Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:01

Các hành vi trên đã vi phạm vào điểm....... khoản...... Điều....... của Nghị định số 1382013NĐCP ngày 22102013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.Xét cần thiết để ngăn chặn vi phạm, bảo đảm việc thực hiện pháp luật, chúng tôi yêu cầu: Ông (bà)tổ chức....................................... đình chỉ ngay hành vi vi phạm và áp dụng các biện pháp hành chính sau đây:..... TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN Độc lập –Tự -Hạnh Phúc Số: /BB-VPHC (1) , ngày tháng năm BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Hôm nay, hồi ngày tháng năm Chúng gồm (2): Chức vụ: Chức vụ: Với chứng kiến (3): Nghề nghiệp/chức vụ: Địa thường trú (tạm trú): Nghề nghiệp/chức vụ: .Địa thường trú (tạm trú): Giấy chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Tiến hành lập biên vi phạm hành lĩnh vực giáo dục đối với:Ơng (bà)/tổ chức (4): Năm sinh: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): Địa chỉ: Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập ĐKKD: Cấp ngày: Nơi cấp: Đã có hành vi vi phạm hành sau (5): Các hành vi vi phạm vào điểm khoản Điều Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giáo dục Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có) (6): Họ tên: Địa chỉ: Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập ĐKKD: Cấp ngày: Nơi cấp: Ý kiến trình bày người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành chính: Ý kiến trình bày người làm chứng: Ý kiến trình bày người/đại diện tổ chức bị thiệt hại vi phạm hành gây (nếu có): Xét cần thiết để ngăn chặn vi phạm, bảo đảm việc thực pháp luật, chúng tơi u cầu: Ơng (bà)/tổ chức đình hành vi vi phạm áp dụng biện pháp hành sau đây: Chúng tạm giữ tang vật, phương tiện, vi phạm hành giấy tờ sau để chuyển về: để cấp có thẩm quyền giải (nếu có) STT Tên tang vật, phương Số lượng tiện, giấy tờ bị tạm giữ Chủng loại, nhãn hiệu, Ghi (8) xuất xứ, tình trạng (7) Ngoài tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tơi khơng tạm giữ thêm thứ khác Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt (9) lúc ngày tháng năm để giải vụ vi phạm nêu Việc lập biên kết thúc vào hồi ngày Biên lập thành 02 bản, gồm tờ, có nội dung giá trị pháp lý Biên đọc cho người nghe (đã đưa cho người tự đọc), cơng nhận đúng, khơng có ý kiến khác, ký tên vào trang giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (10): NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI (hoặc ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM) (hoặc ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI CHỨNG KIẾN ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) Lý người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên (11): Lý người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên (12): (1) Ghi địa danh hành cấp tỉnh (2) Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên (3) Họ tên người làm chứng Nếu có đại diện quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ (4) Nếu tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm (5) Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy vi phạm; mô tả hành vi vi phạm (6) Nếu tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại (7) Nếu phương tiện ghi thêm số đăng ký, ngoại tệ ghi xê ri tờ (8) Ghi rõ tang vật, phương tiện có niêm phong khơng, có niêm phong niêm phong phải có chữ ký người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức vi phạm), có chứng kiến đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện quyền khơng, khơng có phải ghi rõ có chứng kiến Ông (bà) (9) Ghi rõ địa trụ sở nơi cá nhân, tổ chức vi phạm phải có mặt (10) Những người có ý kiến khác nội dung biên phải tự ghi ý kiến mình, lý có ý kiến khác, ký ghi rõ họ tên (11), (12) Người lập biên phải ghi rõ lý người từ chối không ký biên ... thiệt hại vi phạm hành gây (nếu có): Xét cần thiết để ngăn chặn vi phạm, bảo đảm vi c thực pháp luật, yêu cầu: Ông (bà)/tổ chức đình hành vi vi phạm áp...Cấp ngày: Nơi cấp: Đã có hành vi vi phạm hành sau (5): Các hành vi vi phạm vào điểm khoản Điều Nghị định số 138/2013/NĐ-CP... tên vào trang giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (10): NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI (hoặc ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM) (hoặc ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay