chương 1 TIỀN và CUNG cầu TIỀN

81 10 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:38

slide lý thuyết tiền tệ đầy đủ , của giảng viên của trường đại học mỏ địa chấtChương 1 TIỀN VÀ CUNG CẦU TIỀNChương 2 CÁC CHẾ ĐỘ LƯU THÔNG TIỀN VÀ VAI TRÒ CỦA VÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGChương 3 TIỀN GIẤY, LẠM PHÁT, GIẢM PHÁT VÀ CÁC BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH LƯU THÔNG TIỀN TỆChương 4 TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT TÍN DỤNGChương 5 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGChương 6 NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆChương 7 THANH TOÁN VÀ TÍN DỤNG QUỐC TẾ LÝ THUYẾT TIỀN TỆ • http://www.khosachnoi.net/2010/09/audio-book-chien-tranh-tien-te.html Nội dung mơn học Chương - TIỀN CUNG CẦU TIỀN Chương - CÁC CHẾ ĐỘ LƯU THƠNG TIỀN VAI TRỊ CỦA VÀNG TRONG NỀN KINH T Ế TH Ị TRƯỜNG Chương - TIỀN GIẤY, LẠM PHÁT, GIẢM PHÁT CÁC BIỆN PHÁP ỔN Đ ỊNH L ƯU THÔNG TI ỀN TỆ Chương - TÍN DỤNG LÃI SUẤT TÍN DỤNG Chương - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Chương - NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Chương - THANH TỐN TÍN DỤNG QUỐC TẾ Chương   TIỀN CUNG CẦU TIỀN Nội dung chương • 1.1 Sự xuất tiền định nghĩa tiền • 1.2 Các chức tiền • 1.3 Vai trò tiền kinh tế hàng hố • 1.4 Các khối tiền • 1.5 Cung cầu tiền tệ • 1.6 Giấy bạc ngân hàng Việt Nam 1.1 Sự xuất tiền định nghĩa tiền 1.1.1 Sự phát triển quan hệ trao đổi nguồn g ốc cuả ti ền 1.1.2 Các định nghĩa tiền 1.1.3 Sự phát triển hình thái tiền tệ 1.1 Sự xuất tiền định nghĩa tiền 1.1.1 Sự phát triển quan hệ trao đổi nguồn g ốc cuả ti ền Kinh tế trị học rằng: • Tiền tệ phạm trù kinh tế khách quan, gắn liền với đời phát triển kinh tế hàng hố • Nguồn gốc tiền bắt nguồn từ hình thành phát triển c quan hệ trao đổi 1.1.1 Sự phát triển quan hệ trao đổi nguồn gốc cuả tiền C.Mác kết luận: “Trình bày nguồn gốc phát sinh tiền tệ, nghĩa phải khai tri ển biểu giá trị, biểu bao hàm quan hệ giá trị hàng hố, từ hình thái ban đầu giản đơn rõ hình thái tiền tệ hình thái mà n th ” (Trích C.Mác - Tư - I, tập I, Trang 75 Nhà xuất s ự th ật - Hà N ội 1963) 1.1.1 Sự phát triển quan hệ trao đổi nguồn gốc cuả tiền Trong quan hệ trao đổi, hình thái giá trị tiền biểu qua hình thái: Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên • Ra đời cuối thời kỳ công xã nguyên thủy (khoảng 2000 năm trước CN) • Phải có trùng hợp kép điều mong muốn, trao đổi trực tiếp vật đổi vật, mang tính chất ngẫu nhiên, phạm vi trao đổi hẹp • Phương trình trao đổi: 20 m vải áo (Hình thái tương đối giá trị) - (Hình thái ngang giá giá trị) (Vật tương đối) - (Vật ngang giá) 1.5.1 Cung tiền cho lưu thông 1.5.1.3 Các tác nhân tổ chức phi ngân hàng cung ti ền • Chính phủ • Các tác nhân mở tài khoản hệ thống NHTM 1.5.2 Nhu cầu tiền lưu thông Tổng nhu cầu tiền kinh tế thời kỳ, xác định khối lượng tiền cần thiết cho lưu thơng (Mn) • Hoạt động giao dịch pháp nhân thể nhân (g ọi chung tác nhân) di ễn th ường xuyên cần phải sử dụng đến tiền như: trả công lao động (trả lương), mua nguyên vật liệu, toán nợ, mua vật phẩm tiêu dùng, chi phí dịch vụ, Các khoản chi tạo thành tổng cầu tiền cho giao d ịch • Về mặt kinh tế, tiền giữ lại không sinh l ời, thời gian tiền bị giữ l ại lâu l ợi t ức m ất lớn Vì tác nhân giữ lại ti ền có m ột l ợi ích bù đ ắp đ ược kho ản l ợi tức bị 1.5.2 Nhu cầu tiền lưu thông Nhu cầu tiền tác nhân thể nhân chia thành lo ại sau đây: 1.5.2.1 Nhu cầu tiền cho giao dịch Tiền cần thiết cho giao dịch tác nhân giữ lại nhiều hay chịu ảnh hưởng b ởi yếu tố sau: • Giá trị giao dịch: quan hệ tỷ lệ thuận với cầu tiền, thu nhập xã hội • • • Sự khơng đồng thời gian thu chi Lãi suất tiền gửi: quan hệ tỉ lệ nghịch Tập quán dân tộc địa phương, mùa vụ, thị hiếu 1.5.2 Nhu cầu tiền lưu thông 1.5.2.1 Nhu cầu tiền cho giao dịch • MD = ví dụ = 6,12 triệu VND Trong đó: • T: thu nhập • b: tổng chi phí liên quan đến hàng hóa • i: lãi suất tiền gửi – quan hệ tỷ lệ nghịch • Cơng thức quản lý chi tiêu cá nhân hợp lý? Công thức quản lý tiền bạc cá nhân JARS T.Harv Eker làm 100 đ ồng phân b ổ chi tiêu nào? NEC, LTSS, EDU, FFA, Play, Give 1.5.2 Nhu cầu tiền lưu thông 1.5.2 Nhu cầu tiền lưu thơng 1.5.2.2 Nhu cầu tiền cho tích lũy • Ngồi khoản chi thường xun cho giao dịch, tác nhân ph ải tích luỹ m ột kho ản tiền định cho nhu cầu dự định trước, như: mua sắm tài sản, đầu tư, du lịch tới • Giá trị khoản chưa đến “độ sử dụng” nên chúng quỹ tác nhân dạng tiền nhàn rỗi 1.5.2 Nhu cầu tiền lưu thơng 1.5.2.3 Nhu cầu tiền cho dự phòng Dự phòng nhu cầu bắt buộc tác nhân Ví dụ: ốm đau, tai nạn, hỏng xe, thiên tai, bệnh dịch… khơng có k ế hoạch Nhu cầu chia làm ba loại: • Dự phòng số tiền để chờ hội mua mà không dự báo trước được: khuyễn mãi, chờ hội giảm giá, hội mua tốt • • Dự phòng chi thường xun Dự phòng chi rủi ro: hành động khơn ngoan, sống vô th ường 1.5.2 Nhu cầu tiền lưu thông 1.5.2.4 Nhu cầu tiền để cất trữ • Sự phân hoá thu nhập thể nhân n ền kinh t ế th ị tr ường m ột quy lu ật M ột s ố thể nhân, nguyên nhân khác giàu lên nhanh H ọ có m ột s ố l ượng “tiền thừa” - số lượng tiền nhàn rỗi lâu dài, chưa có mục tiêu đầu tư • Ví dụ: Cất trữ tiền du học, mua nhà xe, đầu tư b ất động s ản, chứng khoán, vốn thành l ập cơng ty Tiền cất trữ thường thể vàng • Hoặc tác nhân dùng “tiền thừa” tìm thực hội đầu tư với yêu cầu tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa rủi ro 1.5.3 Cân đối cung cầu tiền • Mất cân đối cung cầucung lớn cầu, mức độ cao dẫn đến lạm phát, giá hàng hoá gia tăng cuối làm giảm thấp tốc độ tăng trưởng kinh tế • Mất cân đối cung cầu xảy dạng khác cung nhỏ cầu tiền Hiện tượng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên hi ện tượng xuất lịch sử lưu thơng giấy bạc ngân hàng • Mất cân đối cung cầu tiền dù dạng cần ph ải có gi ải pháp đ ể l ập l ại cân đối Đặc biệt tượng cung lớn cầu mức độ cao ( lạm phát cao) có ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội 1.5.3 Cân đối cung cầu tiền Những giải pháp thường áp dụng là:  Hạn chế số lượng tiền gia tăng lưu thơng : • • Nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc NHTM Nâng lãi suất tái chiết khấu Nâng lãi tiền gửi để thu hút tiền vào ngân hàng  Các NHTM bán công cụ lưu thơng - tín dụng, để thu hút giấy bạc NH như: kỳ phiếu, chứng tiền gửi, trái phiếu kho bạc,  Gia tăng hàng hoá dịch vụ Những giải pháp áp dụng thời điểm, phù hợp đồng bộ, có hiệu thiết thực đến việc lập lại cân đối cung cầu tiền thị trường 1.6 GIẤY BẠC NGÂN HÀNG VIỆT NAM ... Chương   TIỀN VÀ CUNG CẦU TIỀN Nội dung chương • 1. 1 Sự xuất tiền định nghĩa tiền • 1. 2 Các chức tiền • 1. 3 Vai trò tiền kinh tế hàng hố • 1. 4 Các khối tiền • 1. 5 Cung cầu tiền tệ • 1. 6 Giấy... 1. 1 Sự xuất tiền định nghĩa tiền 1. 1 .1 Sự phát triển quan hệ trao đổi nguồn g ốc cuả ti ền 1. 1.2 Các định nghĩa tiền 1. 1.3 Sự phát triển hình thái tiền tệ 1. 1 Sự xuất tiền định nghĩa tiền 1. 1 .1. ..Nội dung môn học Chương - TIỀN VÀ CUNG CẦU TIỀN Chương - CÁC CHẾ ĐỘ LƯU THÔNG TIỀN VÀ VAI TRÒ CỦA VÀNG TRONG NỀN KINH T Ế TH Ị TRƯỜNG Chương - TIỀN GIẤY, LẠM PHÁT, GIẢM PHÁT VÀ CÁC BIỆN PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 1 TIỀN và CUNG cầu TIỀN, chương 1 TIỀN và CUNG cầu TIỀN, Chương 1   TIỀN VÀ CUNG CẦU TIỀN

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay