BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LẬP HÀNH BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:54

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tư - Hạnh phúc Số: 17/2005/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập đồ địa hình tỷ lệ l:2000 l:5000 công nghệ ảnh số BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 Chính phủ hoạt động đo đạc đồ; Căn Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Đo đạc Bản đồ Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định kỹ thuật thành lập đồ địa hình tỷ lệ :2000 :5000 cơng nghệ ảnh số Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Điều Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đặng Hùng Võ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ l :2000 VÀ l :5000 BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH SỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2005/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Quy định quy định tiêu kỹ thuật để thành lập đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 1:5000 (sau gọi chung đồ địa hình) cơng nghệ ảnh số Khi thành lập đồ địa hình tiêu kỹ thuật Quy định này, tiêu kỹ thuật khác thực theo quy phạm ký hiệu đồ địa hình tỷ lệ tương ứng 1.2 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 1:5000 thuộc hệ thống đồ địa hình quốc gia, thành lập cho phần đất liền phần hải đảo Việt Nam hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia Việt Nam 1.3 Khi thành lập đồ địa hình cơng nghệ ảnh số, vào u cầu đo vẽ địa hình để lựa chọn phương pháp đo vẽ lập thể phương pháp đo vẽ phối hợp Trong phương pháp đo vẽ lập thể, yếu tố nội dung địa hình đo vẽ lập thể trạm ảnh số, yếu tố nội dung địa vật đo vẽ lập thể véc tơ hóa bình đồ ảnh số Trong phương pháp đo vẽ phối hợp yếu tố nội dung địa hình đo vẽ hoàn toàn thực địa, nội dung địa vật đo phương pháp đo vẽ lập thể 1.4 Bản đồ địa hình gốc dạng số lưu trữ tệp tin có khn dạng *.dgn Dữ liệu số phải bảo đảm độ xác hình học, tính đầy đủ, chi tiết yếu tố nội dung Việc chuẩn hóa dừ liệu, phân lớp nội dung, quy tắc đặt tên tệp tin, mã đối tượng tệp tin nguồn chứa chuẩn sở phải tuân theo quy định tiêu chuẩn kỹ thuật liệu đồ địa hình gốc dạng số Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành 1.5 Tài liệu phim ảnh tài liệu trắc địa, đồ khác sử dụng để thành lập đồ địa hình phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định Bộ Tài nguyên Mơi trường 1.6 Số đo, biểu mẫu tính tốn sử dụng trình thành lập đồ thực theo mẫu Bộ Tài nguyên Môi Trường ban hành Việc ghi chép số đo, biểu mẫu tính tốn phải đầy đủ, rõ ràng, khơng tẩy xóa 1.7 Mỗi mảnh đồ gốc phải có lý lịch đồ kèm theo Lý lịch đồ lập giấy lưu trữ dạng tệp tin theo mẫu quy định Bộ Tài nguyên Môi trường 1.8 Công tác giám sát thi công, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc đồ phải tiến hành thường xuyên, chặt chẽ kịp thời cho công đoạn sản xuất Chỉ tiến hành sản xuất công đoạn kiểm tra nghiệm thu xong thành cơng đoạn trước CƠ SỞ TỐN HỌC VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 2.1 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 1:5000 thành lập múi chiếu 30 hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000; hệ độ cao quốc gia Việt Nam 2.2 Việc chia mảnh, đặt phiên hiệu tên mảnh đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 l:5000 thực theo quy định Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng năm 2001 Tổng cục Địa Bộ Tài nguyên Môi Trường hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 2.3 Cơ sở khống chế trắc địa để đo vẽ đồ 2.3.1 Các điểm đo đạc sở quốc gia: điểm tọa độ quốc gia cấp 0, hạng I, II, III điểm địa sở; điểm độ cao quốc gia hạng 1, 2, 2.3.2 Các điểm khống chế sở: điểm đường chuyền cấp 1, tương đương; điểm độ cao kỹ thuật 2.4 Độ xác đồ địa hình quy định sau: 2.4.1 Sai số trung phương vị trí địa vật biểu thi đồ gốc so với vị trí điểm khống chế đo vẽ gần tính theo tỷ lệ đồ thành lập khơng vượt giá trị sau đây: a) 0,5 mm thành lập đồ vùng đồng vùng đồi; b) 0,7 mm thành lập đồ vùng núi 2.4.2 Sai số trung phương độ cao đường bình độ, điểm đặc trưng địa hình điểm ghi độ cao biểu thị đồ gốc so với độ cao điểm khống chế độ cao ngoại nghiệp gần tính theo khoảng cao đường bình độ khơng vượt q giá trị sau: Khoảng cao Sai số trung phương độ cao (tính theo khoảng đường cao bản) l: 2000 l: 5000 0,5 m 1,0 m 1/4 1/4 2,5 m 1/3 1/3 5,0 m 1/3 1/3 bình độ Đối với khu vực ẩn khuất đặc biệt khó khăn sai số phép tăng lên 1,5 lần 2.4.3 Sai số trung phương vị trí mặt phẳng điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ ngoại nghiệp so với vị trí điểm tọa độ quốc gia gần sau bình sai tính theo tỷ lệ đồ thành lập khơng vượt 0,1 mm vùng quang đãng 0,15 mm vùng ẩn khuất 2.4.4 Sai số trung phương độ cao điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ sau bình sai so với điểm độ cao quốc gia gần không vượt 1/10 khoảng cao đường bình độ vùng quang đường 1/5 khoảng cao đường bình độ vùng ẩn khuất 2.5 Sai số giới hạn vị trí địa vật; độ cao đường bình độ, độ cao điểm đặc trưng địa hình, độ cao điểm ghi độ cao; vị trí mặt phẳng độ cao điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ không vượt lần sai số quy định Mục 2.4 Quy định kỹ thuật Khi kiểm tra, sai số lớn không vượt sai số giới hạn Số lượng trường hợp có sai số vượt hạn sai nhỏ sai số giới hạn phải bảo đảm mặt phẳng không vượt 5% tổng số Trường hợp kiểm tra, độ cao không vượt 5% tổng số trường hợp kiểm tra vùng quãng đường 10% tổng số trường hợp kiểm tra vùng khó khăn, ẩn khuất Trong trường hợp sai số khơng mang tính hệ thống NỘI DUNG BẢN ĐỒ 3.1 Nguyên tắc chung thể nội dung đồ địa hình gốc dạng số 3.1.1 Các yếu tố nội dung phải biểu thị đồ địa hình bao gồm: a) Các yếu tố sở toán học; b) Thủy hệ đối tượng liên quan c) Địa hình; d) đ) Đường giao thông đối tượng liên quan; Dân cư đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội; ranh giới, tường, rào; e) Thực vật; f) Biên giới quốc gia, địa giới hành chính; g) Ghi địa danh ghi cần thiết khác 3.1.2 Thể yếu tố nội dung đồ địa hình theo quy định ký hiệu đồ địa hình tỷ lệ tương ứng 3.1.3 Độ xác biểu thi yếu tố nội dung đồ phải bảo đảm quy định Mục 2.4.1 2.4.2 Quy định kỹ thuật 3.1.4 Các yếu tố dạng vùng có diện tích từ 20 mm trở lên đồ phải xác định để biểu thị trừ số yếu tố nội dung có quy định riêng Các yếu tố dạng đường có độ rộng từ 0,5 mm trở lên đồ vẽ theo tỷ lệ, độ rộng 0,5 mm vẽ theo quy định ký hiệu 3.2 Các yếu tố sở toán học 3.2.1 Các yếu tố sở toán học phải thể đồ gốc dạng số bao gồm: khung mảnh đồ yếu tố trình bày ngồi khung trừ phần giải thích ký hiệu); lưới ki lơ mét (gồm lưới ki lô mét múi kề cận mảnh đồ nằm độ gối phủ hai múi); lưới lánh, độ; điểm tọa độ độ cao quốc gia tồn mốc thực địa; điểm tọa độ độ cao chuyên dụng sử dụng thành lập đồ 3.2.2 Trên đồ gốc dạng số, vị trí điểm góc khung, độ dài cạnh khung, đường chéo khung đồ khơng có sai số so với giá trị lý thuyết Điểm tọa độ quốc gia khơng có sai số giá trị tọa độ so với giá trị gốc 3.2.3 Khi biểu thị độ cao điểm khống chế trắc địa trừ Trường hợp điểm nằm vật kiến trúc chênh cao thực tế mặt đất mặt mốc vượt 0,2 m phải biểu thị độ cao mặt đất, độ cao mặt mốc ghi xác đến 0,1 m 3.3 Thủy hệ đối tượng liên quan 3.3.1 Các yếu tố thủy hệ phải thể đồ địa hình bao gồm biển, đảo, hồ, ao, loại bãi ven bờ; sơng, ngòi, suối, mương, máng, kênh rạch; mạch nước khoáng thiên nhiên, giếng nước đối tượng khác có liên quan 3.3.2 Các sơng, suối có chiều dài đồ lớn cm; kênh, mương có độ rộng thực tế từ 1m trở lên chiều dài đồ lớn cm phải thể Khi sông, suối, kênh, mương đồ có độ rộng từ 0,5 mm trở lên phải biểu thị hai nét, 0,5 mm biểu thị nét theo hướng dẫn ký hiệu tương ứng Những sơng, suối, kênh, mương có chiều dài ngắn quy định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phải thể 3.3.3 Các ao, hồ có diện tích đồ từ mm trở lên đồ phải biểu thị Ở vùng nước, dân cư thưa thớt ao, hồ, giếng nước phải thể đầy đủ Đối với vùng có mật độ ao, hồ dày đặc phép lựa chọn để biểu thị theo nguyên tắc ưu tiên đối tượng có ý nghĩa quan trọng kinh tế văn hóa, xã hội vùng dân cư có ý nghĩa định hướng 3.3.4 Đối với sơng, hồ bờ biển, đường mép nước cách đường bờ đồ từ mm trở lên phải biểu thị đường bờ đường mép nước 3.3.5 Các loại sơng suối có nước theo mùa khơ cạn; đoạn sơng suối khó xác định xác, đoạn sông, suối chảy ngầm phân biệt để biểu thị theo quy định ký hiệu 3.3.6 Hướng dòng chảy đoạn sơng, suối, kênh rạch có ảnh hưởng thủy triều đoạn sơng, suối, kênh rạch khó nhận biết hướng dòng chảy phạm vi mảnh đồ phải thể 3.3.7 Các loại bờ, bãi, đê, đập đối tượng liên quan khác thủy hệ biểu thị theo hướng dẫn ký hiệu 3.4 Địa hình 3.4.1 Địa hình thể đồ đường bình độ, hướng dốc, điểm ghi độ cao ký hiệu khác Khoảng cao đường bình độ quy định theo độ dốc địa hình bảng sau: Độ dốc địa hình Khoảng cao đường bình độ (m) 1:2000 1:5000 từ 00 đến 20 0,5 1,0 0,5 1,0 từ 00 đến 20 0,5, 1,0 2,5 1,0 2,5 từ 00 đến 20 2,5 2,5 5,0 3.4.2 Trên mảnh đồ thể địa hình khoảng cao đường bình độ bản, khoảng cao đường bình độ khơng mơ tả hết dáng địa hình sử dụng thêm đường bình độ nửa khoảng cao đường bình độ Trường hợp phải biểu thị chi tiết cá biệt dáng đất phải sử dụng đường bình độ phụ có độ cao thích hợp 3.4.3 Các điểm ghi độ cao phải chọn vào vị trí đặc trưng địa hình Trên dm2 đồ phải có từ 10 điểm đến 15 điểm ghi độ cao, Trường hợp địa hình khu đo phẳng, dáng đất khơng thể đường bình độ phải có từ 25 đến 30 điểm Ghi độ cao chẵn đến 0,01 mét đồ tỷ lệ :2000 0,1 mét đồ tỷ lệ 1:5000 3.4.4 Các dạng đặc biệt dáng đất gồm khe rãnh xói mòn, sườn dốc đứng, sườn đất sụt đứt gẫy, sườn sụt lở, sườn đất trượt, vách đá, vùng núi đá, lũy đá, đá độc lập dòng đá sỏi, bãi đá, miệng núi lửa, cửa hang, động, địa hình castơ, gò đống, loại hố, địa hình bậc thang, bãi cát, đầm lầy biểu thị theo quy định ký hiệu hành 3.5 Đường giao thông đối tượng liên quan 3.5.1 Các yếu tố giao thông thể đồ địa hình bao gồm loại đường sắt, đường ơtơ có rải mặt, đường đất, đường mòn, loại đường khác cơng trình, đối tượng liên quan 3.5.2 Toàn Bộ tuyến đường sắt có làm đường sắt ga cơng trình, đối tượng liên quan đến đường sắt phân biệt biểu thị theo quy định ký hiệu 3.5.3 Tất tuyến đường ô tô có rải mặt phải thể đầy đủ kèm theo ghi tên đường tính chất đường theo quy định ký hiệu 3.5.4 Đường đất lớn đường đất nhỏ phải thể đầy đủ đồ Đường mòn biểu thị có lựa chọn phải đảm bảo thể đặc trưng hệ thống giao thông 3.5.5 Hệ thống giao thông vùng dân cư tùy trường hợp cụ thể để lựa chọn lấy bỏ, phải bảo đảm thể đặc trưng chung vùng hệ thống giao thơng 3.5.6 Các đối tượng có liên quan đường giao thông gồm sân bay, bến cảng, âu thuyền, nhà ga, sân bốc dỡ hàng hóa, bến ơtơ, cầu, cống, bến đò, phà ngầm, bến lội đèo hầm đường đắp cao, xẻ sâu đối tượng khác thể đồ phải bảo đảm yêu cầu sau đây: a) Các cơng trình liên quan đường sắt, đường ơtơ có rải mặt đồ địa hình phải biểu thị đầy đủ theo khả dung nạp đồ hướng dẫn ký hiệu b) Các loại cầu, phà phải thể đầy đủ Các cầu có tên phải ghi đầy đủ Đối với cầu ôtô qua phải thể chiều dài, chiều rộng, trọng tải, vật liệu làm cầu Các cầu đường sắt không cần ghi thông số kỹ thuật; c) Các đoạn đường đắp cao xẻ sâu dài từ mm trở lên đồ có tỷ cao tỷ sâu từ 1/2 khoảng cao đường bình độ trở lên phải biểu thị kèm theo ghi Trường hợp vẽ địa hình với khoảng cao đường bình độ 0,5 m biểu thị đoạn đường đắp cao, xẻ sâu từ 0,5 m trở lên 3.6 Dân cư đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội 3.6.1 Đồ hình vùng dân cư nhà vùng dân cư thể theo hướng dẫn ký hiệu 3.6.2 Đối với vùng dân cư nông thôn phải thể thực phủ độ che phủ tán lớn 20% Các mảng thực vật, ô đất trống, ô đất canh tác khu dân cư có diện tích đồ từ 10 mm2 trở lên phải thể 3.6.3 Tên gọi vùng dân cư tên thức thực theo quy định pháp luật Trường hợp văn quy phạm pháp luật chưa quy định thực theo văn quản lý hành ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 3.6.4 Phải xác định biểu thị đồ số hộ đơn vị hành cấp xã 3.6.5 Các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội thể theo quy định sau đây: a) Các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội có đồ hình vẽ theo tỷ lệ đồ phải thể đầy đủ; b) Các đối tượng không vẽ theo tỷ lệ đồ chọn lọc để biểu thị đối tượng có ý nghĩa quan trọng kinh tế, văn hóa, lịch sử vùng dân cư có ý nghĩa định hướng; c) Ghi tên gọi đối tượng có tên độ dung nạp đồ cho phép 3.6.6 Trong khu vực dân cư phải thể hệ thống đường ống Đường trục đường dây điện cột điện vị trí góc ngoặt Các tuyến đường dây điện, đường dây thông tin, đường ống vùng dân cư phải thê theo quy định ký hiệu đồ tỷ lệ tương ứng 3.9.2 Ghi tên, ghi giải thích, ghi số liệu ghi khác đồ thực theo quy định ký hiệu quy định kỹ thuật số hóa đồ địa hình tỷ lệ tương ứng ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 4.1 Yêu cầu kỹ thuật tư liệu phim ảnh bay chụp 4.1.1 Tỷ lệ ảnh sử dụng lựa chọn phụ thuộc vào tỷ lệ đồ cần thành lập, khoảng cao đường bình độ phương pháp đo vẽ đồ Trong điều kiện bay chụp ảnh thực tế Việt Nam, thành lập đồ tỷ lệ ảnh không nhỏ lần so với tỷ lệ đồ cần thành lập 4.1.2 Độ phủ dọc (P) độ phủ ngang (Q) ảnh không nhỏ 60 30%, Trường hợp cá biệt phải bảo đảm P không nhỏ 53% Q khơng nhỏ 15% Đối với vùng có chênh cao địa hình lớn, độ phủ dọc ngang ảnh khơng nhỏ giá trị tính theo cơng thức sau: a) Độ phủ dọc tính theo tỷ lệ phần trăm P% = 62 + 38 x h/H b) Độ phủ ngang tính theo tỷ lệ phần trăm (%): Q% = 30 +70 x h/H Trong đó: - h độ chênh cao lớn so với mặt phẳng trung bình khu bay chụp; - H độ cao bay chụp so với mặt phẳng trung bình khu bay chụp 4.1.3 Tài liệu phim ảnh phải cung cấp kèm theo thông số máy chụp ảnh lần kiểm định nhất, bao gồm: a) Tiêu cự ống kính máy ảnh với độ xác đến ± 0,02 mm; b) Khoảng cách dấu khung tọa độ dấu khung xác đến ± 0,02 mm; b) Tọa độ điểm ảnh xác đến ± 0,01 mm; c) Sai số biến hình ống kính máy ảnh xác đến ± 0,01 mm 4 Chất lượng phim gốc phải bảo đảm tiêu chuẩn sau đây: a) Trên phim gốc phải thể rõ tất dấu khung tọa độ số ghi nhận thời điểm chụp ảnh; không tồn dấu vết ảnh hưởng đến q trình đốn đọc đo vẽ vết xước, vết tróc màng, vết ố, vết mốc, vệt hình ảnh chưa hết; b) Độ tương phản đồng đều, phân biệt rõ hình ảnh đối tượng phim; mật độ quang học trung bình chi tiết hình ảnh từ 0,7 đến 1,0 lớn khơng q 2,0 nhỏ khơng 0,3; độ nhòe hình ảnh khơng q 0,02 mm; độ khơng ép phẳng phim không 0,03 mm; độ tương phản hình ảnh nhỏ l,5; độ mờ hình ảnh không 0,2 4.2 Thiết kế, đo nối điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp 4.2.1 Nguyên tắc thiết kế điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp a) Các điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp phải khống chế toàn diện tích đo điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp phải bố trí vào vị trí có độ phủ với điểm nằm tuyến bay; độ phủ với điểm nằm hai tuyến bay cách mép ảnh không nhỏ cm b) Mật độ vị trí điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp phụ thuộc vào chương trình tăng dày nội nghiệp sử dụng phải tính tốn sở đảm bảo độ xác tọa độ mặt phẳng độ cao điểm chi tiết đồ Đồ hình thiết kế điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp khối tăng dày theo sơ đồ nguyên tắc Phụ lục Quy định kỹ thuật c) Điểm kiểm tra ngoại nghiệp xác định với độ xác tương đương điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp Điểm kiểm tra phải bố trí vào vị trí yếu rải khối tăng dày, khối phải có điếm; với khối lớn bảo đảm từ 40 đến 60 mơ hình có điểm 4.2.2 Chọn, chích, tu chỉnh điểm khống chế ảnh a) Điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp chọn phải tồn thực địa có hình ảnh rõ nét ảnh, đảm bảo nhận biết chích ảnh với độ xác 01 mm Nếu điểm chọn vào vị trí giao địa vật hình tuyến góc giao phải nằm khoảng từ 300 đến 1500, điểm chọn vào địa vật hình tròn đường kính phải nhỏ 0,3 mm ảnh Ngoài yêu cầu trên, cần chọn điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp vào vị trí thuận tiện cho đo nối b) Điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp phải đóng cọc gỗ dùng sơn đánh dấu vị trí thuộc địa, đảm bảo tồn ổn định thời gian thi công kiểm tra, nghiệm thu c) Các điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, điểm kiểm tra, điểm tọa độ độ cao quốc gia sử dụng làm sở để đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp đủ điều kiện vị trí địa vật để chích phải chích lên ảnh khống chế thực địa đường kính lỗ chích khơng vượt q 0,15 mm ảnh d) Tất điểm chích lên ảnh khống chế phải tu chỉnh lên mặt phải mặt trái ảnh Trên mặt phải ảnh, điểm khoanh vị trí, ghi tên điểm; mặt trái vẽ sơ đồ ghi điểm gồm sơ đồ tổng quan sơ đồ mơ tả chi tiết vị trí điểm Cách thức tu chỉnh theo mẫu Phụ lục Quy định kỹ thuật Các điểm tọa độ độ cao quốc gia sử dụng làm sở để đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp khơng đủ điều kiện để chích lên ảnh phải tu chỉnh lên mặt phải ảnh 4.2.3 Đo nối điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp a) Điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp phải đo nối với điểm có tọa độ độ cao quốc gia b) Khi đo vẽ đồ địa hình phương pháp đo vẽ phối hợp tất điểm khống chế ảnh phải xác định độ cao với độ xác theo quy định Mục 2.4 Quy định kỹ thuật c) Việc đo nối điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp máy GPS, máy đo đạc điện từ, máy kinh vĩ phải tuân theo quy định kỹ thuật áp dụng rừng loại thiết bị d) Điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp phải tính tốn bình sai hệ tọa độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia 4.3 Điều vẽ ảnh đo vẽ bổ sung ngoại nghiệp 4.3.1 Tư liệu ảnh sử dụng để điều vẽ ảnh phóng bình đồ ảnh Tỷ lệ ảnh phóng phải gần tỷ lệ đồ thành lập 4.3.2 Phương pháp điều vẽ áp dụng kết hợp điều vẽ nội nghiệp điều vẽ ngoại nghiệp Trong phương pháp này, yếu tố nội dung rõ nét, nhận biết ảnh, bình đồ ảnh với độ tin cậy cao điều vẽ nội nghiệp dựa theo xét đốn trực tiếp ảnh, mơ hình lập thể kết hợp sử dụng tài liệu đồ có; yếu tố khơng xác định nội nghiệp nghi vấn phải điều vẽ ngoại nghiệp Trường hợp khu vực đo vẽ có địa vật phức tạp phải áp dụng phương pháp điều vẽ hoàn toàn ngoại nghiệp 4.3.3 Khi điều vẽ ảnh phóng phải khoanh diện tích điều vẽ cho diện tích vẽ tờ ảnh lớn khơng bị trùng lặp sót, hở diện tích điều vẽ 4.3.4 Việc tổng hợp, lấy bỏ xê dịch vị trí để biểu thị nội dung đồ tư liệu ảnh điều vẽ phải tuân theo nguyên tắc ưu tiên yếu tố có yêu cầu biểu thị với độ xác cao có ý nghĩa quan trọng 4.3.5 Trong toàn khu đo phải thống quy định ký hiệu thể đối tượng điều vẽ Trường hợp, địa vật chưa có quy định ký hiệu điều vẽ vận dụng ký hiệu tương tự để biểu thị kèm theo giải thích 4.3.6 Nội dung điều vẽ thể lên ảnh điều vẽ không chậm ngày sau điều vẽ ngoại nghiệp 4.3.7 Đo vẽ bổ sung ngoại nghiệp a) Những khu vực chụp sót, chụp hở, mây che, lóe sáng bị hình ảnh khuyết tật phim gốc; yếu tố địa vật xuất sau thời điểm chụp ảnh có hình ảnh khơng rõ ràng ảnh phải đo vẽ bổ sung thực địa b) Máy móc, thiết bị sử dụng để đo vẽ bổ sung máy GPS, máy toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ, thước dây c) Các khu vực đo vẽ bổ sung có diện tích lớn 1dm đồ phải xây dựng phương án cụ thể thiết kế kỹ thuật - dự toán d) Các điểm địa vật rõ nét ảnh tồn thực địa sử dụng làm điểm trạm đo để đo vẽ bổ sung phải chích tu chỉnh ảnh điều vẽ nh điểm khống chế ảnh 4.4 Đo vẽ địa hình phương pháp đo vẽ phối hợp 4.4.1 Mật độ điểm khống chế trắc địa sở để phục vụ cho đo vẽ địa hình từ điểm đường chuyền cấp tương đương trở lên khu đo phải đảm bảo điểm km2 Vùng thành phố khu công nghiệp; điểm km khu vực chưa xây dựng 4.4.2 Lưới khống chế đo vẽ độ cao phải xây dựng thống toàn khu đo đảm bảo độ xác theo quy định Mục 2.4 Quy định kỹ thuật 4.4.3 Khi vẽ chi tiết địa hình sử dụng điểm địa vật rõ nét bình đồ ảnh số để làm điểm trạm đo 4.4.4 Máy móc, thiết bị sử dụng để đo vẽ địa hình máy GPS, máy toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn 4.4.5 Vị trí điểm mia chi tiết đo vẽ địa hình phải chọn vào vị trí đặc trưng địa hình, vị trí giao cắt yếu tố thủy hệ, đường giao thông Mật độ điểm mia phải đảm bảo đủ để đo vẽ xác đường bình độ lập mơ hình số địa hình 4.4.6 Kết đo vẽ địa hình tệp tin điểm mia chi tiết kết xuất theo mảnh đồ có định dạng tệp tin đồ địa hình 4.5 Tăng dày điểm khống chế ảnh nội nghiệp 4.5.1 Độ phân giải quét phim phải lựa chọn phù hợp, sở đảm bảo độ xác đồ cần thành lập không thấp 16 àn 4.5.2 Trên sơ đồ khối tăng dày điểm khống chế ảnh nội nghiệp phải thể đầy đủ thông tin sau: a) Đường ranh giới khu vực bay chụp ảnh, ranh giới khối, ranh giới hành khu đo; b)Số hiệu đường bay, hướng đường bay; c) Ghi số hiệu tờ ảnh đầu, tờ ảnh cuối số hiệu tờ ảnh tuyến Bội số 5; d)vị trí số hiệu điểm tọa độ độ cao quốc gia, điểm khống chế ảnh, điểm kiểm tra ngoại nghiệp, điểm nối dải; đ) Các thông số bay chụp gồm độ cao bay chụp, thời gian bay chụp, tiêu cự máy chụp ảnh, độ phủ trung bình; e) Phần giải thích ký hiệu, tên khu đo, người lập ngày tháng năm lập sơ đồ 4.5.3 Khi thiết lập môi Trường làm việc (lập project), phải nhập đầy đủ, xác thơng tin cần thiết bao gồm: dạng liệu ảnh; khuôn dạng tệp tin kết quả; hệ tọa độ, đơn vị đo dài, đơn vị đo góc; thơng số bán kính trái đất, độ cao bay chụp độ cao trung bình khu chụp; tùy chọn để hiệu chỉnh ảnh hưởng độ cong trái đất chiết quang khí quyển; sai số tiêu chuẩn đo tọa độ điểm ảnh; ngưỡng giới hạn cho hội tụ tốn bình sai theo phương pháp số bình phương nhỏ nhất; hạn sai định hướng trong, định hướng tương đối, định hướng tuyệt đối; nhóm thơng số máy chụp ảnh; nhóm thơng số tuyến bay: hướng bay chụp, số hiệu tuyến bay, số hiệu tờ ảnh tuyến bay 4.5.4 Định hướng phải bảo đảm yêu cầu sau: a) Đo đủ tất dấu khung ảnh; b) Chọn mơ hình chuyển đổi hệ tọa độ affine; c) Sai số trung phương định hướng ($o) không vượt 10 àm Trường hợp đặc biệt không vượt àm 4.5.5 Chọn đo điểm tăng dày a) Trong mơ hình phải chọn đo điểm định hướng tương đối nên sử dụng 10 điểm theo sơ đồ sau đây: ob) o o o o o Mơ hình sử dụng điểm định hướng o o o o o o o o o o o o Các mơ hình sử dụng 10 điểm định hướng Hai điểm định hướng phải nằm gần tâm ảnh, điểm rìa bố trí cách đường đáy ảnh lớn 4,5 cm phim có kích thước 23 cm x 23 cm phải cách mép ảnh khơng cm b) Các điểm tăng dày phải chọn vị trí địa vật rõ nét có hiệu ứng lập thể tốt Khơng chọn điểm vào vị trí có thay đổi độ dốc đột ngột, khu vực bóng cây, bóng địa vật khác, khu vực khuyết tật phim ảnh, địa vật di động thời điểm chụp ảnh; c) Mỗi mơ hình phải có điểm nối với mơ hình tuyến bay kề với nó; d) Tại biên khối tăng dày liền kề, mơ hình phải đo trùng 1điểm tăng dày làm điểm kiểm tra tiếp biên khối 4.5.6 Sai số trung phương định hướng mô hình đơn khơng vượt q 10 àm thị sai dọc lại điểm tăng dày khơng vượt q 15 àm 4.5.7 Các tiêu đánh giá chất lượng khối tăng dày a) Sai số trung phương vị trí điểm tăng dày nội nghiệp so với vị trí điểm khống chế trắc địa gần tính theo tỷ lệ đồ thành lập không vượt 0,35 mm vùng đồng vùng đồi, 0,5 mm vùng núi vùng ẩn khuất b) Sai số trung phương độ cao điểm tăng dày nội nghiệp so với độ cao điểm khống chế trắc địa gần tính theo khoảng cao đường bình độ khơng vượt q 1/4 khoảng cao đường bình độ c) Sai số trung phương vị trí mặt phẳng độ cao điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp sau bình sai khối tăng dày phải bảo đảm mặt phẳng khơng vượt q 0,2 mm tính theo tỷ lệ đồ, độ cao không vượt 1/4 khoảng cao d) Số chênh tọa độ, độ cao tăng dày tọa độ, độ cao đo ngoại nghiệp điểm kiểm tra không vượt 0,4 mm đồ mặt phẳng 1/2 khoảng cao đường bình độ độ cao đ) Sai số giới hạn vị trí mặt phẳng độ cao điểm tăng dày nội nghiệp quy định hai lần sai số quy định khoản Mục 4.5.7 Sai số lớn không vượt sai số giới hạn số lượng sai số có giá trị vượt hạn sai nhỏ sai số giới hạn không vượt quá: Về mặt phẳng: 5% tổng số trường hợp; Về độ cao: 5% tổng số trường hợp vùng đồng bằng, vùng đồi; 10% tổng số trường hợp vùng núi, núi cao vùng ẩn khuất Trong trường hợp sai số khơng mang tính hệ thống 4.5.8 Sai số tiếp biên khối: Số chênh trung bình điểm tăng dày nội nghiệp chung hai khối liền kề khơng vượt q 0,4 mm tính theo tỷ lệ đồ mặt phẳng 1/2 khoảng cao đường bình độ độ cao 4.6 Đo vẽ trạm ảnh số 4.6.1 Đo vẽ lập thể yếu tố nội dung đồ a) Việc đo vẽ lập thể yếu tố nội dung đồ phải bảo đảm yêu cầu sau: Các yếu tố nội dung đồ địa hình cần đo vẽ lập thể bao gồm yếu tố thủy hệ, địa hình, có vật kiến trúc có chiều cao vượt giá trị tính theo cơng thức Mục 4.6.3 yếu tố tham gia lập mơ hình số địa hình Các thơng tin thuộc tính đối tượng xác định từ kết điều vẽ Phạm vi đo vẽ cho mơ hình khơng vượt q vùng khống chế điểm tăng dày 1cm ảnh Các yếu tố nội dung đồ phải thể theo phân lớp quy định kỹ thuật số hóa đồ địa hình tỷ lệ tương ứng c) Đo vẽ yếu tố thủy hệ - Đường mép nước đo vẽ theo quan sát lập thể Trường hợp không phân biệt đường bờ đường mép nước phải dựa vào kết điều vẽ để xác định Các đoạn sông, suối, bờ biển bị che khuất ảnh phải sử dụng kết đo vẽ bổ sung ngoại nghiệp để vẽ d) Đo vẽ yếu tố địa hình Các yếu tố địa hình cần phải đo vẽ lập thể bao gồm đường bình độ, điểm đặc trưng địa hình, dạng địa hình đặc biệt, yếu tố mơ tả đặc trưng địa hình khác phục vụ cho lập mơ hình số địa hình Căn vào đặc điểm địa hình khu vực đo vẽ, đường bình độ đo vẽ trực tiếp mơ hình lập thể nội suy từ mơ hình số địa hình Đường bình độ đo vẽ mơ hình lập thể phải phù hợp với thủy hệ tiếp khớp với mơ hình liền kề e) Đo vẽ yếu tố giao thông Các loại đường giao thông yếu tố liên quan có tỷ cao tỷ sâu phải biểu thị theo quy định thể nội dung đồ phải đo vẽ lập thể 4.6.2 Lập mô hình số địa hình a) Mơ hình số địa hình (viết tắt DTM) phục vụ nắn ảnh trực giao thành lập sở kết đo vẽ yếu tố mơ tả đặc trưng địa hình bao gồm đường tụ thủy, phân thủy, dạng địa hình đắp cao, xẻ sâu, điểm độ cao đặc trưng, đường bình độ yếu tố khác có hên quan kết hợp với đo lưới điểm độ cao Đối với vùng thực phủ dày đặc mà độ cao vượt q giá trị tính theo cơng thức Mục 4.6.3 phải hiệu chỉnh độ cao lập DTM b) Độ xác yếu tố tham gia xây dựng mơ hình số địa hình đảm bảo theo quy định Mục 2.4 Quy định kỹ thuật c) Dữ liệu phục vụ thành lập DTM phải lưu dạng tệp tin riêng theo mảnh đồ 4.6.3 Nắn ảnh, thành lập bình đồ ảnh a) Kích thước pixel ảnh nắn khơng nhỏ kích thước pixel ảnh qt khơng vượt 0,1 mm tính theo tỷ lệ đồ thành lập b) Ảnh nắn phải đảm bảo đủ chi tiết nhu ảnh gốc, tông ảnh đồng đều, độ tương phản trung bình c) Tùy thuộc vào chênh cao địa hình khu vực để lựa chọn phương pháp nắn ảnh phẳng nắn ảnh trực giao Phải sử dụng mơ hình số địa hình để nắn ảnh trực giao chênh cao địa hình vượt giá trị cho phép tính theo cơng thức sauđây: h = 0,35 mm x f x M/r Trong đó: - h - Chênh cao địa hình cho phép; - f - Tiêu cự máy chụp ảnh tính mm; - M - Mẫu số tỷ lệ đồ cần thành lập; - r - Khoảng cách từ điểm tâm ảnh đến điểm ảnh xa tính mm ảnh d) Khi nắn ảnh trực giao, diện tích nắn phải nằm vùng phủ tệp tin DTM dựa vào độ phủ thực tế thực tế ảnh để chọn khu vực nắn nhằm hạn chế ảnh hưởng sai số chiếu hình đ) Bình đồ ảnh số tạo từ việc cắt ghép ảnh số nắn theo phân mảnh đồ địa hình tỷ lệ tương ứng Độ xác bình đồ ảnh quy định sau: Sai số vị trí điểm ảnh bình đồ ảnh so với điểm khống chế đo vẽ gần không vượt 0,4 mm; - Sai số tiếp khớp địa vật tên tờ ảnh nắn không vượt 0,4 mm bình đồ ảnh; Sai số tiếp biên địa vật tên mảnh bình đồ ảnh kề cận khác khu đo không vượt 0,6 mm bình đồ ảnh 4.7 Vec-tơ hóa biên tập nội dung đồ gốc dạng số 4.7.1 Các yếu tố nội dung đồ chưa đo vẽ lập thể phải véc-tơ hóa bình đồ ảnh số sở kết điều vẽ theo quy định kỹ thuật số hóa đồ địa hình tỷ lệ tương ứng 4.7.2 Việc biên tập nội dung đồ gốc dạng số tuân theo quy định tiêu chuẩn kỹ thuật đồ địa hình số Bộ Tài nguyên Môi trường 4.7.3 Các yếu tố nội dung biểu thị theo dạng điểm, dạng đường dạng vùng đồ gốc dạng số phải bảo đảm nguyên tắc sau đây: a) Bảo đảm lựa chọn thể tổng hợp, khái quát nội dung đồ theo quy định Mục III Quy định kỹ thuật này; b) Bảo tồn quan hệ khơng gian phù hợp với quy luật chung bề mặt địa hình địa vật; c) Vị trí đối tượng dạng điểm đồ gốc đạng số xác định theo tâm ký hiệu dùng để biểu thị; d) Các yếu tố dạng đường phải đảm bảo tính liên tục; tính đơn đối tượng thống thuộc tính; đ) Các yếu tố dạng vùng phải khép kín bảo đảm tương quan hình học với đối tượng có liên quan 4.8 Tiếp biên nội dung đồ 4.8.1 Các yếu tố nội dung đồ mảnh liền kề phạm vi khu đo phải tiếp khớp tuyệt đối 4.8.2 Hạn sai tiếp biên mảnh đồ khác khu đo xử lý tiếp biện quy định sau: a) Giữa mảnh đồ kề cận tỷ lệ độ chênh lệch vị trí địa vật chủ yếu quan trọng tên không vượt mm vùng đồng bằng, 1,5 mm vùng đồi, núi Với mảnh đồ kề cận có tỷ lệ lớn hơn, độ chênh lệch vị trí địa vật chủ yếu, quan trọng tên không vượt 0,7 mm vùng đồng bằng; 1mm vùng đồi, núi Đối với khu vực ẩn khuất khó khăn hạn sai phép tăng lên 1,5 lần Nếu sai số tiếp biên hạn sai xử lý theo nguyên tắc phân cho bên, vượt hạn sai phải kiểm tra lại tất cơng đoạn quy trình; b) Khi tiếp biên đường bình độ có khoảng cao bản, độ chênh lệch vị trí đường bình độ tên khơng vượt q 1,5 lần giá trị sai số quy định Mục 2.4.2 Quy định kỹ thuật Nếu hạn sai, sai số tiếp biên phân cho bên; vượt hạn sai phải kiểm tra lại tất cơng đoạn quy trình; c) Trường hợp tiếp biên với đồ xuất mà có nội dung khơng tiếp biên phải xác định ngun nhân có biện pháp xử lý thích hợp ĐÓNG GÓI VÀ GlAO NỘP SẢN PHẨM 5.1 Các loại sản phẩm trước giao nộp phải đóng gói theo hạng mục công việc theo quy định sau đây: 5.1.1 Các loại sản phẩm lưu vật liệu truyền thống phải có bao bì làm chất liệu bền Ngồi bao bì phải ghi rõ thơng tin tên khu đo, loại sản phẩm; tỷ lệ đo vẽ; số lượng sản phẩm; thời gian thành lập; đơn vị thi công ghi cần thiết khác 5.1.2 Đĩa CD-ROM lưu tệp tin sản phẩm đồ gốc dạng số lý lịch đồ phải bảo đảm yêu cầu sau: a) Phải loại CD-ROM chất lượng tốt ghi lần; b) Vỏ nhãn CD-ROM ghi thông tin sản phẩm: số thứ tự đã, tên khu đo, tổng số mảnh, phiên hiệu mảnh, tỷ lệ thành lập, đơn vị thi công, thời gian thi công, ngày ghi đã; c) Trong đa CD-ROM phải có thư mục nguồn lưu tệp tin chuẩn sở sử dụng thành lập đồ; a) Mỗi mảnh đồ lưu đa phải kèm theo tệp tin lý lịch đồ 5.1.3 Đĩa CD-ROM lưu sản phẩm dạng số khác phải ghi rõ thông tin kỹ thuật cần thiết vỏ nhãn phục vụ cho việc lưu trữ khai thác 5.2 Các sản phẩm phải giao nộp bao gồm: 5.2.1 ảnh khống chế; 5.2.2 Sản phẩm điều vẽ; 5.2.3 Sơ đồ bố trí nối điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp; 5.2.4 Tài liệu kiểm tra, kiểm nghiệm máy, dụng cụ đo; 5.2.5 Sổ đo loại; 5.2.6 Tài liệu tính tốn bình sai lưới khống chế ảnh ngoại nghiệp; 5.2.7 Kết đo vẽ bổ sung ngoại nghiệp tệp tin độ cao đo vẽ địa hình thực địa theo mảnh đồ; 5.2.8 Tệp tin sơ đồ phân mảnh đồ khu đo lưu CD-ROM; 5.2.9 Các tệp tin ảnh quét ghi CD-ROM; 5.2.10 Kết tăng dày khống chế ảnh nội nghiệp ghi đa CD-ROM in giấy bao gồm kết tính tốn bình sai khối tăng dày sơ đồ khối; 5.2.11 Hai (02) Bộ CD-ROM ghi tệp tin liệu phục vụ thành lập DTM ; 5.2.12 Hai (02) Bộ CD-ROM ghi tệp tin bình đồ ảnh số; 5.2.13 Hai (02) Bộ đa CD-ROM lưu đồ gốc tệp tin lý lịch đồ kèm theo; 5.2.14 Bản đồ gốc dạng số in giấy loại l00g/m2; 5.2.15 Lý lịch đồ; 5.2.16 Luận chứng kinh tế - kỹ thuật thiết kế kỹ thuật - dự tốn cơng trình; 17 Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 5.3 Khi giao nộp sản phẩm quy định Mục 5.2 Quy định kỹ thuật bên phải lập biên giao nộp./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đặng Hùng Võ
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LẬP HÀNH BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ, BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LẬP HÀNH BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay