Bản chất kinh tế của thương mại

20 16 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:57

Chương 1: Chương mở đầu 1.1 Bản chất kinh tế thương mại 1.1.2 Bản chất kinh tế thương mại 1.1.2.1 Một số cách tiếp cận nghiên cứu chất kinh tế Thương mại Nghiên cứu chất kinh tế Thương mại có nhiều cách tiếp cận khác Trong giáo trình đề cập tới cách tiếp cận nhất: a Thương mại - hoạt động kinh tế Nếu nhìn góc độ hoạt động kinh tế thương mại hoạt động kinh tế phổ biến kinh tế thị trường Mọi hoạt động thương mại bắt đầu hành vi mua hàng kết thúc hoạt động bán.Mục đích hoạt động thương mại nhằm tìm kiếm lợi nhuận Có thể tóm tắt hoạt động thương mại công thức sau: T - H - T' Đối tượng hoạt động thương mại hàng hóa vá dịch vụ Chủ thể hoạt động thưong mại gồm người bán (người sản xuất hàng hóa, người cung ứng dịch vụ, thương gia ) người mua( người sản xuất, thương gia, người tiêu dùng).Tuy nhiên tham gia vào hoạt động thương mại có số người khác : người môi giới, người đại lý thương mại Hoạt động thương mại xảy khâu lưu thông, thị trường với điều kiện kinh tế, xã hơi, luật pháp, tri, mơi trường vật chất cụ thể Trong hành vi mua, người ta chuyển đổi hình thái giá trị hàng hóa từ hình thái tiền tệ sang hình thái vật với trình chuyển đổi sở hữu, người mua đổi quyền sở hữu tiền tệ để có quyền sở hữu hàng hóa Nhờ mà có quyền sử dụng sản phẩm cho việc thỏa mãn nhu cầu Trong hành vi bán hàng, trình diễn hoàn toàn ngược lại Hoạt động thương mại trình bao gồm hoạt động mua bán Ngoài hoạt động có hoạt động hỗ trợ cho hoạt động mua bán, người ta gọi chung hoạt động dịch vụ thương mại Dịch vụ thương mại gồm tất hoạt động thương mại hoạt động thương mại (hoạt động mua bán ), chúng phát sinh gắn với mua bán, hỗ trợ cho mua bán thực nhanh chóng có hiệu Hoạt động thương mại tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện, tự thỏa thuận có lợi Vì trình mua bán vừa trình cạnh tranh vừa trình hợp tác người bán người mua http://www.ebook.edu.vn Thông qua hoạt động thương mại, người bán đạt giá trị nhằm mục đích lợi nhuận, người mua có giá trị sử dụng để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng khác Chính nhờ hoạt động thương mại mà sản xuất tiêu dùng nối liền với điều kiện kinh tế hàng hóa b Thương mại - khâu trao đổi (lưu thơng) q trình tái sản xuất xã hội Tái sản xuất xã hội gồm khâu bản: Sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng Bốn khâu có quan hệ mật thiết tác động qua lại với mối quan hệ sản xuất tiêu dùng mối quan hệ Là hình thái phát triển trao đổi lưu thơng hàng hóa, thương mại coi khâu tái sản xuất Thương mại khâu trao đổi nằm trung gian sản xuất tiêu dùng Trong điều kiện xã hội hóa sản xuất lưu thơng hàng hóa ngày phát triển, hàng hóa tạo khâu sản xuất, sau chuyển sang khâu lưu thông qua giai đoạn khác khâu lưu thông: Mua -> Vận chuyển -> Dự trữ -> Bán Kết thúc khâu lưu thông, hàng hóa chuyển sang lĩnh vực tiêu dùng Trong điều kiện kinh tế hàng hóa, đại phận sản phẩm dịch vụ sản xuất phải trải qua khâu lưu thông, thông qua hoạt động mua bán tiền chuyển sang lĩnh vực tiêu dùng để thỏa mãn nhu cầu khác xã hội Vì khâu lưu thơng quan trọng Nó cầu nối sản xuất tiêu dùng Nền kinh tế hàng hóa giống thể sống Trong đó, lưu thơng hàng hóa, thương mại xem hệ tuần hoàn Thương mại phát triển, lưu thơng hàng hóa thơng suốt biểu kinh tế lành mạnh, thịnh vượng c Thương mại - ngành kinh tế Nếu nhìn giác độ phân cơng lao động xã hội thương mại coi ngành kinh tế độc lập kinh tế Ngành thương mại chuyên đảm nhận chức tổ chức lưu thơng hàng hóa cung ứng dịch vụ cho xã hội thông qua việc thực mua bán nhằm sinh lợi 1.1.2.2 Bản chất kinh tế Thương mại Nghiên cứu Thương mại góc độ bản: Hoạt động kinh tế, khâu trình tái sản xuất xã hội góc độ ngành kinh tế kinh tế quốc dân, nhận thấy đặc trưng chung Thương mại bn bán, trao đổi hàng hóa cung ứng dịch vụ gắn với tiền tệ nhằm mục đích lợi nhuận Từ rút chất kinh tế chung Thương mại là: Thương mại tổng hợp tượng, hoạt động quan hệ kinh tế gắn phát sinh với trao đổi hàng hóa cung ứng dịch vụ nhằmi mục đích lợi nhuận http://www.ebook.edu.vn Thương mại, tiếng Anh “Commerce” , ngồi có thuật ngữ khác Trade, tiếng Pháp “Commerce”, tiếng Latinh “Commercium”, từ hiểu buôn bán hàng hóa với mục đích sinh lợi Luật Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi: Hoạt động Thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi bao gồm: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại hoạt động sinh lợi khác 1.1.3 Phân loại Thương mại 1.1.3.1 Theo phạm vi hoạt động thương mại Người ta phân thành Thương mại nội địa (nội thương) Thương mại Quốc tế (ngoại thương) Thương mại nội địa phân thành: Thương mại thành thị Thương mại nông thôn, Thương mại vùng đặc biệt,thương mại biên giới, thương mại vùng sâu, vùng xa, Thương mại nội địa phản ánh quan hệ kinh tế thị trường chủ thể kinh tế quốc gia Các hoạt động thương mại nội địa diễn phạm vi biên giới quốc gia Thương mại Quốc tế bao gồm việc mua bán hàng hóa dịch vụ qua biên giới quốc gia phạm vi tồn cầu (WTO), phạm vi khu vực (EU, ASEAN ) thương mại song phương quốc gia Thương mại quốc tế phản ánh mối quan hệ kinh tế thương mại chủ thể kinh tế quốc gia với Chúng tuân thủ luật lệ thơng lệ bn bán tồn cầu, khu vực hiệp định thương mại ký kết song phương quốc gia Trong hoạt động ngoại thương, xuất việc bán hàng hóa dịch vụ cho nước nhập việc mua hàng hóa dịch vụ nước ngồi Ngoại thương hoạt động kinh tế có từ lâu, ngoại thương thực phát triển thời đại Tư chủ nghĩa Ngày toàn cầu hóa kinh tế giới tự hóa thương mại xu hướng phổ biến, phát triển ngoại thương mạnh mẽ Ngoại thương ý nghĩa đơn trao đổi bn bán với bên ngồi mà thực chất với quan hệ kinh tế đối ngoại khác ngoại thương tham gia vào phân công lao động quốc tế Thương mại nội địa diễn thị trường nội địa, ngoại thương hoạt động thương mại diễn thị trường quốc tế Thị trường giới thị trường nội địa thị trường khác thương mại nội địa ngoại thương thực theo hình thức phương pháp hồn tồn khơng giống 1.1.3.2 Theo khâu q trình lưu thông Người ta phân thành Thương mại bán buôn thương mại bán lẻ http://www.ebook.edu.vn Thương mại bán buôn chủ yếu xảy lĩnh vực buôn bán sản phẩm vật thể Chủ thể hoạt động thương mại bán buôn nhà sản xuất thương gia Chúng phản ánh mối quan hệ kinh tế thương mại nhà sản xuất, nhà sản xuất với thương gia người thương gia với Khi hoàn thành hoạt động mua bán bn, hàng hóa chưa kết thúc q trình lưu thông, chúng nằm lại khâu sản xuất để sau kết thúc sản xuất lại tiếp tục quay trở lại lưu thông nằm lưu thông để chờ bán cho người tiêu dùng cuối Thương mại bán lẻ: phản ánh mối quan hệ buôn bán hàng hóa dịch vụ nhà sản xuất, nhà cung ứng dịch vụ thương gia với bên người tiêu dùng cuối Khi hoàn thành hoạt động mua, bán lẻ hàng hóa kết thúc q trình lưu thơng vào lĩnh vực tiêu dùng để thỏa mãn nhu cầu khác xã hội Sự phân biệt thương mại bán buôn thương mại bán lẻ dựa chủ yếu khác biệt theo khâu q trình lưu thơng sản phẩm Bất kỳ mối quan hệ thương mại mà bên có tham gia người tiêu dùng cuối quan hệ thương mại thuộc thương mại bán lẻ ngược lại thương mại bán bn Các hoạt động bán buôn diễn chợ đầu mối, thị trường với trung tâm buôn bán nước quốc tế… Ngược lại, hoạt động bán lẻ diễn chợ, cửa hàng chuyên doanh, tổng hợp, siêu thị, hội chợ thương mại… 1.1.3.3 Theo đối tượng hoạt động thương mại Ngưới ta phân thành thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ Thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ khái niệm phân biệt với chủ yếu dựa vào khác biệt đối tượng hoạt động trao đổi thương mại Nếu thương mại hàng hóa trao đổi sản phẩm hữu hình Thương mại dịch vụ lĩnh vực trao đổi, mua bán sản phẩm “vơ hình” Thương mại dịch vụ lĩnh vực rộng phức tạp Trong kinh tế đại, thương mại dịch vụ ngày phát triển mạnh mẽ Thương mại dịch vụ tồn song song thương mại hàng hóa ngày giữ vị trí quan trọng đời sống kinh tế xã hội đại Thương mại hàng hóa gồm thương mại hàng tư liệu sản xuất thương mại hàng tiêu dùng Người ta phân chia thương mại theo nhóm hàng Ví dụ: Thương mại hàng công nghiệp, hàng nông sản, thực phẩm, thủy sản,hay theo mặt hàng Ví dụ như: gạo, cà phê, chè hay sắt thép, máy nông nghiệp 1.1.3.4 Theo kỹ thuật trao đổi, buôn bán Người ta phân thành thương mại truyền thống thương mại điện tử http://www.ebook.edu.vn Sự phân biệt hai khái niệm dựa khác biệt phương thức mua bán thương mại Các phương thức mua bán thương mại truyền thống xẩy môi trường tự nhiên người mua, người bán thường tiếp xúc trực tiếp thị trường nhiều hình thức khác nhau.Trong thương mại truyền thống người mua người bán gặp gỡ trực tiếp, tiến hành giao dịch mua bán chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm thương mại truyền thống có từ lâu với đời trao đổi Ngược lại, thương mại điện tử phương thức trao đổi mua bán phương pháp điện tử môi trường điện tử Thương mại điện tử xuất xã hội đại Hiện thương mại điện tử phát triển nhanh chóng tồn giới xu hướng phát triển tất yếu vừa yếu tố hợp thành kinh tế số hóa Theo định nghĩa phổ biến nay, thương mại điện tử phương thức hoạt động thương mại phương pháp điện tử, việc trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện công nghệ điện tử mà không cần phải in giấy công đoạn trình giao dịch Các phương tiện điện tử sử dụng phương thức mua bán đa dạng: điện thoại, máy fax, truyền hình,các hệ thống thiết bị cơng nghệ tốn điện tử, mạng nội (intranet), mạng ngoại (extranet), mạng toàn cầu internet… Cần lưu ý “Thương mại điện tử” hiểu theo nghĩa rộng so với cách hiểu thơng thường bn bán hàng hóa dịch vụ Trong thực tế, áp dụng thương mại điện tử làm thay đổi hình thái hoạt động gần tất hoạt động kinh tế Thương mại điện tử trở thành phương thức thương mại phổ biến xã hội tương lai, nhiên thương mại truyền thống giữ nguyên giá trị kinh tế văn hóa, tồn song song với thương mại điện tử kinh tế thị trường thương mại giới không ngừng mở rộng phát triển 1.1.3.5 Phân loại theo mức độ cản trở thương mại Người ta phân thành thương mại có bảo hộ thương mại tự hóa Thương mại bảo hộ thường quốc gia áp dụng số lĩnh vực nhạy cảm để bảo vệ lợi ích quốc gia để bảo vệ sản xuất nước, ngành công nghiệp non trẻ, hình thành Các biện pháp thường sử dụng thương mại bảo hộ thuế quan biện pháp phi thuế quan như: biện pháp hành chính, cấm nhập khẩu, hạn ngạch, giấy phép, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn đồng thời quốc gia áp dụng nhiều sách ưu đãi sản xuất nước http://www.ebook.edu.vn Thương mại tự hóa thể qua việc xóa bỏ giảm thiểu hàng rào thuế quan, dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan, bảo đảm quyền tự kinh doanh cho thương nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa nước quốc tế lưu thông thông suốt Thương mại tự hóa có nhiều cấp độ hình thức khác 1.2 Những lý thuyết lợi so sánh thương mại 1.2.1 Lý thuyết Adam Smith Lý thuyết lợi so sánh tuyệt đối đời vào cuối kỷ XVII đầu kỷ XIX Người đề xướng David Hume (1752) tiếp đến Adam Smith (1723-1790) sau tiếp tục phát triển người kế tục ông Lợi tuyệt đối đề cập tới số lượng loại sản phẩm sản xuất, sử dụng nguồn lực hai nước khác Lợi tuyệt đối việc sản xuất loại sản phẩm lợi tự nhiên lợi có kỹ thuật lành nghề Theo lý thuyết lợi so sánh tuyệt đối quốc gia nên chun mơn hóa sản xuất sản phẩm mà họ có lợi tuyệt đối sau bán hàng hóa sang quốc gia khác để đổi lấy sản phẩm mà nước ngồi có lợi Bằng việc chun mơn hóa sản xuất sản phẩm có lợi tuyệt đối hai quốc gia có lợi quan hệ thương mại với Ví dụ: Nước Mỹ có điều kiện tự nhiên thuận lợi việc trồng lúa mì Ngược lại nước Anh có nhiều thuận lợi sản xuất vải vóc Khi nước Mỹ chun mơn hóa sản xuất lúa mì nước Anh chun mơn hóa sản xuất vải vóc Nước Anh sản xuất nhiều vải vóc nước Mỹ sản xuất nhiều lúa mì so với hai nước tình trạng tự túc tự cấp Nước Mỹ tiến hành trao đổi phần lúa mì để đổi lấy lượng vải vóc nước Anh Người ta chứng minh nước Mỹ Anh hưởng lợi nhờ quan hệ thương mại với 1.2.2.Lý thuyết D Recardo hay gọi lý thuyết lợi so sánh Nhược điểm lý thuyết lợi so sánh tuyệt đối A Smith không lý giải hoạt động thương mại hai nước có lợi tuyệt đối sản xuất tất mặt hàng David Ricardo phát triển đưa lý thuyết tổng quát thương mại so với lý thuyết A Smith Lý thuyết lợi so sánh Lí thuyết trình bày tác phẩm “những nguyên lý kinh tế trị học 1817” Theo D Ricardo thương mại nước dựa lợi tương đối Lợi tương đối hay gọi lợi so sánh đề cập tới việc quốc gia sản xuất khối lượng mặt hàng giống sử dụng nguồn lực với chi phí khác http://www.ebook.edu.vn Do không đồng lợi tuyệt đối, nước chun mơn hóa vào sản xuất mặt hàng có lợi tuyệt đối lớn dùng phần để trao đổi với nước khác mặt hàng có lợi tuyệt đối nhỏ nước thu lợi ích thơng qua thương mại Ví dụ: Có nước X Y có loại hàng dệt may lúa mì a = Chi phí sản xuất hàng dệt may nước X Chi phí sản xuất hàng dệt may nước Y b= Chi phí sản xuất lúa mì nước X Chi phí sản xuất lúa mì nước Y Nếu a < b nước X nên chun mơn hóa vào sản xuất xuất hàng dệt may ngược lại nước Y chuyên mơn hóa vào sản xuất xuất lúa mì Sau q trình chun mơn hóa thương mại, tổng sản phẩm hàng dệt may lúa mì mà nước sản xuất tăng lên số lượng hàng hóa mà người dân nước tiêu dùng cải thiện 1.2.3.Lý thuyết Haberler lợi so sánh Lợi tương đối khái niệm quan trọng kinh tế học Hạn chế David Ricardo chỗ đề cập đến khái niệm lợi tương đối sở lý thuyết lao động, lao động lại yếu tố sản xuất Haberler đưa cách giải thích tồn diện dựa lý thuyết chi phí hội Theo Haberler, chi phí hội hàng hóa số lượng hàng hóa khác phải cắt giảm để nhường lại đủ nguồn tài nguyên để sản xuất thêm đơn vị hàng hóa thứ Một nước có lợi tương đối sản xuất mặt hàng so với nước khác sản xuất mặt hàng với chi phí hội thấp so với nước khác Ví dụ: nước X Y khơng có thương mại quốc tế X phải bỏ 2/3 số đơn vị vải để sản xuất thêm đơn vị thép Như chi phí hội sản xuất thép X thép = 2/3 đơn vị vải vóc Còn ngược lại, chi phí hội thép nước Y thép = vải Vậy nước X có lợi sản xuất thép nước Y có lợi tương đối sản xuất vải Theo lập luận lý thuyết quốc gia có lợi so sánh so với quốc gia khác việc sản xuất sản phẩm mà chi phí hội để sản xuất sản phẩm quốc gia rẻ so với quốc gia khác Và theo đó, quốc gia nên chun mơn hóa sản xuất xuất sản phẩm mà có lợi so sánh để đổi lấy sản phẩm mà nước khác sản xuất rẻ cách tương đối Người ta chứng minh quan hệ thương mại quốc gia có lợi http://www.ebook.edu.vn 1.2.4.Lý thuyết Heckscher – Ohlin Hai nhà kinh tế học Thụy Điển Eli Heckscher (1919) Recto Ohlin (1933) đưa cách giải thích khác nguồn gốc lợi so sánh Theo hai ông, lợi so sánh quốc gia xuất phát từ khác biệt mức độ sẵn có yếu tố sản xuất Các yếu tố sản xuất mà lý thuyết đề cập là: đất đai, lao động tư Trên sở lý thuyết lợi tương đối, Heckscher Ohlin phân tích ảnh hưởng yếu tố sản xuất tiềm tàng đến thương mại giải thích động thái thương mại xuất phát từ khác mức độ sẵn có yếu tố sản xuất Một quốc gia chun mơn hóa sản xuất xuất mặt hàng mà việc sản xuất chúng sử dụng nhiều yếu tố sản xuất mà nước tương đối dư thừa rẻ, đồng thời nhập mặt hàng sản xuất chúng đòi hỏi sử dụng nhiều yếu tố sản xuất mà nước tương đối khan đắt Cụ thể quốc gia tương đối dư thừa lao động, lại thiếu vốn sản xuất xuất mặt hàng cần nhiều lao động nhập mặt hàng cần nhiều vốn Heckscher Ohlin cho trường hợp này, quan hệ thương mại làm lợi cho quốc gia tham gia vào trao đổi 2.3 Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu môn học Kinh tế thương mại 2.3.1 Đối tượng, nội dung kết cấu môn học kinh tế thương mại Kinh tế thương mại môn học kinh tế, môn kinh tế ngành Giống kinh tế trị học kinh tế học môn khoa học nghiên cứu nguyên lý, quy luật kinh tế chi phối vận động kinh tế quốc dân Kinh tế thương mại dựa nguyên lý mà kinh tế trị học, kinh tế học phát để sâu nghiên cứu nguyên lý, quy luật kinh tế nhằm bổ sung cụ thể hóa chúng lĩnh vực lưu thơng hàng hóa dịch vụ Đối tượng nghiên cứu kinh tế thương mại tất tượng, hoạt động mối quan hệ kinh tế lĩnh vực buôn bán quốc gia quốc gia với bên ngồi Các tượng, hoạt động mối quan hệ kinh tế buôn bán nội địa buôn bán quốc tế vận động theo quy luật tính quy luật định Kinh tế thương mại nghiên cứu chúng nhằm tìm chất kinh tế chúng, tìm quy luật chung tính quy luật vận động chúng Trên sở xây dựng sở khoa học cho việc tổ chức quản lý hoạt động thương mại phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Các tượng, hoạt động mối quan hệ thương mại mặt vận động theo quy luật chung, phổ biến, nhiên biểu chúng điều kiện cụ thể, quốc gia khác thời kỳ khác lịch sử có nét riêng, đặc thù Kinh tế thương mại không nghiên cứu vấn đề http://www.ebook.edu.vn chung, nguyên lý chung quy luật chung lĩnh vực buôn bán mà nghiên cứu vấn đề đặc thù hoàn cảnh cụ thể, quốc gia cụ thể giai đoạn lịch sử cụ thể Việc nghiên cứu biểu cụ thể nguyên lý, quy luật chung lĩnh vực thương mại điều kiện Việt Nam giai đoạn chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa (tập trung, quan liêu, bao cấp) sang kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Việt nam nội dung nghiên cứu quan trọng kinh tế thương mại 2.3.2 Kết cấu môn học kinh tế thương mại Kinh tế thương mại chia làm học phần: Học phần thứ nhất: Kinh tế thương mại đại cương Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức Kinh tế thương mại Những khái niệm, phạm trù, nguyên lý quy luật trình bày học phần vấn đề chung có tính phổ biến cho nước, kinh tế Học phần bắt đầu nghiên cứu khái niệm, phạm trù nhằm rõ chất kinh tế thương mại Tiếp vấn đề liên quan tới chức tác động thương mại mặt kinh tế, xã hội môi trường Những vấn đề tiếp sau vấn đề cốt lõi kinh tế thương mại hàng hóa, kinh tế thương mại dịch vụ khía cạnh thương mại có liên quan tới đầu tư quyền sở hữu trí tuệ theo cách tiếp cận WTO Từ tiếp tục nghiên cứu vấn đề nguồn lực phát triển thương mại hiệu thương mại theo cách tiếp cận phát triển bền vững Học phần 2: Kinh tế thương mại Học phần chủ yếu nghiên cứu vấn đề đặc thù kinh tế thương mại Việt nam giai đoạn chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Học phần việc nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển thương mại Việt nam nhằm tổng kết rút học từ lịch sử Tiếp đến nghiên cứu nội dung chủ yếu trình chuyển đổi thương mại từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt nam từ năm 1986 Phần cuối học phần nghiên cứu vấn đề cốt lõi đặc thù kinh tế thương mại Việt nam như: thương mại thị trường nông thôn, hội nhập thương mại Việt nam với giới khu vực, kế hoạch hóa thương mại vĩ mơ Khi đề cập đến nội dung mơn học, có nhiều ý kiến khác Những nội dung đề cập đến giáo trình trước hết dựa vào chương trình mơn học hội đồng khoa học trường Đại học Thương mại thơng qua Ngồi người biên soạn cố gắng trọng trình bày vấn đề có tính chất phổ biến, vấn http://www.ebook.edu.vn đề đặc trưng nhất, thiết yếu kinh tế thương mại Việt nam giai đoạn 2.3.3 Phương pháp nghiên cứu môn học vị trí mơn học Kinh tế thương mại Kinh tế thương mại môn học kinh tế ngành Là môn khoa học xã hội nên phương pháp vật biện chứng vật lịch sử sử dụng nghiên cứu kinh tế thương mại Phương pháp vật biện chứng đòi hỏi phải nghiên cứu vật tượng vận động mối quan hệ tác động qua lại với tượng vật khác Phép biện chứng vật coi nguồn gốc phát triển thống đấu tranh mặt đối lập, q trình phát triển khơng ngừng tượng vật tích lũy biến đổi lượng dẫn đến thay đổi chất Trong đó, phương pháp vật lịch sử đòi hỏi nghiên cứu vật, tượng thực có mối liên hệ chặt chẽ với khứ, lịch sử vật tượng Nhờ mà dự báo xu hướng vận động phát triển vật tượng tương lai Thương mại hệ thống kinh tế với tham gia nhiều yếu tố cấu thành Vì phương pháp tiếp cận hệ thống cần thiết sử dụng làm phương pháp nghiên cứu mơn học Ngồi mơn học sử dụng nhiều phương pháp khác điều tra xã hội, phân tích thống kê mơ hình hóa nhằm phân tích tổng hợp, diễn dịch quy nạp nhằm làm rõ nội dung đặc thù môn học Trong kinh tế thương mại môn khoa học xã hội nói chung, phương pháp trừu tượng hóa khoa học có ý nghĩa to lớn Trừu tượng hóa cho phép gạt bỏ yếu tố cụ thể, ngẫu nhiên, rời rạc, để tìm thấy điển hình, bền vững, ổn định, có tính phổ biến, sở chất tượng, phát quy luật tính quy luật vận động tượng mối quan hệ kinh tế thương mại Kinh tế thương mại môn học chuyên mơn chương trình đào tạo cử nhân kinh tế thương mại trường đại học Thương mại Ngoài kinh tế thương mại đại cương giữ vị trí môn học sở chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài kế toán thương mại chuyên ngành khác trường đại học thương mại Kinh tế thương mại có quan hệ chặt chẽ với môn khoa học khác kinh tế học, kinh tế trị học, kinh tế phát triển, lịch sử học thuyết kinh tế Kinh tế thương mại sử dụng khái niệm phạm trù lĩnh vực lưu thơng trao đổi bn bán hàng hóa dịch vụ kinh tế thị trường http://www.ebook.edu.vn 10 Chương 2: Chức Những tác động thương mại 2.1 Chức thương mại 2.1.1 Chức chung thương mại Được hình thành sở phát triển lực lượng sản xuất trình độ phân cơng lao động xã hội nên chức thương mại mang tính khách quan Thương mại tồn nhiều hình thái kinh tế xã hội khác Bản chất kinh tế xã hội hình thái kinh tế xã hội có khác chức chung thương mại giống Con người nhận thức vận dụng chức thương mại tùy tiện áp đặt thay đổi chức Trong hình thái kinh tế xã hội tồn sản xuất lưu thơng hàng hóa chức thương mại thực lưu thông hàng hóa cung ứng dịch vụ thơng qua mua bán tiền Tuy nhiên cần phân biệt chức thương mại với tư cách khâu tái sản xuất, hoạt động kinh tế ngành kinh tế Là hoạt động kinh tế thương mại thực chức mua bán hàng hóa dịch vụ tiền Là khâu tái sản xuất thương mại thực chức cầu nối sản xuất với tiêu dùng thông qua trao đổi, đảm bảo thực tái sản xuất nhanh chóng, hiệu điều kiện kinh tế hàng hóa Là ngành kinh tế, thương mại thực chức tổ chức lưu thông hàng hóa cung ứng dịch vụ, thơng qua mua bán để gắn liền sản xuất với thị trường nước nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường hàng hóa dịch vụ với chi phí thấp 2.1.2 Biểu chức thương mại lĩnh vực thương mại hàng hóa Trong thương mại hàng hóa, chức thương mại chia thành nhóm chức sau: http://www.ebook.edu.vn 11 2.1.2.1 Chức thay đổi hình thái giá trị, thực giá trị Thương mại có chức thay đổi hình thái giá trị từ tiền sang hình thái vật chất hành vi mua (T - H) ngược lại hành vi bán Cùng với việc thay đổi hình thái giá trị trình chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa tiền tệ Quyền sở hữu tiền tệ chuyển từ người mua sang người bán ngược lại, quyền sở hữu hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua Nhờ chức thương mại mà người bán đạt giá trị nhằm tìm kiếm lợi nhuận, người mua có giá trị sử dụng để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng khác họ Để thực chức này, thương mại phải tiến hành hàng loạt hoạt động gắn với việc thay đổi hình thái giá trị chuyển đổi quyền sở hữu như: mua hàng, bán hàng, xúc tiến thương mại, tiếp thị, quảng cáo Về lý thuyết, hoạt động không tạo giá trị mới, không làm tăng giá trị sử dụng hàng hóa cần thiết có ích cho xã hội 2.1.2.2 Chức tổ chức trình phân phối hàng hóa, đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến thị trường tiếp tục hoạt động sản xuất lĩnh vực lưu thông Sản xuất với tiêu dùng thường không ăn khớp với khơng gian, thời gian, số lượng, chủng loại Vì vậy, thương mại cần thực việc đưa sản phẩm sản xuất đến thị trường nơi mà người có nhu cầu phù hợp đòi hỏi thị trường số lượng, cấu, thời gian khơng gian với chi phí thấp Nhờ có chức mà thương mại tiếp tục thực chức thay đổi hình thái giá trị, thực giá trị hàng hóa mà vừa đề cập Cũng thông qua chức thương mại giải mâu thuẫn vốn có cung, cầu, sản xuất tiêu dùng điều kiện kinh tế hàng hóa Chức thương mại thực qua hàng loạt hoạt động khác Hoạt động vận tải nhằm di chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến thị trường dịch vụ có liên quan đến vận tải như: làm thủ tục vận tải, giao nhận hàng hóa Hoạt động giữ gìn, bảo quản hàng hóa Những hoạt động nhằm bảo vệ giá trị sử dụng hàng hóa số lượng, chất lượng trình vận chuyển lưu kho phát sinh khơng ăn khớp sản xuất đòi hỏi thị trường không gian thời gian Các hoạt động tiếp tục sản xuất lĩnh vực lưu thơng như: phân loại, chia nhỏ, đóng gói, bao bì sản phẩm hoạt động gia công, chế biến, hoàn thiện sản phẩm trước bán cho người tiêu dùng http://www.ebook.edu.vn 12 Các hoạt động thương mại thực nhóm chức hoạt động sản xuất Chúng xảy khâu lưu thông thực ngành thương mại Chúng góp phần làm tăng giá trị hàng hóa, bảo vệ làm tăng giá trị sử dụng Hoạt động thương mại xét góc độ trực tiếp góp phần tạo thu nhập quốc dân 2.1.2.3 Sự phát triển nhận thức chức thương mại hàng hóa xã hội đại Trong xã hội đại với việc phồn thịnh kinh tế, nhu cầu người ngày gia tăng đa dạng Việc thoả mãn nhu cầu ngày tăng đa dạng xã hội làm nảy sinh mâu thuẫn phân bổ sử dụng quĩ thời gian người Để thỏa mãn nhu cầu ngày tăng đa dạng người, đòi hỏi mặt phải khơng ngừng sản xuất ngày nhiều cải dịch vụ , mặt khác phải tăng quĩ thời gian sử dụng cho cho việc tiêu dùng cải dịch vụ Mâu thuẫn chỗ quĩ thời gian tự nhiên người số xã hội phát triển quĩ thời gian dành cho tiêu dùng tổng quĩ thời gian tự nhiên đòi hỏi ngày gia tăng Để gia tăng thời gian cho tiêu dùng điều kiện quĩ thời gian tự nhiên khơng đổi vấn đề tiết kiệm sử dung hợp lý quĩ thời gian tiêu dùng trở nên thiết Việc mở rộng dịch vụ bán hàng đặc biệt dịch vụ trước, sau bán hàng như: dịch vụ hoàn thiện sản phẩm , dịch vụ chuẩn bị sẵn sàng cho người tiêu dùng dịch vụ liên quan đến trình tổ chức phục vụ trình tiêu dùng cá nhân nhằm tạo thoải mái, thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng ngày gắn với hoạt động buôn bán trở thành hoạt động thuộc chức thương mại xã hội đại Kinh tế thị trường đại với đặc trưng “khan hiếm” mà “dư thừa” làm cho cạnh tranh khốc liệt ngày buộc doanh nghiệp thương mại cần phải nhận thức sâu sắc xu hướng thay đổi chức thương mại 2.1.3 Biểu chức thương mại lĩnh vực dịch vụ Do đặc tính riêng biệt dịch vụ: tính vơ hình, sản xuất tiêu dùng đồng thời, nên chức thương mại có biểu khác so với thương mại hàng hóa Thương mại dịch vụ thực đồng thời chức sản xuất, chức lưu thông chức tổ chức tiêu dùng sản phẩm dịch vụ Nghĩa thương mại dịch vụ doanh nghiệp không túy thực việc mua bán, việc thực chức thương mại đồng thời thực chức sản xuất dịch vụ http://www.ebook.edu.vn 13 tổ chức trình tiêu dùng dịch vụ cho khách hàng Các chức vế thực đồng thời cung không gian thời gian Trong thương mại dịch vụ khơng có hoạt động vận tải, bảo quản, dự trữ Việc thay đổi hình thái giá trị, trình chuyển đổi sở hữu tiền tệ sở hữu sản phẩm có đặc thù so với thương mại hàng hóa Việc nhận thức vận dụng chức thương mại có ý nghĩa to lớn khơng tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ phạm vi doanh nghiệp mà có ý nghĩa quan trọng việc quản lý nhà nước thương mại dịch vụ phạm vi vi mô 2.2 Cơ sở luận nghien cứu phân loại tác động thương mại 2.2.1 Cơ sở luận nghiên cứu tác động thương mại Khi nghiên cứu tác động thương mại cần quán triệt vấn đề lí luận sau: Thứ nhất: Thương mại hoạt động kinh tế phổ biến kinh tế thị trường Là hoạt động kinh tế bản, thương mại có liên quan mật thiết ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế khác như: kinh doanh, đầu tư, Là hoạt động kinh tế phổ biến thương mại tác động đến nhiều chủ thể kinh tế quan hệ kinh tế khác kinh tế thị trường Thứ hai: Thương mại khâu lưu thơng q trình tái sản xuất xã hội Thương mại cầu nối sản xuất tiêu dùng có liên hệ mật thiết với khâu phân phối Một mặt thương mại chịu chi phối sản xuất tiêu dùng, mặt khác thương mại có tác động đến quy mơ, cấu phát triển sản xuất tiêu dùng xã hội Thứ ba: Thương mại ngành kinh tế quan trọng kinh tế Theo nghĩa rộng, ngành thương mại không gồm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa mà gồm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đa dạng nhiều ngành dịch vụ mục tiêu lợi nhuận Đó lĩnh vực rộng, bao gồm nhiều ngành quan trọng kinh tế quốc dân Ngành thương mại thông qua hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ với mục đích lợi nhuận có liên quan tác động to lớn tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đa dạng kinh tế Thứ tư: Thương mại xem hệ thống kinh tế Thương mại tập hợp yếu tố có mối liên hệ qua lại thực việc trao đổi mua bán hàng hóa dịch vụ thơng qua tiền tệ lợi nhuận Hệ thống thương mại hình thành hệ thống cung cầu Các hệ thống hoạt động liên hệ với qua hoạt động người mua, người bán thị trường Đó hệ thống http://www.ebook.edu.vn 14 kinh tế mở với môi trường kinh tế, trị, luật pháp, cơng nghệ, xã hội mơi trường tự nhiên bên ngồi Thương mại mặt chịu chi phối yếu tố môi trường nói trên, yếu tố thúc đẩy kìm hãm phát triển thương mại ngược lại thương mại tác động trở lại làm biến đổi yếu tố mơi trường Vì tác động thương mại khơng túy mang tính chất kinh tế, thương mại có tác động mang tính chất xã hội, trị, pháp luật, cơng nghệ ảnh hưởng mật thiết với môi trường tự nhiên 2.2.2 Phân loại tác động thương mại Tác động thương mại phức tạp đa chiều Chúng ta phân loại tác động thương mại số tiêu chí sau: 2.2.2.1 Theo xu hướng ảnh hưởng tác động Tác động thương mại phân thành tác động tích cực tác động tiêu cực Những tác động thương mại mà kết ảnh hưởng lợi ích (vật chất tinh thần) tạo thúc đẩy vận động trình kinh tế-xã hội theo chiều hướng tiến Đó tác động tích cực Ngược lại tác động thương mại mà kết mang lại tổn thất (về vật chất tinh thần) hay tạo xu hướng kìm hãm, đẩy lùi vận động trình kinh tế - xã hội coi tác động tiêu cực Cần lưu ý rằng: Một hoạt động thương mại cụ thể, sách thương mại định vừa chứa đựng tác động tích cực tác động tiêu cực Rất trường hợp tác động thương mại túy mang tính tích cực hay tiêu cực 2.2.2.2 Theo phạm vi ảnh hưởng Tác động thương mại phân thành tác động vi mô vĩ mô Những tác động vi mô ảnh hưởng thương mại phạm vi doanh nghiệp, hộ gia đình Những tác động thương mại vĩ mơ tác động mà ảnh hưởng vượt ngồi khn khổ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, tác động phạm vi toàn cầu, khu vực kinh tế (ASEAN, EU, ), phạm vi quốc gia địa phương quốc gia Hoạt động kinh doanh đơn vị kinh tế ngồi việc xem xét tác động vi mơ cần phải tính đến tác động vĩ mơ mà ảnh hưởng Ngược lại, quản lý nhà nước phạm vi vĩ mô với hoạt động thương mại cần xem xét toàn diện ảnh hưởng tác động thương mại phạm vi vi mô vĩ mơ cách hài hòa 2.2.2.3 Dựa theo lĩnh vực tác động http://www.ebook.edu.vn 15 Tác động thương mại phân thành tác động kinh tế, tác động xã hội (xã hội, trị, văn hóa) tác động môi trường tự nhiên Tác động kinh tế bao gồm ảnh hưởng thương mại đến tốc độ tăng trưởng kinh tế , thay đổi cấu kinh tế, hoạt động đầu tư, cân đối kinh tế vi mô kinh tế Tác động xã hội bao gồm ảnh hưởng thương mại tới ổn định trị quốc gia, tới thực đường lối, sách nhà nước, ảnh hưởng tới hệ thống luật pháp quốc gia.Ngồi bao gồm tác động thương mại tới yếu tố dân cư, nhân tổ chức gia đình, mức sống trình độ giáo dục, phong tục, tập quán, lối sống, hệ thống giá trị xã hội Tác động môi trường tự nhiên bao gồm ảnh hưởng thương mại tới môi trường sống: bảo tồn yếu tố tự nhiên (khí hậu, nguồn nước, khống sản, hệ thực vật, động vật ), yếu tố hạ tầng (giao thông vận tải, hệ thống thông tin, truyền thông ) Con người ngày nhận thức cần thiết quan trọng phát triển bền vững Vì nghiên cứu tác động thương mại cần xem xét tồn diện khơng ảnh hưởng kinh tế mà khía cạnh tác động thương mại xã hội, môi trường ngày trọng việc hoạch định chiến lược sách thương mại phát triển quốc gia 2.2.2.4 Các cách phân loại khác Ngoài cách phân loại trên, người ta phân loại tác động thương mại theo nhiều tiêu thức khác như: Tác động trực tiếp gián tiếp, tác động lượng hóa (đo lường được) tác động khó đo lường (nhiều tác động thương mại cảm nhận định tính song khó định lượng) Một số tác động thương mại mà hậu khắc phục dễ dàng, có nhiều tác động mà hậu lại vĩnh viễn khơng khắc phục sửa chữa phải tốn nhiều tiền của, sức lực thời gian 2.2.3 ý nghĩa việc nghiên cứu tác động thương mại Nghiên cứu tác động thương mại quan trọng, khơng giúp cho việc thúc đẩy hoạt động thương mại phạm vi doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh mà có tầm quan trọng việc quản lý hoạt động thương mại phạm vi vi mơ cách có kết hiệu quả, góp phần đảm bảo hiệu kinh tế xã hội thương mại đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế bền vững http://www.ebook.edu.vn 16 Chương Thương mại hàng hóa 3.1 Bản chất phương thức mua bán chủ yếu thương mại hàng hóa 3.1.2 Những đặc điểm thương mại hàng hóa 3.1.2.1 Tính hữu hình đối tượng trao đổi Sản phẩm đưa thị trường trao đổi tồn dạng vật thể hữu hình, nên chủ thể thương mại dùng giác quan để cảm thụ hàng hoá Nhà kinh doanh, người tiêu dùng quan quản lý nhà nước dễ dàng việc nhận biết sản phẩm số lượng, chất lượng, mức độ cơng năng, lợi ích an tồn sản phẩm người sử dụng 3.1.2.2 Sự chuyển quyền sở hữu sản phẩm trao đổi Dù giao dịch có đa dạng nữa, thương mại hàng hố, kết thúc q trình mua bán quyền sở hữu sản phẩm chuyển từ người bán sang người mua Tuy nhiên, người mua không sở hữu tài sản trí tuệ hay quyền, nhãn hiệu sản phẩm 3.1.2.3 Lưu thơng hàng hoá tách rời sản xuất tiêu dùng Chức sản xuất, lưu thông tiêu dùng hàng hoá tương đối độc lập với Đối với nhà sản xuất, sản xuất bán chưa bán, người tiêu dùng mua hàng hoá chưa sử dụng, nhà thương mại mua chưa bán, bán lại chưa mua 3.1.2.4 Tính thống mâu thuẫn khâu q trình lưu thơng Q trình lưu thơng hàng hố bao gồm q trình mua, bán, vận chuyển dự trữ kho hàng Nhìn nhận tổng thể trình lưu thơng, hàng hố khỏi q trình sản xuất vân động tới tiêu dùng có thống kết hợp trình phận lưu chuyển hàng hoá (mua, bán) giao nhận (vận chuyển kho hàng) Tuy nhiên, khâu q trình lưu thơng lại có mâu thuẫn tách rời lưu chuyểnhàng hoá giao nhận, mâu thuẫn q trình phận 3.1.3 Các phương thức mua bán chủ yếu thương mại hàng hóa Có nhiều phương thức mua bán sử dụng thương mại hàng hoá Mỗi phương thức mua bán, trao đổi thương mại có đặc điểm riêng, bao gồm hình thức cụ thể có ý nghĩa thực tiễn góc độ nghiên cứu khác Đối với nhà kinh doanh, đòi hỏi vận dụng phương thức mua bán xuất nhập phù hợp với loại hàng hoá, điều kiện kinh doanh doanh nghiệp hồn cảnh cụ thể mơi trường thương mại http://www.ebook.edu.vn 17 Đối với nhà nước, cần có sách khuyến khích phát triển phương thức kinh doanh tiến bộ, đa dạng, tạo thuận lợi hành lang pháp lý cho doanh nghiệp sử dụng phương thức mà khơng gặp trở ngại, rủi ro sách thương mại, đồng thời bảo vệ quyền lợi đáng người bán người mua, nhà sản xuất người tiêu dùng Dưới số phương thức mua bán chủ yếu: 3.1.3.1 Mua bán buôn mua bán lẻ Mua bán buôn phương thức trao đổi hàng hoá chủ thể nhà sản xuất, thương nhân hàng hoá khâu lưu thơng, chưa đến lĩnh vực tiêu dùng Mua bán buôn dự trữ kho hàng thường với khối lượng lớn Thời gian chu chuyển hàng hoá thu hồi vốn nhanh Thanh tốn thơng qua ngân hàng thương mại sử dụng chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt Mua bán lẻ phương thức trao đổi giưã chủ thể người sản xuất, thương nhân người tiêu dùng, hàng hoá khỏi lưu thông bắt đầu đến lĩnh vực tiêu dùng Mua bán lẻ dự trữ kho hàng với khối lượng nhỏ Chu chuyển hàng hoá thu hồi vốn chậm Thanh toán trực tiếp sử dụng tiền mặt toán chủ yếu 3.1.3.2 Mua bán trực tiếp qua trung gian Mua bán trực tiếp phương thức mà chủ thể người mua, người bán trực tiếp quan hệ, giao dịch trao đổi hàng hố-tiền tệ, khơng có xuất người thứ Mua bán trực tiếp có phân biệt hoạt động nội thương ngoại thương (về trụ sở người giao dịch, đồng tiền toán, di chuyển hàng hoá) Mua bán trực tiếp diễn thị trường bán buôn bán lẻ, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị chợ Mua bán qua trung gian Trong thương mại nhà sản xuất người tiêu dùng có điều kiện để thiết lập quan hệ mua bán trực tiếp, mà phải tiến hành giao dịch thương mại qua trung gian, tức người thứ Nhiều hàng hoá xuất không qua chế biến, dạng thô, hàng nguyên liệu công nghiệp hay dây chuyền công nghệ không tiếp cận thị trường nguồn… phải mua bán qua trung gian thương mại 3.1.3.3 Mua bán qua đại lý môi giới Mua bán qua đại lý Người sản xuất muốn trao đổi mua bán với với người tiêu dùng, trường hợp phải qua đại lý Đại lý người đại diện mua, bán xuất, nhập hàng hoá cho người khác Họ không bỏ tiền mua, bán hàng không chịu rủi ro kinh doanh thương mại thay người uỷ thác Họ pháp nhân hay thể nhân tiến hành hành vi thương mại theo uỷ thác người uỷ thác Quan hệ họ người uỷ thác thể hợp đồng đại lý Họ hưởng khoản hoa hồng định theo kết mua bán theo thoả thuận http://www.ebook.edu.vn 18 hợp đồng Những mặt hàng áp dụng phương thức mua bán thường có quy mơ sản xuất lớn, tính chun mơn hố cao tiêu chuẩn hố Mua bán qua mơi giới Trong trường hợp người mua người bán không tiến hành quan hệ giao dịch trực tiếp mà thông qua môi giới Người môi giới không bỏ vốn kinh doanh người đại lý, mà chắp nối quan hệ trao đổi thông qua cung cấp thông tin, tư vấn, làm cầu nối cho người mua, người bán tiếp xúc, ký kết hợp đồng triển khai hoạt động thương mại có hiệu Họ hưởng hoa hồng từ người bán người mua theo thoả thuận lần giao dịch với người uỷ thác Người mơi giới người bán người mua uỷ thác công việc bán mua hàng hoá Phương thức thường áp dụng trường hợp người bán người mua ngược lại, ngồi có yếu tố khác lực giao dịch trực tiếp bị hạn chế… 3.1.3.4 Mua bán truyền thống qua mạng internet Mua bán truyền thống Đây phương thức phổ biến, mang tính truyền thống lâu đời lịch sử Người bán người mua phải tiếp xúc với địa điểm định để thực giao dịch mua bán toán Các quan hệ mua bán diễn theo hợp đồng không thiết phải có thoả thuận từ trước Mua bán qua mạng internet Khác với phương thức mua bán truyền thống, phương thức trao đổi sử dụng mạng internet để tiến hành giao dịch mua bán xuất nhập Phương thức luôn phải dựa vào tảng công nghệ thông tin, viễn thông Trong kinh tế số hoá, thương mại điện tử phát triển, giao dịch thương mại không cần đến giấy tờ Trên thực tế, mua bán qua mạng khép kín từ khâu đầu đến khâu cuối cùng, kết hợp với giao dịch phương thức thương mại truyền thống (chẳng hạn, tìm kiếm thơng tin, đặt hàng qua mạng giao hàng tốn người mua trả tiền trực tiếp cho người bán người uỷ quyền) Các hình thức cụ thể mua bán qua mạng tuỳ thuộc vào hạ tầng thương mại điện tử thói quen chủ thể kinh doanh 3.1.3.5 Mua bán toán mua bán chịu Mua bán tốn áp dụng cho tồn lơ hàng hợp đồng giao hàng đén đâu tốn đến Mua bán chịu áp dụng trường hợp giao hàng trước toán sau Ngồi thương mại hàng hố quốc tế có kỹ thuật tốn khác 3.1.3.6 Các phương thức khác Trong thương mại hàng hố có phương thức khác như: http://www.ebook.edu.vn 19 Tạm nhập tái xuất: Là phương thức xuất trở lại nước (ở nước tái xuất) đối sản phẩm trước nhập khẩu, chưa qua chế biến Phương thức mua bán phản ánh giao dịch thương mại bên: nước xuất khẩu, nhập nước tái xuất Hàng hoá từ nước xuất sang nước tái xuất tiếp đến nước nhập Nước tái xuất trả tiền cho nước xuất thu tiền nước nhập Phương thức bao gồm hình thức chuyển (hàng hố thẳng từ nước xuất sang nước nhập khẩu) Buôn bán đối lưu: Là phương thức hàng đổi hàng hoạt động mua bán kết hợp chặt chẽ với nhau, người bán đồng thời người mua, lượng hàng trao đổi tương đương với giá trị Phương thức phản ánh hoạt động khơng phải mục đích tiền tệ, mà lượng hàng hố có giá trị tương đương Yêu cầu giao dịch thương mại cân (về mặt hàng, giá, tổng trị giá, điều kiện giao hàng) Buôn bán đối lưu có hình thức bù trừ, bồi hồn) Xuất nhập chỗ: Là phương thức mua bán bên nước với bên nước thông qua thể nhân pháp nhân nước diện nước bên ngược lại Trong trường hợp này, hàng hố khơng có di chuyển qua biên giới nước có quan hệ trao đổi thương mại Phương thức phù hợp áp dụng ngày phổ biến nước tham gia vào tiến trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Gia công thương mại: Là phương thức trao đổi mà bên nhận gia công tiếp nhận vật tư, nguyên liệu bên đặt gia công giao bán cho, vẽ thiết kế tiến hành lắp ráp, chế tạo sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật quy định trước, sau giao bán lại hàng hố cho bên đặt gia cơng Bên nhận gia công nhận khoản thù lao (gọi phí gia cơng) theo thoả thuận hợp đồng Đây phương thức thường áp dụng thương mại quốc tế nước phát triển (nơi có nhiều lao động, giá nhân cơng thấp ) số lĩnh vực dệt may, da giày, Đấu giá: Là phương thức mua bán đặc biệt, hàng hố tổ chức bán cơng khai địa điểm định, người mua xem trước hàng hoá, tự cạnh tranh giá cuối hàng hoá bán cho người trả giá cao Những mặt hàng áp dụng phương thức mua bán thường hàng hố khó tiêu chuẩn hoá Đấu thầu: Là phương thức mua bán đăc biệt, người mua (là người gọi thầu) cơng bố điều kiện mua hàng để người bán (người dự thầu) báo giá điều kiện trả tiền, sau người mua chọn mua người báo giá rẻ điều kiện tín dụng, giao hàng phù hợp so với yêu cầu mà người mua đưa Phương thức áp dụng phổ biến mua sắm (đấu thầu mua hàng) thi công (đấu thầu dịch vụ xây lắp) cấc cơng trình http://www.ebook.edu.vn 20 ... Kinh tế thương mại môn học kinh tế, môn kinh tế ngành Giống kinh tế trị học kinh tế học môn khoa học nghiên cứu nguyên lý, quy luật kinh tế chi phối vận động kinh tế quốc dân Kinh tế thương mại. .. hoạt động thương mại Người ta phân thành Thương mại nội địa (nội thương) Thương mại Quốc tế (ngoại thương) Thương mại nội địa phân thành: Thương mại thành thị Thương mại nông thôn, Thương mại vùng... 1.1.2.2 Bản chất kinh tế Thương mại Nghiên cứu Thương mại góc độ bản: Hoạt động kinh tế, khâu trình tái sản xuất xã hội góc độ ngành kinh tế kinh tế quốc dân, nhận thấy đặc trưng chung Thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản chất kinh tế của thương mại , Bản chất kinh tế của thương mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay