Diễn biến dự trự ngoại hối việt nam trước va sau khủng ho

18 11 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:03

Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu PHỤ LỤC NGOẠI HỐI: 2 ĐỊNH NGHĨA VỀ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI: VAI TRÒ CỦA DỰ TRỮ NGOẠI HỐI : 3.1 Dự trữ ngoại hỗi giúp quốc gia tăng khả can thiệp vào thị trường ngoại hối .4 3.2 Dự trữ ngoại hối bảo vệ kinh tế 3.3 Dự trữ ngoại hối làm tăng vị quốc gia doanh nghiệp 3.4 Tăng niềm tin vào sách tỷ giá tiền tệ Chính phủ QUY MÔ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI: .5 4.1 Tiêu chí đánh giá quy mơ dự trữ ngoại hối: có tiêu chí chính: 4.1.1 Tỷ lệ dự trữ ngoại hối giá trị tuần nhập năm tiếp theo: 4.1.2 Tỷ lệ dự trũ ngoại hối nợ ngắn hạn nước 4.1.3 Tỷ lệ dự trữ ngoại hối mức cung tiền rộng 4.2 Tại cần có quy mơ dự trữ ngoại hối hợp lý: 4.2.1 Nếu quốc gia dự trữ ít: .8 4.2.2 Nếu dự trữ nhiều : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH DỰ TRỮ NGOẠI HỐI: DIỄN BIẾN DỰ TRỮ NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRƯỚC SAU KHỦNG HOẢNG: 11 THUẬN LỢI KHÓ KHĂN 14 7.1 Thuận lợi: 14 7.2 Khó khăn: 15 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 15 8.1 Thứ nhất, tăng quy mô quỹ dự trữ ngoại hối 15 8.2 Thứ hai, đa dạng hóa cấu ngoại tệ 16 Nhóm – Cao học 16B1 Page Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu DIỄN BIẾN DỰ TRỮ NGOẠI HỐI TẠI VIỆT NAM TRƯỚC SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TỒN CẦU NGOẠI HỐI: Ngoại hối (the foreign exchange) : ngoại tệ (tiền nước ngoài) vàng tiêu chuẩn quốc tế,các giấy tờ có giá cơng cụ tốn tiền nước ngồi.Trong đặc biệt ngoại tệ có vai trò, phương tiện dự trữ cải, phương tiện để mua, để toán hạch toán quốc tế Ngoại hối bao gồm phương tiện toán có giá trị sử dụng tốn quốc tế Trong đó, phương tiện tốn thứ có sẵn để chi trả, tốn lẫn cho ĐỊNH NGHĨA VỀ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI: Trong Cẩm nang Cán cân Thanh toán Quốc tế, Quỹ tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund, viết tắt IMF) định nghĩa : Dự trữ ngoại hối (DTNH) toàn tài sản ngoại hối sẵn sàng sử dụng để can thiệp, thể bảng cân đối tiền tệ Ngân hàng Trung ương (NHTW) Còn Việt Nam (VN) DTNH Nhà nước tài sản ngoại hối thể bảng cân đối tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN Qua thống kê tình hình quản lý dự trữ ngoại hối 82 quốc gia vùng lãnh thổ (SBV: 2007), cho thấy có tới 78 nước, chiếm 95% nước giao NHTW trực tiếp quản lý dự trữ ngoại hối, vài quốc gia có tham gia quản lý dự trữ ngoại hối Bộ Nhóm – Cao học 16B1 Page Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu Tài hay Quỹ đầu tư Canada, Anh, Nhật… Tuy nhiên, nước này, NHTW quan trực tiếp thực nghiệp vụ quản lý DTNH Theo báo cáo IMF (2007) quan quản lý sở hữu dự trữ ngoại hối, có bốn hình thức quản lý:  NHTW sở hữu quản lý;  Chính phủ sở hữu quản lý;  Chính phủ sở hữu NHTW quản lý tài sản có;  Chính phủ NHTW đồng sở hữu dự trữ, NHTW quản lý tài sản có Với Việt Nam, theo qui định hành, quan quản lý dự trữ ngoại hối NHNN VN nhằm thực sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả tốn quốc tế bảo tồn DTNH nhà nước Luật NHNN số 46/2010/QH12 điều 32 ngày 16/6/2010 quy định DTNH nhà nước bao gồm:  Ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi ngoại tệ nước  CKhoan, GTCG khác ngoại tệ phủ, tổ chức nước tổ chức quốc tế phát hành  Quyền rút vốn đặc biệt , dự trữ quỹ tiền tệ quốc tế  Vàng NHNN quản lý  Các loại ngoại hối khác Nhà nước VAI TRÒ CỦA DỰ TRỮ NGOẠI HỐI : Dự trữ ngoại hối ngày có vai trò quan trọng kinh tế quốc gia Có nhiều yếu tố cấu thành nên tầm quan trọng dự trữ ngoại hối, số yếu tố chủ yếu là: Nhóm – Cao học 16B1 Page Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu Dự trữ ngoại hối dùng để giải khoản nợ khoản tốn quốc tế Chính phủ nước Trong trình phát triển, nước thường xuyên thiếu vốn Chính thế, vay nước ngồi nguồn vốn quan trọng Nguồn vốn vay thường dùng chi cho sở hạ tầng, chi tiêu phủ trợ cấp xã hội Dự trữ ngoại hối góp phần làm tăng khả trả nợ quốc gia Thông qua mối quan hệ nợ nước ngồi dự trữ ngoại hối, ta đánh giá khả tốn quốc gia Nếu khả toán tốt điều kiện làm tăng hệ số tín nhiệm quốc gia Với lượng lớn DTNH, nước sử dụng sức mạnh dự trữ để yêu cầu giảm giá hàng hóa với hàng mua lượng lớn đồng thời giảm lãi suất vay, từ giúp tăng khả thu hút dòng vốn nợ nước Đây nguồn vốn quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nước, đặc biệt nước phát triển Việt Nam 3.1 Dự trữ ngoại hỗi giúp quốc gia tăng khả can thiệp vào thị trường ngoại hối DTNH giúp điều chỉnh dòng chu chuyển tiền tệ, giúp ổn định tỷ giá hối đoái, cung cấp môi trường kinh tế thuận lợi hơn, đặc biệt cho mục đích xuất nhập Đây vai trò dự trữ ngoại hối Với chức quỹ bình ổn kinh tế, dự trữ ngoại hối góp phần làm ổn định cung cầu ngoại tệ thị trường Chính sách linh hoạt tùy thuộc vào quốc gia giai đoạn khác Để làm cho đồng nội tệ mạnh ổn định hơn, quốc gia dùng dự trữ ngoại hối để mua đồng nội tệ vào, từ làm tăng cầu nội tệ xác định giá trị cao cho Ngược lại, muốn hạ thấp giá trị đồng nội tệ, thúc đẩy xuất khẩu, nước dùng dự trữ để mua ngoại tệ khác, thay đổi cấu dự trữ mình, làm tăng cầu ngoại tệ, tác động gián tiếp đến đồng nội tệ Đây chế chống giảm phát kinh tế Ngồi ra, đồng tiền định giá thấp giúp thu hút nhà đầu tư chứng khoán loại chứng khoán rẻ so với thị trường quốc tế Chính Nhóm – Cao học 16B1 Page Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu thế, để thu hút khách hàng nhà đầu tư nước ngồi, nước dùng dự trữ ngoại hối để làm định giá thấp đồng tiền 3.2 Dự trữ ngoại hối bảo vệ kinh tế Dự trữ ngoại hối quốc chắn giúp bảo vệ kinh tếcủa đất nước chống lại công đầu vào đồng nội tệ bảo vệ nềnkinh tế có khủng hoảng xảy Ở nước có dấu hiệu bất ổn kinh tế vàcó dự trữ ngoại hối thấp, quỹ đầu thường nhằm vào yếu đểtiến hành đầu với mục đích làm giá đồng tệ thu lời Thông quanhững hợp đồng mua bán phái sinh tiền tệ, tổ chức gây nên tượngkhan giả tạo ngoại tệ thị trường Khi đó, dự trữ ngoại hối đủ mạnh,ngân hàng trung ương can thiệp cách bán ngoại tệ, giữ vững giá trịvà ổn định đồng nội tệ Như vậy, dự trữ ngoại hối đệm giúp ổnđịnh lại thị trường, vơ hiệu hóa cơng quỹ đầu này.Tương tự khủng hoảng kinh tế xảy ra, dòng vốn đầu tư nước ngồi ồạt chảy khỏi kinh tế, cung ngoại tệ kinh tế sụt giảm mạnh, dẫnđến nguy phá giá đồng nội tệ, lạm phát gia tăng Nếu nắm giữ dự trữngoại hối đủ mạnh, ngân hàng trung ương nước can thiệp nhằm bình ổntỷ thị trường ngoại hối Từ góp phần hạn chế tác động tiêucực khủng hoảng kinh tế 3.3 Dự trữ ngoại hối làm tăng vị quốc gia doanh nghiệp DTNH thể sức mạnh kinh tế mộ quốc gia, làm tăng vị quốc giavà doanh nghiệp trường quốc tế, giúp mở rộng thương mại quốc tế, giảm chi phí tài doanh nghiệp nước, ngăn ngừa giải rủi ro tài chínhquốc tế Dự trữ ngoại hối giúp làm tăng niềm tin nhà đầu tư quốc tế vàothị trường nước mà khoản đầu tư đảm bảo khả năngchuyển đổi q trình đầu tư kết thúc Chính thế, nước có dự trữ ngoại hối lớn có lợi thu hút đầu tư nước Trên thực tế, xây dựng DTNH mạnh giúp nước vị tốt với đồng minh góp phần cân kinh tế giới Nhóm – Cao học 16B1 Page Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu 3.4 Tăng niềm tin vào sách tỷ giá tiền tệ Chính phủ Dự trữ ngoại hối lớn giúp tăng niềm tin người dân vào sách tỷ giá tiền tệ Chính phủ Như phân tích trên, với lợi ích đem lại, dự trữ ngoại hối giúp ổn định tâm lý người dân nước Việc ổn định thị trường tâm lý tin tưởng người dân điều kiện để quy định sách nhà nước thực thi có hiệu QUY MƠ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI: 4.1 Tiêu chí đánh giá quy mơ dự trữ ngoại hối: có tiêu chí chính: 4.1.1 Tỷ lệ dự trữ ngoại hối giá trị tuần nhập năm tiếp theo: Quy mô dự trữ ngoại hối tính số tuần nhập khẩu, tiêu chí cho thấy mức độ hỗ trợ toán quốc tế dự trữ ngoại hối theo đánh giá IMF dự trữ ngoại hối có quy mơ tương đương 12-14 tuần nhập quốc gia coi đủ dự trữ ngoại hối Số thá ng 2 2 2.2 2.1 3.8 1.9 1.4 1.4 nă 0 0 20 20 20 20 20 20 20 m 05 06 07 08 09 10 11 Hình Quy mơ Dự trữ ngoại hối tính theo tháng nhập giai đoạn 1999-2011 Nguồn : Số liệu lấy từ tạp chí cơng nghệ ngân hàng số 75 (Năm 2007 , đáp ứng tháng nhập đạt chuẩn an tồn) Nhóm – Cao học 16B1 Page Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu Quy mơ dự trữ ngoại hối (DTNH) tính theo tháng nhập thực tế cho thấy, nguồn DTNH VN hầu hết trì mức thấp khoảng tháng nhập (Hình 1) đạt chuẩn an tồn vào năm 2007 với việc đáp ứng tháng nhập 3,8 tháng nhập vào năm 2008, năm 2009, năm 2010 DTNH sụt giảm nửa, tương ứng với 1,9 tháng (2009) 1,4 tháng (2010) Trong năm 2011, nguồn DTNH có tăng trưởng trở lại mức thấp 13,8 tỉ USD USD tương đương 1,4 tháng nhập 4.1.2 Tỷ lệ dự trũ ngoại hối nợ ngắn hạn nước Đây tiêu chí phổ biến để đánh giá mức tương xứng tài sản dự trữ ngoại hối Chỉ tiêu (cũng biết đến nguyên tắc Greenspan-Guidotti) phản ánh khả đối phó quốc gia có hiên tượng cơng ngoại tệ hay rút tiền ạt nước Tiêu biểu quốc gia xem thận trọng khơn ngoan quốc gia nắm giữ lượng dự trữ tiền tệ đủ để trả cho khoản nợ nước ngồi vòng năm (Rodrik Velasco, 1999 Garcia Soto.2004) Phầ 148 380 470 Nhóm – Cao học 16B1 530 470 325 Page 365 550 600 558 317 179 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài toàn cầu n trăm % Nă 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 m 9 Dự trữ ngoại hối / Nợ ngắn hạn (%) Việt Nam từ 1999-2010 Nguồn : Số liệu lấy từ tạp chí cơng nghệ ngân hàng số 75 Mức khuyến nghị Ngân hàng Thế giới 200% Tỷ lệ DTNH/Nợ ngắn hạn nước giai đoạn 1999-2009 thể khả toán khoản nợ tới hạn tốt nước năm tới Năm 2008, tỷ lệ DTNH/Nợ ngắn hạn Việt Nam đạt 558% Tuy nhiên, tỷ lệ năm 2010 tương đương 179%, giảm mạnh so với 317% năm 2009 Nếu năm 2007, tiêu 600%, cuối năm 2010 chưa đầy 200%, mức khuyến nghị ngân hàng giới 200% 4.1.3 Tỷ lệ dự trữ ngoại hối mức cung tiền rộng Tiêu chí cho thấy khả can thiệp tỷ giá hối đoái NHTW Nếu tỷ lệ gần 0% cung tiền rộng vượt mức dự trữ ngoại hối chế độ tỷ giá cố định, Nhóm – Cao học 16B1 Page Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu mức gia tăng tổng tiền liên quan đến DTNH cao khả đối phó với cú sốc cầu tiền phải cao Với tiêu chí này,tỷ lệ từ 10-20% coi đủ dự trữ ngoại hối 4.2 Tại cần có quy mô dự trữ ngoại hối hợp lý: 4.2.1 Nếu quốc gia dự trữ ít: Nếu nguồn dự trữ khơng bảo đảm khả tốn khoản nợ đến hạn nguy hiểm, dự trữ ngoại hối phương tiện cuối kinh tế quốc gia, nhằm mục đích phòng vệ an ninh tài bị đe dọa, giảm thiểu nguy khủng hoảng kinh tế xảy ra.( phải dự trữ lớn tốt) 4.2.2 Nếu dự trữ nhiều : Nắm giữ ngoại hối có chi phí định Dự trữ ngoạihối thường có tiêu chuẩn định, dự trữ vượt mức lớn, nướccó thể phải chịu chi phí gọi chi phí dự trữ ngoại hối  Thứ nhất, chi phí phát sinh từ rủi ro tỷ giá Thị trường ngoại hối giới biến đổi khơng ngừng, có tỷ giá Khi có biến động tỷ giá theo chiềuhướng xấu, giá trị giảm cách tương đối khiến cho giá trị dự trữgiảm Thậm chí, việc tỷ giá thay đổi gây khoản lỗ lớn mặc dùnền kinh tế khơng có khủng hoảng  Thứ hai, lạm phát Ảnh hưởng việc giảm sức mua đồng tiền dự trữngoại hối thường xuyên lạm phát làm giảm giá trị nguồn dự trữ này.Chính thế, phủ nước phải thường xun gia tăng dự trữ ngoại hốinhằm trì sức mạnh ảnh hưởng  Thứ ba, chi phí hội Nắm giữ ngoại hối thường tài sản an tồn, có khảnăng sinh lời thấp trái phiếu kho bạc, trái phiếu phủ hay địa phương.Việc nắm giữ dự trữ ngoại hối làm hội đầu tư có khả sinh lợi cao.Chính ngày nước có dự trữ ngoại hối lớn thường đa dạng hóa Nhóm – Cao học 16B1 Page Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu khoảnđầu tư mình, có quỹ dành cho việc đầu tư vào tài sản có khảnăng sinh lời cao, phải chịu rủi ro lớn Thông thường mức dự trữ ngoại hối vừa đủ xác định theo nguyên tắc: mức dự trữ ngoại hối nước cần tương đương từ đến tháng nhập hàng hóa dịch vụ nước Với nước tự hóa tài khoản vốn hay có chế độ tỷ giá linh hoạt có kiểm sốt nhà nước nhu Việt Nam, sử dụng nguyên tắc so sánh mức dự trữ ngoại hối với đến tháng nhập hàng hóa dịch vụ khơng thích hợp nước phải đối mặt với rủi ro đảo chiều cách đột ngột luồng vốn ngắn hạn luồng vốn đầu tư gián tiếp(Nguyễn Thị Nhung, tạp chí ngân hàng 12/2007) Thơng thường nước cần có lượng dự trữ ngoại hối lớn để sẵn sàng can thiệp xảy tượng rút vốn chuyển tiền ạt nước Việc NHTW tăng cường mua ngoại tệ vào (để theo đuổi sách ổn định tỷ giá tăng dự trữ ngoại hối) làm cung đồng nội tệ tăng lên gây áp lực lạm phát cho kinh tế Một mức dự trữ thích hợp điều kiện tiên với hầu khác tìm tận dụng nguồn tiết kiệm quốc gia khác ( thông qua vay nợ đầu tư nước ngoài) để phát triển kinh tế nước ngoài) để phát triển kinh tế nước mình, mức dự trữ cần đủ lớn để tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH DỰ TRỮ NGOẠI HỐI: Việc trì mức dự trữ ngoại hối phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tùy thuộc vào tình hình cụ thể quốc gia Dự trữ ngoại hối chịu tác động nhân tố sau:  Thặng - thâm hụt cán cân vãng lai: cán cân thương mại thường xuyên thâm hụt nguồn đầu tư tài khơng khả quan nguồn dự trữ ngoại hối cần thiết cho việc tài trợ cho hoạt động toán Cán cân toán biến động cần mức độ dự trữ ngoại hối lớn Nhóm – Cao học 16B1 Page 10 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu  Nợ nước ngoài: nước phát triển cần nhiều vốn để tiếp tục CNH-HĐH, thu hút vốn đầu tư nhiều vay nợ nước ngồi để tác động lên sách phát triển cần mức dự trữ ngoại hối định để tạp niềm tin cho chủ nợ khả toán nghĩa vụ nợ với nước vay nguồn dự trữ ngoại hối lớn có mức tín nhiệm cao dễ dàng huy động nguồn vốn  Những cú sốc, biến động kinh tế ngồi nước với mức độ la hóa tương đối cao, dự trữ ngoại hối nước phải gia tăng để đảm bảo can thiệp có tượng rút ngoại tệ ạt ngân hàng thương mại Hiện cán cân thương mại thường xuyên thâm hụt, đầu tư nước đặc biệt đầu tư gián tiếp chưa thật bền vững nên thị trường ngoại hối tao nên bất ổn định cung cầu ngoại tệ thị trường với nước tự hóa tài khoản vốn, thường NHTW phải can thiệp mua ngoại tệ tăng dự trữ đôi với việc thực nghiệp vụ thị trường mở để hút bớt lượng tiền bom vao lưu thơng để vừa trì khả cạnh tranh hàng xuất kèm chế nguy lạm phát nguồn vốn đổ vào với khối lượng lớn bên canh NHTW phải sẵn sang bán ngoại tệ để can thiệp có rút vốn ạt nhà đầu tư để ổn định thị trường ngoại hối để làm điều NHTW nước phải dự trữ lượng ngoại tệ khơng nhỏ ngồi mức đủ để đáp ứng nhu cầu nhập theo thông lệ quốc tế  Biến động tỷ giá, giữ tỷ giá cố định: NHTW thường phải dự tính dự báo thời gian phạm vi ảnh hưởng biến động thị trường yếu tố nước nước yếu tố ảnh hưởng tới giá tri đồng tiền quốc gia so với đồng tiền mạnh, để giữ giá trị đồng tiền NHTW cần có nguồn dự trữ ngoại tệ để can thiệp vào thị trường đảm bảo đồng nội tệ không bị giảm giá DIỄN BIẾN DỰ TRỮ NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRƯỚC SAU KHỦNG HOẢNG: Nhóm – Cao học 16B1 Page 11 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu Nhìn chung trước khủng hoảng tài tồn cầu nổ bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, giai đoạn 2005 – 2007 chứng kiến gia tăng ngoạn mục dự trữ ngoại hối Đến thời điểm cuối năm 2007 dự trự ngoại hối nước ta đạt 20,964 tỷ USD tăng 12,41 tỷ USD so với năm 2005 tương ứng tăng 145% Nguyên nhân dẫn đến gia tăng dự trự ngoại hối gia tăng đáng kể thặng tài khoản vốn Cuối năm 2007, tài khoản vốn Việt Nam thặng khoảng 17,540 tỷ USD tăng 14,45 tỷ USD so với năm 2005 tương ứng tăng gấp lần Thặng tài khoản vốn tăng mạnh giai đoạn Việt Nam thức gia nhập WTO với vị đánh giá tương đối có lợi Chính vậy, uy tín nước ta mắt nhà đầu tư quốc tế tăng lên đáng kể, điều khiến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước FDI vốn đầu tư ngắn hạn khác (Portfolio investment) đổ vào nước ta cách ạt Năm 2007, vốn FDI vào nước ta đạt 6,55 tỷ USD tăng 4,24 tỷ USD so với năm 2006 tương ứng tăng 182%; vốn vay trung dài hạn ròng tăng 1,02 tỷ USD đạt 2,045 tỷ USD tương ứng tăng 99,5%; vốn đầu từ ngắn hạn khác tăng 4,93 tỷ USD, đạt 6,243 tỷ USD tương ứng tăng 375% Với chế độ tỷ giả gần cố định, năm 2007 dòng vốn ngoại tràn vào Việt Nam để ổn định tỷ giá NHNN mua vào lớn lớn ngoại tệ khiến dự trữ ngoại hối tăng mạnh Ngược lại, NHNN bơm kinh tế lượng nội tệ tương ứng với lượng lớn ngoại hối mua vào khiến kinh tế rơi vào tình trạng lạm phát Khi khủng hoảng tài tồn cầu nổ ra, nhìn lại giai đoạn 2008 – 2009 thấy khủng có ảnh hưởng khơng nhỏ đến dự trự ngoại hối Việt Nam Ảnh hưởng khủng hoảng bắt đầu tác động đến nước ta từ cuối năm 2008 Dự trự ngoại hối nước ta năm đạt 23,02 tỷ USD – cao kể trước Bước qua năm 2009 dự trữ ngoại hối Việt Nam 14,1 tỷ USD giảm 8,92 tỷ USD so với năm 2008, tương ứng giảm 38,75% Nhìn vào cán cân tốn Việt Nam năm 2009, ta phần hiểu nguyên nhân Năm 2009, thâm hụt tài khoản vãng lai nước ta mức cao (-6,6 tỷ USD); có giảm 0,39 tỷ USD so với năm 2008 tương ứng giảm 5,61% mức Nhóm – Cao học 16B1 Page 12 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu giảm khơng đáng kể Trong đó, tài khoản vốn có giảm sút khơng nhỏ; từ 9,1 tỷ USD năm 2008 giảm 2,3 tỷ USD 6,8 tỷ USD năm 2009 tương ứng giảm 25,27% Trong tài khoản vốn 2009 nước ta khoản vốn ngắn hạn giảm nhiều Tổng đầu tư ngắn hạn ròng đầu tư ngắn khác năm 2008 456 triệu USD, bước qua năm 2009 hoàn toàn đảo chiều Năm 2009, có tượng tháo rút hàng loạt nguồn vốn ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn ròng nước ta vào thời điểm kết thúc năm âm khoảng 4,5 tỷ USD Chính tháo lui khơng nguồn vốn ngắn hạn, từ kinh nghiệm khủng hoảng năm 1997 diễn Thái Lan, luận thời điểm xuất khơng cảnh báo an tồn tài nước nhà Tuy vậy, vào thời gian tài nước ta chưa thực hội nhập sâu với giới; nước ta năm 2009 bắt đầu bước sân chơi lớn đánh dấu kiện gia nhập WTO năm trước nên tài VN khơng chịu q nhiều tác động tiêu cực từ khủng hoảng tài Mặt khác, năm 2009 vốn ngắn hạn giảm vốn dài hạn khơng giảm mà tăng Cụ thể vốn vay trung dài hạn năm 2009 tăng 2,46 tỷ USD từ 2,045 tỷ lên 4,5 tỷ USD tương ứng tăng 120% Vốn FDI năm 2009 giảm không đáng kể (giảm 0,2 tỷ USD so với năm 2008 đạt 7,6 tỷ USD) Chính gia tăng vốn vay trung dài hạn ổn định vốn FDI năm làm giảm áp lực cho dự trự ngoại hối vốn ngắn hạn tháo lui Bên cạnh đó, vốn vay trung dài hạn VN chủ yếu vốn ODA Đây nguồn vốn có nhiều ưu đãi xem khoản viện trợ từ phủ nước giàu cho quốc gia phát triển Ngoài ý nghĩa phát triển kinh tế, bối cảnh Việt Nam giai đoạn năm đầu sau khủng hoảng tài tồn cẩu diễn ra, nguồn vốn vốn FDI thực có ý nghĩa quan trọng việc tài trợ cho BOP, giảm rủi ro thâm hụt thương mại kéo dài, góp phần trì dự trữ ngoại hối nước ta ngưỡng an tồn (12 tuần nhập – IMF) Nhóm – Cao học 16B1 Page 13 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu Từ 2010 đến nay, vốn FDI ODA tiếp tục trì ổn định có xu hướng tăng nhẹ Đến thời điểm cuối năm 2012, FDI nước ta đạt 8,7 tỷ USD tăng 1,9 tỷ USD so với năm 2010; vốn ODA đạt 6,6 tỷ USD giảm 0,3 tỷ USD Đặc biệt, từ năm 2011 đến tài khoản vãng lai VN có thặng (0,2 tỷ USD năm 2011, năm 2012 đạt 9,3 tỷ USD) Chính ổn định dòng vốn dài hạn thặng thương mại khiến dự trự ngoại hối VN liên tục cải thiện, đến năm 2012 dự trự ngoại hối VN đạt 25,4 tỷ USD tăng 11,3 tỷ USD so với năm 2010 tương ứng tăng 80,14% Năm 2013 tài khoản vốn Việt Nam có thay đổi đột ngột Đến thời điểm cuối năm, tài khoản vốn nước ta âm 0,2 tỷ USD giảm 8,9 tỷ USD so với năm 2012 có sụt giảm mạnh khoản mục tài sản nước ngồi ròng (Net forein assets) khoản vốn ngắn hạn (âm 12 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2012) Tuy nhiên thặng tài khoản vãng lai trì ổn định (9,5 tỷ USD năm 2013) nên giảm áp lực đáng kể lên dự trự ngoại hối Cuối năm 2013, dự trữ ngoại hối nước ta chí tăng nhẹ ước tính tăng khoảng 0,6 tỷ USD đạt 26 tỷ USD Tình trạng thâm hụt tài sản nước ngồi ròng thay đổi khơng đáng kể năm 2014 (âm 11,8 tỷ USD) Thặng tài khoản vãng lai giảm 1,7 tỷ USD 7,8 tỷ USD năm vừa qua theo ước tính IMF Tuy vậy, tài khoản vốn năm 2014 thặng 4,3 tỷ USD nên dự trữ ngoại hối nước ta theo ước tính IMF khơng giảm sút Năm 2014 IMF chí ước tính dự trữ ngoại hối nước ta đạt 38 tỷ USD tăng khoảng 12 tỷ USD so với năm 2013 – mức tăng ấn tượng năm hậu khủng hoảng tài tồn cầu Kết luận: nhìn chung giai đoạn trước sau khủng hoảng tài tồn cầu (từ năm 2005 – 2014) dự trữ ngoại hối VN có nhiều biến động xu hướng chung gia tăng mức an toàn theo khuyến cáo IMF Sự gia tăng dự trữ ngoại hối năm gần nguyên nhân quan trọng nước ta bắt đầu có thặng cán cân thương mại Xuất siêu phần chứng tỏ sau gần 30 năm đổi mới, sản xuất nước nhà bước đầu có tích lũy, lực sản xuất cải thiện Nhóm – Cao học 16B1 Page 14 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu THUẬN LỢI KHÓ KHĂN 7.1 Thuận lợi: Kể từ gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO vào tháng 1/2007, Việt Nam thực tự hóa thị trường theo cam kết mở cửa kinh tế Sự bùng nổ thị trường chứng khoán cuối năm 2006 năm 2007 khiến cho Việt Nam Nhóm – Cao học 16B1 Page 15 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu coi điểm đến vô hấp dẫn nhà đầu tư nước Sự tăng trưởng mạnh luồng tài quốc tế FDI, FPI, kiều hối, ODA năm 2007 khiến cho dự trữ ngoại hối Việt Nam liên tục tăng, đạt đỉnh vào tháng năm 2008 khoảng 26 tỷ USD Với mục đích bình ổn kinh tế vĩ mơ, năm 2011 2012, Chính phủ NHNN thực thi hàng loạt biện pháp điều hành liệt để kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường ngoại hối, chống tình trạng la hóa vàng hóa kinh tế Nhờ đó, kinh tế vĩ mơ có dấu hiệu tích cực, thị trường ngoại hối bình ổn, dự trữ ngoại hối tăng dần trở lại, ước đạt khoảng tương đương 22-23 tỷ USD vào cuối năm 2012 7.2 Khó khăn: Sau tăng liên tục đạt mức đỉnh vào năm 2008, dự trữ ngoại hối Việt Nam bị suy giảm mạnh tác động tiêu cực khủng hoảng tài tồn cầu bất ổn kinh tế vĩ mô nước Trong năm 2014, dự trữ ngoại hối VN tăng lên đến 35 tỷ USD (số liệu đến tháng 9/2014) Tuy nhiên nguyên nhân tăng dự trữ ngoại hối chủ yếu nhập siêu tình trạng USD hóa giảm mạnh Việc tăng dự trữ ngoại hối khơng xuất phát từ việc dòng vốn đầu tư gián tiếp, trực tiếp kiều hối vào Việt Nam lớn năm 2006 2007 Đối với kinh tế Việt Nam việc nhập siêu mức độ vừa phải cần thiết để phục vụ trình phát triển kinh tế Cán cân thương mại đổi chiều ba năm qua từ mức nhập siêu lớn sang xuất siêu Tỷ lệ đầu tư kinh tế suy giảm từ mức 40%, xuống quanh mức 30% GDP cho thấy q trình hấp thụ vốn kinh tế yếu MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 8.1 Thứ nhất, tăng quy mô quỹ dự trữ ngoại hối Việc tăng quy mô quỹ dự trữ ngoại hối cần thiết thách thức Việt Nam, đặc biệt bối cảnh kinh tế khó khăn Ðể làm điều này, cần thực đồng giải pháp sau: Nhóm – Cao học 16B1 Page 16 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu - Cải thiện cán cân thương mại kiểm soát cán cân vãng lai: Xuất nhập thước đo quan trọng mức độ mở cửa kinh tế, đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ đến quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia Một quốc gia có cán cân thương mại thặng khả tích luỹ ngoại hối cao Do vậy, cần có chế đồng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng quan hệ thương mại với nước ngoài, nâng cao uy tín Việt Nam trường quốc tế để qua thúc đẩy trao đổi thương mại với quốc gia Ðồng thời, NHNN cần thường xuyên kiểm soát biến động cán cân vãng lai làm sở cho định dự trữ can thiệp thị trường - Có biện pháp thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài: Luồng vốn đầu tư nước vào Việt Nam thời gian qua có gia tăng đáng kể, tổ chức nước cam kết đầu tư vào Việt Nam với số tiền ngày cao, qua khẳng định vị Việt Nam trường quốc tế Nhưng thực tế, số vốn giải ngân số vốn cam kết mức thấp, nguồn vốn ODA giải ngân hàng năm đạt khoảng 50% cam kết Do đó, thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hành lang pháp lý nhằm trước mắt tạo tin tưởng với nhà đầu tư để giải ngân theo cam kết sau tiếp tục thu hút thêm nguồn vốn vào Việt Nam, góp phần mở rộng quy mơ dự trữ ngoại hối - Tăng cường thu hút ngoại tệ NHNN: Ngoại tệ chảy vào nước ta xuất phát từ nhiều nguồn hoạt động khác nhau, bao gồm kiều hối, ngoại tệ cá nhân mang từ nước về, nguồn ngoại tệ khách du lịch nước chi trả Việt Nam, tiền lương người Việt Nam làm việc doanh nghiệp nước Trong đó, kiều hối nguồn thu ngoại tệ quan trọng Với sách tự hố giao dịch vãng lai, nguồn kiều hối chảy nước liên tục gia tăng qua năm Tuy nhiên, để khai thác tối đa nguồn ngoại tệ này, cần tạo niềm tin cho kiều bào ổn định kinh tế trị xã hội nước để họ yên tâm chuyển tiền nước; Cơ quan hải quan cần kiểm soát chặt chẽ nguồn kiều hối lậu chảy về; NHNN khuyến khích ngân hàng thương mại mua để tăng nguồn kiều hối thu hút vào ngân hàng bán cho NHNN Nhóm – Cao học 16B1 Page 17 Diễn biến dự trữ ngoại hối việt nam trước sau khủng hoảng tài tồn cầu 8.2 Thứ hai, đa dạng hóa cấu ngoại tệ Ða dạng hóa tiền tệ tốn dự trữ quốc tế Việt Nam góp phần giảm thiểu tổn thất rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng bảo đảm an ninh tài quốc gia nói chung Cùng với tiền tệ khác EUR, JPY, GBP… CNY tiền tệ nhiều quốc gia, có Việt Nam phải cân nhắc tính tốn đưa vào giỏ tiền tệ mình, đặc biệt tiền tệ tiến trình trở thành tiền tệ quốc tế Hơn nữa, việc đa dạng hóa tiền tệ toán dự trữ quốc tế giúp cho kinh tế, sách tiền tệ độc lập so với nước bạn hàng, đặc biệt nước có tiền tệ sử dụng toán dự trữ Cũng cần lưu ý rằng, dự trữ nhiều ngoại hối tốt Việc tích luỹ q nhiều ngoại hối làm phát sinh thêm nhiều loại chi phí Mặc thiệt hại từ việc mở rộng dự trữ ngoại hối Việt Nam chưa thể hiện, NHNN Việt Nam cần phải có tính tốn cụ thể để xác định khối lượng dự trữ ngoại hối vừa đảm bảo đủ lớn, an toàn, vừa tạo hiệu cao cho kinh tế Bên cạnh đó, chế điều hành tỷ giá cần linh hoạt để điều chuyển quĩ bình ổn tỷ giá giá vàng sang quĩ dự trữ ngoại hối, đáp ứng nhu cầu tốn trả nợ Ðồng thời NHNN cần cơng bố công khai số liệu cụ thể dự trữ ngoại hối, cấu dự trữ ngoại hối phương tiện thông tin (như đa cung cấp cho IMF) để nhà nghiên cứu, nhà đầu tư nước ngồi cơng chúng có thơng tin xác dự trữ ngoại hối Việt Nam Nhóm – Cao học 16B1 Page 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Diễn biến dự trự ngoại hối việt nam trước va sau khủng ho , Diễn biến dự trự ngoại hối việt nam trước va sau khủng ho , VAI TRÒ CỦA DỰ TRỮ NGOẠI HỐI :, QUY MÔ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI:, DIỄN BIẾN DỰ TRỮ NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU KHỦNG HOẢNG:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay