VẬT lý thanh chương 1 lần 2

5 28 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:03

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,125 H Khi cường độ dòng điện cuộn cảm giảm từ I xuống khoảng thời gian 0,01 s suất điện động tự cảm xuất cuộn cảm có độ lớn 10 V Cường độ dòng điện I có giá trị A 0,8 A B 0,008 A C A D 0,08A Câu 2: Ứng dụng tia hồng ngoại A dùng để kiểm tra vết nứt bề mặt sản phẩm đúc B dùng để trị bệnh còi xương C dùng để sấy khơ sưởi ấm D dùng để trị bệnh ung thư nơng Câu 3: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Biểu thức điện tích tụ điện mạch q = cos106 pt ( µC) (t tính s) Ở thời điểm t = 2,5.10-7 s, cường độ dòng điện chạy mạch có giá trị A p 106 A B - p 106 A C - p A D p A Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100g Lấy p2 =10 Chu kỳ dao động lắc lò xo A T = 10 p s B T = s C T = 0,2 s D T = s Câu 5: Trên sợi dây có sóng dừng Biết vận tốc truyền sóng dây 40 cm/s, tần số sóng f = Hz Khoảng cách ngắn từ nút sóng đến bụng sóng A 1,25 cm B 2,5 cm C cm D 0,25 cm Câu 6: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = cos100 pt (A) chạy qua đoạn mạch có cuộn cảm thuần, có độ tự cảm L = 0,5/ p H Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 250 W B 1250 W C W D 2500 W 14 Câu 7: Một xạ đơn sắc có tần số 6.10 Hz, tốc độ truyền ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Bước sóng xạ chân khơng A 0,5 µm B 0,5.10-6 µm C 0,2 µm D 2.106 µm Câu 8: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( wt + j ) (A>0, w>0) Pha ban đầu dao động A wt B cos j C j D wt + j Câu 9: Âm sắc đặc trưng sinh âm gắn liền với A tần số âm B đồ thị dao động âm C cường độ âm D mức cường độ âm Câu 10: Hiện tượng quang điện tượng chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào kim loại, làm bật A phôtôn B nơtrôn C electrơn D prơtơn Câu 11: Sóng học lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai người nghe sóng có A chu kì ms B tần số 30 kHz C chu kì µs D tần số 10 Hz Câu 12: Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây khơng giãn có chiều dài ! dao động với biên độ nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật có li độ s lực kéo tác dụng lên vật có giá trị mg A mg ! s B C -mg ! s D - mgs s ! Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 13: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox Phương trình dao động phần tử Ox u = p 5cos(10 p t+ ) (cm,s) Tần số sóng p p Hz C Hz D (10 p t+ ) Hz 3 Câu 14: Máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực, rơto quay với vận tốc góc n vòng/s Tần số f dòng điện máy phát 60 n A 60np B f = pn C p D f = p n 60 A 10 p Hz B p Câu 15: Cường độ dòng điện xoay chiều i = 5cos(100 pt + ) (A) có giá trị hiệu dụng A 2,5 A B 2,5 A C A D A Câu 16: Đặt điện áp u = 120 cos100 pt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 60 W , cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,8/ p H Cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn mạch A 1,2 A B 1,2 A C A D A Câu 17: Mắc vôn kế nhiệt vào đoạn mạch điện xoay chiều Số vôn kế cho biết giá trị điện áp A trung bình B cực đại C tức thời D hiệu dụng Câu 18: Trong sơ đồ khối máy thu vô tuyến đơn giản phận sau đây? A mạch biến điệu B Loa C mạch tách sóng D mạch chọn sóng Câu 19: Cho dòng điện chiều khơng đổi có cường độ I chạy qua dây dẫn thẳng, dài vô hạn, đặt chân không Nếu cảm ứng từ điểm M cách dây dẫn đoạn r B, cảm ứng từ điểm N cách dây dẫn khoảng 4r B B A 4B B C D 16B 16 Câu 20: Lần lượt chiếu vào máy quang phổ chùm sáng sau: vàng, lam, chàm, trắng Chùm sáng cho quang phổ liên tục A chùm ánh sáng chàm B chùm ánh sáng trắng C chùm ánh sáng vàng D chùm ánh sáng lam Câu 21: Một máy thu vơ tuyến có mạch chọn sóng mạch dao động LC lí tưởng, Khi mạch hoạt động, người ta đo điện tích cực đại tụ q0 = 10–6C dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm I0 = 10A Bước sóng điện tử cộng hưởng mà mạch bắt A 80 p m B 60 m C 80 m D 60 p m Câu 22: Nguồn điện có suất điện động E, điện trở r = W, mắc với điện trở R = W thành mạch kín, hiệu điện hai đầu R 12 V Suất điện động E nguồn A 13 V B 12 V C 11 V D 14 V Câu 23: Một thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính Ảnh vật tạo thấu kính ảnh ảo có số phóng đại ảnh 0,5 Khoảng cách từ vật sáng AB đến thấu kính có giá trị A 10 cm B 40 cm C 30 cm D 20 cm Câu 24: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương có phương trình dao ng ln lt pử ổ x1 = 5cos ỗ 2t - ÷ cm, x = A cos 2t + p cm Biết độ lớn vận tốc vật thời điểm động 2ø è 50cm/s Phương trình dao động tổng hợp vật 7p ö 7p ö A x = 10 cos ổỗ 2t + B x = cos ổỗ 2t + ữ cm ÷ cm ø ø è è 7p ö 7p C x = cos ổỗ 2t D x = 10 cos ổỗ 2t - ửữ cm ÷ cm ø ø è è ( ) Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 25: Giới hạn quang điện kẽm l =0,35 µm Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10-19 J Cơng electrơn khỏi kẽm A 3,00 eV B 3,35 eV C 3,55 eV D 5,53 eV Câu 26: Tiến hành thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm Khoảng cách hai khe 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m Trên màn, khoảng cách vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía so với vân trung tâm A 6,25 mm B 31,25 mm C 56,25 mm D 43,75 mm Câu 27: Một lắc đơn có chiều dài l treo vị trí cố định, vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s Nếu thay vật vật nhỏ khác có khối lượng 2m chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn A 0,4 s B 0,283 s C 0,1 s D 0,2 s -31 Câu 28: Biết khối lượng điện tích electrơn m = 9,1.10 kg, e = - 1,6.10-19 C Tốc độ electrơn ngun tử hiđrơ chuyển động quỹ đạo L A 6,62.106 m/s B 2,18.106 m/s C 4,12.106 m/s D 1,09.106 m/s Câu 29: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng - 0,85 eV trạng thái có lượng - 13,6 eV phát phơtơn có tần số A 6,12.10-10 Hz B 3,08.1015 Hz C 1,92.1034 Hz D 2,04.10-18 Hz x (cm) Câu 30: Một vật dao động điều hòa có li độ x biểu diễn hình vẽ Cơ vật 200 mJ Lấy π = 10 10 Khối lượng vật 0,5 t (s) A kg B 0,1 kg O C 10 kg D kg -10 Câu 31: Tại điểm mặt phẳng chất lỏng có nguồn dao động tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Coi môi trường tuyệt đối đàn hồi M N điểm mặt chất lỏng, cách nguồn R1 R2 Biết biên độ dao động phần tử M gấp lần N Tỉ số R1/R2 A 1/6 B 1/9 C 1/12 D 1/3 Câu 32: Hai vật nhỏ A B có khối lượng m1 = 100 g, m2 = 200 g, nối với sợi dây không dãn dài ! = 10 cm, vật A gắn vào đầu lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, đầu lò xo treo vào điểm cố định Cho g = p = 10 m/s2 Khi hệ cân bằng, đốt đứt dây nối A B, tính đến thời điểm A quãng đường 10 cm B rơi khoảng cách hai chất điểm A 43,25 cm B 31,25 cm C 12 cm D 41,25 cm Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp O A dao động với tần số f = 10 Hz, biên độ, pha Xét hệ trục tọa độ Đề-các vng góc Oxy, nằm mặt nước có gốc nguồn O Biết nguồn A có tọa độ (20cm, 0cm), vận tốc truyền sóng mặt nước 40 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại pha với hai nguồn nằm đường thẳng y = 0,75x A B C D Câu 34: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều u = U cos100 p t (V) vào hai đầu A, B Hình vẽ đồ thị công suất tiêu thụ AB theo điện trở R hai trường hợp: mạch điện AB lúc đầu mạch điện AB sau mắc thêm điện trở r nối tiếp với biến trở R Giá trị Pm + P’m gần với giá trị sau đây? A 300 W B 350 W C 230 W D 250 W Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 35: Hai điểm sáng dao động điều hòa với biên độ A=5cm đường thẳng, quanh vị trí cân O Các pha hai dao động thời điểm t a1và a Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc a1và a theo thời gian Tính từ thời điểm t = 0, thời điểm hai điểm sáng gặp lần đầu, vận tốc điểm sáng thứ lúc gần với giá trị sau đây? A 3,315 cm/s B 3,513 cm/s C - 3,315 cm/s D - 3,513 cm/s Câu 36: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB Biết đoạn AM gồm R nối tiếp với C MB có cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở r Đặt vào AB điện áp xoay chiều u = U cosωt (V) Biết R = r = L , điện áp hiệu dụng C hai đầu MB lớn gấp n = (2+ ) điện áp hiệu dụng hai đầu AM Hệ số công suất đoạn mạch có giá trị A 0,258 B 0,707 C 0,5 D 0,866 Câu 37: Một hộ gia đình gồm hai ơng bà nhà có lắp đặt bóng đèn, bóng có cơng suất định mức 25W, Tivi công suất định mức 100W, nồi cơm điện công suất định mức 1000W Biết ngày ông bà sử dụng thiết bị kể trung bình Giả sử thiết bị hoạt động điều kiện định mức, tổng hao phí sử dụng điện 5%, giá điện trung bình 1700 đồng/kWh Tiền điện trung bình tháng (30 ngày) mà gia đình ơng bà phải đóng gần với giá trị sau đây? A 399500 đồng B 125843 đồng C 119850 đồng D 126157 đồng Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng l = 0,6 µm , khoảng cách (D - x) M hai khe a = mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến quan sát D = m Màn quan sát giao thoa có khối b S1 lượng m = 100 g gắn với lò xo nằm ngang có độ cứng k, • • cho dao động khơng ma sát theo phương S2 +A -A ngang trùng với trục lò xo vng góc với mặt phẳng hai khe (hình vẽ) Tại thời điểm t = truyền cho vận tốc ban đầu hướng hai khe dao động điều hòa với x O biên độ 40 cm Thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến điểm M cách vân trung tâm khoảng b = 14,4 mm cho vân tối lần thứ 1/15 s Độ cứng k lò xo gần với giá trị sau đây? A 100 N/m B 50 N/m C 10 N/m D 25 N/m Câu 39: Các dơi bay tìm mồi cách phát sau thu nhận sóng siêu âm phản xạ từ mồi Giả sử dơi muỗi bay thẳng đến gần với tốc độ so với Trái đất dơi 19 m/s muỗi m/s Ban đầu, từ miệng dơi phát sóng âm, gặp muỗi sóng phản xạ trở lại, dơi thu nhận sóng sau 1/4 s kể từ phát Tốc độ truyền sóng âm khơng khí 339 m/s Khoảng thời gian để dơi gặp muỗi (kể từ phát sóng) gần với giá trị sau đây? A 3,65 s B 2,24 s C 3,12 s D 1,50 s Câu 40: Thực giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,72µm λ2 Trên hứng vân giao thoa, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm đếm 12 vân sáng Bước sóng xạ λ2 nhận giá trị A 0,4µm B 0,45µm C 0,64µm D 0,5µm - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ... 6 , 12 .1 0 -1 0 Hz B 3,08 .10 15 Hz C 1, 92 .10 34 Hz D 2, 04 .1 0 -1 8 Hz x (cm) Câu 30: Một vật dao động điều hòa có li độ x biểu diễn hình vẽ Cơ vật 20 0 mJ Lấy π = 10 10 Khối lượng vật 0,5 t (s) A kg B 0 ,1. .. gấp lần N Tỉ số R1/R2 A 1/ 6 B 1/ 9 C 1/ 12 D 1/ 3 Câu 32: Hai vật nhỏ A B có khối lượng m1 = 10 0 g, m2 = 20 0 g, nối với sợi dây không dãn dài ! = 10 cm, vật A gắn vào đầu lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 0... 0,2s Nếu thay vật vật nhỏ khác có khối lượng 2m chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn A 0,4 s B 0 ,28 3 s C 0 ,1 s D 0 ,2 s -3 1 Câu 28 : Biết khối lượng điện tích electrơn m = 9 ,1. 10 kg, e = - 1, 6 .1 0 -1 9
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬT lý thanh chương 1 lần 2 , VẬT lý thanh chương 1 lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay