorophin C mt phút, cm2 xanh nhận 0,5 cal lượng mặt trời, 10% sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ Thời gian để 1000 xanh (diện tích 10 cm2) sản sinh 18 gam glucozơ : A 14 phút 36 giây B 29 phút 12 giây C 30 phút 15 giây D 00 phút 00 giây Câu 15: Este sau phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng khơng tạo hai muối? A CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3 B C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) C CH3OOC–COOCH3 D CH3COOC6H5 (phenyl axetat) Câu 16: Hỗn hợp X gồm chất hữu đơn chức A B (chứa C, H, O phân tử khối lớn 50) Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu sản phẩm dung dịch Y chứa hai muối, muối chứa 19,83% natri khối lượng Chia dung dịch Y thành phần Phần đem thực phản ứng tráng bạc, thu tối đa 16,2 gam Ag Phần đem cạn đốt cháy hoàn toàn thu CO2, H2O 10,6 gam Na2CO3 Giá trị m A 13,85 B 30,40 C 41,80 D 27,70 Câu 17: Chất sau khả làm quỳ tím ẩm hóa xanh ? A Anilin B Glyxin C Alanin D Metylamin Câu 18: Hỗn hợp X gồm (CH3COO)3C3H5, CH3COOCH2CH(OOCCH3)CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH2CHOHCH2OH CH2OHCHOHCH2OH CH3COOH chiếm 10% tổng số mol hỗn hợp Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa 20,5 gam natri axetat 0,604m gam glixerol Để đốt cháy m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) Giá trị V gần A 25,5 B 24,6 C 25,3 D 24,9 Câu 19: Dãy sau xếp chất theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi? A CH3COOCH3 < HCOOCH3 < C3H7OH< CH3COOH < C2H5COOH B HCOOCH3 < CH3COOCH3 < C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH C HCOOCH3 < CH3COOCH3 < C3H5OH < C2H5COOH < CH3COOH D C2H5COOH < CH3COOH < C3H7OH < CH3COOCH3 < HCOOCH3 Câu 20: Cho loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este amino axit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl : A Y, Z, T B X, Y, Z C X, Y, T D X, Y, Z, T Câu 21: Hỗn hợp M gồm peptit mạch hở X peptit mạch hở Y (mỗi peptit cấu tạo từ loại αamino axit, tổng số nhóm –CO–NH– phân tử X, Y 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = : Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu 81 gam glyxin 42,72 gam alanin Giá trị m là: A 110,28 B 109,5 C 116,28 D 104,28 Câu 22: Để nhận biết Gly-Ala Gly-Gly-Gly-Ala hai lọ riêng biệt, thuốc thử cần dùng là: A HCl B NaOH C Cu(OH)2 D NaCl Câu 23: Hỗn hợp X gồm chất cơng thức phân tử C2H7O3N C2H10O3N2 Khi cho chất X tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH dư đun nóng nhẹ khí Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH Sau phản ứng cạn dung dịch chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi m gam chất rắn Giá trị m là: A 18,85 gam B 17,25 gam C 16,6 gam D 16,9 gam Câu 24: Hai chất X Y cơng thức phân tử C9H8O2, dẫn xuất bezen, làm màu nước Br2 X tác dụng với dung dịch NaOH cho muối anđehit, Y tác dụng với dung dịch NaOH cho muối nước Các muối sinh phân tử khối lớn phân tử khối CH3COONa X Y tương ứng là: A C6H5COOC2H3, C2H3COOC6H5 B C2H3COOC6H5, HCOOC6H4C2H3 C HCOOC2H2C6H5, HCOOC6H4C2H3 D C6H5COOC2H3, HCOOC6H4C2H3 Câu 25: Cho chất hữu X công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y : A 85 B 46 C 68 D 45 Câu 26: Chất sau thủy phân tạo chất phản ứng tráng gương? A CH3COOCH3 B HCOOCH=CH2 C HCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y este đơn chức Z, thu 0,75 mol CO2 0,5 mol H2O Mặt khác, cho 24,6 gam hỗn hợp M tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10% Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch N cạn tồn dung dịch N, thu m gam chất rắn khan; CH3OH 146,7 gam H2O Coi H2O bay không đáng kể phản ứng M với dung dịch NaOH Giá trị m A 36,3 B 28,1 C 31,5 D 33,1 Câu 28: Thủy phân khơng hồn tồn heptapeptit mạch hở Val–Ala–Val–Gly–Ala–Val–Ala thu tối đa tripeptit mạch hở chứa Val ? A B C D Câu 29: Xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp gồm este đồng phân, cần dùng 12 gam NaOH, thu 20,492 gam muối khan (hao hụt 6%) Trong X chắn este với công thức số mol tương ứng : A HCOOC2H5 0,2 mol B CH3COOC2H3 0,15 mol C CH3COOCH3 0,2 mol D HCOOC2H5 0,15 mol Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hóa: + H dˆ (Ni,t o ) o + NaOHd , t + HCl Triolein ắắắắắ đ X ắắắắắ đ Z đ Y ắắắ Tờn ca Z A axit oleic B axit stearic C axit linoleic D axit panmitic Câu 31: Cho 0,3 mol hỗn hợp axit glutamic glyxin vào dung dịch 400 ml HCl 1M, thu dung dịch Y Y tác dụng vừa đủ 800 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Z Làm bay Z thu m gam rắn khan Giá trị m : A 61,9 gam B 55,2 gam C 31,8 gam D 28,8 gam Câu 32: Chất hữu X (chỉ chứa C, H, O cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản nhất) Cho 2,76 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau chưng khơ thu nước, phần chất rắn chứa hai muối natri khối lượng 4,44 gam Đốt cháy hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp hai muối oxi thu 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2 (đktc) 0,9 gam nước Phần trăm khối lượng nguyên tố O X gần với giá trị sau đây? A 30% B 40% C 45% D 35% Câu 33: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala Val-Gly-Gly thu a gam Ala; 37,5 gam Gly 35,1 gam Val Giá trị m, x A 92,1 26,7 B 84,9 26,7 C 90,3 30,9 D 99,3 30,9 Câu 34: Trong phát biểu sau: (1) Xenlulozơ tan nước (2) Xenlulozơ tan benzen ete (3) Xenlulozơ tan dung dịch axit sunfuric nóng (4) Xenlulozơ nguyên liệu để điều chế thuốc nổ (5) Xenlulozơ nguyên liệu để điều chế tơ axetat, tơ visco (6) Xenlulozơ trinitrat dùng để sản xuất tơ sợi Số phát biểu A B C D Câu 35: Trong chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất khả làm màu nước brom A B C D Câu 36: Hỗn hợp M gồm anken hai amin no, đơn chức, mạch hở X Y đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn lượng M cần dùng vừa đủ 0,225 mol O2, thu H2O, N2 0,12 mol CO2 Công thức phân tử Y A C3H9N B C2H7N C C4H11N D CH5N Câu 37: Phân tử khối trung bình cao su tự nhiên thuỷ tinh hữu plexiglat 36720 47300 (đvC) Số mắt xích trung bình cơng thức phân tử loại polime A 540 550 B 540 473 C 680 473 D 680 550 Câu 38: Cho dãy chất tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ Số chất dãy thuộc loại monosaccarit A B C D Câu 39: Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu C6H12O6 : Hãy cho biết vai trò bơng CuSO4 khan thí nghiệm ? A Xác định mặt C B Xác định mặt C H C Xác định mặt H D Xác định mặt O Câu 40: Khi nói glucozơ, điều sau không ? A Glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng (α, β) khơng thể chuyển hố lẫn B Glucozơ hợp chất tạp chức, phân tử cấu tạo ancol đa chức anđehit đơn chức C Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ phòng cho dung dịch màu xanh lam D Glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa trắng ĐÁP ÁN 1A 11B 21D 31A 2B 12B 22C 32D 3C 13C 23C 33B 4A 14A 24A 34A 5A 15C 25D 35B 6D 16D 26B 36B 7B 17D 27D 37B 8D 18C 28C 38D 9A 19B 29A 39C 10D 20C 30B 40A ...ĐỀ SỐ 5: TỔNG ÔN HỮU CƠ 12 (Thời gian : 50 phút) Câu 1: Este E tạo ancol metylic a - amino axit X Tỉ khối E so với H2 51 ,5 Amino axit X là: A Alanin B Axit glutamic C Axit a - aminocaproic... với giá trị sau đây? A 30% B 40% C 45% D 35% Câu 33: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala Val-Gly-Gly thu a gam Ala; 37 ,5 gam Gly 35, 1 gam Val Giá trị m, x A 92,1 26,7... CH3COONa X Y tương ứng là: A C6H5COOC2H3, C2H3COOC6H5 B C2H3COOC6H5, HCOOC6H4C2H3 C HCOOC2H2C6H5, HCOOC6H4C2H3 D C6H5COOC2H3, HCOOC6H4C2H3 Câu 25: Cho chất hữu X có cơng thức phân tử C2H8O3N2 tác
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÀY 5 TỔNG ôn hữu cơ 12 , NGÀY 5 TỔNG ôn hữu cơ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay